Elevhåndbog for den 2-årige HHX

Velkommen til Niels Brocks 2-årige HHX 2019-2020.

Vi vil gerne byde dig hjertelig velkommen til den 2-årige HHX på Niels Brock. Du skal i gang med at tage en fuld HHX på kun to år, og det kræver en stor indsats af dig – både fagligt og personligt. Det er vores håb og forventning, at vi får to gode og intensive år sammen.

Den 2-årige HHX er en komprimeret HHX for unge voksne, der har erfaring med i rygsækken. Vi har et helt særligt studiemiljø, som vi værner om, og som vi glæder os til, at du bliver en del af.

Skolen er elevernes skole, og derfor forventer vi, at du tager ansvar for hele skolen i de to år, du går her. Vi har nogle få, men væsentlige regler, og hvis du følger dem, kan du se frem til en rigtig god tid på Niels Brock:

Opfør dig ordentligt og udvis respekt – over for dine kammerater og over for dine lærere. Lav dine lektier, aflever dine opgaver, kom til tiden og vær kun fraværende ved sygdom. Bidrag aktivt og tag ansvar i hverdagen, så skolen bliver din skole.
Udvis mod til at udfordre dig selv – vi skal nok guide og støtte dig undervejs.

Særligt i begyndelsen af din uddannelse får du brug for nogle guidelines. Dine lærere og tutorer vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe dig godt i gang, men derudover kan du også bruge denne elevhåndbog til at finde svar på næsten alt. Elevhåndbogen er tænkt som et opslagsværk, som du bør læse allerede nu. Det er også en god idé at gemme den til senere, hvis der er noget, du bliver i tvivl om.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Niels Brock! De bedste hilsener

Peter Westergaard
Rektor for den 2-årige HHX og Handelsgymnasiet JTP

Dorthe Møller
Daglig leder af den 2-årige HHX, uddannelsesleder

I 1881 grundlagde handelsmanden Niels Brock en uddannelsesinstitution, der kom til at bære samme navn. I løbet af årene er der sendt mange dygtige studerende videre i livet. I dag er Niels Brock ikke kun Københavns største handelsgymnasium – det er også én af Danmarks suverænt største uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser i både ind- og udland. Udover gymnasieuddannelser udbyder Niels Brock også erhvervsuddannelser, efteruddannelse samt internationale uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter og skoler.

Kontrakten med Niels Brock

På Niels Brocks handelsgymnasier har vi et stort udvalg af studieretninger. Vi ønsker at imødekomme dine interesser og give dig de bedste muligheder. Når du melder dig til en profil på Niels Brock, garanterer vi det lovede antal timer og inspirerende undervisning af kompetente lærere, men vi kræver også en del af dig. Vi stiller dygtige lærere og gode rammer for undervisningen til rådighed, men en studenterhue er ikke noget, man bare får – der skal benhårdt arbejde til. Netop derfor forventer vi også meget af dig. Du skal komme forberedt til timerne, deltage aktivt i undervisningen og de mange tværfaglige projekter.

Vi har klare forventninger om, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock. Din uddannelse har højeste prioritet for alle vores ansatte, men du har også selv et stort ansvar for et godt resultat.

Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forventer også, at du er aktiv og interesseret i det sociale liv på gymnasiet – både i og uden for undervisningstiden. Endelig forventer vi, at du er med til at passe på de fysiske rammer og udstyr.

Særligt at være ”Brock’er”

Niels Brocks handelsgymnasier stræber efter at være elevernes selvfølgelige valg, når det gælder uddannelse. Ligeledes ønsker vi, at dimittender fra Niels Brock er det foretrukne valg, når virksomheder skal rekruttere dygtige medarbejdere.

Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk og europæisk kultur og er grundlaget for Niels Brocks ambition om, at det skal være noget særligt at være ”Brock’er”.

Niels Brocks handelsgymnasier har som mission at uddanne selvstændige, kompetente og studieegnede elever, der med fokus på handel og samfund vil tage en videregående uddannelse eller starte egen virksomhed. Vi ønsker at give vores elever de bedste faglige og sociale muligheder. Samtidig skal gymnasiet være et rart sted at være for alle, både når det gælder det at lære og møde nye mennesker.

Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandsskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.

Vi ved, at det er vigtigt at holde fast i værdierne, og derfor er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock:

 • Vi er stolte af vores historie, og vi ved, at navnet Niels Brock forpligter.

 • Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer.

 • Vi gør os umage.

 • Vi er erhvervslivets gymnasium, og vi er professionelle.

 • Vi er globale og entreprenante.

Den brockske forskel betyder for vores elever, at de kan være sikre på kvaliteten, og at de vil opleve et særligt engagement i deres uddannelse.

Dimission

Årsafslutningen og udlevering af eksamensbeviser finder sted på Børsen. Alle afgangselever bliver inviteret sammen med et lille antal familiemedlemmer. Det er en gammel og højtidelig tradition, at vi samles i Børsens smukke lokaler og får en flot afslutning på gymnasietiden.

Elevcafé/fredagscafé

Socialudvalget på skolen afholder med jævne mellemrum fredagscaféer for skolens elever. Fredagscafeerne starter typisk ved 14-15 tiden, og de lukker kl. 18.00. Socialudvalget gør et stort arbejde med at arrangere fredagscafeerne. Vis respekt for arbejdet, deltag i arrangementerne med godt humør og ansvarlighed – og meld dig indimellem til at være med til at rydde op og gøre rent.

Gallafest

I løbet af foråret kan du opleve en af skolens ældste traditioner – gallafesten. Iklædt det stiveste puds spiser afgangselever og lærere middag, hvorefter alle andre elever, som har købt billet, kommer til festen. Det er en uforglemmelig aften, som det kan betale sig at spare op til.

Introfest

Skoleårets første arrangement er introfesten, som afholdes i september måned. Her har du mulighed for at møde en stor del af skolens mange elever.

Juleafslutning

På forskellig vis giver julemåneden anledning til en række forskellige arrangementer og traditioner på de enkelte gymnasier. 

 

Sidste skoledag i De Små Haver

Når sidste skoledag for 2.g oprinder, så mødes alle i De Små Haver på Frederiksberg. Herefter går turen tilbage til skolen, hvor eksamensplanerne offentliggøres. Vi drikker et lille glas sammen og ønsker hinanden held og lykke. Det er også her, eleverne kan tage afsked med deres lærere.

Studiecaféer og workshops

Vi afholder løbende studiecaféer og workshops om aktuelle emner. Der afholdes ugentlige lektiecaféer i alle fag i Open Learning Center på 5. sal. Hold øje med opslag på Facebook.

Virksomhedsspil

Én af de sidste dage før juleferien afholder vi et virksomhedsspil på den 2-årige HHX, hvor alle klasser dyster mod hinanden i en bunden opgave. Temaet for virksomhedsspillet varierer fra år til år, men den gennemgående udfordring er at starte en virksomhed op eller organisere et større arrangement.

Adresseændring

Hvis du i løbet af skoleåret ændrer adresse, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Herefter vil skolen automatisk modtage din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil elevcentret gerne have besked om det.

Aflyste timer

Hvis en lærer er fraværende i en kortere periode, vil din klasse normalt ikke få en vikar. Vi vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemmoduler.

Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinformationer på mitnielsbrock.dk.

Aflyste moduler genlæses, og vi sikrer således, at du får alle de moduler, du skal have i alle dine fag igennem de to år.

Bibliotek

Niels Brock har et bibliotek på Julius Thomsens Plads 10, hvor du har adgang til håndbøger, leksika, aviser, faglitteratur og danske og udenlandske tidsskrifter primært inden for merkantile områder. Du har også adgang til bibliotekets mange online-services via mitnielsbrock.dk.

Computer og brug af mobile enheder

På Niels Brock forventer vi, at du har en bærbar computer, da den er et centralt og afgørende arbejdsredskab for at kunne følge og forberede dig til undervisningen. Opgaver gives og afleveres via mitnielsbrock.dk. Meget kommunikation sker også digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker den, så den ikke forstyrrer.

Samme regler gælder for brugen af mobile enheder med internetadgang. Det kan ske, at lærerne inddrager muligheden for mobil netværksadgang i undervisningen, men det er hovedreglen, at mobile enheder ikke benyttes i undervisningen – heller ikke som lommeregner eller lignende. Erfaringen er, at det går ud over både din og dine kammeraters koncentration.

Ekskursioner/arrangementer

Hvis der i undervisningen er indlagt ekskursioner, som for eksempel biografture eller besøg på museer og virksomheder, forventer vi, at du deltager. Der er mødepligt til arrangementerne, også selvom der er en deltagerbetaling til arrangement, transport eller forplejning. Beløbet vil være forskelligt afhængigt af, hvad I deltager i, dog max. 80 kr. pr. ekskursion.

Digitale bøger

På de fleste studieretninger på Niels Brocks handelsgymnasier bruger vi digitale bøger fra danske og udenlandske forlag. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk.

Elevfoto

I starten af skoleåret bliver der taget klassebilleder. Hvis du vil have klassebillede og personportrætter, skal du selv betale.

Elevråd

Elevrådet er elevernes talerør over for skolens ledelse. I løbet af august vælger hver klasse en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elevrådet vælger selv formand og næstformand. Elevrådet nedsætter desuden en række underudvalg. Skolen stiller et lokale til rådighed til elevrådets arbejde. Hvis møder i elevrådet foregår i undervisningstiden, sørger elevrådsformanden for at melde til elevcenteret, hvem de deltagende elever er, så de ikke får fravær.

Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145142

E-boks

Det er vigtigt, at du får oprettet din e-boks og vænner dig til at tjekke for post regelmæssigt. Alle officielle breve/informationer fra gymnasiet til dig vil tilgå din e-boks. Det gælder f.eks. brevet om, at du er optaget på gymnasiet, men også breve om fravær, advarsler og partshøringsbreve i forbindelse med bortvisning. 

E-mail

Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en e- mailadresse. Både lærere, vejledere, elever og elevcentrets medarbejdere kan nemt slå adresser op i mailsystemet, og du har pligt til at bruge e-mailen i forbindelse med din skolegang. Kommunikation fra skolens ledelse, medarbejdere i elevcentret og studievejledningen sker via e-mail, og det er derfor vigtigt, at du tjekker din mail dagligt.

Evaluering

Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, som skolens ledelse og medarbejdere ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.
På Niels Brock evaluerer vi på følgende måde:

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) – et digitalt spørgeskema, der udsendes én gang årligt fra Undervisningsministeriet.

 • Fagevalueringer – to gange årligt, en gang mundtligt med dine lærere og en gang via et digitalt spørgeskema.

 • Løbende SMS-målinger –fire gange årligt.

 

Gæster

Gymnasiet er et lærested for de elever, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster med på området. Gæster, der har et ærinde, skal altid henvende sig i elevcentret.

Informationsskærme

På informationsskærmene, der er placeret forskellige steder i vores bygninger, finder du aktuelle oplysninger om fx faglige og sociale arrangementer samt andre vigtige informationer.

Kantine

Kantinen er drevet af Chili Milli. I kantinen finder du et bredt udvalg af sunde retter til rimelige priser. Kantinen er med til at give et godt studiemiljø og er vigtig for os alle. Pas godt på vores kantiner, og ryd op efter dig selv.

Kommunikation og Information

Det meste af vores kommunikation og information er digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

 • mitnielsbrock.dk, er vores læringsplatform. Her finder du det meste af den information, som dine undervisere har til dig samt undervisningsmateriale.

 • Systime og nogle udenlandske forlag er vores leverandører af digitale bøger. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk.

 • UMS er vores skema og fraværssystem. I UMS kan du se dit skema.

  Kontaktlærer

  Hver klasse får en kontaktlærer, og så vidt det er muligt, vil det være den samme lærer begge år. En kontaktlærer sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal kontaktlæreren også bidrage til, at klassen er et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at inddrage kontaktlæreren.

  Klassesammenlægninger

  Det sker, at elever forlader gymnasiet, og derfor kan det blive nødvendigt indimellem at lægge klasser sammen. For at sikre klassernes læringsmiljø sker det dog altid i dialog med eleverne, klassernes lærere og skolens studievejledere.

  Legater

  På Niels Brocks hjemmeside kan du se en oversigt over, hvilke legater du kan søge. Du finder oversigten her: https://www.brock.dk/om-niels-brock/niels-brock-foer-og-nu/legater/

  Lektioner/moduler

  På Niels Brocks handelsgymnasier er undervisningen tilrettelagt i lektioner/moduler af 100 minutters varighed. Det, mener vi, giver de bedste betingelser for dybdegående undervisning, og for at eleverne kan arbejde selvstændigt med opgaveløsning.

  Klasseundervisning

  Vil typisk være opdelt i underaktiviteter, hvor der dels vil være lærerstyret tavleundervisning, opgavegennemgang, gruppepræsentationer og elevdiskussioner, dels gruppearbejde med opgaver og cases og gruppediskussioner, og endelig kan der være individuelle opgaver. Det betyder, at du i løbet af et modul vil være aktiv i mange forskellige situationer og både befinde dig i klasseværelser, grupperum eller open learning.

  Virtuel undervisning

  Erstatter den normale undervisning og vil typisk vare et par moduler på mitnielsbrock.dk, hvor du forventes at arbejde selvstændigt eller i grupper med en opgave. Det vil fremgå af lærerens opgaveformulering. Opgaven kan være fastlagt i en bestemt periode, hvor den eksempelvis kun er åben for besvarelse på et

bestemt tidspunkt, og den kan være udformet således, at du skal arbejde med noget bestemt materiale på en særlig måde, gennemføre en test eller deltage i en trådet diskussion.

Fællesarealer

Open learning og grupperum er fælles arealer, som kan bruges både i undervisningen og i mellemtimer.

Fagdage, blokdage

Er dage, hvor et enkelt eller flere fag vil fokusere på særlige emner. Det vil typisk være på tværs af årgange og fag.

Besøg på virksomheder og institutioner

Dine undervisere har et stort netværk, og du vil opleve, at I enten er på besøg på eller får besøg af virksomheder, organisationer eller deltager i kulturelle begivenheder. Det indgår som en del af undervisningen og er en værdifuld variation i den daglige undervisning.

Masterclasses

For de ekstra ihærdige elever udbyder vi på Niels Brock en række masterclasses inden for forskellige emner og fagretninger. Udviklingen og gennemførelsen af disse forløb foregår ofte i samarbejde med større danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Masterclasses vil blive annonceret på Facebook, på mitnielsbrock.dk og via opslag på infoskærmene, og det er også her, du finder tilmeldingsproceduren. På enkelte studieretninger vil der være obligatoriske masterclasses.

Printere og kopimaskiner

På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe. Når du starter, er dit studiekort tanket op til brug.

Religiøst tilhørsforhold

Niels Brock bygger på et verdsligt og demokratisk værdigrundlag. Det betyder, at adfærd og påklædning, der rummer religiøse og udemokratiske budskaber, ikke accepteres. Påklædning, der dækker for dele af eller hele ansigtet, er ikke forenelig med skolens principper for gennemførelse af undervisning.

Rengøring og oprydning

Skolen bliver rengjort hver dag, og alle har et ansvar for, at rengøringen kan komme til. Det betyder, at man rydder op efter sig selv, og at lokaler skal efterlades i ordentlig stand. Rengøringen er vigtig for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen.

Rygning

Niels Brock er en røgfri skole, og derfor må hverken elever eller ansatte ryge på skolens område. Forbuddet gælder også for elektroniske cigaretter. På Niels Brock sætter vi en stor ære i at bevare vores gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at du kun ryger på de anviste steder.

Sikkerhed og evakuering

På Niels Brock gør vi meget for at skabe et trygt og sikkert skolemiljø, og vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår på skolen.

Det er vigtigt, at alle på Niels Brock er bekendt med de sikkerhedsmæssige procedurer i nødsituationer. I alle lokaler hænger der alarmeringsplaner, som viser, hvordan man skal forholde sig i forskellige slags nødsituationer. Niels Brock har et tæt samarbejde med Falck, som hvert år hjælper med at sikre, at vores beredskab er opdateret, hvis en krisesituation skulle opstå. På hver afdeling er der brandslukkere og hjertestartere, der er placeret lige ved elevcentrene.

Ved fester på skolen varetager eksterne vagtfirmaer sikkerheden.

Skema

Vores skemalæggere gør alt, hvad de kan for at undgå mellemmoduler, og derfor kan dit skema løbende ændre sig. Det er derfor vigtigt, at du selv holder dig ajour med dit skema. Du kan altid se dit skema i ums.

SMS-service

Elevcentret og studievejlederen bruger også indimellem SMS til at kommunikere vigtige beskeder ud til eleverne. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine kontaktinformationer i skolens it-systemer.

Sociale medier

Niels Brock er aktiv på Facebook og Instagram. De administreres ad Niels Brocks marketingafdeling. Hvert gymnasie har dog sin egen lukkede gruppe på facebook, som oftest admiistreres af en eller flere elever. 

Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shaming-sider i Niels Brocks navn, uanset hvilket socialt eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks marketingafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes, så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på Facebook.

På det enkelte gymnasiums lukkede Facebook-gruppe kan du se gallerier fra diverse arrangementer, opslag om konkurrencer og skolens liv.

Niels Brocks hovedside:

www.facebook.com/brockbook

SPS

Hvis du allerede er registreret som SPS-elev, kan du anføre det i din optagelsesansøgning, og vi sørger så for, at du får den hjælp, du skal have. Derudover tester vi alle vores elever ved studiestart for forskellige kombinationer af ordblindhed. En af vores læsevejledere vil på baggrund af din test, sammen med dig, følge op på, om du skal kunne tilbydes særlig SPS-hjælp, der typisk vil omfatte alt lige fra en særlig IT-rygsæk over læsevejledning til forlængelse af eksamenstider.

Studiecafé

To gange om ugen er studiecaféen åben, hvor du kan få hjælp til lektierne. De, der hjælper i studiecafeen, er tidligere elever, der nu går på universitetet. De kender derfor de fleste af de faglige problemstillinger, som du står med.

Studiekort

Når du begynder på Niels Brock, får du et studiekort. Det skal du blandt andet bruge til at få adgang til skolen og til at kopiere og udskrive fra skolens printere. Det er derfor vigtigt, at du har dit studiekort med hver dag. Hvis dit studiekort bortkommer, kan du mod betaling få et nyt via Niels Brocks webshop.

Studiekortet skal du også have med til dine eksaminer. Hvis du ikke har dit studiekort med, risikerer du at blive bortvist.

Studierejser

Studierejser er læringsaktiviteter, som vi forventer, du deltager i. Du betaler selv for studierejsen, der er et centralt og vigtigt element i din uddannelse. En studierejse er principielt forlagt undervisning, hvorfor vores forventninger til din studieaktivitet og deltagelse svarer til dem, som er gældende hjemme på gymnasiet. Derfor er det også gymnasiet, som beslutter, hvilke destinationer der rejses til.

Det kan ske, at gymnasiet i særlige tilfælde må meddele en elev, at vedkommende ikke kan komme med på en studierejse. Det kan for eksempel ske efter en individuel faglig vurdering, eller hvis eleven har udvist adfærd, som bliver vurderet til at være uhensigtsmæssig i forhold til en studierejse.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Når du er 18 år, kan du søge om SU, som er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. På www.su.dk finder du regler og andre relevante informationer om SU, og det er også her, du selv ansøger om at modtage SU. På skolen har vi også et par SU-vejledere, der kan hjælpe dig, hvis hjemmesiden ikke kan give dig svar på dine spørgsmål. SU-vejlederne sidder i Elevcenteret, Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frederiksberg. Du kan finde træffetiderne på informationsskærmene.

Studievalg København

Studievalg København har ansvaret for at vejlede dig i dit valg af videregående uddannelse, og du vil flere gange i løbet af din tid på Niels Brock stifte bekendtskab med Studievalg København. Du kan læse mere på deres hjemmeside: https://www.ug.dk/studievalg/studievalgkbh/om-studievalg-koebenhavn

Studievejledning

Der er tilknyttet en studievejleder til uddannelsen, og studievejlederen står til rådighed for små og store spørgsmål, hvad enten de er faglige eller af mere personlig karakter.

Studievejledningens primære formål er at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasieuddannelse. Hvad enten du oplever personlige, faglige eller sociale udfordringer, kan det være et skridt i den rigtige retning at starte med at vende det med en anden. Studievejlederen har naturligvis tavshedspligt.

På mitnielsbrock.dk kan du, se hvem der er studievejleder på det gymnasium, som du går på. Der er også en samlet oversigt over Niels Brocks studievejledere på vores hjemmeside: https://www.brock.dk/gymnasie- uddannelser/studievejledning/

Ungdomskort

Når du er elev på en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få et ungdomskort, som er et kort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.
Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk, hvor du også finder flere oplysninger.

Tyverier

Gymnasierne har til huse i ret tilgængelige bygninger, så du skal selv passe på dine ting. Det er desværre sket, at der har været tyverier, og derfor bør du ikke efterlade computer, penge og andre værdigenstande i klasselokalet. Niels Brock erstatter ikke mistede værdier – dette er et anliggende for din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lignende.

Rektor

Peter Westergaard JTP 6, lok 120 A

Tlf. 23 21 46 21

pwe@brock.dk

 

Uddannelsesleder - daglig leder

Dorthe Møller, JTP 6, lok 525 A

Tlf. 23 21 45 95

dot@brock.dk

 

Adresse

DEN 2-ÅRIGE HHX 

Julius Thomsens Plads 6 

1925 Frederiksberg