Om Niels Brock

Niels Brock er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med mere end 15.000 kursister og studerende i hele verden. Navnet Niels Brock forpligter, og med et historisk fundament kombinerer vi tradition med innovation.

NB_grafik_green.png

Niels Brock før og nu

Vores historie går mere end 130 år tilbage, da købmanden Niels Brock efterlod 10.000 rigsdaler til oprettelse af en handelsskole, der skulle uddanne unge mennesker i købmandskabets fine kunst. Læs mere om Niels Brocks historie her.

Niels Brock

Niels Brock har sine rødder i storkøbmanden Niels Brocks virksomhed i 1700-tallets København. Niels Brock handlede især med landbrugsvarer i lande omkring Østersøen og i det øvrige Skandinavien. Som købmand var han kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han var levende interesseret i tidens økonomiske og politiske emner, ligesom han engagerede sig i den brede befolknings livsvilkår. Niels Brocks sociale engagement afspejles i det testamente, han efterlod sig. Købmanden afsatte midler til en række sociale og almennyttige formål. Blandt andet til en skole for unge med interesse for handel. Niels Brock så gode skolekundskaber som det bedste værn mod fattigdom, og han var overbevist om, at godt købmandskab på internationale markeder var kilde til national velstand. 

Niels Brocks handelsvirksomhed og det moderne Niels Brock har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro - også selv om det er mere end 200 år siden, at Niels Brock døde. Drivkraften i købmandens liv var stærke værdier, foretagsomhed og troen på godt købmandskab. Niels Brock ønskede med sin virksomhed og sit engagement at gøre en forskel i 1700-tallets København. Han forstod, hvilken betydning uddannelse kan have for den enkelte såvel som for samfundet, og han havde et udpræget internationalt udsyn. 

Niels Brocks indsats i datidens brancheorganisationer og hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud og et klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til Danmarks erhvervs- og samfundsmæssige udvikling.

Anya Eskildsen

Anya Eskildsen har stået i spidsen for Niels Brock siden 2000, hvor hun som blot 32-årig satte sig i direktørstolen. Anya er en pioner inden for dansk uddannelseseksport til blandt andet Vietnam, USA og Kina. Hun er driftsorienteret, påholdende og forsigtig på den udviklingsorienterede måde, og har stået i spidsen for en innovativ udvikling og nytænkning af Niels Brocks traditionelle uddannelser, herunder står måske tydeligst Danmarks første og eneste elitegymnasium. Anya Eskildsen er en utrættelig forkæmper for afbureaukratisering, regelsanering og liberalisering af uddannelsessektoren samt en skarp og til tider provokerende mediedebattør om internationalisering, uddannelse og ledelse. Desuden aktiv og engageret i en rækkeorganisationer med socialt, humanitært og kulturelt fokus, blandt andet TrygFonden, Lær for livet, Gender Diversity Roundtable Denmark og bestyrelsesformand på California International Business University i San Diego.

Her finder du et overblik over hele Niels Brocks organisatoriske opbygning. Du kan se lederne for de enkelte afdelinger og danne dig et overblik over, hvordan vores organisation er sat sammen her.

Vi er stolte over, at vi har nogle af erhvervslivets stærkeste spillere i Niels Brocks bestyrelse, som du finder her.

Hos Niels Brock har vi en mission og vision, der er styrende for, hvordan vi ønsker vores uddannelsesinstitution skal udvikles, og hvordan vi tilrettelægger vores uddannelser. Du finder vores mission og vision her.

Mission

På Niels Brock forpligter vi os til ambitiøst og vedholdende at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, der:

 • Sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer
 • Optimerer mulighederne for den enkelte

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Vision

Niels Brocks vision er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole. Anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsprocesser.

Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at kunne gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.

Vi ved, at det er vigtigt, at holde fast i værdierne, og således er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock.

 • Vi opfører os ordentligt i alle relationer. 
 • Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter.
 • Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative.
 • Vi er professionelle, og vi gør os umage.
 • Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet.

Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. Man er en del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om. 

Værdigrundlag

Niels Brocks IT-politik

Personalepolitik

Principper for pædagogik, ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet

Rejsekoncepter

Vedtægter

Vi vil levere innovative kvalitetsuddannelser, som giver den enkelte optimale muligheder. Dette kræver en række mål og en strategi for, hvordan de mål nås. Hvis du vil læse mere om vores mål og strategi, så kan du finde informationen her.

Niels Brock er en skole i rivende udvikling, og der bliver konstant sat nye skibe i søen. Vores managementnotat og årsrapport gør dig klogere på Niels Brock som skole, uddannelserne, eleverne, aktiviteterne i udlandet, regnskabet og meget mere. 

Her finder du en oversigt over alle legater som er enten Niels Brock relaterede eller eksterne: Legater

Niels Brock har en seniorklub

Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet? Vi opslår løbende ledige stillinger til forskellige afdelinger i organisationen. Du kan se dem alle her

Kvalitet og evaluering går hånd i hånd hos Niels Brock. Vi ønsker at levere et højt fagligt niveau, hvor de studerendes trivsel er i højsædet. Derfor evaluerer vi løbende på vores uddannelser, så vi konstant kan forbedre kvaliteten. Læs mere om vores evalueringsarbejde på de forskellige uddannelser her: Viskvalitet

Her finder du link til eksamensreglementet.

Her finder du information om Gennemsigtighed og åbenhed på Niels Brock. 

Som en del af Niels Brocks værdigrundlag står der, at vi opfører os ordentligt i alle relationer. Derfor forventer vi også af vores elever, at de behandler hinanden med respekt i de fællesskaber, de indgår i. Både når de er fysisk tilstede på skolen, men også i fritiden, når de fx er på de sociale medier.

Niels Brock skal være et trygt sted at være og lære, og alle elever er derved forpligtet til at bidrage til alle elevers trivsel og et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Vi tolerer på ingen måde mobning, og uacceptabel adfærd vil få konsekvenser for mobberen, da det er vigtigt, at vores elever kan se, at der med det samme bliver reageret på mobning. Hvis mobberen fortsat vil være elev på Niels Brock, kræver vi, at vedkommende fremover vil leve fuldt op til at opføre sig ordentligt i alle relationer.

Hvis der opstår tilfælde af mobning, håndterer vi det ud fra følgende handleplan.

Handleplan ved tilfælde af mobning (iværksættes senest 10 dage efter mobning er konstateret):

 1. Afdækning af situationen: Samtaler med de involverede: Hvem mobber hvem? Hvor og hvordan foregår mobningen? Er der medløbere? Er der andre vidner til mobningen? Årsager? Er det systematisk? Det afklares, om der er tale om mobning ud fra ”De 8 tegn på mobning” fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (1)
 2. Sanktioner for mobber og eventuelle medløbere samt beskyttelse af mobbeoffer (samtaler med studievejleder og evt. psykolog)

 3. Tiltag i klassen og snak om forbedring af fællesskab (kontakt-/klasselærer + evt. studievejleder/elevcoach).

 4. Udarbejdelse af skriftlig handleplan for, hvordan mobningen stoppes. Ledelse følger op

Mobning defineres som:En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, på et sted, hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig” (2). Mobningen kan således både foregå via fysiske handlinger direkte, når mobber og mobbeoffer fysisk er sammen, eller i en mere indirekte form, når mobber og mobbeoffer er adskilt. Den indirekte mobning kan fx bestå i bagtalelse, isolation eller mobning via sms eller sociale medier. ”Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som unge udsættes for gennem sociale medier, hvor de interagerer med andre unge, og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer.(Ministeriet for B, U og L, 2016). Mobning opstår i svage fællesskaber og utrygge kulturer, og det er derfor vigtigt for os på Niels Brock at hjælpe eleverne til at opbygge stærke og trygge fællesskaber, da dette er en forudsætning for social trivsel og et optimalt læringsmiljø.

Derfor har vi følgende forebyggelsestiltag:

 • Struktureret introforløb på erhvervsuddannelserne
 • Netværksgrupper i 1. g under grundforløbet (HHX)
 • Studietur
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Fælles timer om digital dannelse for alle elever
 • Skemalagte kontaktlærertimer på erhvervsuddannelserne, bl.a. vedrørende klassens trivsel
 • Gruppesamtaler på gymnasiet med studievejleder vedrørende klassens trivsel
 • Elevarrangementer af forskellig art (fester, caféeftermiddage, foredrag mv.)

Niels Brocks lærere og studievejledere er alle bekendt med antimobbestrategien og er forpligtede til at gribe ind over for tilfælde af mobning og konfrontere de involverede parter i situationen. Efterfølgende iværksættes handlingsplanens fire punkter for at få et overblik over mobningen, så den kan stoppes hurtigst muligt.

Mobning er et gruppefænomen og løsningen findes derfor ikke udelukkende ved at holde samtaler med mobber og mobbeoffer. Tilskuere og medløbere til mobning skal være med til at ændre fællesskabet til et sted, hvor alle behandles med respekt. Kontakt-/klasselæreren er derfor nødt til sammen med klassen at udarbejde nogle retningslinjer for, hvordan klassen bliver et rart sted for alle at være.

Det er muligt at sende en begrundet klage til skolens rektor/uddannelseschef, hvis en elev ikke oplever, at skolen tager hånd om mobningen på passende vis. Er eleven ikke fyldt 18 år, er det forældremyndighedshaveren, der skal indgive klagen. Såfremt rektor/uddannelseschef ikke giver klageren fuldt eller delvist medhold, vil rektor/uddannelseschefen sende klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø (3).

(1) http://dcum.dk/media/2153/8tegnmobny.pdf

(2) Definition af Dan Olweus, professor emeritus i psykologi: http://helsetilsynet.no/upload/om_helsetilsynet/karlevang/mobbing_skolen_2011.pdf

(3) Undervisningsmiljøloven, §7, LBK nr. 316 af 05/04/2017