kursus_mand_vindue_lommer.jpg
  • København
  • 13 dage
  • 7.706,00 kr.

Grundlæggende lederuddannelse

kursus for ledige

Den grundlæggende lederuddannelse er et turboforløb som er specielt designet til ledige. Forløbet har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden at forholde dig til det, du lærer.

Mål for kurset

God ledelse er vigtigt for både dig og din virksomhed. Viden om redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv. Målet er at opbygge dine faglige og personlige ledelseskompetencer.

Målgruppe Kurset henvender sig både til ledige og til AMU målgruppen

Start 24. januar 2022

Start- og slutdato: 24. januar 2022 - 9. februar 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Start 19. april 2022

Start- og slutdato: 19. april 2022 - 6. maj 2022
Praktisk info: 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

47753 Ledelse og samarbejde (3 dage):

Du er bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du er bevidst om din rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Du kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj (2 dage):

Du er bevidst om kommunikationens betydning for din egen lederrolle med baggrund i kendskab til opfattelse og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Du kommer aktivt til at bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

47754 Mødeledelse (1 dag):

Du lærer som et element i ledelsesfunktionen at afholde og lede forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder. Du lærer at fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage):

Du kan i ledelsesfunktionen gennem dit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter. Du lærer at afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere lærer du at gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2 dage):

Du lærer at anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov.

Du lærer desuden at skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel hos dine medarbejdere.

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse (3 dage):

Du lærer at skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Du lærer at blive bevidst om din egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for dit arbejdsområde.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 21-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse

Tryk på en dato øverst på siden for at hente en tilmeldingsblanket. Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.
Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at prioritere længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

 

I Bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Niels Brock har ikke et udbud fra den Regionale positivliste.

Kontakt

Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk