PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

HHX og GSK Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for Niels Brocks gymnasier og GSK.

I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27. december 2016) og bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1077 af 13. september 2017) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for gymnasierne. Reglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsesformålene og bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for alle elever.

Studie- og ordensregler gælder for samtlige elever og er fastsat efter høring af blandt andet elevrådet og endelig godkendt af Niels Brocks bestyrelse. Alle elever er informeret om studie- og ordensreglerne og er gjort opmærksomme på vigtigheden af overholdelse af reglerne. Reglerne er desuden offentliggjort på brock.dk.

Som elev på Niels Brocks handelsgymnasium er det din pligt, at holde dig underrettet om alle forhold i forbindelse med din skolegang. Det gør du ved at tjekke din mail/post dagligt, holde øje med informationsskærmene og beskeder på mitnielsbrock.dk. Bemærk, at al anden post bliver sendt til din e-boks, og hvis du er under 18 år også til dine forældres e-boks. Du kan ikke fraskrive dig dit ansvar, med begrundelse om, at du ikke har læst din mail, post eller kigget på mitnielsbrock.dk. Det er ligeledes vigtigt, at du reagerer på de breve, vi sender til dig i e-boks. Er du tilmeldt skolens SMS-service, er du ligeledes forpligtiget til at reagere på de sms’er, som skolen sender til dig.

Studieregler handler om de studiemæssige forhold i relation til uddannelsen, herunder mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om og procedurer for skolens indgriben over for fravær og forsømmelser og indebærer, at alle elever skal opfylde de forpligtelser, som de efter love og regler, er underlagt i relation til deres uddannelse.

a) Du skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner m.v.

b) Du skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Du skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, og opgaverne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er fastsat.
Kommer du bagud med dine afleveringer, kan din lærer eller din studievejleder bede dig om, at du møder i studiecaféen for at indhente det forsømte. Manglende fremmøde i studiecaféen tæller også som fravær. Dine lærere følger løbende op på, at du besvarer og afleverer stillede opgaver, og de inddrager dette i vurderingen af, om du lever op til bekendtgørelsens krav om studieaktivitet. Lærerne oplyser omfanget af din forventede arbejdsbyrde, når du får udleveret en opgave.

  • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af efter en anden
  • Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din.
  • Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget.
  • Det er snyd, hvis din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren der vurderer, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det normalt påvirke din karakter i negativ retning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer.

d) Du skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Du skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at du eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene. Snyd til eksamen eller andre prøver er også en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan sanktioneres, jf. nedenfor.

På Niels Brock forventes, at du er studieaktiv, og at du møder til undervisning og andre obligatoriske aktiviteter. Hos os dækker studieaktivitet over mange forskellige forhold, som alle har relevans for, at du kan få det bedste udbytte af din uddannelse. Men studieaktivitet handler også om at skabe social og faglig trivsel på skolen.

Studieaktivitet betyder først og fremmest, at du møder til tiden til undervisningen, at du afleverer dine opgaver til tiden og at du har forberedt dig, så du kan bidrage aktivt i timerne, herunder undlader brug af elektroniske hjælpemidler i det omfang det efter lærens vurdering ikke er fagligt relevant. Det er en forudsætning for, at det faglige miljø og studiemiljøet i din klasse kan udvikle sig positivt.

Ordensregler omhandler orden og samvær i forbindelse med undervisningen, på skolen og uden for skolen. Ordensreglerne omfatter også elevers adfærd i deres fritid, når adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Eleverne på Niels Brock skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på skolen, så der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

a) Brug af skolens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

b) Samvær og adfærd uden støj, larm og lignende og med respekt for skolens andre elever og medarbejdere.

c) Ved brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar, er der om krav til individuel og fælles oprydning.

Desuden gælder særlige normer for orden og samvær om blandt andet følgende:

a) Elevbeklædning, i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet.

b) Mobning. Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, og som den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod.

Sociale og faglige relationer på Niels Brock skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepterer vi ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum.

Hvis du oplever mobning, skal du altid kontakte din klasselærer eller studievejleder. Se i øvrigt vores anti-mobbe strategi på mitnielsbrock.dk

c) Voldelig og truende adfærd.

d) Rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet.

Niels Brock er en røgfri skole, og derfor må hverken elever eller ansatte ryge på skolens område. Forbuddet gælder også for elektroniske cigaretter og snus. På Niels Brock sætter vi en stor ære i at bevare vores gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at du kun ryger på de anviste steder.

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder også på studierejser og studieture, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt. Hjemsendelse fra studierejser sker for egen regning jf. Niels Brocks rejsekoncepter.

Skolen kan anmode dig om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

e) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf må ikke finde sted. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

f) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende. Det understreges, at Niels Brock er en verdslig skole.

g) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Som det er udtrykt i en af Niels Brocks værdier: ”Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer”. Vores værdier gennemsyrer også vores Elevhåndbog, hvor du kan læse mere om vores normer for orden og samvær.

Niels Brock har fastsat nærmere regler om procedurer for skolens håndtering af elevers overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder overtrædelse i fritiden.

Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives skriftligt eller mundtligt. I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan skolen mundtligt eller skriftligt give en pædagogisk tilrettevisning eller anden sanktion, jf. nedenfor.

Når skolen træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af skolens studie- og ordensregler, skal eleven høres (partshøring), jf. reglerne i bekendtgørelsen § 8. For elever der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører skolen forældremyndighedens indehaver.

I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan gives en skriftlig advarsel. Hvis der gives en skriftlig advarsel eller foretages en udskrivning, foreligger der altid en individuel vurdering af den enkelte elev og dennes situation.

En advarsel bortfalder efter et år. Advarsler om snyd eller anden uretmæssig adfærd bortfalder ikke.

Niels Brock kan desuden træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under dit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af dine private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Skolens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at du afleverer genstanden til skolen. Du er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dig dog ikke fra pligten til at aflevere genstanden. Tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor skoledagen ophører.

5) Henvisning til at du skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om du bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

7) Bortvisning fra skolen eller en afdeling af skolen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af skolen med henblik på, at du gennemfører din uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis du har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som du ønsker at overflytte til, hvis du bliver bortvist fra skolen, træffer skolen beslutning om overflytning af dig til denne institution. Skolen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i dit gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for dig.

8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Skolen kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer beslutte, at du midlertidigt, blandt andet mens en sag undersøges nærmere, ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse), eller kun må være til stede på skolen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen):

1) Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen om overholdelsen af skolens studie- og ordensregler, for eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at du har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på skolen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning.

2) Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Niels Brock kan i sin afgørelse gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at du ikke igen overtræder skolens studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode.

Skolen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer du skadevirkningerne som følge af din overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører du på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at du gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at du og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet.

På uddannelsen er der fremmødepligt. Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen din deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Du har regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af din egen deltagelse i undervisningen.

Niels Brock reagerer hurtigt på elevers fravær, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, med henblik på at undgå yderligere fravær. Ligger du syg over en længere periode (mere end 4 dage), er det god praksis, at sende en mail til din studievejleder og forklare årsagen til dit fravær.

Niels Brock tager ved skoleårets afslutning stilling til, om du skal nægtes oprykning til næste klassetrin.

Skolen beregner det karaktergennemsnit (skal være under 2,0), som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. I uddannelserne til studentereksamen medregner skolen dine standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i de forløb, der er nævnt i lovens § 21, stk. 3.

Niels Brock kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at du kan gå det klassetrin om, som du senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse herom, at du ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre din uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at du ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis skolen ikke træffer afgørelse om at lade dig gå klassetrinnet om, udskriver skolen dig fra uddannelsen. Afgørelsen om, at du skal gå et klassetrin om eller udskrives træffes samtidig med afgørelsen om at nægte dig oprykning til næste klassetrin.

En klage over en afgørelse efter skolens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget af skolen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at du har modtaget den afgørelse, som du klager over. For en klage over en afgørelse om advarsel eller punkt 1-3 i afsnittet om Andre sanktioner ovenfor, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Hvis skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og du ikke har trukket din klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til dig, så de er modtaget af dig senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget klagen. Du skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med dine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen dine eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget dem eller efter udløbet af din frist for at fremkomme med dine eventuelle bemærkninger.

For alle klagefrister gælder, at et fysisk brev skal være skolen i hænde senest ved kontortids ophør (kl. 14) den dag, hvor fristen udløber. En klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat (kl. 23.59) det døgn, hvor klagefristen udløber.

"Jeg er en rigtig Niels Brocker, derfor opfører jeg mig ordentligt i alle relationer og lever op til de værdier og regler, der findes på Niels Brock. Det er mit bidrag til den Brockske forskel."

Hvad er digital dannelse? 

Digital dannelse handler blandt andet om at være en del af det virtuelle univers på en tryg og værdiskabende måde.

Niels Brocks regler og værdier gælder også i det virtuelle univers.

Det betyder, at du også i den digitale verden skal gøre dig umage, behandle alle med respekt og opføre dig ordentligt i alle relationer.

Vær opmærksom på, at retningslinjerne beskrevet i elevhåndbøger, studie- og ordensregler og anti-mobbestrategi også dækker det virtuelle univers og i din fritid, og at mobning, chikane og krænkende adfærd på ingen måde accepteres.

Deling af private eller krænkende billeder og film

Det er ikke tilladt at dele private billeder og film af andre personer uden deres samtykke.

Du må ikke tage, optage eller dele billed- eller filmmateriale med privat indhold, som kan opleves stødende og afslørende. Vær opmærksom på, at det er personen på materialet, der afgør om det er stødende og afslørende.

Niels Brock opfordrer til, at vi tager ansvar og drager omsorg for andre og os selv ved at sige nej til, at private billeder og film deles. På den måde bringer vi ikke hinanden i sårbare situationer, der kan udnyttes i den digitale verden.

Vi indskærper, at selve det at modtage privat billed- eller filmmateriale af andre ikke er det samme som at få samtykke til at dele videre. Dette samtykke skal fortsat hentes hos den person, som er på materialet – ikke fra den, som deler det. Sker det ikke, kan den, som deler blive stillet juridisk til ansvar herfor.

Du kan finde mere information ved at tage  kontakt til Red Barnet eller Børns Vilkår og ved at se nærmere på nedenstående sider:

www.sletdet.dk  - Hvis du har fået delt billeder på nettet mod din vilje, kan du få konkret hjælp til at slette og anmelde det

www.redenung.dk  - Få hjælp, hvis du har sendt et nøgenfoto og bliver afpresset

www.cyberhus.dk  - Chat med andre unge eller voksne om bl.a. deres onlinedilemmaer på chat-rådgivningen

www.sexogsamfund.dk & www.sexlinien.dk - Få hjælp til at håndtere de følelser, der opstår i situationen på rådgivningslinjerne

www.sikkerchat.dk  - Læs om lovgivningen på området

www.alleforenmodmobning.dk  - Find mere information om digital mobning og krænkelser

Kontakt

Kontorleder
Heidi Harmsen Kontorleder

Telefon: 33 41 92 82 E-mail: hha@brock.dk