MBA Executive

Med en MBA Executive bliver du klar til at løfte et større ledelsesmæssigt ansvar i din virksomhed. På uddannelsen skærper du blandt andet din forretningsforståelse og styrker din evne til at analysere og revidere virksomhedens strategi. Du erhverver dig både kompetencer og indsigt, som er afgørende for, om du som leder kan forbedre virksomhedens performance og konkurrenceevne.

MBA Executive er en internationalt anerkendt uddannelse med et højt fagligt niveau, der henvender sig til karrieremindede professionelle med lederambitioner – både dem, der ønsker at blive klar til at påtage sig en lederrolle og dem, som allerede har mange års erfaring med ledelse.

MS_2_Patner.png
Dansk MBA Executive

Undervisningen er på dansk og internationalt anerkendt i samarbejde med Middlesex University.

Læs mere om Middlesex University her

 

 

Om uddannelsen

MBA Executive-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister. Du får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens strategi, performance og konkurrenceevne. Uddannelsen bidrager desuden til din personlige udvikling og åbner muligheden for et karriereforløb på topniveau.

Hvad siger vores studerende?

Niels Brocks MBA Executive uddannelse er en deltidsuddannelse målrettet forretningsorienterede professionelle, som allerede er ledere, har lederambitioner eller som er specialister.

Forudsætninger for at deltage på MBA-uddannelsen

Du kan blive optaget på MBA executive , hvis du har:

 • En bachelor eller professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En kandidat- eller masteruddannelse
 • 6-8 års erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation. Optagelse under dispensation sker ud fra en individuel vurdering og kan fordre, at du deltager på et eller flere forberedende MBA-kurser.

MBA Executive er ledelse i højsædet, og det involverer i høj grad din personlige udvikling. Niels Brock har derfor i samarbejde med Genux Executive opbygget et udviklingsforløb for vores MBA-studerende.  Du indleder din MBA-uddannelsen med en logiktest, som giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid mv. således, at du forstår og kan bearbejde dine rutiner og optimere din performance.

Logiktesten anvendes i det videre uddannelsesforløb, hvor du ved personlige coachingsessioner får individuel sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil, og hvor du udfordres på, hvordan du omsætter læring til konkrete handlings- og forretningsorienterede målsætninger.

Kort sagt medvirker det indledende forløb på MBA Executive til, at du bliver handlingsorienteret og kan omsætte teori til praksis.

MBA Executive er normeret til 1,5 studenterårsværk (60 ECTS-point) og består af 6 fagmoduler á hver 60 undervisningstimer (fordelt på 10 fremmøde gange) + forberedelse samt et afsluttende projekt svarende til 30 ECTS-point. Sideløbende med den faglige undervisning gennemfører du også et personligt udviklingsforløb og en studierejse. Uddannelsen varer 2 år.

Undervisningen på fagmodulerne afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage. Med god planlægning og en forstående familie kan du derfor passe dine jobmæssige forpligtigelser.

Fagmodulerne er:

 • Managing & Developing People
 • Strategy & Innovation
 • Financial & Economic Analysis
 • Global Marketing Management
 • Cross-Cultural Management & Ethics
 • Operations & Supply Chain Management

Managing & Developing People

Målet med dette modul er, at den studerende udvikler og forfiner sine lederegenskaber gennem forståelse af teoretiske modeller og framework. Den studerende kan skelne klart mellem management og leadership således, at organisatorisk adfærd kan tolkes i en relevant kontekst, og at afledte beslutninger giver de ønskede forandringer og resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Analysere koncepter og problemstillinger i administration og ledelse.
 • Undersøge og vurdere hvilken indflydelse hhv. integreret, differentieret og fragmenteret organisationskultur har på udøvelsen af ledelse.
 • Analysere hvordan magt og indflydelse relaterer til ledelse, kultur og virksomhedens resultater.
 • Evaluere indflydelsen af HR-planlægning på en virksomhed og branche.
 • Evaluere betydningen af udvalgte HR-aktiviteter og virksomhedens resultater.
 • Identificere, klassificere og lede interessenter til at guide individer og teams gennem forandringer.
 • Bidrage til drøftelsen af virksomhedens personaleudviklingsbehov og iværksætte forbedringsplaner.

 

Strategy & Innovation

Målet med dette fagmodul er, at den studerende udvikler evnen til at tænke og praktisere strategi; det vil sige vurdere hvordan strategimodeller og -teorier er anvendelige i ledelsespraksis.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Evaluere og udvikle strategier og strategiske beslutningsprocesser og forstå den teori og empiri, som de er baseret på.
 • Tilpasse strategier så de løbende skaber bæredygtige konkurrencefordele, når virksomheden agerer i dynamiske miljøer.
 • Forstå international strategisk ledelse.
 • Forstå kompleksiteten i forbindelse med ledelse af forandringsprocesser.
 • Anvende koncepter, metoder og teknikker vedrørende den strategiske analyseproces.
 • Generere strategiske muligheder for en virksomhed og evaluere strategiske valg og organisatorisk fit/misfit.

 

Financial & Economic Analysis

Målet med dette fagmodul er, at den studerende forstår, hvordan finansielle og økonomiske faktorer fungerer i organisationer samt får teoretisk og praktisk viden om, hvordan tekniske og strategiske aspekter af økonomistyring påvirker kommercielle organisationer.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende økonomiske principper om udbud og /efterspørgsel samt marginalanalyse og omkostninger.
 • Forstå finansiel regnskabsmæssig behandling, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og analyse af årsregnskaber.
 • Forstå og vurdere sammenhængen mellem regnskab og corporate finance; investeringsbeslutninger, forvaltning af arbejdskapital og omkostninger.

 

Global Marketing Management

Målet med dette fagmodul er, at den studerende kan anvende teoretiske modeller til at forklare dels den adfærd, som sker fra virksomhedens kunder dels virksomhedens marked og vækstpotentiale.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Anvende teoretiske begreber om moderne markedsføring, forstå kompleksiteten, tvetydigheden og usikkerheden omkring markedsaktiviteter.
 • Kommunikere komplekse marketingideer, -strategier, -begreber og forskning gennem skriftlige rapporter og præsentationer.
 • Anvende markedsundersøgelsesmetoder til at give forståelse for kundeadfærd og beslutningsprocesser.
 • Indgå i samarbejder om markedsfokuseret forskning.

 

Cross-Cultural Management & Ethics

Målet med dette fagmodul er, at den studerende får indsigt i, hvordan etik og social ansvarlighed spiller en rolle i ledelsespraksis, samt hvordan man kan lede på tværs af kulturforskelle uanset deres natur eller drivkraft.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forholde dig kritisk til teori og begreber inden for toneangivende ledelsesdiskurser, tværkulturel og organisatorisk styring og forvaltning, etik og ledelsens sociale ansvar.
 • Vurdere udfordringerne i at lede på tværs af forskellige typer organisationer og kulturer.
 • Vurdere udfordringer i toneangivende management diskurser og relatere dem til daglig praksis.
 • Gennemføre etiske evalueringsøvelser i forskellige organisationer og på forskellige niveauer i organisationer.
 • Analysere komplekse problemstillinger relateret til international ledelse.

 

Operations & Supply Chain Management

Formålet med dette fagmodul er, at den studerende opnår viden om operations og supply chain management med fokus på, hvad der bidrager til virksomhedens resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende centrale begreber, teorier, teknikker og praksis, der er relevante for funktionerne i operation og supply chain, herunder også implicitte begrænsninger.
 • Skitsere bidrag til virksomhedens resultater og evt. afledte problemstillinger.
 • Effektivt lede i en operations-kontekst med vægt på design og forbedring.
 • Analysere forretningspraksis, driftsproblemer og data ved brug af teori og modeller med henblik på at udarbejde løsnings- og implementeringsforslag.

MBA Executive er i år blevet udvidet med et forløb, der fokuserer på din personlige udvikling. I løbet af MBAen arbejdes med, hvordan du omsætter læring til konkrete forretningsmæssige situationer og målsætninger.

For at omsætte teori til praksis har Niels Brock i samarbejde med Genux Executive udviklet en transitionsmodel, som sættes i spil gennem hele forløbet.

Din MBA Executive indledes med, at du kommer igennem en logiktest, der giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid mv. Det er en vigtig forudsætning for at forstå og bearbejde dine rutiner og optimere din performance. Logiktesten bringes i spil i løbet af hele dine MBA, hvor du får sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil. Undervejs i uddannelsen afholdes tre individuelle pitstops, hvor du udfordres på, hvordan læring omsættes til dine konkrete forretningsmæssige målsætninger.

Forløbet er udviklet og afholdes i samarbejde med Genux Executive, som er blandt de bedste på markedet inden for udvikling af ledere.

Opsummeret er der med andre ord to vindere ved at gennemføre vores MBA Executive: Personen (dig) og virksomheden. Du lærer at høste gevinsterne i og for forretningen, og du udvikler dig personligt ved at gennemføre MBA-uddannelsen.

På Niels Brock har vi stærke danske rødder kombineret med internationalt udsyn. Derfor er der også en studierejse inkluderet i MBA Executive. Tidligere år har rejsen gået til Hanoi, Shanghai, San Diego og Dubai.

Der er meget læring og udvikling i at deltage i en MBA Executive, og det er en unik mulighed for at samarbejde intensivt med og lære af andre ambitiøse deltagere. Men arbejdsbelastningen er stor, og intensiteten høj, så det er en stor beslutning at gå i gang med en MBA Executive; også i et økonomisk perspektiv. Derfor tilbyder Niels Brock andre veje til målet. 

MBA Go

Niels Brock tilbyder to forskellige MBA-uddannelser, MBA Go og MBA Executive. Det er grundlæggende den samme akkrediterede MBA-uddannelse, men der er forskel på indhold og studietur.  

MBA Go er Niels Brocks nye “best value” MBA, hvor vi har skåret alt overflødigt fra, så du for 99.000 kr. kan tage en akkrediteret MBA. Det er udelukkende kerneuddannelsen, du betaler for. Læs mere her.

 

MBA enkeltfag

Hvis du er særligt interesseret i et eller få af MBA-fagene kan du tage dem som enkeltfag.

Du kan tage MBA-fagmodulerne som enkeltfag

Prisen er kr. 45.000 pr. fagmodul. Du kan læse mere om MBA enkeltfagene her.

Certificate in Business (CB)

En CB indeholder følgende fagmoduler

 • Managing & Developing People
 • Strategy & Innovation
 • Financial & Economical Analysis

Prisen for en CB-uddannelse på Niels Brock er kr. 120.000

Diploma in Business Administration (DBA)

På en DBA får du 6 fagmoduler

Prisen er kr. 240.000

Uanset om du beslutter, at din MBA studiekarriere skal indledes med enkeltfag, en CB eller en DBA, har du mulighed for at supplere dine valg, så du til sidst opnår en hel MBA-uddannelse. Den samlede uddannelsestid må blot ikke overskride 4 år.

Tilkøb til CB og DBA

MBA projektforløb, pris kr. 30.000. Obligatorisk for at opnå MBA-grad, og kræver, at alle fagmoduler er bestået.

Studierejse, pris kr. 40.000 (valgfrit)

Personligt og professionelt udviklingsforløb, pris kr. 25.000 (valgfrit) 

Praktiske oplysninger

MBA Executive koster kr. 240.000 inklusive forplejning, studierejse og personligt udviklingsforløb.

Uddannelsen er momsfritaget.

Udgifter, der ikke er inkluderet i betalingen:

Du bør regne med ca. kr. 12.000 til bøger.

Betalingen opkræves før hvert semester som følger:

 

Januar-optag:

 

År 1:

1.semester: Primo januar (2 fag, kr. 80.000)

2.semester: Primo april (1 fag, kr. 40.000)

 

År 2:

3.semester: Primo september (2 fag, kr. 80.000)

4.semester: Primo januar (1 fag, kr. 40.000)

 

September-optag:

 

År 1:

1.semester: Primo september (2 fag, kr. 80.000)

2. semester: Primo januar (2 fag, kr. 80.000)

3. semester: Primo april (1 fag, kr. 40.000)

 

År 2:

4.semester: Primo september (1 fag, kr. 40.000)

Adgangskravene til MBA Executive består dels af en videregående uddannelse, dels af erhvervserfaring. Ansøgere til MBA-uddannelsen med en af følgende uddannelser og erfaring har direkte adgang:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En kandidat- eller masteruddannelse
 • Samt 8 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation. Optagelse på MBA Executive sker herefter på baggrund af en individuel vurdering.

Læs mere om Forberedende MBA-kursus her.

MBA Executive er en to-årig deltidsuddannelse med start i januar eller september, og undervisningen er tilrettelagt sådan, at du kan passe din karriere sideløbende. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist september: 7. september 2020

Ansøgningsfrist for januar: 9. januar 2021

Studiestart: 

Der er studiestart på MBA Executive hvert år i januar og september. Lige inden undervisningen starter op, er der introduktionsdag for alle studerende. 

Vi holder løbende online infomøder om MBA Executive. Du kan tilmelde dig her.

Undervisere

Vejleder MBA projekt
Allan Brødegaard Hansen Vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Anders Drejer

Anders Drejer blev udnævnt som Professor i 2003 som en af de yngste i historien. Denne status har han siden brugt til at støtte op om Niels Brock og vores MBA. Han er nu tilbage hos os som underviser, inspirator og vejleder indenfor ledelse, strategi og innovation.

Underviser i Managing & developing people
Jørgen Prip Underviser i Managing & developing people

Jørgens primære fagområder er ledelse, herunder strategisk ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling samt alle facetter i marketing dvs. markedsanalyser, markedsføringsstrategier og markedskommunikation. Jørgen har adskillige års erfaring som underviser i universitetssektoren, samt som leder i erhvervslivet. Desuden er Jørgen partner i konsulentfirmaet CapaHouse, samt ekstern lektor på CBS.

Underviser i Cross cultural management og ethics
Tommy K. Lassen Underviser i Cross cultural management og ethics

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Metodeundervisning og MBA projekt
Ulla Kinnerup Metodeundervisning og MBA projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Vejleder MBA projekt
Verner Bentzen Vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Kontakt

Uddannelseschef
Charlotte Forsberg Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk
Executive programkoordinator
Julie Keldsbo Rasvig Executive programkoordinator

Telefon: 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk