Eksamen på EUD Business

  • Ved afslutningen på grundforløb 1 skal du til en caseeksamen i et af de grundfag, du afslutter på grundforløb 1.
  • Ved afslutningen af grundforløb 2 skal du til en caseeksamen i et af de grundfag, du afslutter på grundforløb 2, og til en grundforløbsprøve i dit uddannelsesspecifikke fag.

Caseeksamenerne tager udgangspunkt i en virksomhed, hvor du skal løse en række eksamensopgaver i relation til virksomheden. Eksamen består af en casearbejdsdag, hvor der arbejdes med eksamensopgaverne. 2-5 dage efter casearbejdsdagen skal du til en mundtlig eksamen, hvor du bliver prøvet i nogle af opgaverne. Eksamen er mundtlig, varer 30 minutter og bedømmes med en karakter.

I grundforløbsprøven bliver du prøvet i, om du har tilegnet dig kompetencerne i det uddannelsesspecifikke fag inden for enten detail eller handel. Eksamen er mundtlig, varer 30 minutter og bedømmes bestået/ikke bestået.

Du skal bestå dine grundfag med et gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet beregnes ud fra dine afsluttende standpunktskarakterer. I de fag, hvor du har været til eksamen, medregnes eksamenskarakteren i stedet for standpunktskarakteren.
Du skal bestå din grundforløbseksamen.

Er du syg på eksamensdagen, skal du senest kl. 08.30 ringe til skolen og melde dig syg.
Har du meldt dig syg til en eksamen, eller består du ikke din eksamen, kan du blive indstillet til en syge/reeksamen. Du kan deltage i samme prøve to gange.

Eksamensreglementet for EUD Business på Niels Brock

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856

Grundforløbsprøven
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/grundforloebsproeven 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427

Bekendtgørelse om karakterskala
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308