Grundlæggende IT for ledige
  • København
  • 27 dage
  • 4.810 kr. / 16.656 kr.

Grundlæggende It

kursus for ledige

Grundlæggende it er et forløb som er specielt designet til ledige. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer, som du møder på arbejdsmarkedet. 

Jan Sørensen Underviser På Gr. IT
Mål for kurset

På det grundlæggende It-kursus for ledige lærer du blandt andet at bruge Outlook som mailsystem og word som tekstbehandling, ligesom du lærer at benytte powerpoint, der er de facto standard inden for præsentationsprogrammer. Efter kursusforløbet kan du selvstændigt anvende tidssvarende PC brugerprogrammer ved udførelse af forskellige arbejdsopgaver. Software i undervisningen er windows samt microsoft office. Mød vores underviser Jan Sørensen herunder. 

Målgruppe Kursus henvender sig kun til ledige.

Start 17. januar 2022

Start- og slutdato: 17. januar 2022 - 23. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Start 7. marts 2022

Start- og slutdato: 7. marts 2022 - 21. april 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Start 2. maj 2022

Start- og slutdato: 2. maj 2022 - 15. juni 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

45565 Brug af PC på arbejdspladsen (3 dage)

Efter kurset kan du:
Anvende en pc koblet på virksomhedens netværk
Anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram
Anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support
Udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder


47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem (3 dage)

Du lærer at anvende tastaturet effektivt og rationelt, benytte genvejstaster og indtaste tekster med en lav fejlprocent.

Deltageren får kendskab til indretning af en ergonomisk arbejdsplads.


44371 Jobrelateret brug af styresystem på PC (2 dage)

Kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder

Gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper kende forskellige program- og filtyper.


47293 E-mail til jobbrug (2 dage)

Anvende et mailsystem i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation.

Kan formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre on-line kommunikationsformer – fx chat.

Anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.


47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster (2 dage)

Anvende basisfunktioner i tekstbehandling som f.eks. indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks. sletning, flytning og kopiering af tekst.

Kunne definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion


47215 Opstilling af layout i tekst (2 dage)

Du lærer at anvende tekstbehandling til at fremstille virksomhedens præsentationsmateriale og andre dokumenter med tekstbehandlingsredskabets grafiske muligheder som eksempelvis tabulator, spalter, tabel og punkter i flere niveauer til layout.

Du lærer at vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave.


47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2 dage)

Oprette nyt og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning.

Formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i f.eks. kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning i regneark.


40750 Præsentation af tal i regneark (1 dag)

Du lærer at udvælge de relevante data til præsentation i et regneark.

Afhængig af opgavens karakter kan du lære at anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling eksempelvis i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg i tabeller, med betinget formatering og diagrammer.

 

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage)

Fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer

Anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.


46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug (1 dag)

Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job.

Fx kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde.

Desuden kan deltageren downloade jobrelevante informationer fx programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.

Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum, det giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.


46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag)

Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med oprettelse af hensigtsmæssige og rationelle søgekriterier.

Desuden opnår deltageren forståelse og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde.

45563 Håndtering af data i virksomhedens IT systemer (2 dage)

Du kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

Du kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen/konsekvensen af at anvende gyldige/ugyldige data.

48653 Håndtering af personoplysninger (2 dage)

Efter kurset kan du behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger samt identificere risici herved og klar-lægge procedure for håndtering af berigtigelse og sletning af data samt håndtering ved databrud.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 21-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse

Tryk på en dato øverst på siden for at hente en tilmeldingsblanket. Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.

I Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Hvis du ikke er ledig, men i job og er interesseret i kurset, kan du stadig tilmelde dig. Prisen for kurset er 4432 kr. Hvis du er ledig er prisen 14967,25 kr

 

Kontakt

Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk