COVID-19 FAQ

Information til studerende og medarbejdere om genåbning

Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at holde COVID-19 ude af Niels Brock og følger derfor som minimum myndighedernes anbefalinger. Skolen opfordrer desuden til, at elever og medarbejdere downloader SmitteStop app’en, så vi alle bidrager til smitteopsporing.  Vi har nedenfor samlet spørgsmål og svar vedr. COVID-19 på Niels Brock. Husk, at du altid skal kontakte egen læge eller myndighedernes Corona hotline på 7020 0233, da vi på Niels Brock ikke kan give en lægefaglig vurdering af din situation. Hvis du er konstateret smittet, skal du kontakte skolen hurtigst muligt på hag@brock.dk eller 23 21 45 71. 

Spørgsmål og svar om test

Det er kun superviserede tests, der accepteres som adgang på skolen. Dvs. tests foretaget i nationale testcentre eller dem, I gennemfører på skolen.

Husk studie- og sundhedskort

 1. Elev tager en selv-test-kit-pose fra plastkasse i klasselokalet
 2. Elev registrerer sig selv med app fra CPH Medical, scanner sundhedskort og QR-kode på papkort vha. app 
 3. Klassens lærer viser instruktionsvideo fra computer som illustrerer, hvordan testen udføres (OBS. Der kommer løbende ændringer til, hvor mange gange pinden skal drejes rundt i næsen. Det afhænger af leverandøren af selvtest-kittet) 
 4. Supervisor igangsætter selvtesten (der må ikke pudses næse i klasselokalet)
 5. Eleven gennemfører selvtesten efter anvisningen (mundbind hives ned, så næsen er tilgængelig)
 6. Eleven placerer test på særligt bord 
 7. Affald fra test lægges i skraldespand med blå pose ved siden af bordet 
 8. Eleven går tilbage til sin plads, eleven kan tage værnemidler af og undervisningen kan begyndes eller genoptages
 9. Supervisor aflæser og indrapporterer testresultater til SSI, hvorefter eleverne får SMS med resultat af selvtest (resultatet kan aflæses på MinSundhed)

Elever, der kommer for sent henvises til det lokale testcenter (åbningstid hverdage kl. 7-12, på NVG er udvidet åbningstid hverdage kl. 7-17), hvor de gennemfører testen. Som bevis herfor får eleven udleveret et vandmærket papir, der skal afleveres til læreren.

Elever, der ikke selvtester, skal på sin telefon/computer fremvise gyldigt testresultat til supervisor. Er en elev i klassen testet positiv, meddeler supervisor dette til klassens lærer, der sender klassen hjem. Supervisor giver også besked til rektor.

Hvis man ikke skal testes, fordi man inden for de seneste 12 uger har været smittet med COVID-19, skal dokumentation herfor blot fremvises på elevens telefon. Elevens studiekort ændres ikke.

Elever, der uberettiget undlader at bære værnemidler og/eller fremvise testresultat, må ikke være på skolen. De sendes til rektor, der sender eleven hjem for at få styr på værnemiddel/test. Anden gang en elev bliver taget i ikke at have styr på at overholde retningslinjerne, bortvises denne fra skolen.

Der er etableret lokale selvtest-centre på alle Niels Brocks afdelinger. Centrene er et supplement til elevers selvtest, der foregår i klassen. Alle centrene har åbent fra 07.00 – 13.00, bortset fra testcenteret på Nørre Voldgade, hvor der er åbent dagligt til kl. 17.00 

Gymnasium/afdeling 

Lokale 

Det Internationale Gymnasium 

039 

Innovationsgymnasiet  

014 

JTP 6 

121 

Nørre Voldgade 34 (alle)

T002 

HC Andersens Blvd 

011 

Bispetorvet 

102 

Ved selvtest på Niels Bock skal du bruge en CPHMED kviktest-app. 

Vigtigt: Du kan ikke bruge resultatet fra Niels Brocks selvtest uden app’en, da det er her, resultatet af din test vil stå – og som du skal vise på skolen. Resultatet sendes via app'en ind på sundhed.dk og i dit coronapas.

Dette gælder både for elever og ansatte.

Her kan du se, hvordan du bruger app’en

 

Genåbningen af samfundet bygger på en teststrategi for alle elever og ansatte i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes krav. Det er en betingelse for fremmøde, at elever og ansatte kan dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt testresultat. Skolen har ansvar for at kontrollere dette.

Det er et krav fra myndighederne, at skolen jævnligt foretager en stikprøvekontrol af studerendes og ansattes dokumentation for negativt testresultat. Dokumentation kan foreligge i papirformat eller elektronisk. Af dokumentationen for testresultatet skal følgende oplysninger fremgå:

 1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
 2. Tidspunktet for testtagningen.
 3. Resultatet af testen.

Du skal være parat til at fremvise din dokumentation på forlangende. Studerende og ansatte, der er undtaget for testkravet, skal kunne fremvise dokumentation for dette.

Elever og kursister over 15 år, der gør brug af skolens selvtest-faciliteter, giver ved deltagelse samtykke til test. For elever under 15 år skal der gives særskilt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Supervisoren, der superviserer testen, påser, at et sådant samtykke foreligger.

Hvis du bliver testet, fordi du har symptomer eller skal kunne dokumentere et negativt testresultat i forbindelse med fysisk fremmøde behøver du kun en test.

Ved smitterisiko fra “nære kontakter” skal du testes to gange (tidligst fire dage efter potentiel smitte og igen to dage senere). Er testen negativ, skal du være opmærksom på, at du skal have to negative testresultater, før du må komme i skole igen. Du skal kontakte coronaopsporingen på tlf. 32320511 for at kunne booke to tests på én gang (der kan normalvis kun bookes én PCR-test ad gangen).

Der er følgende undtagelser fra kravet om test for elever og medarbejdere, der:

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
 • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang, de  kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
 • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. 

I forhold til undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering i forhold til om en elev undtages.

At blive undtaget for COVID-19-test skal som udgangspunkt dokumenteres ved en lægeattest fra egen læge. Elever og medarbejdere, der er undtaget reglerne for test, skal medbringe denne lægeattest til lægen, der udfylder den. Derefter skal den returneres til Niels Brock. Det er dog uddannelsesinstitutionen, der afgør, om der er brug for en lægeerklæring.

Hvis uddannelsesinstitutionen mener at have tilstrækkelig indsigt i og viden om årsagen til fritagelsen, kan denne gives uden lægeerklæring. 

Det er altså undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring. 

Elever, der ikke kan/vil påvise et negativt testresultat eller har en fritagende lægeattest fra egen læge, må ikke møde frem. Eleven har ikke krav på nødundervisning/virtuel undervisning og registreres som fraværende.

Er et testresultat ved selvtest på skolen positivt, skal personen hurtigst muligt testes igen med en PCR-test. Du og din klasse sendes hjem og afventer resultatet testen. Er PCR-testen negativ, kan kontaktopsporingen afbrydes for både dig og dine eventuelle nære kontakter, og klassen kan møde den efterfølgende dag.

Hvis du er testet positiv ved en kviktest uden for skolens set-up, skal du i selvisolation og hurtigst muligt få foretaget en PCR-test. Er denne negativ, kan du og din klasse ophæve isolationen og komme i skole igen, så giv din rektor besked hurtigst muligt. Er din PCR-test positiv, skal du straks orientere skolens COVID-19 beredskab via  hag@brock.dk eller mobil  23 21 45 71. Skolen vil herefter træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitten. Du skal ved henvendelse oplyse hvilket gymnasium, du går på, dit navn, din klasse/hold samt dit mobilnummer, så vi kan kontakte dig. 

Skolen skal iværksætte nødundervisning for dig, som du skal følge, medmindre du er for syg. Kontakt din studievejleder herom.

Se eventuelt mere under Hvad gør jeg, hvis jeg testes positiv for COVID-19 ved PCR-test? Vi opfordrer dig desuden til at læse Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning.

Klassen orienteres øjeblikkeligt og hjemsendes med henblik på at alle elever følger myndighedernes anbefaling, herunder lader sig PCR-teste (fire og seks dage efter potentiel smitte). Klassen vil i stedet modtage nødundervisning. Hjemsendte elever, hvis testresultat er positivt, skal straks meddele dette til skolens COVID-19-beredskab på 23214571.

Kontakt coronaopsporing på 32320511 for at reservere to test-tider. Begge tests skal være negative, før du må komme i skole igen.  

Er din klasse hjemsendt fordi en elev i din klasse er testet positiv ved selvtest på skolen, skal eleven hurtigst muligt testes igen med en PCR-test (der er flere falsk-positive resultater ved antigen-tests). Klassen afventer resultatet af PCR-testen. Er PCR-testen negativ, kan kontaktopsporingen afbrydes og klassen kan møde den efterfølgende dag. I får besked herom ved SMS eller i UMS.

Spørgsmål og svar om fravær

Du skal orientere din studievejleder om din situation.

Mens du afventer testresultatet, skal du følge den nødundervisning, skolen iværksætter for dig. Hvis du ikke følger nødundervisningen, bliver du registreret som fraværende. 

Du skal i selvisolation og må først møde i skole tidligst 14 dage efter testen er foretaget (hvis du ingen symptomer har haft) eller 48 timer efter dine evt. symptomer er ophørt, dog tidligst to uger efter testen er foretaget. 

Du skal orientere din studievejleder og følge den nødundervisning, skolen iværksætter for dig.

Hvis du ikke følger nødundervisningen, bliver du registreret som fraværende. 

Hvis du ikke bruger værnemidler eller er testet i forbindelse med fysisk fremmøde, vil skolen bortvise dig. Du får registreret fravær indtil du bærer værnemidler eller kan fremvise et testresultat ved fysisk fremmøde.

Spørgsmål og svar om værnemidler

Myndighederne har indført krav om, at elever og kursister på bl.a. ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på skolen og fx opholder sig i kantine, på gange, øvrige fællesarealer, i elevcentret el.lign. Kravet gælder ikke, når man sidder ned for at deltage i undervisningen. 

Det er elevens ansvar at sørge for mundbind. Har man ikke råd til at købe mundbind, kan man få dem gratis hos sin lokale kommune. Genanvendeligt mundbind med Niels Brock-logo kan købes i skolens elevcentre (50 kr. for 5 stk.). 

Overtrædelse af kravet om mundbind betragtes som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og kan derfor sanktioneres. Hvis man mener at have en anerkendelsesværdig årsag til ikke at anvende mundbind, skal man kontakte sin rektor for dennes godkendelse og udlevering af særligt studiekort, der skal bæres tydeligt (se evt. mere under Kan jeg blive fritaget fra at anvende værnemidler?).

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

Mundbind eller visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
 • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

Hvis du vurderer, at du som følge af en af ovennævnte grunde er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal du oplyse din rektor herom. Det vil herefter være rektor, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag. I så fald udleveres et særligt studiekort, der skal bæres tydeligt.

Skolen kan og vil bortvise elever, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Spørgsmål og svar om smitte og symptomer

Du må ikke møde op på Niels Brock, hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovepine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær). Opstår symptomerne, mens du opholder dig på skolen, skal du tage hjem hurtigst muligt. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test

Læs desuden Sundhedsstyrelsen pjece Til dig der har symptomer på COVID-19.

Vi opfordrer studerende og ansatte til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Bliver du testet positiv for COVID-19 ved PCR-test, skal du gå i selvisolation og give skolens COVID-19-beredskab besked på 23214571. Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitten. Du skal ved henvendelse oplyse, hvilket gymnasium du går på, dit navn, din klasse/hold samt dit mobilnummer, så vi kan kontakte dig.

Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må tidligst møde på skolen igen to uger efter din positive test blev taget. Du skal desuden have været symptomfri i mindst 48 timer
 • Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing.

Vi opfordrer studerende og ansatte til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

 • Gå hjem med det samme og isolere dig i hjemmet
 • Hurtigst muligt lade dig teste og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet ’Hvad gør jeg, hvis jeg testes positiv for COVID-19?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for en meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus.

Spørgsmål og svar for vaccinerede

Man kan fritages for at fremvise testresultat, når man kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. 

Spørgsmål og svar for risikogrupper

Sundhedsstyrelsen vurderer, at gravide med ”tæt borgerkontakt” anses for at være i risiko fra graviditetsuge 28.  På Niels Brock har vi, ud fra et forsigtighedsprincip, besluttet at tilbyde gravide elever virtuel undervisning fra 28. graviditetsuge, så du ikke behøver at møde fysisk op på skolen. Du skal give meddelelse herom til din studievejleder. 

Hvis du af helbredsmæssige årsager er i hjemmekarantæne, skal dette hurtigst muligt meddeles til din studievejleder. Mod forevisning af lægelig vurdering vil skolen herefter sørge for, at du kan deltage i undervisningen virtuelt. 

Denne mulighed tilbydes elever, der må forventes at være langvarigt forhindret i at deltage i undervisning med fysisk fremmøde. 

Som udgangspunkt kan du deltage i undervisningen på skolen, og kun mod forevisning af lægelig vurdering, der konkluderer, at du ikke bør komme i skole af hensyn til en nær pårørende i øget risiko, vil du også få tilbudt at følge undervisningen virtuelt. Du skal kontakte din studievejleder herom.

Øvrige spørgsmål og svar

Inden du evt. rejser på ferie i udlandet, bør du holde dig orienteret om eventuelle ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det er vigtigt fordi, du, hvis du vælger at tilsidesætte myndighedernes rejsevejledning, gør dig selvforskyldt i selvisolation. I sådanne tilfælde må du ikke komme på skolen, men skal følge myndighedernes anvisninger om selvisolation, og du modtager ikke fjernundervisning i denne periode. Du skal orientere din studievejleder om årsagen til dit fravær. 

Niels Brock har, som led i indsatsen mod spredning af COVID-19, iværksat en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter. I den forbindelse har vi desværre måtte tage den vanskelige beslutning, at vores elevers deltagelse i studiepraktik, studierejser, studiepraktik samt work-placement i skoleåret 2020/21 aflyses eller gennemføres virtuelt.

Alle møder og arrangementer med eksterne foregår som udgangspunkt virtuelt. Skolens ledere kan vurdere, at møder bør afholdes fysisk. I sådanne tilfælde påhviler det den pågældende leder at sikre, at eksterne ved deres besøg på skolen, overholder skolens COVID-19 retningslinjer, og at elever på virksomhedsbesøg overholder såvel virksomhedens som skolens COVID-19 retningslinjer.

Kontaktoplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed

Nære kontakter der vil reservere test eller en smittet med coronavirus har spørgsmål

Coronaopsporingen: 32 32 05 11
Telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra 9.30 – 18.00

Når nære kontakter har spørgsmål

Kontaktopsporingen: 70 20 02 33
Telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra 06.00 – 00.00

Fik du ikke svar på dit spørgsmål i ovenstående FAQ, kan du henvende dig til Niels Brocks COVID-19 beredskab på hag@brock.dk, som vil svare dig hurtigst muligt. Der må dog påregnes lidt svartid på grund af mange henvendelser på nuværende tidspunkt.

Følg i øvrigt myndighedernes anvisninger, og hold øje med Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.