DI_indgang_business_tre_taler.jpg
 • København
 • 9 dage
 • 1.710 kr. / 5.070 kr.

Grundlæggende projektledelse

På den grundlæggende projektlederuddannelse for ledige bliver du klædt på til både at stå for projektstyringen: projektets formål og mål, og for projektledelsen. Du lærer konkrete metoder og redskaber som kan hjælpe dig med at planlægge dit projekt, lede din projektgruppe og styre dit projekt mod målet. Du kommer til at arbejde med dine egne projekter i undervisningen og du får sparring af andre, der står i samme situation som dig selv. Du får indsigt i din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit lederskab i projektet. 

Projektlederuddannelsen er et 9-dages kursus i projektledelse, der er opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Tilmeld dig førstkommende projektlederkursus herunder.

AMU-nr

49445, 43572, 43573

Du får indsigt i:

 • Projektbegrebet
 • At fastsætte formål og mål for projektet
 • At sammensætte den optimale projektorganisation og samarbejdet omkring projektet
 • At projektplanlægge og styre projektflows
 • Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
 • Risikostyring og estimat
 • At bruge læring i forbindelse med projektarbejdet

Målgruppe Kurset retter sig mod ledige i AMU-målgruppen. Kurset er på den landsdækkende positivliste over jobrettet uddannelse i op til 6 uger.

Start 7. marts 2022

Start- og slutdato: 7. marts 2022 - 17. marts 2022
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Praktiske oplysninger

Uddannelsen veksler mellem moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 4 sammenhængende moduler:

Modul 1: Projektstart
Modul 2: Teamudvikling og ledelse
Modul 3: Projektgennemførelse
Modul 4: Projektafslutning og læring

Grundlæggende projektledelse består af tre fag:

 • projektledelse
 • ledelse af forandringsprocesser
 • ledelse af teams/produktionsgrupper
På forløbet om projektledelse lærer du: 
 • at varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter
 • at definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål
 • at identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer

På ledelse af forandringsprocesser lærer du: 

 • i ledelsessituationen at diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.
 • at få kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer kreative og dynamiske forandringsprocesser.
 • hvordan du bliver bevidst  om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner.

På ledelse af teams/produktionsgrupper lærer du: 

 • at varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter
 • at definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.
 • at identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært
 • Er ledig og faglært
 • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.

I Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Her kan du læse mere om praktiske oplysninger vedrørende kurser for ledige. Læs her.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Løntabsgodtgørelse i forbindelse med voksen- og efteruddannelse (VEU)

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage projektlederuddannelsen.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 892,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

 

Prøver i AMU

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær
Kristina Christiansen Kursussekretær

Telefon: 33 41 91 13 E-mail: kec@brock.dk