Administration

På vores administrationsuddannelse kobler vi teori og praksis og gør klar til fremtidens digitale arbejdsmarked på bare 2 år. På skoleopholdet lærer vores elever blandt andet om kommunikation, projektledelse, optimering af arbejdsprocesser og dygtiggør inden for en række fag, som eleverne selv har valgt - alt sammen viden og kompetencer, som løbende kan testes i virksomheden. Vores administrationselever bliver undervist i fag, der er relevante og interessante for morgendagens arbejdsmarked, og i løbet af deres uddannelse får de lov til at prøve sig selv af og får indsigt i deres egne styrker og svagheder. Det giver nogle dygtige og afklarede elever, som er parate til at varetage vigtige administrative opgaver i det offentlige og private erhvervsliv.

Vil du tilmelde en administrationselev på Niels Brock? Tilmeld eller find mere information om uddannelsen på siden her.

Om forløbet

På kontoruddannelsen i administration er det især følgende tre kompetencer, som vi lægger stor vægt på: 1) Viden om moderne kommunikation, og evnen til at bruge kommunikation hver dag 2) Viden om projektstyring, og evnen til at lede mindre projekter i din virksomhed og 3) viden om forandringsprocesser og evnen til at blive en central spiller i forandringerne.

For at blive optaget på uddannelsen, skal man være ansat som kontorelev i en praktikgodkendt virksomhed, og virksomheden skal have valgt at samarbejde med Niels Brock. Uddannelsen kan tage op til 2 år, men er kortere, hvis eleven er 25 år eller derover og har andre lign. kompetencer i forvejen. Dette afklares ved en realkompetencevurdering inden uddannelsens start. I løbet af de to år er der mellem 6-15 ugers teoretisk undervisning på Niels Brock, inklusiv en uge til at skrive eksamensopgave, der kaldes ”fagprøve” på denne uddannelse. Antallet af uger afhænger af meritterne og valgfag. Dette aftales med virksomheden.

Praktiske oplysninger

Kontoruddannelsen i administration består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af tre obligatoriske fag af 1 uges varighed. Administrationseleven og virksomheden skal derudover vælge en række valgfag. Antallet afgøres af administrationselevens alder og forudsætninger. Valgfagene kan være indenfor et bredt udvalg. De tre obligatoriske fag er:

● Kommunikation

● Projektkoordination

● Optimering af administrative arbejdsprocesser

Her er eksempler på valgfag på uddannelsen:

● Præsentationsteknik

● EU (Studietur til Bruxelles)

● Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

● Excel

● Logistik

● Og meget mere

Målet med undervisningen er at præsentere eleverne for en række metoder og teorier, som kan styrke udførsel af konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen, og de skal klæde på til fremtidens private administrative arbejdsmarked. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Det særlige ved Niels Brocks digitale kontoruddannelse er, at undervisningen foregår sideløbende med, at eleven arbejder i virksomheden. Der vil være adgang til en masse digitale læringsmaterialer (video, tekster etc.), som kan benyttes til at styrke det daglige arbejde, og som man kan søge hjælp i. Derudover skal eleven deltage i en række workshop-dage, hvor vi tager fat i den nyeste viden om de tre centrale temaer i uddannelsen:

● Kommunikation

● Projektkoordination

● Optimering af administrative arbejdsprocesser

Udover disse halv- eller heldagsmødedage skal eleven også mødes med sin uddannelseskonsulent til vejledningssamtaler, arbejde sammen med andre administrationselever om at løse opgaver samt læse tekster, se videoer og på anden måde grave ned i den nye viden. Sidst, men ikke mindst skal eleven også fremlægge resultatet af sine opgaver enten ved en mundtlig fremlæggelse eller ved at aflevere en video m.m.

Alle disse aktiviteter bliver lagt fast inden for den første tid, som eleven er ansat i virksomheden, hvor der udarbejdes en individuel uddannelsesplan, hvor alle læringsaktiviteter fremgår med angivelse af dato, type og tema.

Udover ovenstående tre temaer, så har administrationselever mulighed for at vælge yderligere valgfag og påbygninger. De udbudte valgfag vil altid være præsenterede her på hjemmesiden.

Varighed

Uddannelsestiden afgøres af en realkompetencevurdering, hvis eleven er 25 år eller derover. Er eleven under 25 år, så er den samlede varighed 2 år.

I den periode på op til 2 år skal eleven gennemføre:

● 3 ugers obligatorisk undervisning i de tre bundne specialefag

● 3-7 ugers valgfrie specialefag for administrationselever under 25 år og 2-6 ugers valgfrie specialefag for administrationselever over 25 år.

● Derudover har eleven 1 uge til at skrive sin fagprøve.

● Hvis elev og virksomhed derudover har et ønske om yderligere opkvalificering, kan der vælges op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning med fag fra administrationsuddannelsen eller andre kontorspecialer: Økonomi og offentlig administration.

Rammen er altså 7-15 uger for administrationselever under 25 år og 6-14 uger for elever over 25 år.

Hvis eleven har andre uddannelser eller erfaringer fra lignende administrativt arbejde, kan ovenstående uger blive afkortet yderligere i forbindelse med realkompetencevurderingen.

 

Arbejdstid

Det kan forventes at en uges undervisning svarer ca. til en arbejdsuge, dvs. 35-37 timer. Denne undervisning vil afveksle mellem forberedelse, aktiv deltagelse i undervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, læsning af tekster, video og refleksion m.m. Ligeledes vil store dele af undervisningen invitere til, at læringsaktiviteter kombineres med de daglige opgaver i virksomheden, da læringen i højere grad bliver interessant, når teori og praksis mødes. Det kan være svært at adskille læring fra praksis, og derfor har vi udviklet tre modeller, som kan bruges til inspiration ude på arbejdspladserne, når arbejdstiden skal planlægges.

Formålet med uddannelsen er at give efteruddannelseskompetence – og planlægningen af arbejdstiden mellem uddannelse og arbejde er derfor en vigtig egenskab at få lært allerede nu. Det vil øge mulighederne for at klare efteruddannelse på deltid, som rigtig mange vælger senere i deres karriere.

 

Læringsmiljø

Det er målet at opbygge et relationelt læringsmiljø, hvor underviserne følger deres læring tæt og altid er til rådighed. Derfor har vi etableret et læringsmiljø, som er uafhængigt at tid og rum. En personlig uddannelseskonsulent følger eleven igennem hele uddannelsen, og det er både på arbejdspladsen, ved deltagelse i læringsaktiviteter på skolen eller i opgaveløsning derhjemme. Dermed sikres det vigtigste af alt, nemlig tillid og personlige relationer mellem undervisere, administrationselever og virksomheder.

Underviserne besøger virksomheden og eleven flere gange i løbet af uddannelsen, for at sikre sig at alt fungerer som det skal, og at der er samspil mellem læringen på skolen og i virksomheden.

Vi stiller en digital læringsplatform (LMS) til rådig for elev og elevansvarlige, hvor alle vores materialer er samlet, og hvor det er nemt at have dialog med undervisere, elever fra andre virksomheder og de elevansvarlige. Læringsplatformen åbner, når ansættelsen starter og slutter først, når eleven er færdiguddannet.

Niels Brock stiller naturligvis også et moderne fysisk undervisningsmiljø til rådighed for eleverne, med lyse og inspirerende lokaler centralt i København. Her er der både mulighed for at deltage i større seancer med mange administrationselever, booke et mødelokale til en gruppesamtale, deltage i en underviservejledningssamtale eller blot sidde med sine opgaver i vores åbne fællesområder. Der er naturligvis gratis adgang til internet, print, koldt vand, borde og stole, som eleverne frit kan bruge.

 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr

Uddannelsen bliver varetaget af et dedikeret uddannelsesteam, der kun har ansvaret for gennemførelsen af denne administrative uddannelse. Teamet får naturligvis faglig bistand fra vores andre undervisere, men uddannelsesteamet har ansvaret for, at der er sammenhæng mellem læringsaktiviteterne. Antallet af undervisere i uddannelsesteamet afhænger af elevantallet.

Underviserne har alle sammen erfaring fra det administrative arbejde i en virksomhed og har suppleret denne viden med efter- og videreuddannelse. Alle undervisere tager et diplom i erhvervspædagogik for at sikre de nødvendige pædagogiske værktøjer til at gennemføre en moderne erhvervsuddannelse.

Hovedforløbsspecialet administration kræver ikke meget mere udstyr end en computer. Hvis ikke man selv har en computer eller virksomheden kan stille en til rådighed, så tilbyder vi en lånecomputer imod et mindre depositum. Man kan beholde computeren i de to år, som uddannelsen varer.

Kontoruddannelsen i administration afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt produkt. Administrationseleven må først påbegynde fagprøven, når der er 6 måneder tilbage af ansættelsestiden hos virksomheden. Fagprøven skal skrives i praktikperioder og ikke i skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i uddannelsesplanen til fagprøven. Fagprøven er normeret til at være 1-2 ugers arbejde. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis administrationseleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøvens tema og planlægning.


Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Ønsker din virksomhed at have en eller flere administrationselever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når virksomheden er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til praktikservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker din virksomhed at tilmelde en administrationelev til et uddannelsesforløb, skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen, bekræftes modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet, vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Administrationseleven vil også modtage informationer direkte i sin e-Boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet herEn printet uddannelseaftale kan sendes til sikkermail@brock.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Praktikservice eller Administrationen, som angivet nederst på siden.

Som administrationselev har man mulighed for at vælge en række valgfag på uddannelsesforløbet. På denne side findes et udvalg valgfag. For at komme til tilmeldingsformularen skal man klikke på det enkelte fag, hvor der også er en beskrivelse samt målpinde for faget. Nederst på siden for de enkelte valgfag er der en tilmeldingsknap, hvor man også kan se, i hvilke perioder de enkelte fag tilbydes.

For at blive tilmeldt erhvervsrettet påbygning skal man benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til en uddannelsesaftale. Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her.

Bekræftelse på tilmelding

Ved online-tilmelding modtages en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, modtages et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Her er oplysninger om, hvad det kræver at gå fra grundforløbet til hovedforløbet. Læs mere.

Kontakt

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk