Nyheder fra Niels Brock

Hold dig opdateret om hvad der sker på Niels Brocks uddannelser og kurser her på siden. Vi opdaterer jævnligt med nyheder om blandt andet COVID-19 tiltag, eksaminer, arrangementer osv. 

 

8. april 2021

  1. Procedure for elevers selvtest fra mandag den 12. april

Husk studie- og sundhedskort

  1. Elev tager en selv-test-kit-pose fra plastkasse i klasselokalet
  2. Elev registrerer sig selv med app fra CPH Medical, scanner sundhedskort og QR kode på papkort vha. app (indtil app fra Copenhagen Medical kan downloades, registreres elevernes data af supervisorerne og eleverne skal derfor beholde værnemidler på, frem til testen er foretaget – se punkt 8)
  3. Klassens lærer viser instruktionsvideo fra computer 
  4. Supervisor igangsætter selvtesten (der må ikke pudses næse i klasselokalet)
  5. Eleven gennemfører selvtesten efter anvisningen (mundbind hives ned, så næsen er tilgængelig)
  6. Eleven placerer test på særligt bord 
  7. Affald fra test lægges i skraldespand med blå pose ved siden af bordet 
  8. Eleven går tilbage til sin plads, eleven kan tage værnemidler af og undervisningen kan begyndes eller genoptages
  9. Supervisor aflæser og indrapporterer testresultater til SSI, hvorefter eleverne får SMS med resultat af selvtest (resultatet kan aflæses på MinSundhed)

Elever, der kommer for sent henvises til det lokale testcenter (åbningstid hverdage kl. 7-13, på NVG er udvidet åbningstid hverdage kl. 7-17), hvor de gennemfører testen. Som bevis herfor får eleven udleveret vandmærket papir til aflevering til læreren.

Elever, der ikke selvtester, skal på sin telefon/computer fremvise gyldigt testresultat til supervisor. Er én elev i klassen testet positiv, meddeler supervisor dette til klassens lærer, der sender klassen hjem. Supervisor giver også besked til rektor.

Hvis man ikke skal testes, fordi man inden for de seneste 12 uger, har været smittet med COVID-19, skal dokumentation herfor blot fremvises på elevens telefon. Elevens studiekort ændres ikke.

Elever, der uberettiget undlader at bære værnemidler og/eller fremvise testresultat, må ikke være på skolen. De sendes til rektor, der sender eleven hjem for at få styr på værnemiddel/test. Anden gang en elev bliver taget i ikke at have styr på overholdelse af retningslinjerne, bortvises denne fra skolen.

25. marts 2021

Kære Niels Brock’er

Så lysner det for alvor. Den gradvise åbning af samfundet betyder, at vi fra tirsdag den 6. april 2021 kan få flere elever tilbage på skolen. Det glæder vi os rigtig meget til.

Som vi tidligere har orienteret om, så sker den gradvise genåbning under forudsætning af, at stadig flere bliver vaccineret, og at man lader sig teste regelmæssigt. Niels Brock følger fortsat som minimum myndighedernes retningslinjer og arbejder stadig ud fra et forsigtighedsprincip, så skolens elever, kursister og medarbejdere trygt kan vende tilbage uden at være bange for at blive smittet på skolen. Vi er stolte af, at vi sammen har kunne undgå smitteudbrud under de tidligere åbninger, og vi håber, at vi ved fælles hjælp, igen kan undgå nedlukning.

Hvem er omfattet af genåbningen 6. april?

Der er åbnet for at alle elever og kursister kan komme tilbage, men fortsat under 50% kapacitetsstrategien, dvs. halvdelen af vores klasser må møde til fysisk undervisning og kun i én uge ad gangen. Dvs. fem dage med fysisk fremmøde og fem dage med virtuel undervisning. Elever, kursister og medarbejdere vil blive særskilt orienteret fra deres rektor/uddannelseschef om i hvilke uger, der er fysisk undervisning på skolen og i hvilke uger undervisningen foregår virtuelt. Så hold øje med din mail for mere information (for AMU-kursister hold øje med efteruddannelse.dk) Undervisningen foregår i stamklasser og al undervisning på tværs af klasser (valgfag/sprogbånd for flere klasser) gennemføres virtuelt. Bemærk dog, at på Niels Brocks hovedforløbsuddannelser forventes undervisning på valgfagshold at blive gennemført med fysisk fremmøde fra 1. maj 2021. Fællesområder og kantiner er lukkede.

Det forventes, at Niels Brock, umiddelbart efter påske, vil modtage test-kits, så det bliver muligt at selvteste sig på skolen. Mere om praktikken nedenfor.

I dette brev kan du læse om følgende:

• Hvordan kontrolleres testresultater frem til at Niels Brock har egne test-faciliteter

• Muligheder for fritagelse

• Praktikken omkring selvtest foretaget på skolen

• Samtykke og stikprøvekontrol

• Studiekort, hygiejne og udluftning

 

Hvordan kontrolleres testresultaterne frem til at Niels Brock har egne testfaciliteter?

Der er ansat et antal ”supervisorer”, som vil kontrollere testresultaterne. Kontrollen vil foregå i klasselokalerne. Det vil med andre ord sige, at elever og kursister, der får lov til at komme til fysisk undervisning på Niels Brock fra tirsdag d.6.april, skal møde med gyldigt negativt testresultat (gennemført inden for de seneste 72 timer). Har man ikke gyldigt negativt testresultat, vil man blive bedt om at forlade skolen. Kravene til testresultaterne er nøje beskrevet på vores hjemmeside.

Muligheder for fritagelse

Hvis man undtagelsesvis skal fritages for at bære værnemidler eller testes, skal man kontakte sin rektor/uddannelseschef. Mulighederne for fritagelse er nøje beskrevet på vores hjemmeside.

Det er også rektor/uddannelseschef, der giver besked til administrationen, så elever og kursister, der er berettiget til fritagelse, får studiekort i overensstemmelse hermed. Henvendelser vedr. eventuelle fritagelser skal ikke rettes til studievejledere eller administrationen/kursussekretæren.

Elever, der HAR haft COVID-19 er fritaget fra testkravet, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Elever og kursister, der uberettiget undlader at bære værnemidler og/eller ikke kan fremvise det påkrævede negative testresultat, vil blive sanktioneret i henhold til skolens studie- og ordensregler.

Praktikken omkring selvtest

Det forventes at Niels Brock modtager selvtest-faciliteter medio april. Herefter vil følgende procedure vedr. selvtest igangsættes:

Ved undervisnings-ugens start:

Elever og kursister, der møder ind til fysisk undervisning skal, iført værnemidler, gå til deres klasseværelser. Ved undervisningens start vil klassens lærer være til stede, mens en supervisor illustrerer hvordan selvtesten tages. Supervisor udleverer testudstyr og påser at testene tages forsvarligt. Herefter påser supervisor, at eleverne og kursister behandler testen korrekt, og vil vende tilbage til klassen, når testresultatet foreligger (efter cirka 15 og 30 minutter) for at aflæse og registrere testresultaterne. Først når supervisor har tjekket testresultaterne, må eleverne og kursister tage deres værnemidler af. Testresultaterne bliver løbende indrapporteret til myndighederne og man vil således kunne finde sit testresultat på sundhed.dk den efterfølgende dag.

Midt-uge

Da testresultaterne som bekendt skal være gennemført inden for de seneste 72 timer, vil supervisorer i løbet af onsdag/torsdag gentage processen.

Elever, der ikke ønsker selvtest på skolen

Elever, der ikke ønsker at benytte muligheden for selvtest på skolen, skal til enhver tid kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har fået taget en corona-test, og at testen har et negativt resultat. De 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. Både hurtigtest og PCR-test er godkendte testmetoder.

Elever, der møder for sent eller er syg på en selv-test-dag

Elever, der kommer for sent til selv-testen, vil af underviseren blive bedt om at gå til det lokale test-center (ét på hvert gymnasium/lokation) for at blive testet, eller dér fremvise dokumentation. Eleven og kursister får et bevis herpå i form af et på datostemplet vandmærkepapir.

Samtykke og stikprøvekontrol

Elever og kursister, der gør brug af skolens selvtest-faciliteter, giver ved deltagelse samtykke til test. For elever under 15 år gælder særlige retningslinjer, se vores hjemmeside. 

Alle skolens medarbejdere kan, når som helst, foretage stikprøvekontrol af testresultater. Kender eleven ikke den pågældende, kan man altid bede vedkommende Niels Brock medarbejder om at fremvise sit medarbejderkort.

Studiekortet, hygiejne og udluftning

Studiekortet er sammen med dit negative testresultat din adgangsbillet til skolen. Dette gælder også, hvis du undtagelsesvis skal i kontakt med studievejleder, Helpdesk eller lignende i uger, hvor du ikke har fysisk undervisning på skolen. Har du glemt dit studiekort, vil du blive bedt om at tage hjem og hente det, og du vil blive registreret fraværende imens. Har du mistet dit studiekort, skal du bestille et nyt på skolens webshop. Studiekortet vil i så fald blive udleveret i dit elevcenter den efterfølgende morgen.

Anbefalinger om god hosteetikette og hyppig og grundig håndhygiejne gælder fortsat, og der forefindes håndsprit-dispensere ved alle indgange, på gange og i klasselokaler.

Der skal i alle klasser og på alle hold etableres rutiner for hyppig udluftning af undervisningslokaler, minimum 5 minutters gennemtræk mellem hvert modul og gerne hyppigere.

Virtuelle uger

Som annonceret bygger genåbningen på en 50% kapacitetsstrategi, det vil sige, at halvdelen af skoletiden fortsat vil gennemføres virtuelt. I den forbindelse minder vi om gældende retningslinjer for virtuel undervisning:

• Respekter dine klassekammeraters meninger og holdninger

• Opfør dig ordentligt og tal/skriv pænt

• Opgaver/lektier gives og afleveres virtuelt, og skal selvfølgelig afleveres rettidigt

• Tænk på hvad du signalerer med dit kropssprog

• Sid på en stol, egnet til skolearbejde, når du er virtuelt i skole

• Klæd dig på, som du ville, hvis undervisningen foregik fysisk

• Hav altid dit kamera tændt, når du deltager i undervisningen

• Det er kun underviseren, der må slå lydløs til for andre end vedkommende selv

Yderligere information

Så snart vi hører nyt orienterer vi jer igen, og minder om at man kan finde svar på mange spørgsmål på skolens hjemmeside.

22. marts 2021

Vedrørende genåbningen på Niels Brock og hetz på sociale medier

Vi har siden i fredags oplevet en regulær hetz – dels på vores sociale medier, dels med personlige, hadefulde beskeder til vores ansatte.

Hetzen bunder i en kritik af den måde, vi genåbner for vores elever og kursister på. På Niels Brock har vi – i overensstemmelse med både elever og ansatte – fundet en enkel løsningen, der skal få dagene til at gå så friktionsfrit som overhovedet muligt – med de krav om test og sikkerhed, vi skal efterleve.

Vi har truffet beslutning om, at elever der er undtaget fra test og værnemidler udstyres med et studiekort, der indikerer det. Undervisere og elever kan på den vis sikre sig, at når nogen ikke bærer værnemidler, så er der en god grund til det. Samtidigt kan vi passe på dem, der har brug for det.

Vores vigtigste opgave i forbindelse med genåbningen er at minimere vores elevers og ansatte smitterisiko. Det er et stort og varmt ønske blandt vores elever, at vi ikke skal lukke ned igen. Metoden til at sikre dette har fuld opbakning blandt både elever og ansatte.

Sammenligningen med både nazister og fascister er fuldstændig uacceptabel, og hadefulde personlige beskeder til vores ansatte er – og vil blive – politianmeldt.


Vi glæder os til at få vores elever og kursister ind på skolen igen.

26. januar 2021

Ledelsesbeslutning om studierejser i 2021

Niels Brocks elever efterspørger  naturligt  afklaring om  deres  fremtidige studierejser. Som følge af den fortsatte situation med COVID-19 pandemien forudser ledelsen på Niels Brock desværre ikke, at det er muligt at sende skolens elever på udlandsrejser/-ophold i 2021.   

Med myndighedernes planer for fuldførelse af vaccinationsprogrammet i Danmark, tør ledelsen dog godt satse på, at det vil være muligt at gennemføre en kortere indlandstur efter sommerferien 2021, for igen at skabe sammenhold, fællesskab og trivsel i hver enkelt klasse, ovenpå megen adskillelse og virtuel undervisning.   

Med forbehold for at situationen kan ændre sig, arbejdes der således  med, at alle skolens elever efter sommerferien kommer på en hyttetur i Danmark. Det vil sige for både de nuværende 1. og 2.g klasser . De kommende 1.g klasser  planlægges med  den sædvanlige introtur i august/september.  

Der planlægges med  igen at kunne  sende  elever på studierejser i den store verden  fra  foråret 2022.   

Arkiv

Kan du ikke finde en gammel nyhed, kan du kigge i vores arkiv.