Røgfrit Niels Brock med røgfri skoletid

 

 

 

 

 

 

Rygning er desværre ofte en del af dagligdagen på ungdomsuddannelser, og mange elever begynder at ryge mere, end de gjorde, før de startede på uddannelsen. Ny national handleplan mod børn og unges rygning, der træder i kraft pr. 1. januar 2021, skal sætte en stopper for unges rygning med en bred vifte af initiativer, der blandt andet omfatter skjult tobak, røgfri skoletid og neutrale pakker.

På Niels Brock har vi valgt at iværksætte “Røgfrit Niels Brock med røgfri skoletid” allerede ved skoleårets start - altså fra 1. august 2020.

Formålet med indsatsen er:

• elever og ansattes sundhed og trivsel

• ingen elever lærer at ryge i skolen

• ingen elever eller ansatte udsættes for passiv rygning i løbet af skoledagen

• ingen elever oplever synlig rygning i løbet af skoledagen

• ansatte er rollemodeller for skolens elever

• en kultur, hvor tobaksrelaterede produkter ikke er en del af skoledagen

Hvad betyder røgfri skoletid

Med røgfri skoletid må elever og ansatte ikke ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de holder pause eller forlader skolens område. Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, herunder snus, ecigaretter og nikotinprodukter (ikke afvænningsprodukter). Det betyder også, at der ikke kan ryges i nærheden af skolens bygninger i umiddelbar forbindelse af skoletiden (hverken lige inden kl. 8.00 eller lige efter kl. 16.00).

Hvad med studieture?

Røgfri skoletid omfatter også studieture, hvor rygeforbuddet gælder døgnets 24 timer.

Hvad med fredagscafeer og fester på - eller arrangeret af - Niels Brock?

Røgfri skoletid omfatter også fredagscaféer og fester for elever og/eller ansatte, hvad enten de afholdes på Niels Brock eller arrangeres af Niels Brock.

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning - elever

Overtrædelse af den gældende rygepolitik vil medføre konsekvenser i denne rækkefølge:

1. Mundtlig advarsel af rektor/vicerektor og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven. Overtrædelsen registreres i elevsag, og eleven tilbydes samtidig samtale med én af skolens tilknyttede rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkurser m.m.

2. Skriftlig advarsel med orientering om, at såfremt rygeforbuddet overtrædes igen vil det medføre bortvisning fra skolen. Eleven tilbydes endnu en samtale med én af skolens tilknyttede rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m. Overtrædelsen registreres i elevsag.

3. Midlertidig bortvisning: tredje gang rygeforbuddet overtrædes, indkaldes eleven til samtale med rektor/vicerektor med henblik på midlertidig bortvisning i op til 10 dage. Registreres i elevsag.

4. Permanent bortvisning: Fjerde gang rygeforbuddet overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen.

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet - ansatte

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning - ansatte

Røgfri skoletid sanktioneres på samme måde som de øvrige personalemæssige regler og retningslinjer, og kan således i yderste konsekvens medføre afskedigelse.

Processen for overtrædelse af reglerne for røgfri skoletid er – som ved overtrædelse af andre regler – flg.:

1. Mundtlig påtale – referat lægges i personalemappen

2. Hvis fortsætter – skriftlig advarsel

3. Hvis fortsætter – afskedigelse

Det er de respektive ledere, der er ansvarlige for at sikre, at rygereglerne overholdes, og de vil tage initiativ til drøftelser med ansatte, som ikke overholder rygepolitikken. Lederen skal rådføre sig med HR-chefen inden igangsættelse af processens trin 2 og 3.

Støtte og rådgivning

Arbejdet med røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter målrettet eleverne og ansatte:

• Synlig kommunikation om røgfri skoletid

• Hjælp til rygestop i skoletiden (for elever gennem kommunen)

• Foredrag om rygning og helbred og rygestop – 2 gange årligt

• Information om App´s og andet, der kan understøtte rygestop

• Uddannelse af bl.a. arbejdsmiljørepræsentanter og studievejledere til at fungere som rygestophjælpere

Rolle- og ansvarsfordeling ifm. røgfri skoletid

• Alle skolens ansatte har et medansvar ift. at håndhæve røgfri skoletid

• I tilfælde, hvor ansatte ser elever, der ryger i skoletiden, har den ansatte pligt til at reagere og skal benytte sig af sanktioneringen beskrevet ovenfor eventuelt med bistand fra ledelsen eller rygestophjælperen på pågældende afdeling. Handlingsplaner herfor udarbejdes afdelingsvis

• For at sikre håndhævelse af røgfri skoletid vil ledelsesrepræsentanter med jævne mellemrum patruljere skolens område.