Elevhåndbog for Niels Brocks EUX voksen

Her kan du læse om de mange ting, der foregår på Niels Brocks erhvervsuddannelser for voksne. Her er både praktiske oplysninger om studiet, du går på, men også lidt historie, hvor du kan læse om de værdier, som er vigtige for en Brocker.

Vi vil gerne starte med at byde dig varmt velkommen til Niels Brock. Vi både håber og forventer, at vi får nogle rigtig gode år sammen. Vi vil gøre vores bedste for at udfordre og inspirere dig, så du kan udfolde dit faglige og personlige potentiale bedst muligt.

Vi har høje forventninger til dig og til din indsats på skolen både fagligt og socialt. Først og fremmest forventer vi, at du respektfuldt tager ansvar for, at uddannelsen er et godt sted at lære både for dig selv, for dine medstuderende og for skolen som helhed. Derfor har vi få men væsentlige regler, som bidrager til, at alle kan se frem til en rigtig god tid på Niels Brock.

Niels_Brock_Voksen2268.jpg

Udvis respekt

Opfør dig ordentligt både over for dine kammerater og over for dine lærere. Lav dine lektier, aflever dine opgaver, kom til tiden og hav kun fravær ved sygdom. Bidrag aktivt og tag ansvar i hverdagen. Uddannelsen er det, vi hver især gør det til.

Udvis mod

Eksperimenter og tag chancer – det er helt i orden at fejle. Det lærer man mere af end ved at gentage noget, som allerede er lært én gang. Lærerne skal nok guide dig undervejs.

Et eksamensbevis fra Niels Brock signalerer, at du kan og vil noget. Du kommer til at repræsentere den brockske forskel”, du vil gennemgå en markant personlig udvikling i løbet af din uddannelse, og du vil møde andre voksne, hvoraf nogle af dem med sikkerhed bliver dine venner for livet.

Men en erhvervsuddannelse på Niels Brock er også krævende, og vi følger løbende op på, om du lever op til vores forventninger. Vi forventer, at du møder op til timerne, at du afleverer dine opgaver, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du samarbejder med dine klassekammerater.

Niels Brock er et lærested – ikke et værested. Talemåden antyder, at der er særlige forventninger til alle os, som færdes på skolen. Den signalerer holdning og værdi og er en god rettesnor i dagligdagen. Vi har som nævnt få men væsentlige regler, men vi hverken vil eller kan have regler for alt. I stedet har vi tillid til hinanden. Vi har erfaring med, at det fint lader sig gøre, når vi alle helt naturligt tænker og opfatter Niels Brock som et sted, hvor man lærer noget og ikke bare ”hænger ud”.

Vi har altså ganske få, men væsentlige regler eller retningslinjer. En del af dem vil du blive præsenteret for i introduktionswebinaret af din underviser, men du kan finde det hele samlet i denne elevhåndbog, som vi håber, du vil bruge tid på at læse.

Alle os fra Niels Brock glæder os til at tage imod dig og dine medstuderende. Vi er stolte af og bevidste om, det ansvar det er, at blive en del af dit liv.

Med venlig hilsen

Rektor og uddannelseschef
Flemming Hansen Rektor og uddannelseschef

Telefon: 23 21 45 26 E-mail: flh@brock.dk

Indhold

Niels Brock er fra 1881, grundlagt af C.F. Tietgen for de midler, som storkøbmanden Niels Brock havde testamenteret til formålet. I løbet af årene er der sendt mange dygtige studenter videre i livet. I dag er Niels Brock Københavns største gymnasium og en af Danmarks mest internationale og innovative uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser, i både ind- og udland. Udover gymnasieuddannelser udbyder Niels Brock også erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelse samt internationale videregående uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter.

Kontrakten med Niels Brock

På Niels Brock har vi et stort udvalg af studieretninger, der adskiller sig fra andre handelsgymnasier. Vi ønsker at imødekomme dine interesser og give dig de bedste muligheder. Vi arbejder vedvarende og vedholdende med at forbedre rammerne for god uddannelse, hvor omdrejningspunktet er vores engagerende og kompetente medarbejdere.

Vi bygger vores fælles hverdage op omkring den klare forventning, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock og vi gør os umage for at gøre dig så dygtig, som mulig. Din uddannelse har vores højeste prioritet, men du har selv et stort medansvar for at opnå et godt resultat.

Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forventer også, at du er interesseret og bidrager til det sociale liv på skolen – både i og uden for undervisningstiden. Endelig forventer vi, at du er med til at passe godt på skolen, både dens fysiske rammer og udstyr, men også dens omdømme.

Særligt at være ”Brock’er”

Niels Brock er det foretrukne uddannelsesvalg for engagerede elever, og vi ved, at dimittender fra Niels Brock er populære på både videregående uddannelsesinstitutioner og i virksomhederne.

Det er noget særligt at være Niels Brocker. Man går ikke bare på vores uddannelser, man er en del af vores kultur, vores værdier og vores lange stolte historie. Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk, verdslig, europæisk kultur og ganske som det var afgørende for storkøbmanden Niels Brock i 1700-tallet at opføre sig ordentligt i alle relationer, er den en afgørende værdi for os på Niels Brock – uanset om du repræsenterer skolen i skoletiden eller fritiden.

Alle skoler skal have nedskrevne studie- og ordensregler. Niels Brocks kan du finde her.

Det er vigtigt at holde fast i værdierne, og den værditunge købmand Niels Brock er et forbillede for det moderne Niels Brock.

 • Vi er stolte over vores historie, og vi ved, at navnet Niels Brock forpligter.
 • Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer.
 • Vi gør os umage.
 • Vi er erhvervslivets skole, og vi er professionelle.
 • Vi er globale og entreprenante.

Den brockske forskel betyder for vores elever, at de kan være sikre på kvaliteten, og at de vil opleve et særligt engagement i deres uddannelse

Din detail eller handeluddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb 2
Du starter på grundforløb 2, som varer 20 uger. Her kommer du i klasse med medstuderende, der har valgt samme uddannelsesretning som dig. Har du f.eks. valgt detail, kommer du i en klasse, hvor størstedelen af eleverne ønsker at uddanne sig til salgsassistent. Har du valgt handel, kommer du i en klasse, hvor alle ønsker en handelslæreplads. 

På grundforløb 2 har du fem grundfag samt dit USF (det uddannelsesspecifikke fag – detail eller handel). Grundfagene er IT, erhvervsøkonomi, afsætning, dansk og engelsk. Alle grundfag er på C-niveau.

Ved afslutningen på grundforløb 2 skal du til en eksamen i et af dine grundfag og til en projekteksamen i dit USF (grundforløbsprøve).

Hovedforløb – lærepladssøgning

Dit hovedforløb og dermed 2. del af din uddannelse består af to år som elev i en butik eller i en handelsvirksomhed.

På Niels Brock støtter vi vores elever i at finde læreplads. Lærepladssøgning har du som fag gennem hele dit grundforløb. Vi arbejder med CV og ansøgning og lægger i fællesskab en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante lærepladser. I fælleskab med din kontaktlærer og din underviser i faget lærepladssøgning lægger du en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante lærepladser.

Hvert år i februar har vi Jobbørs, hvor vores elever har mulighed for at møde virksomheder, der skal ansætte kontor-, handels- eller detailelever. Virksomhederne fortæller om deres elevforløb og vores elever har mulighed for at spørge til uddannelsernes indhold, rekrutteringsproces osv. samt aflevere deres CV til arbejdsgiver.

Har du spørgsmål til lærepladssøgning så kontakt Niels Brock Lærepladsservice på laerepladsservice@brock.dk. Her vil lærepladskonsulenterne besvare din henvendelse.

Fredagscafé
Elevrådet på vores voksenafdeling afholder med jævne mellemrum fredagscafé for skolens voksenelever. Her har du mulighed for at hygge dig, høre musik, spille spil mv. 

Translokation
Årsafslutning og udlevering af eksamensbeviser. Alle afgangselever bliver inviteret til en festlig afslutning på skoleåret og eksamensperioden. Familier og børn er meget velkommen.

Adresseændring og nyt telefonnummer
Ændrer du adresse i løbet af skoleåret, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Herefter vil skolen automatisk modtage besked om din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil Elevcentret gerne have besked om det.

Du vil få mange beskeder via sms. Får du nyt telefonnummer, er det derfor vigtigt, at du opdaterer det i UMS. 

Aflyste timer
Hvis en lærer er fraværende i en længere periode, vil din klasse normalt få en vikar. Skolen vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemtimer.

Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinformationer. 

Computer og brug af mobile enheder
På Niels Brock forventer vi, at du har en bærbar computer, da den er et centralt og afgørende arbejdsredskab for at kunne følge og forberede dig til undervisningen. Opgaver gives og afleveres via Moodle. Meget kommunikation sker også digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer er digitale.

Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker din computer, så den ikke forstyrrer.

Samme regler gælder for brugen af mobile enheder med internetadgang. Hovedreglen er, at mobile enheder ikke benyttes i undervisningen – heller ikke som lommeregner eller lignende. Erfaringen er, at det går ud over både din og dine medstuderenes koncentration. 

Digitale bøger
Vi bruger digitale bøger fra forlaget Systime. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. 

Digital dannelse
Digitale medier spiller en væsentlig rolle i skolens liv, og de indgår både i den faglige undervisning og i de sociale relationer på skolen. På Niels Brock lægger vi vægt på, at brugen af digitale medier medvirker til at udvikle et positivt og respektfuld samspil mellem alle på skolen, og derfor forventer vi, at alle overvejer både egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den online virkelighed – uanset om I chatter, blogger, opretter profiler, poster news, laver festinvitationer, interessegrupper eller deltager i gaming og lignende. 

På den måde udviser man digital dannelse; I bruger jeres evner på internettet til lovlige og etisk forsvarlige formål, der ikke sårer eller gør livet besværligt for uvidende og uskyldige medstuderende eller lærere.

E-Boks
Alle officielle breve sender vi til din e-boks. Er du under 18 år, sendes brevene også til din værge.

Eksamen  

Eksamener på grundforløb 2

På grundforløb 2 skal du til 1 case-eksamen i ét af dine fem grundfag samt til en projektprøve i dit uddannelsesspecifikke fag (Grundforløbsprøve).

Elevcenteret
I Elevcenteret på Nørre Voldgade sidder skolens elevadministration. Administrationen er skolens hjerte. Har du praktiske spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i skranken. Du kan også ringe til dem via skolens hovednummer, som er 33 41 91 00. 

Elevråd
Elevrådet er elevernes talerør over for skolens ledelse. Hver klasse vælger en repræsentant til elevrådet, og elevrådet vælger herefter selv en formand og næstformand. Elevrådsrepræsentanterne har ansvar for at videreformidle informationer fra ledelsen og holde klassen opdateret om sociale arrangementer på skolen. Elevrådet står for at afholde caféer og andre arrangementer. 

Evaluering
Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, som skolens ledelse og medarbejdere ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.

På Niels Brock evaluerer vi på følgende måde:

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) – et digitalt spørgeskema én gang årligt
 • Undervisningsevalueringer – to gange årligt – en gang mundtligt med dine lærere og en gang via et digitalt spørgeskema
 • Løbende SMS-målinger – fire gange årligt 

Facebook
Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shamingsider i Niels Brocks navn, uanset hvilket social eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks marketingsafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på Facebook. 

Ferieplan
Vi forventer, at du holder ferie i skolens ferieperioder. Hvis du afholder ferie på andre tidspunkter, vil det blive betragtet som fravær.

Gæster
Skolen er et lærested for de elever, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster på skolens område. Gæster der har et ærinde, skal altid henvende sig i Elevcentret. 

IT support
Skolens IT afdeling kendes i dagligdagen som Helpdesk. Helpdesk holder til på Nørre Voldgade 28-34 (H-huset) – i stueetagen – og har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00 og fredag 7.45-15.00.  Du kan også skrive til  helpdesk@brock.dk eller ringe til dem på telefonnummer 33 41 96 66.

Kantine
I kantinen finder du et bredt udvalg af sunde retter til rimelige priser. Kantinen er med til at give et godt studiemiljø og er vigtigt for os alle. Pas godt på vores kantine og ryd op efter dig selv. 

Klager
Det kan ske, at du i løbet af din tid på skolen oplever at være utilfreds med enten undervisningen, en lærer, en karakter eller noget helt fjerde. Langt de fleste utilfredsheder håndterer vi i hverdagen ved ganske enkelt at tage en snak om, hvad vi eller du kan gøre anderledes.

I yderste konsekvens, hvor samtaler mod forventning ikke fører til en tilfredsstillende udgang, kan du indgive en officiel klage til skolen. Du kan ikke klage over alt, og derfor beder vi dig sætte dig grundigt ind i dine klagemuligheder, inden du fremsender en klage til uddannelseschefen. 

Kommunikation og information
Det meste af vores kommunikation og information er digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

 • E-Boks. Alle breve sendes til e-boks. Er du under 18 år, sendes brevene også til dine forældre
 • Elevplan er en platform til dit uddannelsesforløb. Her kan du se dine karakterer, og det er her, du udarbejder din individuelle uddannelsesplan, som følger dig gennem hele dit uddannelsesforløb
 • E-mail Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en e-mailadresse. Det er vigtigt, at du løbende tjekker din e-mail
 • Kontaktlærer Hver klasse får en kontaktlærer. En kontaktlærer sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal kontaktlæreren også bidrage til, at klassen er et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at inddrage kontaktlæreren.
 • Moodle, er vores læringsplatform, her finder du al det meste af den information som dine undervisere har til dig samt undervisningsmateriale
 • Systime og nogle udenlandske forlag er vores leverandøre af digitale bøger. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra Moodle
 • UMS er vores skema og fraværs system. I UMS kan du se dit skema
 • SMS-service Elevcentret bruger ind imellem SMS til at kommunikere vigtige beskeder ud til eleverne. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine kontaktinformationer i skolens it- systemer 

Kontaktlærer
Hver klasse får en kontaktlærer. En kontaktlærer sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal kontaktlæreren også bidrage til, at klassen er et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at inddrage kontaktlæreren. 

Mobning
Sociale og faglige relationer på Niels Brock skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepterer vi ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, og som den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod.

Hvis en elev oplever mobning, kan man altid kontakte sin kontaktlærer eller vejledningsteamet. 

Lærepladsservice
På Niels Brock støtter vi vores elever i at finde læreplads. Lærepladssøgning har du som fag gennem hele grundforløbet på EUD. Vi arbejder med CV og ansøgning og lægger i fællesskab en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante lærepladser.

Hvert år i februar har vi Jobbørs, hvor vores elever har mulighed for at møde virksomheder, der skal ansætte kontor-, handels- eller detailelever. Virksomhederne fortæller om deres lærepladsforløb og vores elever har mulighed for at spørge til uddannelsernes indhold, rekrutteringsproces osv. samt aflevere deres CV til arbejdsgiver.

Har du spørgsmål til lærepladssøgning så kontakt Niels Brock Lærepladsservice på laerepladsservice@brock.dk. Her vil lærepladskonsulenterne besvare din henvendelse. 

Printere og kopimaskiner
På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe. Vi registrerer, hvor meget du kopierer eller skriver ud. Overstiger dit forbrug grænsen for gratis kopiering eller print, skal du selv betale for yderligere forbrug.

Du kan købe ekstra print og kopier her  http://webshop.brock.dk/Butik.aspx 

Rengøring
Skolen bliver rengjort hver dag, og alle har et ansvar for, at rengøringen kan komme til. Det betyder, at man rydder op efter sig selv, og at lokaler skal efterlades i ordentlig stand. Rengøringen er vigtig for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen. 

Rusmiddelpolitik
Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Se også afsnittet om eksterne støttemuligheder nedenfor. 

Rygning
Niels Brock er en røgfri skole, og derfor må hverken elever eller ansatte ryge på skolens område. Forbuddet gælder også for elektroniske cigaretter. På Niels Brock sætter vi en stor ære i at bevare vores gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at du kun ryger på de anviste steder. 

Sikkerhed og evakuering
På Niels Brock gør vi meget for at skabe et trygt og sikkert skolemiljø, og vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår på skolen.

Det er vigtigt, at alle på Niels Brock er bekendt med de sikkerhedsmæssige procedurer i nødsituationer. I alle lokaler hænger der alarmeringsplaner, som viser, hvordan man skal forholde sig i forskellige slags nødsituationer. Niels Brock har et tæt samarbejde med Falck, som hvert år hjælper med at sikre, at vores beredskab er opdateret, hvis en krisesituation skulle opstå. På hver afdeling er der brandslukkere og hjertestartere, der er placeret lige ved elevcentrene.

Ved fester og fredagscafeer på skolen varetager eksterne vagtfirmaer sikkerheden. 

Skema
Vores skemalæggere gør alt, hvad de kan for at undgå mellemtimer, og derfor kan dit skema løbende ændre sig.  Det er derfor vigtigt, at du selv holder dig ajour med dit skema via UMS. 

Snyd
Snyd er et meget alvorligt forhold og kan ødelægge din egen fremtid. Hvis du snyder i forbindelse med en eksamen, bliver du bortvist fra eksamen.

Snyd eller plagiering i forbindelse med opgaveafleveringer medfører en skriftlig advarsel. Hvis omfanget af snyd/plagiering er meget begrænset, kan der blive tale om at inddrage forholdet negativt i bedømmelsen.

Sådan vurderer Niels Brock snyd:

 • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af en anden
 • Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din
 • Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget
 • Det er snyd, hvis din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren der vurderer, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det normalt påvirke din karakter i negativ retning

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer. 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Du kan søge om SU, når du er 18 år. Du søger via www.su.dk

Har du spørgsmål til SU, kan du orientere dig på skolens hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger på skolens SU-vejledere. SU-vejlederne kan også hjælpe dig med Ungdomskortet. Niels Brocks SU-vejledning: https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/su 

Studiekort
Når du begynder på Niels Brock, får du et studiekort. Det skal du blandt andet bruge til at få adgang til skolen og til at kopiere og udskrive fra skolens printere. Det er derfor vigtigt, at du har dit studiekort med hver dag. Hvis dit studiekort bortkommer, kan du mod betaling få et nyt via Niels Brocks webshop.

Studiekortet skal du også have med til dine eksaminer. Hvis du ikke har dit studiekort med, risikerer du at blive bortvist. 

Studieaktivitet og fremmøde
På Niels Brock vægter vi både studieaktivitet og fremmøde højt. Studieaktivitet betyder, at du møder til tiden, og at du har forberedt dig og bidrager positivt til klassens undervisning. På den måde er du med til at skabe de bedste betingelser for din egen og dine klassekammeraters faglige og sociale trivsel på skolen.

Vi følger løbende op på din studieaktivitet og dit fremmøde på skolen. Opfylder du ikke kravene for studieaktivitet og fremmøde, skrider vi ind med sanktioner, som i sidste ende kan betyde udmeldelse fra skolen.  

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler
Som hovedregel fører to skriftlige advarsler til udmeldelse af skolen. Hvis der gives en skriftlig advarsel eller foretages en udmeldelse, foreligger der altid en helhedsvurdering af den enkelte elev og dennes situation. Derfor kan der – hvis helt særlige forhold taler for det – afviges fra denne hovedregel.

Du kan læse skolens studie-ordensregler på følgende link: https://nielsbrock.dk/erhvervsuddannelser/erhvervsuddannelse-for-voksne/eux-business-for-voksne

Studievejledning (se under vejledningscenteret)

Særlige eksterne støttemuligheder

Psykolog og Ro På Rusen
Niels Brock EUX Business har indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommune med fokus på sundhed og trivsel.

Som et led i partnerskabsaftalen har du mulighed for at få gratis psykologsamtaler på skolen. For at blive henvist skal du kontakte en medarbejder fra vejledningsteamet. Er du under 18 år, skal dine forældre give samtykke, hvis der startes et samtaleforløb.

Ro På Rusen er et gratis tilbud om samtaler og rådgivning til elever, der oplever, at alkohol og stoffer fylder meget i deres liv. Det kan være eget eller pårørendes forbrug. Du kan selv opsøge Ro På Rusen anonymt eller blive henvist af vejledningsteamet.

Alle samtaler med psykologerne og Ro På Rusens rådgivere er fortrolige. Det betyder, at ingen får noget at vide om, hvad I taler om, med mindre du har givet tilladelse til, at der må deles informationer. 

Tyverier
Skolen er et åbent hus, så du skal selv passe på dine ting. Det er desværre sket, at der har været tyverier, og derfor bør du ikke efterlade computer, penge og andre værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede værdier – dette er et anliggende for din egen forsikring. Dette gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lignende. 

Ungdomskort
Når du er elev på en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få et ungdomskort, som er et kort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk , hvor du også finder flere oplysninger. Har du spørgsmål til ungdomskortet, kan du kontakte vores SU-vejledere.

Niels Brocks SU-vejledning: https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/su

Vejledningscenteret (studievejledere og SPS-vejleder)
I Vejledningscentret i stueetagen finder du vores studievejledere og vores SPS-vejledere. Vejlederne samarbejder om opfølgning på din studieaktivitet og trivsel. Du er altid velkommen til at komme forbi os eller kontakte os på mail voksen.vejledning@brock.dk eller telefon. 

Studievejleder
Studievejlederne tager sig først og fremmest af spørgsmål, der handler om dine uddannelsesmuligheder og valg i forhold til EUX Business. Ligesom de står til rådighed med støttende samtaler og praktisk hjælp. Intet problem er for stort eller småt. Alle mennesker støder ind i problemer, og for at problemerne ikke skal komme til at fylde for meget, kan det være rart at have en at tale med. 

I samarbejde med underviserne tager studievejlederne sig af opfølgning mht. studieaktivitet og fravær.

SPS-vejlederne
SPS-vejlederne hjælper elever, der har brug for specialpædagogisk støtte, med at afdække støttemuligheder.

SPS-vejlederen tester for ordblindhed, giver studiestøtte og instruktion i at anvende læse-skriveteknologi. Elever kan til hver en tid henvende sig, hvis de oplever at være udfordrede på læsning og skrivning.

SPS-vejlederen afholder derudover studiestøttetimer og støttepersontimer for elever med psykiske funktionsnedsættelser såsom depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD, skizofreni og andet.  Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan SPS-vejlederen hjælpe dig med at søge ergonomiske møbler og hjælpemidler. Hvis du har en syns- eller hørenedsættelse, er det også SPS-vejlederen, du skal kontakte for støtte i form af tolke, sekretærer eller andet.

Uddannelseschef

Flemming Hansen
flh@brock.dk 

Elevcenteret

eudeux@brock.dk  - 33 41 91 00

SU og ungdomskort

minsu@brock.dk - 33 41 95 08

Studievejledning

vejledning@brock.dk            

Lærepladsservice

laerepladsservice@brock.dk

Kontakt

EUX/EUD/EUV Business for voksne