Antimobbestrategi

Mobning er et fælles problem, som alle på Niels Brock har et ansvar for at forebygge og reagere på. 

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, både på skolen og i fritiden. Vi tolererer ikke mobning i nogen form.

NIELSBROCK eux elever 2018-2
anya_eskildsen_portraet_1.jpg
Vores værdigrundlag

Elever på Niels Brock skal leve op til skolens værdier, hvor særligt værdien om at opføre sig ordentligt i alle relationer er vigtig.

Det er derfor vigtigt, at: 

 • Vores elever behandler hinanden med respekt i de fællesskaber, de indgår i. Både når de er fysisk tilstede på skolen, men også i fritiden, når de fx er på de sociale medier.
 • Niels Brock skal være et trygt sted at være og lære, og alle elever er derved forpligtet til at bidrage til alle elevers trivsel og et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.
 • Vores elever kan se, at der med det samme bliver reageret på mobning. Hvis mobberen fortsat vil være elev på Niels Brock, kræver vi, at vedkommende fremover vil leve fuldt op til at opføre sig ordentligt i alle relationer.

Hvad er mobning?

Mobning er når en person gentagne gange bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig. Mobningen kan således både foregå via fysiske handlinger direkte, når mobber og mobbeoffer fysisk er sammen, eller i en mere indirekte form, når mobber og mobbeoffer er adskilt. Den indirekte mobning kan fx bestå i bagtalelse, isolation eller digital mobning via sms eller sociale medier.

Eksempler på digital mobning:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • at udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook.

Mobning opstår i svage fællesskaber og utrygge kulturer, og det er derfor vigtigt for os på Niels Brock at hjælpe eleverne til at opbygge stærke og trygge fællesskaber, da dette er en forudsætning for social trivsel og et optimalt læringsmiljø.

Forebygningstiltag

Niels Brocks lærere og studievejledere er alle bekendt med antimobbestrategien og er forpligtede til at gribe ind over for tilfælde af mobning og konfrontere de involverede parter i situationen. For at undgå mobning, har vi valgt at at arbejde med følgende forebyggende tiltag: 

 • Strukturerede introforløb på erhvervsuddannelserne
 • Netværksgrupper i 1. g under grundforløbet (HHX)
 • Studietur
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Fælles timer om digital dannelse for alle elever
 • Skemalagte kontaktlærertimer på erhvervsuddannelserne, bl.a. vedrørende klassens trivsel
 • Gruppesamtaler på gymnasiet med studievejleder vedrørende klassens trivsel
 • Elevarrangementer af forskellig art (fester, caféeftermiddage, foredrag mv.)

Handleplan

Hvis en elev føler sig mobbet eller er vidne til mobning af andre på skolen, følger vi denne handleplan: 

 • Eleven melder episoden til klasselæreren eller skolens rektor. 
 • Situationen afdækkes og indenfor ti dage har den ansvarlige klasselærer lagt en handleplan. Det afklares, om der er tale om mobning ud fra ”De 8 tegn på mobning” fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
 • Berørte elever hjælpes og støttes i det videre forløb (samtaler med studievejleder og evt. psykolog)
. 
 • Klassen involveres og der laves initiativer til forbedring af gruppedynamikken og fællesskabet (kontakt-/klasselærer + evt. studievejleder/elevcoach).

 • Skolens ledelse følger op. 

Klageinstans

DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg

Klageinstans mod mobning

Det er muligt at sende en begrundet klage til skolens rektor/uddannelseschef, hvis en elev ikke oplever, at skolen tager hånd om mobningen på passende vis. Er eleven ikke fyldt 18 år, er det forældremyndighedshaveren, der skal indgive klagen. Hvis rektor/uddannelseschef ikke giver klageren fuldt eller delvist medhold, vil rektor/uddannelseschefen sende klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.