Information om cookies

Hjemmesiden bruger cookies for at fungere ordenligt, for at huske dine præferencer, til statistik og til marketingformål. Nogle cookies sender data til 3. parter. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om sidens cookies og hvordan du sletter dem så klik videre her.

Grundlæggende administration

Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig i et job i den branche, har vi et grundlæggende kursus til dig. Kurset består af lige dele administration, salg, udvikling, IT og regnskab.

Mål for kurset

Efter kurset er du blevet bedre til skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt brug af Internettets mange muligheder. På regnskabsdelen har du lært at behandle kontotyper og kasserapporter, du har lært fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab.

Målgruppe Kurser for ledige
Varighed af kurset 30 dage
Pris 18.017,00 kr.

Praktiske oplysninger

47297 Kommunikation og feedback i adm. arbejde (1 dag)

Kropssprog og aktiv lytning.

Spørgeteknik, strategi for samtalen i forhold til formålet.


47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster (2 dage)

Anvende basisfunktioner i tekstbehandling som f.eks. indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks. sletning, flytning og kopiering af tekst.

Kunne definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger (2 dage)

Oprette nyt og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning.

Formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i f.eks. kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning i regneark.


44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage)

Fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

Anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.


46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug (1 dag)

Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job.

Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave som deltageren skal løse.

Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.


47293 E-mail til jobbrug (2 dage)

Anvende et mailsystem i forbindelse med sine opgaver, til såvel intern som ekstern kommunikation.

Kan formulere gode og læsevenlige mails og udnytte mediets præmisser fx anvende links og vedhæfte filer og har kendskab til andre on-line kommunikationsformer – fx chat. Anvende et mailsystem til planlægningsopgaver og kan bruge disse i forbindelse med intern kommunikation og samarbejde.


47298 Referat- og notatteknik (2 dage)

Du lærer at varetage rollen som referent og udføre mindre sagsbehandling i forbindelse med udførelse af administrative funktioner.

Du arbejder med forskellige notatteknikker, uddrager det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen, opstiller og udarbejder notater og referater, planlægger referattagning i forhold til mødetyper samt arbejder med referentens aktive rolle.

Endvidere bliver du i stand til at vurdere og anvende forskellige referattyper.


47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug ( 2 dage)

Du lærer at kommunikere skriftligt både internt og eksternt på en hensigtsmæssig måde i forhold til formulering og disponering af forretningsbreve og andre tekster.

Du lærer, hvordan du kan anvende sprogbrug tilpasset modtageren og får forståelse for god kommunikationsservice.


47300 Tekster på papir – formulering og opbygning (2 dage)

Du lærer at formulere breve og andre trykte tekster i et letforståeligt sprog afpasset efter målgruppen og andre parametre som fx sprogpolitik samt opbygge skabeloner for at sikre ensartethed i tekster.


45965 Placering af resultat- og balancekonti (2 dage)

Skelne mellem resultat og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af daglige bilag i en handelsvirksomhed.


47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (2 dage)

Registrere daglige bilag til finansbogholderiet, at udarbejde en kasserapport Kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab.


45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (2 dage)

Daglig registrering i økonomistyringsprogrammets klassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort og kommer til at kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m.


44978 Engelsk – nuanceret ordforråd (5 dage)

Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie.


44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse (3 dage)

Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og konferencer samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå.

Deltageren kan vurdere valg af mødetype og arbejdsform i forhold til mødeformål, samt udarbejde tids- og handlingsplan, dagsorden og program for konferencer.

Deltageren kan varetage reservationer, klargøring og forplejning i forbindelse med afholdelse af møder eller konferencer samt planlægge hotelindkvartering og transport.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 21-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse

Tryk på en dato øverst på siden for at hente en tilmeldingsblanket. Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.
Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at prioritere længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

I Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Niels Brock har ikke et udbud fra den Regionale positivliste.

Kontakt

Else Holm Kursussekretær

Telefon: 33419162 E-mail: elh@brock.dk