Butiksuddannelsen

Butiksuddannelsen er for dig, som elsker at være i daglig kontakt med andre mennesker, give dem gode oplevelser og hjælpe dem med at finde frem til lige præcis det produkt, de bliver rigtig glade for. Det er også for dig, som gerne vil være købmand og lave en god forretning og for dig, som drømmer om selv at åbne din egen butik. Når du har fundet en praktikplads og kommer på skole på Niels Brock, fokuserer vi på at understøtte og udbygge din praktiske hverdag og den læring, der foregår i butikken sammen med kunderne og bagved i driften af butikken. Vi arbejder både med teori kendt fra grunduddannelse og nye modeller og begreber, som har relevans for din hverdag i butikken. Efter din uddannelse som salgsassistent med speciale i detail (butik) vil du – afhængigt af drømme, ambitioner og evner kunne fortsætte som butiksassistent, mellemleder eller måske endda butikschef eller starte din egen butik. Du har også mulighed for at læse videre.

Niels_Brock_Voksen1399.jpg

Om butiksuddannelsen

Butiks- eller detailuddannelsen består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af 6 ugers basisfag og 2 uger supplerende specialisering indenfor fx tekstil, optik eller andre profilfag. De 6 ugers undervisning er planlagt, så din elev er væk fra butikken 3 gange á 1 uge, og skal efter hver skoleuge løse skolestyrede opgaver ude i butikken, svarende til de sidste 3 ugers skoledel. Når eleverne har profilfag er de væk i 2 uger i træk fra butikken. Basisfagene dækker over de to temaer: Salg og drift af en butik. Profilfagene drejer sig meget om produktkendskab. Der er mulighed for at tilmelde eleven yderligere forløb indenfor Butiksledelse og E-handel. Hvert forløb varer 3 uger i et mix mellem skole og butik.

Praktiske oplysninger

Her følger en kort beskrivelse af de enkelte skolemoduler på detail. Du kan få et overblik over skoleugernes sammensætning og rækkefølge i den faglige matrice.

Indledende butikskoncept og drift.

I dette modul arbejder vi med kompetencemål indenfor funktionsområderne Koncept, Salg og Drift. Vi kommer ind på emner som butikkens koncept, forbrugerudvikling/trends, detailhandelens fremtidsmuligheder, handlingsparametre – herunder især butikkens opbygning, indretning og varepræsentation. Vi kommer også ind på nogle grundlæggende beregninger og kalkulationer.

Vi giver eleverne grundlæggende viden og værktøjer til at løse butikkens opgaver med at tiltrække og fastholde kundegrupper, fremme salget og præsentere varerne optimalt gennem en grundig gennemgang af konceptopbygning samt butikkens grund- og kontaktparametre, herunder butiksindretning og varepræsentation.

Salg – Salg – Salg

I dette modul arbejder vi primært med kompetencemål inden for funktionsområdet Salg, men også lidt med Drift og Koncept. Vi kommer ind på emner som kommunikation, personligt salg i butikken, konflikthåndtering, forbrugerforhold og kundetyper.

For at give eleven den bedste baggrund for at fastholde kundegrupper, gennemføre personligt salg og deltage i butikkens interne kommunikation arbejder vi med emner som Grundlæggende kommunikation, Aktiv lytning, Assertions-teori og DISK-analyse. Dette er ligeledes med til at udvikle den enkelte elev personligt og give eleven en større forståelse for egne og andres reaktionsmønstre i en kommunikations-situation – f.eks. med en kunde eller en kollega.

Et grundigt kendskab til kundernes tankemønstre omkring behov, købemotiver og beslutningsproces samt viden om segmentering og inddeling af kunder i forskellige grupper hjælper eleverne til at gennemføre det personlige salg professionelt.

Vi gennemgår en model for en salgssituation med en kunde helt fra første kontakt og til kunden forlader butikken. Her kommer vi ind på modtagelse af kunden, spørgsmålstyper, vareargumentation og præsentation, kundens indvendinger samt afslutningen på salget. Både med udgangspunkt i en ”god” kunde, en sur/utilfreds kunde og andre typiske kundetyper. Den skematiske gennemgang er med til at give eleverne en baggrund for i hverdagen bedre at løse salgsfremmende aktiviteter, gennemføre det personlige salg, anvende forskellige betjeningsformer og varepræsentationsteknikker. De enkelte dele af modellen afprøves i klassen gennem små rollespil. Her fokuserer vi også på at vise de kommunikative elementer, f.eks. aktiv lytning og kropssprog.

Vi arbejder også med håndtering af forskellige kundetyper, bl.a. i forbindelse med reklamationer. Her gennemgår vi en model, der sætter fokus på sælgerens adfærd i en konflikt – med det mål at eleverne skal blive bedre i stand til at nedtrappe en opstået konflikt. Samtidig gennemgås relevant lovgivning.

Eleverne får også mulighed for at vurdere andre sælgeres indsats, både via film og ude i byens butikker. Endelig får eleverne en grundlæggende viden om deres ansættelsesmæssige rettigheder og pligter som butikselever.

Butiksdrift

På modulet Butiksdrift arbejder vi fortrinsvis med kompetencemål inden for funktionsområdet Drift, men også med emner fra Salg samt Branche og Butik. Vi kommer ind på emner som Indkøb, Disponering og Lagerstyring, Butikkens regnskab - herunder Status og Svind samt Omkostninger, Budgettering og Analyse.

Eleverne får en grundlæggende gennemgang af varens vej fra producent til kunde, med fokus på de funktioner de som salgsassistenter er involveret i; varemodtagelse i butikken, indkøb og vurdering/valg af leverandør, løbende hjemkøb og disponering af sortimentsvarer samt styring af varelageret.

I løbet af ugen opnår eleverne færdigheder til at kunne planlægge og vedligeholde vareforsyningen samt styre håndteringen af varerne fra producenter og leverandører.

Vi sætter fokus på, hvordan den økonomiske del af forretningen kan forbedres – både gennem salgsoptimering og gennem fokus på omkostningsminimering. Dette gøres bl.a. gennem forskellige gruppe-øvelser og fælles klasse-diskussioner, så eleverne kan udveksle erfaringer og idéer og så der opnås en Best Practice effekt.

Der bliver arbejdet med budgetlægning i butikken inkl. beregninger og de overvejelser der skal gøres i forbindelse med processen omkring at lave et nyt budget gennemgås.

Udvidet salg

Dette modul er vi i gang med at definere indholdet på – beskrivelse afventer.

Markedsføring og –analyse.

På dette modul arbejder vi med kompetencemål inden for funktionsområderne Koncept, Salg og Drift. Vi kommer ind på emner som markedsanalyse (konkurrenter og kunder) samt planlægning, gennemførsel og opfølgning på markedsføringsindsats.

Som baggrund for at arbejde med planlægning og opfølgning på markedsføring i butikken arbejder vi med analyse af konkurrenterne, herunder fokus på butikkens koncept samt hvem der er den/de primære konkurrenter. Ligeledes arbejder vi med kundeanalyse med udgangspunkt i spørgeskemaer, som eleverne selv får mulighed for at udarbejde.

Butikkens markedsføring er vigtig for at kunne tiltrække og fastholde kundegrupper. Vi gennemgår den vigtige planlægningsfase – herunder budgettering – reklamemedier, kriterier for valg af medie, udformning af reklamer samt kontrolfasen, hvor der følges op på budgettet og effekten af reklamen.

Webshop, sociale medier, fagprøve-forberedelse.

Dette modul er vi i gang med at definere indholdet på – beskrivelse afventer.

Alle skoleperioder.

Generelt i alle skoleugerne fokuserer vi på at koble den gennemgåede teori med praktiske eksempler fra elevernes verden og vi kombinerer teorigennemgang med øvelser/opgaver. Sidst på hver uge får eleverne mulighed for at vise deres tilegnede kundskaber gennem en gruppe-case, som fremlægges for resten af klassen. Ugerne sluttes af med en evaluering og en test.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af en salgsaktivitet ude i butikken eller på nettet. Eleven må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af elevens ansættelsestid hos virksomheden. Eleven skal arbejde med fagprøven i sine praktikperioder, og ikke på skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i elevens uddannelsesplan til fagprøven. Fagprøven er normeret til at svare til 5 arbejdsdage. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis eleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøvens tema og planlægning.

Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til praktikservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet.

Aftalen og evt. spørgsmål skal sendes til Hovedforloeb@brock.dk.

Hent yderligere blanketter og vejledninger hos Undervisningsministeriet.

Kontakt

Niels Brock Hovedforløb