Eksamensreglement

Skolens regler vedr. eksamen er fastsat ud fra ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”, BEK nr. 41 af 16/01/2014.

Casearbejdsdagen 08.00 – 16.00

 • Du skal møde kl. 08:00 på casearbejdsdagen, sted fremgår af din eksamensplan.
 • Ved casearbejdsdagens start får du udleveret dit eksamenssæt. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Du skal underskrive personligt ved uddeling
 • Det er vigtigt at du møder til tiden. Kommer du for sent, vil du blive afvist, med mindre skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Alle sager behandles individuelt. Bliver du afvist kan det betyde, at du har afbrudt din uddannelse.
 • Senest kl 16.00 skal du i Moodle personligt aflevere de i opgavesættet stillede materialer. 

Caseeksamen: Kom i god tid, minimum 20 minutter før, du skal ind til caseeksamen.

 • Din præsentation, dvs. overheads, plancher, PowerPoint eller andet materiale, du vil benytte under fremlæggelsen, skal du udarbejde i god tid. Regn ikke med, at du kan nå det på selve eksamensdagen.

Er du syg på casearbejdsdagen eller eksamensdagen, skal du:

 • Ringe til skolens administrationskontor og sygemelde dig på dagen inden kl. 8.30.
 • Udfylde”Tro & love erklæring”,som bliver sendt til dig, når du sygemelder dig, og sende den til skolen senest fem dage efter arbejdsdagen eller eksamensdagen.

Hvis ikke punkt a og b overholdes, har du afbrudt din uddannelse og dermed meldt dig selv ud.

Når skolen har modtaget erklæringen, indstilles du til sygeeksamen. En sygeeksamen koster 300 kr. i depositum, som du får tilbage efter sygeeksamen.

Udebliver du fra sygeeksamen, er pengene tabt, og Niels Brock kan ikke udskrive et grundforløbsbevis til dig. Du skalderfor møde op til eksamen.

Kommer du for sent til eksamen, kan du afvises. Bliver du afvist til eksamen, skal du straks henvende dig til skolens administration.

Mobiltelefon må ikke medbringes.

Består du ikke eksamen, har du mulighed for at gå til reeksamen én gang. Herefter kræves en dispensation fra Undervisningsministeriet.

Klager over eksamen skal indgives skriftligt til skolen senest to uger efter bedømmelsen af prøven. Der henvises til kapitel 10 i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”.

 

Skolen forventer, at du besvarer opgaver selvstændigt. Det betyder, at skriftlige opgaver ikke må være helt eller delvist kopieret fra andre.

Opstår der mistanke om, at du har kopieret en andens arbejde, bliver det indberettet til uddannelseschefen.

Uddannelseschefen vurderer om du skal:

 • Bortvises fra den konkrete eksamen og tildeles en skriftlig advarsel.
 • Bortvises fra skolen varigt – eks. ved gentagelse.

Både en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen medfører, at karakteren bortfalder, og at du har misbrugt en eksamen. Du har derfor kun et forsøg tilbage.

Når du afleverer opgaven, skal du skrive under på, at besvarelsen er dit selvstændige arbejde.

I opgaver hvor du citerer og refererer, skal du bruge citationstegn og kildehenvisninger.

Du undgår problemer ved at følge de nedenstående regler for citering:

 • Et citat skal markeres med kursiveller ”anførelsestegn”.
 • Fakta eller argumentation. som du henter fra en anden tekst, angives med henvisning til note med præcis henvisning til, på hvilke sider fakta/argumentation er fra.
 • Genbruger du dine tidligere opgaver, betragtes det som andet kildemateriale. Her gælder samme regler for citat og henvisning til note, og opgaven skal fremgå af litteraturlisten.
 • Anvender du andres eksamensopgaver eller mundtlige meddelelser, gælder samme regler som ved citat eller henvisning til note.
 • Henviser eller citerer du fra hjemmesider, skal det angives som citat eller med henvisning til note i form af en URL-adresse.