Salgsassistent

Salgsassistentuddannelsen er for elever, som elsker at være i daglig kontakt med andre mennesker, give dem gode oplevelser og hjælpe dem med at finde frem til lige præcis det produkt, de bliver rigtig glade for. Det er også for elever, som gerne vil være købmænd og lave en god forretning eller for elever, som drømmer om selv at åbne egen butik.

På Niels Brock fokuserer vi på at understøtte og udbygge den praktiske hverdag sammen med den læring, der foregår i og bagved butikken. Efter uddannelsen som salgsassistent med speciale vil eleven kunne fortsætte som butiksassistent, mellemleder eller måske endda butikschef eller starte egen butik. Efter endt uddannelse er der mulighed for at fortsætte uddannelsen retail manager. Vi tilbyder uddannelse med profilerne tekstil, optik samt uden profil. 

Niels_Brock_Voksen1399.jpg

Om salgsassistentuddannelsen

Salgsassistentuddannelsen består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af 6 ugers basisfag og 2 uger supplerende specialisering indenfor fx tekstil, optik eller andre profilfag. De 6 ugers undervisning er planlagt, så din elev er væk fra butikken 3 gange á 1 uge, og skal efter hver skoleuge løse skolestyrede opgaver ude i butikken, svarende til de sidste 3 ugers skoledel. Når eleverne har profilfag er de væk i 2 uger i træk fra butikken. Basisfagene dækker over de to temaer: salg og drift af en butik. I profilfagene undervises der i produktkendskab. Hvert forløb varer 3 uger i et blended forløb mellem skole og butik.

Praktiske oplysninger

Her følger en kort beskrivelse af de enkelte skolemoduler på detail. Du kan få et overblik over skoleugernes sammensætning og rækkefølge i den faglige matrice.

Indledende butikskoncept og drift.

I dette modul arbejder vi med kompetencemål indenfor funktionsområderne koncept, salg og drift. Vi kommer ind på emner som butikkens koncept, forbrugerudvikling/trends, detailhandelens fremtidsmuligheder, handlingsparametre – herunder især butikkens opbygning, indretning og varepræsentation. Vi kommer også ind på nogle grundlæggende beregninger og kalkulationer.

Vi giver eleverne grundlæggende viden og værktøjer til at løse butikkens opgaver med at tiltrække og fastholde kundegrupper, fremme salget og præsentere varerne optimalt gennem en grundig gennemgang af konceptopbygning samt butikkens grund- og kontaktparametre, herunder butiksindretning og varepræsentation.

Salg – Salg – Salg

I dette modul arbejder vi primært med kompetencemål inden for funktionsområdet salg, men også med drift og koncept. Vi kommer ind på emner som kommunikation, personligt salg i butikken, konflikthåndtering, forbrugerforhold og kundetyper.

For at give eleven den bedste baggrund for at fastholde kundegrupper, gennemføre personligt salg og deltage i butikkens interne kommunikation arbejder vi med emner som grundlæggende kommunikation, aktiv lytning, assertions-teori og DISK-analyse. Dette er ligeledes med til at udvikle den enkelte elev personligt og give eleven en større forståelse for egne og andres reaktionsmønstre i en kommunikations-situation – f.eks. med en kunde eller en kollega.

Et grundigt kendskab til kundernes tankemønstre omkring behov, købemotiver og beslutningsproces samt viden om segmentering og inddeling af kunder i forskellige grupper hjælper eleverne til at gennemføre det personlige salg professionelt.

Vi gennemgår en model for en salgssituation med en kunde helt fra første kontakt og til kunden forlader butikken. Her kommer vi ind på modtagelse af kunden, spørgsmålstyper, vareargumentation og præsentation, kundens indvendinger samt afslutningen på salget. Både med udgangspunkt i en ”god” kunde, en sur/utilfreds kunde og andre typiske kundetyper. Den skematiske gennemgang er med til at give eleverne en baggrund for i hverdagen bedre at løse salgsfremmende aktiviteter, gennemføre det personlige salg, anvende forskellige betjeningsformer og varepræsentationsteknikker. De enkelte dele af modellen afprøves i klassen gennem små rollespil. Her fokuserer vi også på at vise de kommunikative elementer, f.eks. aktiv lytning og kropssprog.

Vi arbejder også med håndtering af forskellige kundetyper, bl.a. i forbindelse med reklamationer. Her gennemgår vi en model, der sætter fokus på sælgerens adfærd i en konflikt – med det mål at eleverne skal blive bedre i stand til at nedtrappe en opstået konflikt. Samtidig gennemgås relevant lovgivning.

Eleverne får også mulighed for at vurdere andre sælgeres indsats, både via film og ude i byens butikker. Endelig får eleverne en grundlæggende viden om deres ansættelsesmæssige rettigheder og pligter som butikselever.

Butiksdrift

På modulet butiksdrift arbejder vi fortrinsvis med kompetencemål inden for funktionsområdet drift, men også med emner fra salg samt branche og butik. Vi kommer ind på emner som indkøb, disponering og lagerstyring, butikkens regnskab - herunder status og svind samt omkostninger, budgettering og analyse.

Eleverne får en grundlæggende gennemgang af varens vej fra producent til kunde, med fokus på de funktioner de som salgsassistenter er involveret i; varemodtagelse i butikken, indkøb og vurdering/valg af leverandør, løbende indkøb og disponering af sortimentsvarer samt styring af varelageret.

I løbet af ugen opnår eleverne færdigheder til at kunne planlægge og vedligeholde vareforsyningen samt styre håndteringen af varerne fra producenter og leverandører.

Vi sætter fokus på, hvordan den økonomiske del af forretningen kan forbedres – både gennem salgsoptimering og gennem fokus på omkostningsminimering. Dette gøres bl.a. gennem forskellige gruppeøvelser og fælles klassediskussioner, så eleverne kan udveksle erfaringer og idéer og så der opnås en best practice effekt.

Der bliver arbejdet med budgetlægning i butikken inkl. beregninger og de overvejelser der skal gøres i forbindelse med processen omkring at lave et nyt budget gennemgås.

Markedsføring og –analyse.

På dette modul arbejder vi med kompetencemål inden for funktionsområderne koncept, salg og drift. Vi kommer ind på emner som markedsanalyse (konkurrenter og kunder) samt planlægning, gennemførsel og opfølgning på markedsføringsindsats.

Som baggrund for at arbejde med planlægning og opfølgning på markedsføring i butikken arbejder vi med analyse af konkurrenterne, herunder fokus på butikkens koncept samt, hvem der er den/de primære konkurrenter. Ligeledes arbejder vi med kundeanalyse med udgangspunkt i spørgeskemaer, som eleverne selv får mulighed for at udarbejde.

Butikkens markedsføring er vigtig for at kunne tiltrække og fastholde kundegrupper. Vi gennemgår den vigtige planlægningsfase – herunder budgettering – reklamemedier, kriterier for valg af medie, udformning af reklamer samt kontrolfasen, hvor der følges op på budgettet og effekten af reklamen.

Alle skoleperioder.

Generelt i alle skoleugerne fokuserer vi på at koble den gennemgåede teori med praktiske eksempler fra elevernes verden og vi kombinerer teorigennemgang med øvelser/opgaver. Sidst på hver uge får eleverne mulighed for at vise deres tilegnede kundskaber gennem en gruppe-case, som fremlægges for resten af klassen. Ugerne sluttes af med en evaluering og en test.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af en salgsaktivitet ude i butikken eller på nettet. Eleven må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af elevens ansættelsestid hos virksomheden. Eleven skal arbejde med fagprøven i sine praktikperioder, og ikke på skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i elevens uddannelsesplan til fagprøven. Fagprøven er normeret til at svare til 5 arbejdsdage. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis eleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøvens tema og planlægning.

Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som læreplads. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til lps@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet herEn printet uddannelseaftale kan sendes til uddannelsesaftaler@brock.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte lærepladsservice eller administrationen, som angivet nederst på siden.

Du kan på denne side se vores udvalg af valgfag. For at komme til tilmeldingsformularen skal du klikke på det enkelte fag, hvor du også kan se beskrivelse samt målpinde for faget. Nederst på siden for de enkelte valgfag er der en tilmeldingsknap, hvor du også kan se, i hvilke perioder de enkelte fag tilbydes.

For at tilmelde dig erhvervsrettet påbygning skal du benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til din uddannelsesaftale. Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Her finder du oplysninger om, hvad det kræver at gå fra grundforløbet til hovedforløbet. Læs mere. 

Kontakt

Lærepladsservice

Har du spørgsmål til lærepladsgodkendelse?

E-mail: lps@brock.dk
Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk