Økonomi

Kontorspeciale

Kontorelevuddannelsen i økonomi uddanner til et arbejde med økonomiopgaver i enten private eller offentlige virksomheder. Hovedforløbet består af en vekselvirkning mellem arbejdet i virksomheden og skoleperioder på Niels Brock. I virksomheden opbygges stærke praktiske kompetencer indenfor økonomi og regnskab. På skolen understøttes det af praksisnær undervisning indenfor områderne bogføring, moms & afgifter, budgettering, økonomistyring samt årsregnskaber. I tillæg hertil tones uddannelsen med interessante valgfrie specialefag fx likviditetsstyring, økonomistyring II, projektstyring og økonomi, løn & lovgivning, erhvervsbeskatning, ekstern vurdering m.v. Samlet set giver uddannelsen mulighed for ansættelse i økonomiafdelinger i funktioner som controller, bogholder eller lignende.

Om forløbet

Kontoruddannelsen med speciale i økonomi består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen udgør 5 forløb á 1 uges varighed. Derudover kan eleven og virksomheden supplere med op til 8-9 ugers valgfag i en kombination af valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning.

Praktiske oplysninger

Hovedforløbet består af 5 bundne specialefag, som afvikles som 1-ugers kurser adskilt fra hinanden. Derudover skal man deltage i 3-5 ugers valgfag og op til 4 ugers påbygning. De udbudte valgfag og påbygningsfag er altid præsenteret her på hjemmesiden under valgfag.

Den 1. skoleperiode hedder: Bogføring og registrering

Formålet er at man kan anvende relevant lovgivning herunder bogføringsloven, deltage aktivt i virksomhedens bogføring, registreringer og afstemninger, deltage i optimeringer af debitor- og kreditorprocedurer samt deltage i tilrettelæggelsen af kontoplaner til såvel intern økonomistyring som ekstern regnskabsudarbejdelse.   

Skoleperioden har følgende elementer;

Selskabsformer

Kendskab til regler og forudsætninger for forskellige selskabsformer herunder stiftelse, kapitalindskud, hæftelse, revisionskrav m.v.

Lovgivning

Lovhierarkiet og lovenes opbygning. Bogføringsloven, renteloven og aftaleloven. Relevante problemstillinger vedr. bogføring og registreringer samt i forhold til samarbejdet med debitorer og kreditorer vurderes i henhold til lovenes bestemmelser.

Debitorstyring/Kreditorstyring

Med udgangspunkt i lovgivningen arbejdes med konkrete bogførings- og registreringsopgaver. Afstemninger og opstilling af regnskab på baggrund af bogføring herunder transaktions- og kontrolspor. Kreditorprocedurens centrale opgaver, deltagere og metoder. Debitorprocedurens centrale opgaver, deltager og metoder herunder værktøjer til at undgå tab og sikre rettidige indbetalinger. Introduktion til procesbeskrivelses- og analyseværktøjer.

Kontoplaner og regnskabsopstillinger

Kontoramme og kontoplaner for ekstern regnskabsudarbejdelse og intern økonomistyring. Regnskabsopstillinger beretnings- og kontoform samt arts- og funktionsopdelt.   

Den 2. skoleperiode hedder Moms & afgifter

Formålet er at kunne anvende reglerne i momsloven, bidrage med at opgøre momstilsvaret for en virksomhed, der handler i Danmark og i udlandet samt foretage relevante indberetninger. Desuden vil man med udgangspunkt i loven kunne opgøre lønsumsafgifter samt foretage relevante indberetninger. Formålet er desuden at få kendskab til lovgivningen om energiafgifter samt reglerne for fradragsmuligheder.

Skoleperioden har følgende elementer;

Moms i DK

Momsreglerne for henholdsvis salgs- og købsmoms herunder fuldt, delvis og ingen fradrag, bogføring og registrering af moms samt momsopgørelse og udfyldelse af momsindberetninger til SKAT.

Moms ved handel med udlandet

Momsregler for handel med udlandet med momsregistrerede og ikke momsregistrerede virksomheder, bogføring og registrering af moms samt udfyldelse af indberetninger til SKAT. Særlige metoder til at sikre betalinger og minimere risici ved handel med udlandet.

Lønsumsafgifter

Lovgivningen omkring lønsumsafgift, reglerne for beregning af lønsumsafgift samt udfyldelse af indberetningsskemaer.

Energiafgifter

Lovgivningen indenfor energiafgifter, fradragsmuligheder for de mest almindelige energiafgifter samt indberetningsregler.

Punktafgifter

Kendskab til de overordnede regler for punktafgifter herunder producenter og importører af alkohol m.v.

Den 3. skoleperiode hedder: Budgettering

Formålet er at kunne bidrage til virksomhedens budgetteringsopgaver herunder tilrettelæggelse af en budgetteringsprocedure, budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet med udgangspunkt i budgetforudsætninger samt gennemføre relevante budgetkontroller.

Skoleperioden har følgende elementer;

Budgetproceduren

Planlægningsprocessen fra budgetstart til budgetopfølgning herunder dataindsamling, situationsanalyser, handlingsplaner, opgavefordeling og -ansvar, tidsplanlægning m.v.

Ledelsesværktøj og medarbejderadfærd

Brug af budgettering og budgetproceduren som ledelses- og motivationsværktøj overfor medarbejdere. Medarbejderens rolle i budgetarbejdet – herunder planlægning, udarbejdelse og opfølgning.

Aktivitets og -kapacitetsbudget

På baggrund af budgetforudsætninger udarbejdes totale og månedsopdelte driftsbudgetter samt produktopdelte dækningsbidragsbudgetter i Excel. Budgetterne bygger på vurderinger, der dokumenteres som led i forudsætningerne.

Likviditetsbudget

På baggrund af øvrige delbudgetter, investeringsbeslutninger m.v. udarbejdes månedsopdelte likviditetsbudgetter. Budgetterne vurderes i forhold til virksomhedens likviditetsberedskab.

Budgetkontrol og afvigelsesanalyser

Opstilling af budgetkontroller inklusive nøgletal i Excel med afvigelsesanalyse og -forklaring herunder forskydning, bogføringsfejl, periodisering m.v.. 

Den 4. skoleperiode hedder: Økonomistyring I

Formålet er at kunne bidrage til økonomistyringen i virksomheden herunder udarbejde rentabilitetsanalyser for produkter og markeder, anvende aktivitetsbaseret omkostningsfordelinger for indirekte omkostninger, anvende beslutningsteorier herunder cost/benefit analyse samt foretage beregninger for indtægts- og omkostningstyper ved forskellige tiltag. Skoleperioden har følgende elementer;

Rentabilitetsanalyse på produkter, markeder m.v.

Metoder til analyse og vurdering af indtjeningsevne på produkter, markeder og distrikter. Tiltag der kan igangsættes for at optimere virksomhedens indtjeningsevne.  

Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling ABC

Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling som værktøj til analyse og økonomistyring i forhold til traditionelle DB- og full-costmetoder. Anvendelsesmuligheder, konsekvenser af forskellige metoder samt krav til virksomhedens registreringssystemer.

Beslutningsteorier

Cost benefit analyse som grundlag for investeringsbeslutninger herunder tilbagebetalingstid, lønsomhed m.v.. CVP analyser som metode til vurdering af alternativer.

Indtægts- og omkostningstyper

Med udgangspunkt i ovenstående foretages vurderinger og analyser samt f9orslag til tiltag med økonomiske konsekvensberegninger for virksomhedens indtægts og omkostningstyper.

Intro til fagprøven

Introduktion til fagprøven – krav, forventninger, eksamen med videre.

Den 5. skoleperiode hedder: Årsregnskaber for erhvervsdrivende virksomheder

Formålet er at kunne anvende relevante dele af årsregnskabsloven og derved bidrage til at klargøre og udarbejde årsregnskabet. Desuden at kunne arbejde med regnskabsmæssige problemstillinger, efterposteringer samt med de forskellige kriterier for indregning og måling af regnskabsposter herunder anlægsnoter, afskrivninger samt op- og nedskrivninger m.v. Kende årsrapportens indhold og bidrage til udarbejdelse af dele heraf. Eleven har indsigt i revisors rolle og virksomhedens opgaver i forbindelse med revisors arbejde.

Skoleperioden har følgende elementer;

Regulering og love

Årsregnskabsloven herunder regnskabsklasser, generelle bestemmelser, regler for indregning og måling samt årsrapportens indhold.

Indregning af indtægter, omkostninger, aktiver, passiver

Reglerne for indregning af såvel resultatopgørelsesposter som balance poster.  Behandling af relevante regnskabsmæssige problemstillinger herunder periodiseringer.

Værdiansættelse af aktiver og passivposter

Reglerne for anlægskartoteker og anlægsnoter herunder afskrivninger, op- og nedskrivninger. Principperne for opgørelse af gældsposter. Behandling af relevante regnskabsmæssige problemstillinger.

Årsregnskabets indhold

Regnskabets indhold samt funktionen i de enkelte dele af regnskabet herunder ledelses- og revisionspåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og noter.

Revisors rolle

Revisors rolle og opgaver, revisionsprotokol, revisionspåtegninger med og uden forbehold samt supplerende oplysninger. Opgaver i virksomheden i forhold til revisors arbejde.

Arbejdstid 

Eleverne bliver på skolen udfordret og forventes at bruge det antal timer på skoleopholdet, som svarer til en normal arbejdsuge i virksomheden. Herudover kommer forberedelse inden skoleperioden. Skoleperiodens undervisningsmaterialer lægges på Mitnielsbrock senest en uge inden skoleperiodens start.

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til praktikservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet herEn printet uddannelseaftale kan sendes til sikkermail@brock.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Praktikservice eller Administrationen, som angivet nederst på siden. 

Du kan på denne side se vores udvalg af valgfag. For at komme til tilmeldingsformularen skal du klikke på det enkelte fag, hvor du også kan se beskrivelse samt målpinde for faget. Nederst på siden for de enkelte valgfag er der en tilmeldingsknap, hvor du også kan se, i hvilke perioder de enkelte fag tilbydes.

På erhvervsrettet påbygning benyttes en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til uddannelsesaftalen. Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Her finder du oplysninger om, hvad det kræver at gå fra grundforløbet til hovedforløbet. Læs mere.

Kontakt

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk