Udbudspolitik

Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse” imødekommes inden for rammerne af trepartsaftalen. Det er desuden uddannelsesinstitutionernes forpligtigelse, at de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger for området tilgodeses.

Undervisningsministeriet har på den baggrund forpligtet uddannelsesinstitutionernes bestyrelser til årligt at vedtage en udbudspolitik om den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Den enkelte skoles revisor skal påse, at der i bestyrelsen er truffet beslutning om en sådan politik.

Udbudspolitikken gøres tilgængelig på institutionens hjemmeside for at give optimal åbenhed over for interessenter i regionen. Eksistensen af en udbudspolitik er et vilkår for godkendelse til at udbyde erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og den danner samtidig grundlag for bevillingstildeling.

Udbudspolitikkens udmøntning skal afrapporteres til Undervisningsministeriet én gang årligt.

Niels Brock Videreuddannelse ønsker via udbudspolitikken at orientere kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre interessenter om, hvilken politik der ligger til grund for skolens udbud af voksen- og efteruddannelse for voksne.

Det er Niels Brocks mål at imødekomme lokalområdets og regionens behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de godkendte FKBere (Fælles Kompetence Beskrivelser) og de godkendte ”Udbudsregioner”. Dette, inden for skolens kompetenceområder og de muligheder, som de bevillingsmæssige rammer giver.

Niels Brock medvirker positivt til at samarbejde med VEU-centrene omkring markedsføring og udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Niels Brock Videreuddannelses geografiske dækningsområde er primært Region Storkøbenhavn, men dækningsområdet kan variere afhængigt af uddannelsesområde. Niels Brock samarbejder med relevante øvrige AMU-udbydere for at sikre en optimal dækning af uddannelsesbehov og sikre koordinering af uddannelsesudbuddet.

Niels Brock Videreuddannelse er bevidst om, at én af forudsætningerne, for at udvikle et økonomisk stærkt og velfungerende erhvervsliv i regionen, er, at de uddannelsesmæssige vilkår er i orden. Det er derfor vigtigt, at Niels Brock Videreuddannelse via skolens uddannelsesudbud tilgodeser de hastige forandringer, som arbejdsmarkedet oplever. Her tænkes bl.a. på modernisering af arbejdets organisering og indførsel af ny teknologi. Det kræver blandt andet omstillingsparathed, jobskifte og at flere uddannes fra ufaglært til faglært. Alt sammen noget som har indflydelse på behovet for arbejdsmarkedsuddannelser.

Niels Brock Videreuddannelse har intensiveret det opsøgende arbejde via et øget antal virksomhedsbesøg. Niels Brock Videreuddannelse er også opmærksom på at tilgodese ”bevægeligheden” i arbejdsmarkedet, således at medarbejderne hurtigt kan kompetenceudvikles til nye jobområder.  Det sker for eksempel via et relativt stort ”åbent” udbud af efteruddannelse.

Niels Brock Videreuddannelse er i sit efteruddannelsesprogram også opmærksom på at tilgodese de lediges behov for efteruddannelse (således at de hurtigt kan føres tilbage i job) samt udbyde særlige godkendte forløb fra Beskæftigelsesministeriets positivlister til de nyledige (6-ugers jobrettet uddannelse).

Niels Brock Videreuddannelse er godkendt til følgende Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB) inden for handel, administration, kommunikation og ledelse:

 • 2245 Offentlig forvaltning og sagsbehandling,
 • 2250 Ledelse,
 • 2673 Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning,
 • 2768 Detailhandel,
 • 2789 Turist og rejse,
 • 2791 Administration,
 • 2797Administrative funktioner i HR,
 • 2798 Viden- og forretningsservice.

De tilhørende målbeskrivelser for ovennævnte FKBer kan findes på efteruddannelse.dk.

Det er Niels Brock Videreuddannelses erfaring, at der sker bevægelser i efterspørgslen af uddannelsesaktiviteter fra år til år.

Overordnet har vi har en forventning om, at den øgede aktivitet i 2017 fortsætter i 2018. Antagelsen begrundes bl.a. i et politisk fokus på ufaglærtes opkvalificering. Vi forventer:

 • Øget vækst på vore lederuddannelser – primært på Den Grundlæggende Lederuddannelse,
 • Vækst på forløb fra Positivlisten,
 • Udvikling af forløb tilpasset behov og kompetencefonde,
 • I samarbejde med VEU-Center øges vejledning, rådgivning og opsøgende arbejde i forhold til små- og mellemstore virksomheder med henblik på især de kortuddannede,
 • Projekter med Det danske Forsvar i samarbejde med Kompetencesekretariatet.

Niels Brock har i indeværende år indgået aftale med Undervisningsministeriet om en aktivitetsramme (EVE-ramme) på kr. 1.937.536. Aktivitetsrammen definerer omfanget af AMU-aktivitet udtrykt i kroner-undervisningstaxameter, som Niels Brock må gennemføre i kalenderåret. Niels Brock prioriterer, at udbuddet primært er rettet mod ufaglærte og faglærte, dog således at andre grupper kan deltage, hvor det er hensigtsmæssigt.

Niels Brock forpligter sig til at søge aktivitetsrammen udnyttet enten igennem eget udbud og/eller ved at stille sin evt. overskydende ramme til rådighed for andre udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser. I denne forbindelse indgår Niels Brock i VEU-Center Hovedstaden og Bornholm og deltager i rammekoordineringen for hele det geografiske dækningsområde.

Niels Brock Videreuddannelses konkrete udbud af efter- og videreuddannelse defineres først og fremmest ud fra arbejdsmarkedets efterspørgsel. Det betyder, at det konkrete udbud af grund- og efteruddannelse varierer fra år til år.

Via løbende dialog med relevante interessenter og med afsæt i søgningen i det forgangne halvår defineres det konkrete udbud to gange årligt: Dels i et åbent kursuskatalog, hvor den enkelte uddannelsessøgende kan søge optagelse, dels via aftaler med en række virksomheder i målrettede uddannelsesaktiviteter.  

Skolen prioriterer begge aktiviteter højt, men dog med fokus på de kortuddannedes uddannelsesbehov.

Uddannelsesbehov afdækkes via de mange forskellige samarbejdsrelationer, som Niels Brock indgår i. Det drejer sig for eksempel om:

 • Niels Brocks Bestyrelse giver input til skolens prioriteringer, uddannelsesudbud og skolegodkendelser. 
 • Niels Brocks Lokale Uddannelses Udvalg (der omfatter såvel erhvervsuddannelser som arbejdsmarkedsuddannelser) drøfter skolens udbud og aktivitet, herunder også skolens godkendelser, kursussammensætning, søgning, udviklingstendenser m.v.
 • Samarbejde med faglige organisationer, herunder særlig HK ift. behovsafdækning. Dette arbejde opfanger primært det individuelle uddannelsesbehov hos ufaglærte og faglærte på det merkantile område.
 • Samarbejde med brancheorganisationer, erhvervsråd og lokale udvalg om behovsafdækning. Dette arbejde opfanger ligeledes overordnede tendenser i uddannelsesbehovet hos større medlemsgrupper, som efterfølgende gennemfører uddannelse individuelt.
 • Samarbejde med en vifte af større private og offentlige virksomheder om behovsafdækning bl.a. via individuel kompetencevurdering. Via dette samarbejde opsamles viden og erfaring om branchernes generelle og overordnede udviklingstendenser i relation til bl.a. kompetenceudvikling.
 • Skolen prioriterer opsøgende kontakt til virksomheder i skolens dækningsområde højt. Vi ser det som en vigtig opgave at etablere partnerskaber og et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv i et livslangt læringsperspektiv. Derfor øges fokus på sammenhængen mellem ungdomsuddannelserne/den grundlæggende kvalificering og den efterfølgende efteruddannelse.
 • Skolens uddannelsesudbud kvalificeres også via opsøgende informations- og salgs arbejde af både praktik- og VEU -konsulenter.
 • Via kontakt til relevante jobcentre, Det regionale Arbejdsmarkedsråd samt tilgængelige beskæftigelsesprognoser m.v. opfanges mere overordnede erhvervsudviklingstendenser. I forlængelse heraf drøftes behovet for relevante uddannelser, som skolerne kan udbyde for at understøtte arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitikken i regionen.
 • I samarbejde med omegnens øvrige kursusinstitutioner opsamles registreringer af arbejdsmarkedets behov.

I samarbejde og efter aftale med HAKL (Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse) og de øvrige godkendte AMU-udbydere i Regionen udbyder Niels Brock hvert år en række garantikurser; kurser på efteruddannelse.dk, som Niels Brock er forpligtet til at gennemføre.

For kurser, som ikke er omfattet af ovenstående garanti, forbeholder udbyder sig retten til at aflyse en kursusaktivitet, hvis minimumstallet for antal deltagere på tilmeldingstidspunktet ikke er opnået. Ved aflysning forpligter Niels Brock sig til at tilbyde den/de tilmeldte kursister alternative eller et andet tilsvarende kursus på egen lokation eller hos anden udbyder.

Niels Brock Videreuddannelse har i kraft af størrelse og uddannelsesudbud et solidt fagligt undervisningsmiljø, som kan tilpasses fleksibelt i forhold til ændringer i efterspørgslen.

Skolen har særlige kompetencer inden for de godkendte fælles kompetencebeskrivelser, herunder bl.a. inden for ledelse, HR, administration og detail samt inden for Politiets- og Forsvarets medarbejdergrupper.

Niels Brock Videreuddannelse prioriterer det lokale samarbejde med henblik på at skabe læring, sammenhæng og en helhed imellem skolens udbud af henholdsvis erhvervsuddannelser, handelsgymnasier, grund- og efteruddannelser for voksne.

Ud fra gældende regelsæt omkring AMU aktivitet satses på:

Større fleksibilitet og kvalitet via digitale læringsforløb og materialer i AMU. Ligesom i brede dele af uddannelsessektoren er der på Niels Brock en udbredt erkendelse af, at der behov for at udvikle fleksibiliteten og kvaliteten i AMU-programmet, hvis AMU skal forblive et relevant efteruddannelsestilbud for målgruppen af faglærte og ikke-faglærte.

Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurserne bør derfor udvikles og tilpasses, så kurserne kan nå bredere ud i målgruppen samtidig med, at den oplevede kvalitet blandt kursisterne øges.

Med henblik på at understøtte den udvikling deltager Niels Brocks Videreuddannelse i to tværfaglige udviklingsprojekter sammen med andre skoler og HAKL (begge projekter er finansieret af udviklingsmidler):

HAKLs TUP2015-projekt ”Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU”

 • Der skal udvikles og afprøves økonomisk bæredygtige samarbejds- og forretningsmodeller for fjernundervisning på kursusområder, hvor det især er vanskeligt at samle hele hold på de enkelte skoler. Kursustilpasningen og -afprøvningen og forretningsmodellerne tilrettelægges som hel eller delvis fjernundervisning.

HAKL Tillægsprojekt om afkortning af AMU kurser

 • Projektet har til formål at afklare, om en kursistgruppe og evt. et helt hold har nået de indholdsmæssige mål på en arbejdsmarkedsuddannelse på kortere tid end normeret.

Niels Brocks Videreuddannelse driver endvidere Ministeriets Fri institutionsforsøg: Den Grundlæggende Lederuddannelse (med ECTS point), blended learning og case/testarbejde.

Niels Brock deltager i Mercantecs projekt ”Fri institutionsforsøg: Klar til fremtidens IT kompetencer”.

Med reference til Niels Brocks overordnede kvalitetspolitik er der i Kursuscentret udarbejdet en politik for kvalitetssikring af afdelingens uddannelsesaktiviteter.

Målsætningen er at sikre høj kvalitet i alle ydelser og leve op til gældende lovgivning. Kvalitetspolitikken indeholder følgende kvalitetsmål for kurser- og uddannelsesforløb. Forløbene:

 • har en høj kvalitet – alt i alt,
 • lever op til deltagernes forventninger,
 • bidager til, at kursisterne får lyst til at lære mere.

Videreuddannelsens målsætning er, at alle ovennævnte mål skal ligge på minimum 8 på en skala fra 1-10.

Evalueringsdata udgør desuden datagrundlag, som underviserne benytter i forbindelse med at udvikle deres faglige og pædagogisk didaktiske praksis. Endelig giver evalueringerne også kursister og studerende mulighed for at bidrage med idéer og forslag både nuværende eller fremtidige undervisningsforløb.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er omfattet af et særligt kvalitetsevalueringssystem (VisKvalitet).

Med reference til Niels Brocks overordnede kvalitetspolitik er der i Kursuscentret udarbejdet en politik for kvalitetssikring af afdelingens uddannelsesaktiviteter.

Målsætningen er at sikre høj kvalitet i alle ydelser og leve op til gældende lovgivning. Kvalitetspolitikken indeholder følgende kvalitetsmål for kurser- og uddannelsesforløb. Forløbene:

 • har en høj kvalitet – alt i alt,
 • lever op til deltagernes forventninger,
 • bidager til, at kursisterne får lyst til at lære mere.

Videreuddannelsens målsætning er, at alle ovennævnte mål skal ligge på minimum 8 på en skala fra 1-10.

Evalueringsdata udgør desuden datagrundlag, som underviserne benytter i forbindelse med at udvikle deres faglige og pædagogisk didaktiske praksis. Endelig giver evalueringerne også kursister og studerende mulighed for at bidrage med idéer og forslag både nuværende eller fremtidige undervisningsforløb.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er omfattet af et særligt kvalitetsevalueringssystem (VisKvalitet).

Niels Brock Videreuddannelse samarbejder med andre erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner lokalt såvel som regionalt og nationalt. Der samarbejdes desuden med faglige organisationer, brancheforeninger og virksomheder. Dette sker samlet set med henblik på at sikre relevante og koordinerede udbud samt en god anvendelse af de godkendte skolers ressourcer og uddannelsesmiljøer.

Niels Brock er en del af VEU-center Hovedstaden og Bornholm. VEU-centeret har til formål at koordinere den opsøgende indsats over for små og mellemstore virksomheder, vejlede kursister, i forbindelse med særligt komplicerede uddannelsesbehov, samt sikre, at uddannelsesuvante målgrupper får oplysning og vejledning om uddannelse. Indsatsen sker i samarbejde mellem erhvervsskolerne, HF- & VUC-centrene, AOF m.fl.

I samarbejdet sikres også et dækkende udbud af de samlede tilgængelige FKB-godkendelser, ligesom der samarbejdes på tværs af VEU-centrene om fælles dækning og udbud af enkeltstående FKBer.

Niels Brock agerer inden for gældende regler om markedsføring af AMU-aktiviteter og tilstræber i øvrigt en saglig og professionel markedsføring af de uddannelser, som skolen er godkendt til. Markedsføringen medvirker til at forstærke Niels Brocks profil, som udbyder af kompetencegivende voksen- og efteruddannelse. Markedsføringen understøtter den opsøgende indsats, som uddannelseskonsulenter og vejledere udfører.

På Niels Brock Videreuddannelses hjemmeside er der oprettet et særligt område med informationer om skolens udbud af kurser og uddannelser. Ud over hjemmesiden markedsføres via:

 • Sociale medier som Linkedin og Facebook,
 • Uddannelseskataloger og brochurer,
 • Annoncering og redaktionelt stof,
 • Orientering og opsøgende indsats ift. virksomheder og offentlige institutioner,
 • Orientering og opsøgende indsats ift. a-kasser og fagforeninger,
 • Orientering og opsøgende indsats ift. Arbejdsgiverforeninger,
 • Orientering og opsøgende indsats ift. jobcentre.

Markedsføringen sker i henhold til det geografiske dækningsområde, som er gældende for de respektive FKBer.

Ved aftaler med virksomheder eller organisationer samt i projekter udarbejdes typisk uddannelsesprogrammer, som anvendes som intern markedsføring i virksomhederne. Disse udarbejdes enten af Niels Brock Videreuddannelse eller i et samarbejde med virksomheden.

Niels Brock Videreuddannelse har et antal konsulenter, som forestår ekstern kundekontakt i forbindelse med salg, information og rådgivning, uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring.

Formålet med udlagt undervisning er at sikre en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning af AMU, således uddannelse er tilgængelig for medarbejdere og virksomheder i hele skolens geografiske område.

Niels Brock indgår aftaler om udlagt undervisning, når Niels Brock ikke selv har specifikke faglige forudsætninger i forhold til enkelte mål i en FKB.

Uddannelsesinstitutioner, der ikke har en godkendelse til at udbyde mål fra en konkret FKB, kan søge Niels Brock om at få udlagt undervisning, som Niels Brock er godkendt til at udbyde. I de tilfælde har Niels Brock tilsynsforpligtigelsen og sikrer, at kvaliteten for den udlagte undervisning følger gældende regler, som er angivet i ”Vejledning til Institutioner” fra 2015.

Alle aftaler om udlagt undervisning er kontraktligt aftalte og kan ses på skolens hjemmeside. For yderligere henvises til Undervisningsministeriets førnævnte vejledning.

Er Niels Brock ikke selv er i stand til at dække efterspørgslen på en given AMU-uddannelse, kan Niels Brock udlicitere en given opgave til en ekstern konsulentvirksomhed. Ved udlicitering prioriterer vi, at udliciteringen resulterer i, at uddannelsesaktiviteten kan løses enten bedre til samme pris eller på samme kvalitetsmæssige niveau, men billigere.

Der henvises til Undervisningsministeriets ”Vejledning vedr. konkurrenceudsættelse i forbindelse med inddragelse af private som underleverandører i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, optaget i fælles kompetencebeskrivelser”.

Kvalitetskontrol og myndighedsudøvelse er alene er skolens ansvar. Ved udlicitering sikrer Niels Brock derfor, at konsulentvirksomheden følger Niels Brocks kvalitetsnormer. Ved udlicitering anvender Niels Brock den af Undervisningsministeriet udarbejdede ”Standardkontrakt for udlicitering”.

Udliciterede opgaver skal leve op til samme standarder som på Niels Brocks – pædagogisk såvel som fagligt.

Udlicitering anvendes alene som en understøttende supplement til Niels Brock samlede udbudskapacitet og vedrører alene det geografiske godkendelsesområde, sådan Niels Brock ikke påfører andre godkendte skoler i andre geografiske områder konkurrence.

Udlicitering kan ikke udgøre så stor en del af Niels Brocks samlede EVE-ramme, at det erstatter Niels Brocks egne spidskompetencer, faglige- pædagogiske miljøer, materielbeholdning eller dygtige og loyale undervisere.