Tilmeld din elev til uddannelsen

Når du har rekrutteret den rigtige elev, skal du udfylde en uddannelsesaftale og indsende til Niels Brock. Uddannelsesaftalen svarer til en ansættelseskontrakt. Du skal bruge en skabelon til uddannelsesaftalen som du finder via dette link.

EUX_dreng_business_bord.jpg

Om uddannelsesaftalen

Når du som virksomhed indgår en aftale om praktik med en elev, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale. Det er en "kontrakt" mellem jer som forpligter gensidigt. Som virksomhed skal du sørge for den praktiske del af din elevs uddannelse og din elev skal løse de opgaver, som han/hun bliver sat til. I hele praktikperioden får eleven en overenskomstfastsat løn som lønmodtager.​

Når du har udfyldt uddannelsesaftalen som du finder her på siden, skal du sende den til uddannelsesaftaler@brock.dk (eller sikkermail@brock.dk hvis din virksomhed kun bruger sikker mail) Så snart aftalen er registreret hos os, modtager I oplysninger om elevens skoleperiode inden for kort tid. 

Vejledning til uddannelsesaftalen

Her angives din virksomheds officielle adresse og information om din virksomheden er personligt ejet, et selskab (f.eks. anpartseller aktieselskab) eller et interessentskab, jf. CVR-registreringen. Feltet: "SE-nr. til afregning af lønrefusion" skal kun udfyldes, hvis SE-nr. benyttes i forbindelse med udbetaling af refusion for din elevs skoleophold og SE-nr. ikke er identisk med CVR-nr. Hvis SE-nr. angives, skal det være det samme nummer som det, der står på din elevs lønseddel.

Hvis din elev uddannes et andet sted end på din virksomheds hovedadresse under pkt. 1 (fx. en butik eller dattervirksomhed), angives det her. Efter lov om ansættelsesvilkår har din elev krav på at kende den fysiske lokalitet for arbejdets udførelse.

P-nr.: Efter CVR-loven skal hver geografisk afdeling af en virksomhed have sit eget P-nr. (produktionsenhedsnummer). Find evt. P-nummeret på www.virk.dk.

Skiftende arbejdssteder: Sæt kryds i feltet, hvis der alene er tale om at din elev tager ud til forskellige arbejdspladser. Udstationering i anden virksomhed anføres under pkt. 9.

Her angiver du den uddannelse, som din elev skal starte på eller allerede er i gang med. Hvis din elev skal deltage i et EUX-forløb, på et talentspor eller i en individuel erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelsers § 15, stk. 3, skal det angives her i form af et kryds i det tilhørende felt. Det er også her, at uddannelsesaftalens varighed angives.

Bemærk, at vi på Niels Brock kan hjælpe med at sikre, at dette bliver i overensstemmelse med din elevs uddannelse og reglerne om indgåelse af uddannelsesaftaler.

Uddannelsesaftalens varighed bestemmes ud fra reglerne om den enkelte uddannelse og ud fra din elevs tidligere uddannelse og erfaring. Den angivne varighed kan derfor blive ændret af Niels Brock i forbindelse med registreringen af aftalen. Såfremt parterne aftaler påbygning, jf. pkt. 4, kan parterne aftale, at uddannelsestiden forlænges med varigheden af påbygningen. Aftaleperioden kan i øvrigt kun i særlige tilfælde fravige den i bekendtgørelsen fastsatte uddannelseslængde og normalt kun med det faglige udvalgs godkendelse.

Efter de første 3 måneder af praktiktiden (prøvetid) kan uddannelsesaftalen ikke opsiges. I prøvetiden kan aftalen opsiges uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Aftalen kan efter prøvetiden alene ensidigt ophæves, hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller brister, jf. lov om erhvervsuddannelsers §§ 60 og 61. Hvis aftalen ophæves, er din virksomhed forpligtet til omgående at orientere erhvervsskolen. Din virksomhed skal være godkendt som praktiksted af det faglige udvalg for uddannelsen eller af Niels Brock. Niels Brock påser om din virksomheden er godkendt. Din virksomhed skal overholde eventuelle begrænsninger i godkendelsen. Hvis din virksomhed ikke er godkendt, vil vi hos Niels Brock være behjælpelig med at søge en fornøden godkendelse.

Erhvervsrettet påbygning: Din virksomhed og eleven kan aftale at supplere undervisningen i hovedforløbet med yderligere undervisning inden for uddannelsens valgfri specialefag. Denne undervisning kan højst vare 4 uger.

Studierettet påbygning: Din virksomhed og eleven kan aftale at supplere erhvervskompetencen med undervisning, der giver hel eller delvis studiekompetence, både under grundforløbet og under hovedforløbet. Denne undervisning kan højst vare 1 ½ år.

Generelt: Det anføres under pkt. 8, om din elev skal have løn under påbygning i hovedforløbet. Din elevs personlige uddannelsesplan, der udformes af erhvervsskolen, indeholder supplerende oplysninger (tidspunkt, fag) om elevens valg af påbygning. Aftale om påbygning kan indgås senere ved brug af tillægsaftaleblanketten, hvis der er tale om aftaleforlængelse eller ved brug af en speciel tilmeldingsblanket til påbygning, hvis der ikke er tale om aftaleforlængelse.

Her skriver du Niels Brock, som er den erhvervsskole, som din virksomhed og eleven har valgt. Uddannelsesaftalen er samtidig tilmelding til undervisning på Niels Brock.

Her angiver din virksomhed uddannelsesaftalens omfang. Der sættes et kryds for hvert af de felter, som uddannelsesaftalen omfatter.

Elev over 25 år

Hvis din elev er fyldt 25 år, og denne derfor er omfattet af reglerne om erhvervsuddannelse for voksne (euv), skal der også sættes kryds i afsnittet om euv.

EUV1

Hvis eleven er euv1, hvilket betyder, at eleven ikke skal have hverken praktik eller grundforløbsundervisning, så skal der kun krydses af under afsnittet om euv. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb (kun for elever, som har afsluttet 9./10. klasse i år eller sidste år):

For uddannelsesaftaler der omfatter grundforløbets 1. og 2. del samt uddannelsens hovedforløb eller en del heraf. Aftale herom kan kun indgås med elever, Juli 2015 som opfylder betingelserne for at kunne blive optaget til grundforløbets 1. del. Dvs. elever, som søger om optagelse til grundforløbets 1. del til påbegyndelse, senest i august måned året efter, at ansøgeren har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse.

Eleven har ikke adgang til grundforløbets 1. del, hvis eleven har:

- været optaget på grundforløbets 1. del tidligere,

- modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod optagelse til en erhvervsuddannelse eller

- gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse.

Denne uddannelsesaftale giver adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, uden at eleven skal have en kvoteplads.

Kan kombineres med "Kort aftale ..." og "Kombinationsaftale ...".

2.dels-grundforløb og hovedforløb:

For uddannelsesaftaler der omfatter grundforløbets 2. del og hovedforløb eller en del heraf. Denne uddannelsesaftale giver adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, uden at eleven skal have en kvoteplads. Kan kombineres med "Kort aftale ..." og "Kombinationsaftale ...".

Skal grundforløbets 2. del gennemføres som ny mesterlære, skal der i stedet sættes kryds i "Ny mesterlære og hovedforløb".

Hovedforløb uden grundforløb:

For uddannelsesaftaler med elever, der har gennemført et adgangsgivende grundforløb eller har fået merit for grundforløbet, omfatter uddannelsesaftalen alene hovedforløbet, eventuelt et trin i en uddannelse. De hovedforløb, som grundforløbet giver adgang til, fremgår af beviset for grundforløbet. Kan kombineres med "Kombinationsaftale ...". Ny mesterlære og hovedforløb:

For uddannelsesaftaler som helt eller delvist erstatter grundforløbet med praktisk oplæring i virksomheden, og uddannelsens hovedforløb eller en del heraf. Denne uddannelsesaftale vil give adgang til en adgangsbegrænset uddannelse, uden at eleven skal have en kvoteplads. Kan kombineres med "Kort aftale ..." og "Kombinationsaftale ...".

Kort aftale (mindst en hel praktikperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet):

For uddannelsesaftaler med en kortere varighed end et trin eller en hel erhvervsuddannelse. Kan kombineres med "Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb ...", "2. dels-grundforløb og hovedforløb" og "Ny mesterlære og hovedforløb". Hvis aftalen omfatter den resterende del af uddannelsen, herunder et trin, skal der i stedet krydses af i "Restaftale ...".

Kombinationsaftale:

Aftale nr. ___ af i alt ___ aftaler: For uddannelsesaftaler med elever, hvor flere virksomheder i kombination skal stå for elevens uddannelse. For hvert forløb i virksomhederne skal der udfyldes og underskrives en blanket. I de blanke felter angives, hvilket nummer denne aftale har i kombinationens rækkefølge, og hvor mange aftaler forløbet er opdelt i. Kan kombineres med "Fuldt grundforløb (1. og 2. del) og hovedforløb ...", "2. dels-grundforløb og hovedforløb", "Hovedforløb uden grundforløb" og "Ny mesterlære og hovedforløb".

Restaftale (angiv tidligere gennemførte uddannelsesdele nedenfor): For uddannelsesaftaler der omfatter den resterende del af uddannelsen for en elev, der tidligere har gennemført en del af den pågældende uddannelse.

Delaftale under skolepraktik eller produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse:

For uddannelsesaftaler med elever i skolepraktik eller under produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Aftalen kan kun omfatte praktikuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. For skolepraktikelever skal der under pkt. 11 angives, at "Eleven er under uddannelse i henhold til kapitel 7 a i lov om erhvervsuddannelser."

Erhvervsuddannelse for voksne (euv): For uddannelsesaftaler med elever under euv-forløb, dvs. elever, som var fyldt 25 år, da de startede uddannelsen (grundforløbets 2. del eller hovedforløbet, hvis eleven ikke skulle have grundforløbet) og eleven følger uddannelsen efter de nye regler efter den 31. juli 2015.

Krydset under euv skal kombineres med en angivelse af, hvad uddannelsesaftalen skal omfatte, jf. ovenstående. Er eleven en euv1, skal der krydses af i "Euv uden praktikuddannelse". Hvis eleven er en euv2 eller 3, skal der krydses af i "euv med praktikuddannelse og skoleundervisning". Skal eleven kun have foretaget en kompetencevurdering, skal der krydses af i "Kompetencevurdering ...".

En euv-elev skal have foretaget en kompetencevurdering. Kombinationsmulighederne mellem euv med praktikuddannelse og aftalens omfang er de samme, som for elever under 25 år.

Tidligere uddannelse/delvist gennemført uddannelse:

Her kan angives:

- Andet grundforløb end det adgangsgivende, der er helt eller delvist gennemført

- Periode for uddannelsesaftale eller skolepraktik i samme uddannelse (hvis flere så angiv periode for sidste aftale)

- Praktik i udlandet - Gennemførte erhvervsuddannelser

- Bestået højere handelseksamen (hhx)

- Bestået højere teknisk eksamen (htx) med angivelse af erhvervsfag -

Bestået anden gymnasial uddannelse, fx studentereksamen eller hf

- Relevant AMU-uddannelse el.lign.

- Relevant beskæftigelse Skolen skal vejlede om evt. fritagelse/afkortning for dele af uddannelsen på grundlag af tidligere uddannelse eller relevant beskæftigelse.

Kopi af beviser for uddannelse/beskæftigelse/praktik medsendes til skolen. Skolen kan kræve yderligere dokumentation for de angivne oplysninger, eventuelt fra andre skoler.

Niels Brock registrerer aftalen og opbevarer den. Når aftalen er registreret, får din elev og virksomhed hver en kopi.

Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet eller af lønnævn, jf. § 55 i lov om erhvervsuddannelser.

Af hensyn til AUBs refusion og evt. tilskud fra jobcentret, er det virksomhedens eget ansvar at påføre den voksensats, der er gældende i henhold til virksomhedens overenskomst. Virksomheden skal selv ansøge AUB og jobcentret herom. Om ophævelse eller opsigelse henvises til vejledningens punkt 3.

Oplysninger om ansættelsesvilkårene skal anføres i henhold til lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Eksempler på vilkår:

- Adresser på skiftende arbejdssteder, jf. afkrydsningen i punkt 2

- Oplysninger om tavshedspligt

- Oplysninger om straffeattest Eventuelle vilkår, som ikke følger direkte af lov eller kollektiv overenskomst kræver godkendelse af det faglige udvalg, og skal derfor fremgår af pkt. 11.

Ved udstationering forstås, at eleven i dele af aftaleperioden beskæftiges i en eller flere andre virksomheder eller er i supplerende skolepraktik.

Eksempel 1: Hvis virksomhedens godkendelse er betinget af, at visse arbejdsopgaver udføres i en anden virksomhed eller i skolepraktik, anføres disse arbejdsopgaver samt udstationeringsvirksomhed.

Eksempel 2: Hvis virksomheden har indgået en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, fx i udlandet, om udførelse af visse arbejdsopgaver. Den virksomhed, som indgår uddannelsesaftalen, er ansvarlig for den samlede uddannelse, også under udstationering.

Ved kombinationsaftale forstås, at to eller flere virksomheder samarbejder om uddannelsesforløbet og hver for sig har oprettet en selvstændig aftale (delaftale) for den tid, eleven er i virksomheden. Delaftalerne skal tilsammen dække hele uddannelsen. Ved kombinationsaftaler er der ikke selvstændig prøvetid for efterfølgende delaftaler.

Der kan ikke af parterne foretages ændringer i eller tilføjelser til formularens aftaleindhold uden vedkommende faglige udvalgs godkendelse

Eleven og virksomheden skal underskrive aftalen. For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Blanketterne kan sendes direkte til uddannelsesaftaler@brock.dk (eller sikkermail@brock.dk hvis din virksomhed kun bruger sikker mail) 

Uddannelsesaftaler kan også med fordel registreres via www.elevplan.dk, hvorefter vi automatisk modtager blanketten.

Kontakt

Christina Klingenberg

Telefon: +45 76133325 E-mail: ckl@brock.dk