MBA Executive

Fokus på personlig udvikling

Med en MBA Executive bliver du klar til at løfte et større ledelsesmæssigt ansvar i din virksomhed. På uddannelsen skærper du blandt andet din forretningsforståelse og styrker din evne til at analysere og revidere virksomhedens strategi. Du erhverver dig både kompetencer og indsigt, som er afgørende for, om du som leder kan forbedre virksomhedens performance og konkurrenceevne.

MBA Executive er en internationalt anerkendt uddannelse med et højt fagligt niveau, der henvender sig til karrieremindede professionelle med lederambitioner – både dem, der ønsker at blive klar til at påtage sig en lederrolle og dem, som allerede har mange års erfaring med ledelse.

Personlig udvikling
Inklusiv studierejse
Fysisk hold-undervisning
Dansk MBA

MBA Executive-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister. Du får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens strategi, performance og konkurrenceevne. Uddannelsen bidrager desuden til din personlige udvikling og åbner muligheden for et karriereforløb på topniveau.

Hvad siger vores studerende?

Ms 1 (1)

MBA Go i sammearbejde med Middlesex University

Siden 2013 har vi arbejdet sammen med Middlesex University så vi kan udbyde en internationalt akkrediteret MBA-uddannelse. Middlesex University har udbudt MBA-uddannelsen i mere end 50 år.

Niels Brocks MBA Executive uddannelse er en deltidsuddannelse målrettet forretningsorienterede professionelle, som allerede er ledere, har lederambitioner eller som er specialister.

Forudsætninger for at deltage på MBA-uddannelsen

Du kan blive optaget på MBA executive , hvis du har:

 • En bachelor eller professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En kandidat- eller masteruddannelse
 • Minimum 2 års professionel erhvervserfaring
 • Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation. Optagelse under dispensation sker ud fra en individuel vurdering og kan fordre, at du deltager på et eller flere forberedende MBA-kurser.

MBA-uddannelsen på Niels Brock har ledelse i højsædet, og det involverer i høj grad din personlige udvikling. Niels Brock har derfor i samarbejde med Genux Executive opbygget et udviklingsforløb for vores MBA-studerende. 

 

Du indleder din MBA-uddannelsen med en logiktest og en personlighedstest.

 

Logiktesten giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid mv. således, at du forstår og kan bearbejde dine rutiner og optimere din performance og  anvendes i det videre uddannelsesforløb.

 

Personlighedstesten giver dig indsigt i egne teamroller og blindspots. I denne test får du også et dybt indblik i hvordan du bonner ud i forhold til din normgruppe på  arbejdsadfærden. Dvs. vi sætter fokus på hvad som er karakteristisk for dig, og hvad du med fordel kan op- og nedtone i karriere for at udfylde dit fulde potentiale og lykkes i jobbet.

 

Du vil få en  personlig feedback på begge analyser, hvor du får individuel sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil, og hvor du udfordres på, hvordan du omsætter læring til konkrete handlings- og forretningsorienterede målsætninger.

Kort sagt medvirker forløbet til, at du bliver handlingsorienteret og kan omsætte teori til praksis.

MBA Executive er normeret til 1,5 studenterårsværk (60 ECTS-point) og består af 6 fagmoduler á hver 60 undervisningstimer (fordelt på 10 fremmøde gange) + forberedelse samt et afsluttende projekt svarende til 30 ECTS-point. Sideløbende med den faglige undervisning gennemfører du også et personligt udviklingsforløb og en studierejse. Uddannelsen varer 2 år.

Undervisningen på fagmodulerne afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage. Med god planlægning og en forstående familie kan du derfor passe dine jobmæssige forpligtigelser.

Fagmodulerne er:

 • Managing & Developing People
 • Strategy & Innovation
 • Financial & Economic Analysis
 • Global Marketing Management
 • Cross-Cultural Management & Ethics
 • Operations & Supply Chain Management

Managing & Developing People

Målet med dette modul er, at den studerende udvikler og forfiner sine lederegenskaber gennem forståelse af teoretiske modeller og framework. Den studerende kan skelne klart mellem management og leadership således, at organisatorisk adfærd kan tolkes i en relevant kontekst, og at afledte beslutninger giver de ønskede forandringer og resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Analysere koncepter og problemstillinger i administration og ledelse.
 • Undersøge og vurdere hvilken indflydelse hhv. integreret, differentieret og fragmenteret organisationskultur har på udøvelsen af ledelse.
 • Analysere hvordan magt og indflydelse relaterer til ledelse, kultur og virksomhedens resultater.
 • Evaluere indflydelsen af HR-planlægning på en virksomhed og branche.
 • Evaluere betydningen af udvalgte HR-aktiviteter og virksomhedens resultater.
 • Identificere, klassificere og lede interessenter til at guide individer og teams gennem forandringer.
 • Bidrage til drøftelsen af virksomhedens personaleudviklingsbehov og iværksætte forbedringsplaner.

 

Strategy & Innovation

Målet med dette fagmodul er, at den studerende udvikler evnen til at tænke og praktisere strategi; det vil sige vurdere hvordan strategimodeller og -teorier er anvendelige i ledelsespraksis.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og analysere de væsentligste begreber, teoretiske ideer og empiriske forskningsresultater, der ligger til grund for strategi valg
 • Anvende begreber, teoretiske ideer og empiriske fund til at udvikle egen  strategisk beslutningstagning i alle typer af organisationen
 • Prioritere de væsentligste delelementer i en strategiudvikling
 • Forstå kompleksiteten og betydningen af implementeringsplaner for skabelse af en succesfuld strategiændring
 • Udvikle en forståelse af innovations processer i både teknologiske og ikke-teknologiske miljøer
 • Kritisk vurdere det komplekse i styring af innovation og forandring

 

Financial & Economic Analysis

Målet med dette fagmodul er, at den studerende forstår, hvordan finansielle og økonomiske faktorer fungerer i organisationer samt får teoretisk og praktisk viden om, hvordan tekniske og strategiske aspekter af økonomistyring påvirker kommercielle organisationer.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende økonomiske principper om udbud og /efterspørgsel samt marginalanalyse og omkostninger.
 • Forstå finansiel regnskabsmæssig behandling, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og analyse af årsregnskaber.
 • Forstå og vurdere sammenhængen mellem regnskab og corporate finance; investeringsbeslutninger, forvaltning af arbejdskapital og omkostninger.

 

Global Marketing Management

Målet med dette fagmodul er, at den studerende kan anvende teoretiske modeller til at forklare dels den adfærd, som sker fra virksomhedens kunder dels virksomhedens marked og vækstpotentiale.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Anvende teoretiske begreber om moderne markedsføring, forstå kompleksiteten, tvetydigheden og usikkerheden omkring markedsaktiviteter.
 • Kommunikere komplekse marketingideer, -strategier, -begreber og forskning gennem skriftlige rapporter og præsentationer.
 • Anvende markedsundersøgelsesmetoder til at give forståelse for kundeadfærd og beslutningsprocesser.
 • Indgå i samarbejder om markedsfokuseret forskning.

 

Cross-Cultural Management & Ethics

Målet med dette fagmodul er, at den studerende får indsigt i, hvordan etik og social ansvarlighed spiller en rolle i ledelsespraksis, samt hvordan man kan lede på tværs af kulturforskelle uanset deres natur eller drivkraft.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forholde dig kritisk til teori og begreber inden for toneangivende ledelsesdiskurser, tværkulturel og organisatorisk styring og forvaltning, etik og ledelsens sociale ansvar.
 • Vurdere udfordringerne i at lede på tværs af forskellige typer organisationer og kulturer.
 • Vurdere udfordringer i toneangivende management diskurser og relatere dem til daglig praksis.
 • Gennemføre etiske evalueringsøvelser i forskellige organisationer og på forskellige niveauer i organisationer.
 • Analysere komplekse problemstillinger relateret til international ledelse.

 

Operations & Supply Chain Management

Formålet med dette fagmodul er, at den studerende opnår viden om operations og supply chain management med fokus på, hvad der bidrager til virksomhedens resultater.

Når modulet er gennemført kan du:

 • Forstå og anvende centrale begreber, teorier, teknikker og praksis, der er relevante for funktionerne i operation og supply chain, herunder også implicitte begrænsninger.
 • Skitsere bidrag til virksomhedens resultater og evt. afledte problemstillinger.
 • Effektivt lede i en operations-kontekst med vægt på design og forbedring.
 • Analysere forretningspraksis, driftsproblemer og data ved brug af teori og modeller med henblik på at udarbejde løsnings- og implementeringsforslag.

På Niels Brock har vi stærke danske rødder kombineret med internationalt udsyn. Derfor er der også en studierejse inkluderet i MBA Executive. Tidligere år har rejsen gået til Hanoi, Shanghai, San Diego og Dubai.

Der er meget læring og udvikling i at deltage i en MBA Executive, og det er en unik mulighed for at samarbejde intensivt med og lære af andre ambitiøse deltagere. Men arbejdsbelastningen er stor, og intensiteten høj, så det er en stor beslutning at gå i gang med en MBA Executive; også i et økonomisk perspektiv. Derfor tilbyder Niels Brock andre veje til målet. 

MBA Go

Niels Brock tilbyder to forskellige MBA-uddannelser, MBA Go og MBA Executive. Det er grundlæggende den samme akkrediterede MBA-uddannelse, men der er forskel på indhold og studietur.  

MBA Go er Niels Brocks nye “best value” MBA, hvor vi har skåret alt overflødigt fra, så du for kr. 99.000.- kan tage en akkrediteret MBA. Det er udelukkende kerneuddannelsen, du betaler for. Læs mere her.

 

MBA enkeltfag

Hvis du er særligt interesseret i et eller få af MBA-fagene kan du tage dem som enkeltfag.

Du kan tage MBA-fagmodulerne som enkeltfag

Prisen er kr. 45.000,- pr. fagmodul. Du kan læse mere om MBA enkeltfagene her.

Certificate in Business (CB)

En CB indeholder følgende fagmoduler

 • Managing & Developing People
 • Strategy & Innovation
 • Financial & Economical Analysis

Prisen for en CB-uddannelse på Niels Brock er kr. 120.000,-

Diploma in Business Administration (DBA)

På en DBA får du 6 fagmoduler

Prisen er kr. 240.000,-

Uanset om du beslutter, at din MBA studiekarriere skal indledes med enkeltfag, en CB eller en DBA, har du mulighed for at supplere dine valg, så du til sidst opnår en hel MBA-uddannelse. Den samlede uddannelsestid må blot ikke overskride 4 år.

Tilkøb til CB og DBA

MBA projektforløb, pris kr. 30.000,-. Obligatorisk for at opnå MBA-grad, og kræver, at alle fagmoduler er bestået.

Studierejse, pris kr. 40.000,- (valgfrit)

Personligt og professionelt udviklingsforløb, pris kr. 25.000,- (valgfrit) 

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock.

Undervisningen på den internationalt anerkendte MBA foregår på dansk i København.

MBA-uddannelsen er forankret i forskningsmiljøet ved Middlesex University London der er internationalt anerkendt. Middlesex University London er akademisk ansvarlig for MBA-uddannelsens indhold, struktur og niveau.

Middlesex University kvalitetssikres af den britiske kvalitetssikringsinstitution QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education).

 

 

Mød vores undervisere

Vejleder MBA projekt
Allan Brødegaard Hansen Vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Underviser Strategy & innovation
Anders Høiris Underviser Strategy & innovation

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders har blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.

Anders har en Cand.Merc fra Odense Universitet i afsætningsøkonomi (1979) og Postgraduate Research på University of California, Berkely fra 1979- 80 med fokus på Operations Analyse og forbrugerpsykologi. Anders underviser i dag på Niels Brock samt CBS.

Underviser Managing & Developing people
Jørgen Prip Underviser Managing & Developing people

Jørgens primære fagområder er ledelse og marketing. Jørgen har adskillige års erfaring som ekstern lektor på CBS og i universitetssektoren, samt som leder i erhvervslivet, hvor han i dag er partner i konsulentfirmaet CapaHouse.

Underviser Global Marketing Management
Nikolaj Forsberg Underviser Global Marketing Management

Nikolaj Forsberg har mere end 20 års international senior management erfaring inden for en række forskellige brancher, som IT, logistik og FMCG. Nikolaj har blandt andet arbejdet for Mærsk og Orkla. Nikolaj har en MBA fra CBA samt diverse programmer fra Wharton og Insead.

Underviser Financial & Economic Analysis samt Operations & Supply Chain Management
Peter Nordgaard Underviser Financial & Economic Analysis samt Operations & Supply Chain Management

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. 

Peter har en cand. merc. (finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law, Chinese Commercial Law.

Underviser i Cross cultural management og ethics
Tommy K. Lassen Underviser i Cross cultural management og ethics

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Metodeundervisning og MBA projekt
Ulla Kinnerup Metodeundervisning og MBA projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Vejleder MBA projekt
Verner Bentzen Vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Praktiske oplysninger

Adgangskravene til MBA Executive består dels af en videregående uddannelse, dels af erhvervserfaring. Ansøgere til MBA-uddannelsen med en af følgende uddannelser og erfaring har direkte adgang:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En kandidat- eller masteruddannelse
 • Samt 8 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation. Optagelse på MBA Executive sker herefter på baggrund af en individuel vurdering.

Læs mere om Forberedende MBA-kursus her.

MBA Executive koster kr. 240.000 inklusive forplejning, studierejse og personligt udviklingsforløb.

Uddannelsen betales over rater a kr. 40.000 pr. modul ved hver semesterstart. Dvs., har du to fag i et semester, skal der betales kr. 80.000

Uddannelsen er momsfritaget.

Udgifter, der ikke er inkluderet i betalingen:

Du bør regne med ca. kr. 12.000 til bøger.

MBA Executive er en to-årig deltidsuddannelse med start i januar eller september, og undervisningen er tilrettelagt sådan, at du kan passe din karriere sideløbende. 

Ansøgningsfrist

5. september / 5. januar 

Studiestart: 

Der er studiestart på MBA Executive hvert år i januar og september. Lige inden undervisningen starter op, er der introduktionsdag for alle studerende. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her

Formålet med studiehåndbogen er at give dig alle vigtige informationer om dit studie.

 

Det første skridt er en uformel henvendelse fra den studerende til underviseren – dette skal ske indenfor 2 uger efter karakteren er modtaget.

Hvis dette ikke løser sagen,  skal den studerende udarbejde en individuel, skriftlig klage senest 2 uger efter svar fra underviser. Den skriftlige klage skal sendes til direktøren for videreuddannelse, som vil fremlægge klagen for underviseren samt konsultere en ekstern censor. De faglige udtalelser fra underviser og censor fremlægges herefter (4 ugers frist) for den studerende, som derefter har mulighed for at komme med eventuelle kommentarer. Eventuelle kommentarer skal foreligge indenfor 2 uger.

Direktøren for Videreuddannelse træffer herefter en afgørelse om den studerende får medhold i klagen eller om den afvises.

 

Uformelle klager:

Vi opfordrer studerende og personale til først at gå direkte til den eller de involverede personer, hvis der opstår problemer. Hvis problemet ikke kan løses på denne måde, skal direktøren for videreuddannelse kontaktes. Normalt kan uformelle procedurer, såsom at diskutere forskelle, løse problemet. Kan problemet ikke løses på denne vis, overgår klagen til at være formel.

 

Formelle klager:

Enhver studerende, der føler, at han eller hun har været udsat for uretfærdig behandling henførende til Niels Brocks medarbejdere, enheder, politikker, procedurer eller programmer skal udarbejde en individuel, skriftlig klage. Den skriftlige klage samt eventuelle beviser skal sendes til direktøren for videreuddannelse. Tidsfristen er 4 uger efter hændelsen.

Direktøren for Videreuddannelse gennemfører undersøgelsen. Dette kan omfatte møder med alle parter efter behov.

Den formelle skriftlige konklusion sendes til den studerende (svarfrist 4 uger), hvori der gives en klar forklaring og begrundelsen for beslutningen.

Den studerende har derefter 2 uger til at gøre indsigelser.

Er den studerende ikke enig i afgørelsen henvises til den formelle procedure for klager hos Middlesex University: https://www.mdx.ac.uk/about-us/policies/complaints

Det er først når og hvis, der ikke kan opnås enighed blandt parterne tilknyttet Niels Brock, at Middlesex University træder i kraft.

De fulde akademiske regulativer vedr. Middlesex University kan læses her: :https://www.mdx.ac.uk/about-us/policies/university-regulations

nielsb-035.jpg

Du kan også vælge en MBA Go

Niels Brock tilbyder to forskellige MBA uddannelser, MBA Go og MBA Business. Det er grundlæggende den samme akkrediterede MBA-uddannelse, men der er forskel på servicen, serveringen og studieturen. MBA Go er Niels Brocks nye “best value” MBA, hvor vi har skåret alt overflødigt fra uddannelsen, så du for 99.000 kr. kan tage en akkrediteret MBA. Det er udelukkende kerneuddannelsen, du betaler for.

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk
Programme Manager
Julie Keldsbo Rasvig Programme Manager

Telefon: 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk