IT-politik

Denne vejledning for brug af undervisningsnettet på Niels Brock beskriver regler og vilkår for elever, studerende og kursisters brug af IT-udstyr og -programmer. IT-vejledningen er gældende for alle uddannelser på Niels Brock, men der kan være lokale variationer og justeringer. Lov om ophavsret, persondataloven og anden dansk lovgivning er naturligvis også gældende på Niels Brock.

Denne vejledning for brug af undervisningsnettet på Niels Brock beskriver regler og vilkår for elever, studerende og kursisters brug af IT-udstyr og -programmer.

IT-vejledningen er gældende for alle uddannelser på Niels Brock, men der kan være lokale variationer og justeringer.

Lov om ophavsret, persondataloven og anden dansk lovgivning er naturligvis også gældende på Niels Brock.

Generelt

Niels Brock stiller IT-faciliteter og ressourcer til rådighed for brugerne, og vi forventer til gengæld, at du som bruger anvender alle faciliteter på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde. Det er hensigten at give brugerne optimale vilkår, ved at faciliteter og ressourcer er tilgængelige og anvendelige med så få restriktioner som muligt.

IT-vejledningen er opdelt i en række situationer, som til sammen har til hensigt at give en samlet og dækkende beskrivelse af hele IT-anvendelsen i undervisningsmiljøet.

Som elev, studerende eller kursist på Niels Brock bliver du tildelt en brugerkonto, så du kan logge på netværket og Brock Online, og du får tildelt et eller flere drev og en mailkonto. Oprettelsen af brugerkontoen sker automatisk døgnet efter, at du som bruger er oprettet i administrationen.

Bortset fra eksamenssituationer kan der ikke oprettes brugerkonti manuelt. Brugerkontoen eksisterer 180 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse eller er blevet udmeldt. Brugerkontoen er aktiv 24 timer i døgnet, dog er det kun i IT-afdelingens åbningstid, at der er systemovervågning. I forlængelse af oprettelsen af en brugerkonto genereres automatisk et dokument med oplysninger om brugernavn, adgangskode osv. Dette dokument ligger til rådighed for studieadministrationen, så den kan udskrive dokumenterne klassevis. Brugernavnet vil altid være unikt for den enkelte bruger, og således vil en bruger få samme brugernavn, hvis han eller hun genoptager en studieaktivitet på et senere tidspunkt, uanset hvor lang tid der går.

Brugerkontoen er personlig og må ikke overdrages til andre. Det er brugeren selv, som er ansvarlig for kontoen og dens anvendelse.

Du skal skifte adgangskode ved første aktivering af kontoen, og derefter vil systemet kræve skift to gange om året.

Med brugerkontoen følger et personligt hjemmedrev på serveren (M-drev) og et personligt drev på Brock Online – begge med op til 50 MB diskplads. På disse drev kan du gemme studierelevant data, og det er kun dig, der har læse- og skriverettigheder. Derudover har du adgang til et G-drev, der er et gruppedrev for klassen, hvor kun klassens brugere kan læse og skrive.

På nogle afdelinger er der yderligere et S-drev, som anvendes udelukkende af programmet Supertype.

Hver nat tages en backup af dine drev i en cyklus på to uger. Backuppens primære formål er således at kunne reetablere dine data højst to uger tilbage i tiden. Hvis du har vitale dokumenter som eksempelvis en hovedopgave, anbefales det derfor at du gemmer disse på et eksternt medie også.

Niels Brocks PC’er, herunder bærbare, udleveret af Niels Brock.

PCerne er af forskellig kapacitet og størrelse. Programmellet på maskinerne kan også være forskelligt fra lokale til lokale alt afhængig af, hvad uddannelserne har fundet relevant.

Såfremt PCen understøtter det, er det tilladt at anvende egne disketter, CD-ROM’er eller USB MemoryKeys samt at tilslutte hovedtelefoner, mikrofoner og andre eksterne enheder. Tilslutning af eget eksternt udstyr sker på eget ansvar, og Niels Brock kan ikke drages til ansvar for evt. skade på eget eksternt udstyr, og det eksterne udstyr må ikke skade Niels Brock ́s maskine.

Det er tilladt at gemme studierelevant data på PCen, idet der dog ikke er nogen garanti for, at data opbevares på den pågældende maskine. Det er tilladt at slette og ændre data på PCen, som ikke er systemmæssigt påkrævet.

Det er ikke tilladt at overføre dele af licenseret programmel fra Niels Brocks udstyr til andre enheder. Det er ikke tilladt at installere programmel på Niels Brocks PC’er, som ikke er licenseret eller ikke er i overensstemmelse med gældende ophavsret.

Det er tilladt at tilslutte sin egen medbragte bærbare PC til netværket, hvor der er etableret trådløst netværk. Det er dermed ikke tilladt at fjerne nettilslutningen for en eksisterende PC for derved at opnå adgang til netværket.

Det er tilladt at tilslutte en Niels Brock viewer eller projektor til din egen medbragte bærbare PC. Det er ikke tilladt at tilslutte andet af Niels Brocks udstyr til en medbragt bærbar PC.

Anvendelse af egen bærbar på Niels Brocks netværk er underlagt de samme vilkår som ved brug af Niels Brocks PC’er. Niels Brock kan ikke drages til ansvar for evt. skade på egen medbragt bærbar PC.

Ved oprettelse af en brugerkonto tildeles du som bruger en printkonto med en øvre grænse for, hvor meget der kan printes ud. Printkontoen nedskrives i takt med udprintning, og når kontoen er anvendt, kan du ikke længere printe ud, før kontoen igen bliver opskrevet, ved at du henvender dig til studieadministrationen.

Administration af printkonti tager hensyn til situationer, hvor printet ikke printes pga. fejl på printeren. Printerne anvendes til printning af studierelevant materiale. Vi forventer, at brugerne medvirker til printernes vedligeholdelse ved at lægge nyt papir i. Skift af toner og evt. andre dele af printeren varetages af skolebetjentene.

Brug af kopimaskiner til print eller kopiering foregår efter samme vilkår som brug af printer herunder også nedtælling af brugeres printkonto.

Internettet er som udgangspunkt frit tilgængeligt i hele åbningstiden fra Niels Brocks PC’er, herunder bærbare. Det er dog ikke tilladt at anvende programmel til fildeling, dvs. stille filer lagret på Niels Brock til rådighed for eksterne internetbrugere. Fra Internettet er det tilladt at downloade studierelevant data under skyldig hensyn til ophavsret, persondataloven og anden dansk lovgivning. I forbindelse med eksamen kan internetadgangen og mailadgangen blive lukket.

Ved oprettelse af en brugerkonto oprettes samtidig en mailkonto, som du kan anvende via en webbrowser, også uden for Niels Brock. Mailsystemet er aktivt 24 timer i døgnet, dog er det kun i IT-afdelingens åbningstid, at der er systemovervågning. Mailsystemet kan ikke anvendes til at sende eller modtage vedhæftede filer, som indeholder eksekverbar programmel.

Det forventes, at brugerne anvender deres mailkonto hos Niels Brock i overensstemmelse med god mailetik. Det er vigtigt, at du dagligt tjekker din mailkonto, da officielle informationer fra Niels Brock vil blive udsendt via mailsystemet.

Der tages backup af hele mailsystemet med det formål at kunne reetablere mailserveren ved nedbrud. Det kan således ikke forventes, at enkelte mailkonti kan reetableres, såfremt mail fejlagtigt er blevet slettet.

Din mailkonto må maksimalt fylde 15 MB, og når du nærmer dig den maksimale grænse, vil du få flere advarsler med opfordring til at rydde op i dine mails. Hvis du gentagne gange ignorerer advarslerne, vil du kunne ende med hverken at kunne sende eller modtage mails, før du har ryddet op.

Ved oprettelse af en brugerkonto oprettes samtidig en konto på mitnielsbrock.dk, som du kan anvende via en webbrowser. Mitnielsbrock.dk er Niels Brocks portal til elever, studerende og kursister. I Mitnielsbrock.dk har du adgang til bl.a. virtuelle klasserum for dine fag, hvor dine lærere vil publicere relevante undervisningsmaterialer, du kan tilgå relevante IT-værktøjer til din uddannelse, du kan se dit skoleskema, studieadministrationen publicerer relevante materialer i forbindelse med din uddannelse osv.

Du har ligeledes adgang til et personligt drev som du, gennem en webbrowser, kan tilgå fra enhver computer med internetforbindelse. Det forventes at de data, der er tilgængelige på mitnielsbrock.dk behandles under skyldig hensyn til ophavsret, persondataloven og anden dansk lovgivning. Da der publiceres mange studierelevante informationer på mitnielsbrock.dk forventes det at du dagligt logger på og tjekker hvad, der er lagt ind. Mitnielsbrock.dk er normalt aktiv 24 timer i døgnet, dog er det kun i it-afdelingens åbningstid, at der er systemovervågning.

IT-overvågning af elever, studerende eller kursister anvendes normalt ikke. IT-afdelingen foretager dog logning af elektroniske aktiviteter, og vil som et led i sit normale arbejde lejlighedsvis overvåge trafik på netværk, Internet og e-mail. Herunder kan ses en vejledende oversigt over hvor længe it- afdelingen gemmer oplysninger:

Internet: Alle brugeres færden på Internettet logges. I loggen er det muligt at se, hvilke sider og undersider en bruger besøger, samt hvor lang tid. 

På- og aflogning

Brugeren er på siden/undersiden. Det er ligeledes muligt i detaljer at se adressen og navnet på, hvilke filer og billeder brugeren åbner. Indholdet af filer og billeder kan ikke ses i loggen. Loggen gemmes som udgangspunkt i 6 måneder.

Der gemmes kopi af alle indgående og udgående mails på mailserveren. Disse gemmes som udgangspunkt i 6 måneder, og det vil i den periode være muligt at læse indholdet af disse mails samt identificere afsender- og modtageradresser.

Der logges hvornår en bruger logger på systemerne, og hvornår en bruger logger af systemerne igen. Loggen gemmes som udgangspunkt i 3 måneder.

Besøger en elev, studerende eller kursist websites eller downloader materiale, som strider mod dansk lovgivning, vil dette kunne medføre politianmeldelse og bortvisning.

Hvis udstyr er defekt, eller systemer ikke fungerer, skal det fejlmeldes til IT-afdelingens helpdesk. Det er vigtigt, at du anvender proceduren for fejlmelding, som kan findes under ”Help” i Brock Online. Du kan fejlmelde til helpdesk fra din Niels Brock mailkonto på adressen helpdesk@brock.dk.

Efter aftale tilbyder Niels Brocks it-afdeling fjernsupport til skolens elever og ansatte. Vi bruger Teamviewer som du kan hente her

Vilkårene ved anvendelse af IT til eksamen er beskrevet i ministerielle bekendtgørelser for uddannelsen, og der henvises derfor til disse. Det skal understreges, at anvendelsen af it-udstyr til eksamen udelukkende sker på brugeres eget ansvar. Under eksamen vil det kun være tilladt at gå på Internettet eller anvende mailsystemet, hvis de ministerielle bekendtgørelser tillader dette.

Hvis der opstår usikkerhed om, hvad der er tilladt, kan brugerne altid sende en forespørgsel til IT- afdelingens helpdesk fra deres Niels Brock mailkonto.
Hvis reglerne for anvendelse af IT på Niels Brock overtrædes, vil IT-afdelingen anvende følgende fremgangsmåde:

  • Hvis en bruger overtræder IT-politikken ved at gemme ikke-studierelevant data, vil brugeren modtage en advarsel, og data fjernes uden varsel. Brugeren kan evt. få data tilbage ved at argumentere for studierelevansen over for den uddannelsesansvarlige.

  • Hvis en bruger overtræder IT-regelsættet i denne politik, vil brugerkontoen blive lukket i en uge

  • Hvis der sker gentagne brud på IT-regelsættet, bliver kontoen lukket i mindst to uger og kan kun åbnes af uddannelseslederen

  • Hvis der fortsat sker brud på IT-regelsættet, lukkes kontoen helt

  • Ved mistanke om ulovligheder eller ved åbenlyse ulovligheder anmeldes brugeren til politiet