Bestyrelsesuddannelse

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig et stort ansvar. Du skal varetage virksomhedens interesser - og det kræver, at du kan bruge din erfaring og dine kompetencer til at føre virksomhedens mål ud i livet. På Niels Brocks bestyrelsesuddannelse får du viden og værktøjer, der gør dig i stand til det. Vores faglige niveau er højt, og du lærer blandt andet at stille de rigtige spørgsmål, træffe gode strategiske beslutninger og tage initiativer, der skaber retning og værdi for virksomheden. Bestyrelsesuddannelsen henvender sig både til dig, der allerede er i gang med en bestyrelseskarriere og til dig, der har ambitioner om det.
Nielsbrock 045 (1)

6 dages forløb

5 dages undervisning + 1 eksamensdag

kr. 33.125,-

Pris inkl moms

Opstart i marts og september

Flere hold hvert år

Bliv klar til en bestyrelsespost på 6 dage

Vi lever i en global og foranderlig verden. Det stiller i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer - og ikke mindst krav til din rolle som bestyrelsesmedlem. Som bestyrelsesmedlem skal du have evnerne til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. Niels Brocks bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og give professionel sparring til ledelsen og direktionen i virksomheder og organisationer. Bestyrelsesuddannelsen er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig, der refererer til bestyrelser. 

Bestyrelsesuddannelsen giver dig:

  • Evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger
  • Kendskab til form og indhold af regnskabsaflæggelse, budgettering og budgetbehandling
  • Udvikling af personlige lederegenskaber
  • Et godt bestyrelsesnetværk

 

Mød vores studerende

Rune Vinther CFO Altinget

Eva Hesse Selvstændig faglig event manager

Peter Melvig Senior business development manager

Nielsbrock 018 (1)

Kom til gratis webinar

Niels Brock Executive holder løbende et infowebinar om bestyrelsesuddannelsen. Under webinaret fokuserer vi på, hvad uddannelsen gør for dig, de faglige aspekter og på vores undervisere. Det varer ca. 45 minutter, og du har mulighed for at stille spørgsmål under og efter webinaret.

Om bestyrelsesuddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Når du har afsluttet vores bestyrelsesuddannelse, modtager du et uddannelsesbevis - dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Dag 1: Velkommen, introduktion og gennemgang af uddannelsesforløb.

Gennemgang af Corporate Governance og lovgivningen.

Begrebet Corporate Goverance og dets historie og indhold. Den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og anbefalingerne for god selskabsledelse og deres rammesætning af bestyrelsesarbejdet. Krav, som omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, transparens og ledelse.

Bestyrelsens funktioner og formalia. Det todelte styringsansvar og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer. Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes opgaver. Begrebet ”produktiv bestyrelse” og medansvar for topledelsen i et selskab.

Vi ser på eget talent og kortlægning af, hvordan du aktivt arbejder med netop talentet og det personlige kompas igennem dette uddannelsesforløb og fremadrettet i en kommende bestyrelse.

 

Dag 2: Strategi, fremdrift og forretningsudvikling i fremtidens bestyrelser. 

Bestyrelsens rolle i virtualisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages, og emner som grøn omstilling og bæredygtighed, værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR inddrages.  Hvad er fremtidens bestyrelser, og hvordan sikrer vi den rigtige sammensætning i forhold til samfundets udvikling. Der er fokus på bestyrelses-matchmaking mellem virksomhed, bestyrelsespersoner og kapital/investorer.

 

Dag 3: Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces.

Opfølgning på den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde og målsætning. Bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen omkring fastlæggelse af selskabets/ organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv.

Hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.  Hvordan bestyrelsen understøtter, at virksomhedens potentiale realiseres også fremadrettet.

Værdiansættelse af en virksomhed og bestyrelsens arbejde hermed. Regnskab, revision og intern kontrol i forhold til et bestyrelsesperspektiv.

 

Dag 4: Digitalisering og Cybersikkerhed

Bestyrelsens digitale dagsorden og bestyrelsens rolle i forhold til Cyber sikkerhed.

 

Dag 5: Performance, risikostyring og hvordan skaber du egne resultater i en bestyrelse.

Der arbejdes med værdiansættelse og performance med fokus på bestyrelsens rolle i forhold til finansiering og kapitalfremskaffelse.

 

Dag 6: Eksamenscase, simulering og debatoplæg.

Eksamen er et bestyrelsesmøde med en række bestyrelses- og virksomhedsdilemmaer. Der er fokus på såvel din aktive deltagelse i løsning af dilemmaerne som den måde, hvorpå du sætter dine bestyrelseskompetencer i spil.

2023 Efterår:

 

 

 

 

UGE

UGEDAG

DATO

TID

EMNE

38

Tirsdag

19.09.2023

Kl. 08.30-17.00

Corporate Governance og bestyrelsens rolle i fokus. Talent og bestyrelseskompas

41

Tirsdag

10.10.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismer.  Bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling

43

Tirsdag

24.10.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces. Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

TBA

TBA

TBA

TBA

Ambassadørdag hos Vækstfonden

45

Tirsdag

07.11.2023

Kl. 09.00-17.00

Digitalisering og Cybersikkerhed

47

Tirsdag

21.11.2023

Kl. 09.00-17.00

Kapitalfremskaffelse i praksis. Bestyrelsens rolle ift. regnskab og ledelsesrapportering som helhed, intern kontrol, compliance og skat

50

Tirsdag

12.12.2023

Kl. 09.00-17.00

Eksamen

Undervisningen foregår hos Niels Brock Executive på Bispetorvet 1-3, 1167 København K. 

Bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, i alt 6 intensive dage inklusive eksamen.

Pris er kr. 33.125,- inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.

Frist:

Fristen for tilmelding til et hold er 14 dage før holdstart:

 

Adgangskrav:

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du bl.a. møde følgende undervisere:

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, såvel finansielt som strategisk, med bæredygtighed inkl. grøn omstilling som særligt fokusområde. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD (2011), sidder i bestyrelser og underviser på Master samt MBA-niveau.  Anni anvender derfor både sin erhvervs- og uddannelseserfaring, når hun underviser på bestyrelsesuddannelsen.

Anni arbejder i disse år særligt med, hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med fokus på ledelsesopgaven, finansiel værdiskabelse og bæredygtighed (værdiansættelse, performance, ESG, risikostyring samt strategisk compliance)

Med virkning pr. 1. januar 2023 er Anni Haraszuk udpeget til Beskikket sagkyndig dommer ved Østre Landsret samt byretterne inden for Østre Landsrets område.

LinkedIn Anni Haraszuk

 

Jørgen Sørensen

Udover at undervise på Niels Brocks bestyrelseskursus, er Jørgen ansvarlig for PwCs konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere end 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyberstrategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyberangreb mod virksomheder og organisationer.

LinkedIn Jørgen Sørensen

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er advokat i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

LinkedIn Michael Gaarmann

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt, der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder. Alle har talent, og talentet skal udvikles, så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Per er tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

LinkedIn Per Bergfors

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har mere end 30 års erfaring fra en karriere med forskelligartede finansopgaver i handels- og industrivirksomheder samt erhvervsdirektør i banker. Opgaverne har omfattet børsintroduktioner, kapitalfremskaffelse, økonomi- og risikostyring, kreditvurdering og rekonstruktioner. De senere år har Per været CFO i en mindre vækstvirksomhed og er desuden aktiv i bestyrelsesarbejde, bl.a. som bestyrelsesformand i en mellemstor handelsvirksomhed og bestyrelsesformand i en SAAS-startup virksomhed.

Pers emne i undervisningen er bestyrelsens rolle i forbindelse med sikring af virksomhedens kapitalberedskab.

LinkedIn Per Mikkelsen

 

Steen Michael Asgreen

Steens store passion er at opbygge virksomheder / organisationers fundament og netværk for at sikre forretningsmæssig innovation, den gode kunderejse og den nødvendige finansieringsstruktur. Steen har en bred baggrund i at opbygge interne og eksterne netværk, der danner rammen for at sikre klare målsætninger, skabe struktur og sikre fremdrift. Han er aktiv partner i bestyrelsesnetværket BoardPartner og har i mange år arbejdet med personlig udvikling og mentoring. Steen har en omfattende viden indenfor finansiering af vækstvirksomheder fra mange år i en række store danske banker samt senest 12 år i Vækstfonden, og han driver nu sin egen konsulentvirksomhed, Asgreen Consulting, hvor han rådgiver privatejede vækstvirksomheder indenfor forretningsmæssig innovation, den gode kunderejse og finansieringsstruktur.

LinkedIn Steen Asgreen

 

Tine Lundegaard

Tine Lundegaard har 8 års erfaring fra A.P. Møller Mærsk og mere end 20 år fra forskellige finansielle institutioner.

Tine har arbejdet med strategisk bæredygtighed i mange år senest som ansvarlig for IR og Bæredygtighed i Jyske Bank.

I dag er Tine en del af Executive Management hos Qblue Balanced, som er en dansk kapitalforvalter. Tine besidder ud over sit daglige virke forskellige bestyrelsesposter. Hun har en Executive MBA fra IMD.

LinkedIn Tine Lundegaard

 

Steen Albrechtslund

Steen Albrechtslund er en erfaren virksomhedsleder med en lang succesrig karriere bag sig ift. at drive brands og virksomheder inden for FMCG, branded detail og beklædningsindustrien. Steen fik sin master (Cand. Negot) i 1993 og startede sit arbejdsliv i musikbranchen som marketingchef for Bertelsmann Music Groups danske datterselskab. I 1995 hoppede Steen til den danske bryggerigigant, Carlsberg Group, tjente der i 11 år og afsluttede sit stint som kommerciel direktør i APAC-regionen. I de følgende 7 år tiltrådte Steen stillingen som administrerende direktør for den danske ur- og beklædningsvirksomhed, Skagen. I denne periode etablerede Steen og hans team Skagen som et dominerende globalt ur mærke med markedsledende positioner – blandt andet – i USA, Japan, Tyskland, Australien og Brasilien. I 2012 blev Skagen solgt til Texas-baserede Fossil Inc., og Steen blev tilbudt stillingen som SVP i Fossil Inc., med ansvar for global produktion og kommerciel forretning i APAC-regionen fra det regionale hovedkvarter i Hong Kong. Efter mere end 12 år i Asien vendte Steen og familien tilbage til Danmark sidst i 2015, hvor han påtog sig rollen som CEO hos Fitness World. Efter et vellykket exit i 2020 arbejder Steen nu som rådgiver, investor og foredragsholder.

LinkedIn Steen Albrechtslund

FAQ

Bestyrelsesuddannelsen klæder dig på til rollen som bestyrelsesmedlem og vil styrke dine faglige kompetencer, som du kan bruge i bestyrelseslokalet. Uddannelsen giver dig blandt andet kendskab til budgettering, evnen til at træffe effektive beslutninger og udvikling af personlige lederegenskaber. Derudover får du gode muligheder for at udvide dit netværk. Uddannelsen retter sig både mod kommende og nuværende bestyrelsesmedlemmer, samt til erfarne ledere, der ønsker en karriere som bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelsesmedlem er du blevet valgt til at varetage virksomhedens interesser ud fra relevant viden og kompetencer. Derfor kræver det blandt andet, at du kan tilsidesætte egne behov til fordel for virksomhedens, og at du bruger din erfaring og dine kompetencer til at få virksomhedens mål til at lykkes. En bestyrelsesuddannelse højner dit faglige niveau og giver dig god indsigt i arbejdet som bestyrelsesmedlem, så du er klædt godt på til rollen.

Hvor mange medlemmer, der skal være i en bestyrelse, afhænger af virksomhedens størrelse og type. Det er ikke et krav, at anpartsselskaber har en bestyrelse, men i aktieselskaber skal der være en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Der er ingen øvre grænse for antallet af medlemmer, men det er vigtigt, at medlemmernes kompetencer og viden komplementerer hinanden, så der kan træffes gode og effektive beslutninger.

Hvor meget du tjener som bestyrelsesmedlem afhænger naturligvis af, hvilken bestyrelse du sidder i. Bestyrelsesmedlemmer i en forening er ofte ulønnet, mens bestyrelsesmedlemmer i virksomheder normalvis modtager en årlig løn mellem 50.000 og 100.000 kr. Honoraret afhænger blandt andet af faktorer som antallet af bestyrelsesmøder, bestyrelseserfaring og virksomhedens omsætning. Er der mere end en person i bestyrelsen, skal der udarbejdes en forretningsorden, hvor honoraret blandt andet skal fastsættes.

Kontakt

Program Manager
Julie Keldsbo Rasvig Program Manager

Du er også velkommen til at booke et møde med mig i min kalender her.

Telefon: + 45 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk