PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Studie- og ordensregler 2018-2019

I henhold til §51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Som elev på Niels Brocks erhvervsuddannelser er det din pligt at holde dig underrettet om alle forhold i forbindelse med din skolegang. Det gør du ved at tjekke din mail/e-post dagligt, holde øje med informationsskærmene og beskeder på mitnielsbrock.dk. Bemærk, at al post bliver sendt til din e-boks, og hvis du er under 18 år også til dine forældres e-boks. Du kan ikke fraskrive dig dit ansvar med begrundelse om, at du ikke har læst din mail, e-post eller kigget på mitnielsbrock.dk. Det er ligeledes vigtigt, at du reagerer på de breve, vi sender til dig i e-boks. Er du tilmeldt skolens SMS-service, er du ligeledes forpligtiget til at reagere på de sms’er, som skolen sender til dig.

Studieregler handler om de studiemæssige forhold i relation til uddannelsen –  herunder mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om og procedurer for skolens indgriben over for fravær og forsømmelser – og indebærer, at alle elever skal opfylde de forpligtelser, som de efter love og regler er underlagt i relation til deres uddannelse.

a) Du skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Det gælder uanset, om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner m.v.

Du kan have op til 10% fravær. Ved fravær over 7% igangsættes sanktionsproces (se også nedenfor under sanktioner). Fravær nulstilles ved hver semesterstart.

b) Du skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
c) Du skal rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, og opgaverne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er fastsat

Dine lærere følger løbende op på, at du besvarer og afleverer stillede opgaver, og de inddrager dette i vurderingen af, om du lever op til bekendtgørelsens krav om studieaktivitet. Lærerne oplyser omfanget af din forventede arbejdsbyrde, når du får udleveret en opgave.

d) Du skal deltage fuldt ud i terminsprøver og andre interne prøver og lignende
e) Du skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at du eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene. Snyd til eksamen eller andre prøver er også̊ en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan sanktioneres, jf. nedenfor

På Niels Brock forventes, at du er studieaktiv, og at du møder til undervisning og andre obligatoriske aktiviteter. Hos os dækker studieaktivitet over mange forskellige forhold, som alle har relevans for, at du kan få det bedste udbytte af din uddannelse. Men studieaktivitet handler også̊ om at skabe social og faglig trivsel på skolen.

Studieaktivitet betyder først og fremmest, at du møder til tiden til undervisningen, at du afleverer dine opgaver til tiden og at du har forberedt dig, så du kan bidrage aktivt i timerne, herunder undlader brug af elektroniske hjælpemidler i det omfang det efter lærens vurdering ikke er fagligt relevant. Det er en forudsætning for, at det faglige miljø og studiemiljøet i din klasse kan udvikle sig positivt.

Snyd

 • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af efter en anden
 • Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din.
 • Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget.
 • Det er snyd, hvis din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren der vurderer, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det normalt påvirke din karakter i negativ retning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer.

Ordensregler omhandler orden og samvær i forbindelse med undervisningen, på skolen og uden for skolen. Ordensreglerne omfatter også̊ elevers adfærd i deres fritid, når adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Eleverne på Niels Brock skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på skolen, så̊ der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Ordensreglerne indebærer:

a) Brug af skolens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt
b) Samvær og adfærd uden støj, larm og lignende og med respekt for skolens andre elever og medarbejdere
c) Ved brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar, er der krav om individuel og fælles oprydning.

Desuden gælder særlige normer for orden og samvær om blandt andet følgende:

d) Elevbeklædning, i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet
e) Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, og som den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod

Sociale og faglige relationer på Niels Brock skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepterer vi ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum.

Hvis du oplever mobning, kan du altid kontakte din klasselærer eller studievejleder. Se i øvrigt vores anti-mobbe strategi på mitnielsbrock.dk

f) Voldelig og truende adfærd
g) Rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet.

Niels Brock er en røgfri skole, og derfor må hverken elever eller ansatte ryge på skolens område. Forbuddet gælder også̊ for elektroniske cigaretter og snus. På Niels Brock sætter vi en stor ære i at bevare vores gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at du kun ryger på de anviste steder og sørger for, at der efterfølgende ikke ligger skodder og andet affald.

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke i begrænset omfang på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder også̊ på studierejser og studieture, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt. Hjemsendelse fra studierejser sker for egen regning jf. Niels Brocks rejsekoncepter.

Skolen kan anmode dig om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

h) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf må ikke finde sted. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende. Det understreges, at Niels Brock er en verdslig skole.
i) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Som det er udtrykt i en af Niels Brocks værdier: ”Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer”. Vores værdier gennemsyrer også̊ vores Elevhåndbog, hvor du kan læse mere om vores normer for orden og samvær.

Niels Brock har fastsat nærmere regler om procedurer for skolens håndtering af elevers overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder overtrædelse i fritiden.

Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives skriftligt eller mundtligt. I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan skolen mundtligt eller skriftligt give en pædagogisk tilrettevisning eller anden sanktion, jf. nedenfor.

Når skolen træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af skolens studie- og ordensregler, skal eleven høres (partshøring). For elever der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører skolen forældremyndighedens indehaver.

Ved overtrædelse af skolens studie-og ordensregler kan der gives skriftlige advarsler. Du kan bl.a. få skriftlige advarsler for manglende tilstedeværelse i undervisningen, for manglende studieaktivitet, plagiat og for uacceptabel adfærd.

Procedure for skriftlige advarsler igangsættes ved overtrædelse af studie- og ordensreglementet:

 1. Ved overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement sendes brev om påtænkt 1. advarsel. Eleven opfordres til at komme med sit partsindlæg. Såfremt eleven indgiver sit partsindlæg, inddrages det i vurderingen af, hvorvidt 1. advarsel gives
 2. En 1. advarsel vil indeholde retningslinjer for, hvordan fx fremmøde, studieaktivitet eller adfærd forventes forbedret
 3. Ved fortsat overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement sendes brev om påtænkt 2. advarsel. Eleven opfordres til at komme med sit partsindlæg. Såfremt eleven indgiver sit partsindlæg, inddrages det i vurderingen af, hvorvidt 2. advarsel gives
 4. En 2. advarsel vil indeholde retningslinjer for, hvordan fx fremmøde, studieaktivitet eller adfærd forventes forbedret
 5. Ved fortsat overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement sendes brev om påtænkt udmeldelse fra uddannelsen. Eleven opfordres til at komme med sit partsindlæg. Såfremt eleven indgiver sit partsindlæg, inddrages det i vurderingen af, hvorvidt eleven udmeldes fra Niels Brock

Vurderes det, at overtrædelsen af studie- og ordensreglementet er alvorlig, kan skolen afvige fra ovenstående procedure og afkorte proceduren for skriftlige advarsler.

Som hovedregel bortfalder skriftlige advarsler efter et halvt år, med mindre andet er angivet i advarslen. 

Andre sanktioner
Niels Brock kan desuden træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer fravær under udelukkelsen som fravær
 3. Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under dit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet
 4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af dine private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Skolens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at du afleverer genstanden til skolen. Du er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dig dog ikke fra pligten til at aflevere genstanden. Tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor skoledagen ophører
 5. Bortvisning fra skolen eller en afdeling af skolen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af skolen med henblik på, at du gennemfører din uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis du har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som du ønsker at overflytte til, hvis du bliver bortvist fra skolen, træffer skolen beslutning om overflytning af dig til denne institution
 6. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 

Betinget sanktion
Niels Brock kan i sin afgørelse gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at du ikke igen overtræder skolens studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode.

Skolen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 1. Inden en nærmere frist udbedrer du skadevirkningerne som følge af din overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Inden en nærmere frist gennemfører du på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at du gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at du og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet

Særligt omkring fravær
På uddannelsen er der fremmødepligt. Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen din deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver.

Niels Brock reagerer hurtigt på elevers fravær, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, med henblik på at undgå yderligere fravær. Ligger du syg over en længere periode (mere end 4 dage), er det god praksis, at sende en mail til din studievejleder og forklare årsagen til dit fravær.

I henhold til § 139 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse nr. 286 af 18/04/2018 kan du klage over skolens afgørelse. Klage over en skoles afgørelser indgives til skolen af den, afgørelsen vedrører.  Klagen skal være indgivet til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender skolen klagen til ministeriet bilagt sagens akter.

Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse efter § 74 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse nr. 286 af18/04/2018. Angår klagen en afgørelse om midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af skolen eller ministeriet.