Elevhåndbog for Niels Brocks EUS online

Her kan du læse om de mange ting, der foregår på Niels Brocks Online. Her er både praktiske oplysninger om studiet, du går på, men også lidt historie, hvor du kan læse om de værdier, som er vigtige for en Brocker.

Vi vil gerne starte med at byde dig varmt velkommen til Niels Brock. Vi både håber og forventer, at vi får en rigtig god periode sammen. Vi vil gøre vores bedste for at udfordre og inspirere dig, så du kan udfolde dit faglige og personlige potentiale bedst muligt.

Vi har høje forventninger til dig og til din indsats på skolen både fagligt og socialt. Først og fremmest forventer vi, at du respektfuldt tager ansvar for, at uddannelsen er et godt sted at lære både for dig selv, for dine medstuderende og for skolen som helhed. Derfor har vi få men væsentlige regler, som bidrager til, at alle kan se frem til en rigtig god tid på Niels Brock.

Niels Brock elever på HHX JTPS trappe

Udvis respekt

Opfør dig ordentligt både over for dine kammerater og over for dine lærere. Lav dine lektier, aflever dine opgaver, kom til tiden og hav kun fravær ved sygdom. Bidrag aktivt og tag ansvar i hverdagen. Uddannelsen er det, vi hver især gør det til.

Udvis mod

Eksperimenter og tag chancer – det er helt i orden at fejle. Det lærer man mere af end ved at gentage noget, som allerede er lært én gang. Lærerne skal nok guide dig undervejs.

Et eksamensbevis fra Niels Brock signalerer, at du kan og vil noget. Du kommer til at repræsentere den brockske forskel”, du vil gennemgå en markant personlig udvikling i løbet af din uddannelse, og du vil møde andre medstuderende, hvoraf nogle af dem med sikkerhed bliver dine venner for livet.

Men en erhvervsuddannelse på Niels Brock er også krævende, og vi følger løbende op på, om du lever op til vores forventninger. Vi forventer, at du møder op til timerne, at du afleverer dine opgaver, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du samarbejder med dine klassekammerater.

Niels Brock er et lærested – ikke et værested. Talemåden antyder, at der er særlige forventninger til alle os. Den signalerer holdning og værdi og er en god rettesnor i dagligdagen. Vi har som nævnt få men væsentlige regler, men vi hverken vil eller kan have regler for alt. I stedet har vi tillid til hinanden. Vi har erfaring med, at det fint lader sig gøre, når vi alle helt naturligt tænker og opfatter Niels Brock som et sted, hvor man lærer noget og ikke bare ”hænger ud”.

Vi har altså ganske få, men væsentlige regler eller retningslinjer. En del af dem vil du blive præsenteret for i introduktionswebinaret af din underviser, men du kan finde det hele samlet i denne elevhåndbog, som vi håber, du vil bruge tid på at læse.

Alle os fra Niels Brock glæder os til at tage imod dig og dine medstuderende. Vi er stolte af og bevidste om, det ansvar det er, at blive en del af dit liv.

Mange hilsner

Henriette Jørgensen Uddannelseschef

Indhold

Niels Brock er fra 1881, grundlagt af C.F. Tietgen for de midler, som storkøbmanden Niels Brock havde testamenteret til formålet. I løbet af årene er der sendt mange dygtige studenter videre i livet. I dag er Niels Brock Københavns største gymnasium og en af Danmarks mest internationale og innovative uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser, i både ind- og udland. Udover gymnasieuddannelser udbyder Niels Brock også erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelse samt internationale videregående uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter.

Kontrakten med Niels Brock

På Niels Brock har vi et stort udvalg af studieretninger, der adskiller sig fra andre uddannelsesinstitutioner. Vi ønsker at imødekomme dine interesser og give dig de bedste muligheder. Vi arbejder vedvarende og vedholdende med at forbedre rammerne for god uddannelse, hvor omdrejningspunktet er vores engagerende og kompetente medarbejdere.

Vi bygger vores fælles hverdage op omkring den klare forventning, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock og vi gør os umage for at gøre dig så dygtig, som mulig. Din uddannelse har vores højeste prioritet, men du har selv et stort medansvar for at opnå et godt resultat.

Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forventer også, at du er interesseret og bidrager til det sociale liv på skolen – både i og uden for undervisningstiden. Endelig forventer vi, at du er med til at passe godt på skolen, både dens fysiske rammer og udstyr, men også dens omdømme.

Særligt at være ”Brock’er” - den Brockske forskel

Niels Brock er det foretrukne uddannelsesvalg for engagerede elever, og vi ved, at dimittender fra Niels Brock er populære på både videregående uddannelsesinstitutioner og i virksomhederne.

Det er noget særligt at være Niels Brocker. Man går ikke bare på vores uddannelser, man er en del af vores kultur, vores værdier og vores lange stolte historie. Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk, verdslig, europæisk kultur og ganske som det var afgørende for storkøbmanden Niels Brock i 1700-tallet at opføre sig ordentligt i alle relationer, er den en afgørende værdi for os på Niels Brock – uanset om du repræsenterer skolen i skoletiden eller fritiden.

Alle skoler skal have nedskrevne studie- og ordensregler. Niels Brocks kan du finde her.

Det er vigtigt at holde fast i værdierne, og den værditunge købmand Niels Brock er et forbillede for det moderne Niels Brock.

 • Vi er stolte over vores historie, og vi ved, at navnet Niels Brock forpligter.
 • Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer.
 • Vi gør os umage.
 • Vi er erhvervslivets skole, og vi er professionelle.
 • Vi er globale og entreprenante.

Den brockske forskel betyder for vores elever, at de kan være sikre på kvaliteten, og at de vil opleve et særligt engagement i deres uddannelse

Adresseændring

Hvis du i løbet af skoleåret ændrer adresse, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Herefter vil skolen automatisk modtage din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil elevcentret gerne have besked om det.

Aflyste timer

Hvis en lærer er fraværende i en kortere periode, vil din klasse normalt ikke få en vikar. Vi vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemmoduler.

Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinformationer på mitnielsbrock.dk.

Aflyste moduler genlæses, og vi sikrer således, at du får alle de moduler, du skal have i alle dine fag på uddannelsen.

Antimobbestrategi

Mobning er et fælles problem som alle på Niels Brock har et ansvar for at forebygge og reagere på. Skolen har udarbejdet en antimobbestrategi for elever for at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Vi tolererer ikke mobning i nogen form. Du kan læse strategien her.

Bibliotek

Niels Brock har et bibliotek på Bispetorvet 2, hvor du har adgang til håndbøger, leksika, aviser, faglitteratur og danske og udenlandske tidsskrifter primært inden for merkantile område. Du har også adgang til bibliotekets mange online-services via mitnielsbrock.dk.

Computer og brug af mobile enheder

Niels Brock Online kræves det at du har en computer med kamera og mikrofon, da den er et centralt og afgørende arbejdsredskab for at kunne følge og forberede dig til undervisningen.

Digital dannelse og adfærd

Digital dannelse handler blandt andet om at være en del af det virtuelle univers på en tryg og værdiskabende måde. Niels Brocks regler og værdier gælder også i det virtuelle univers. Det betyder, at du også i den digitale verden skal gøre dig umage, behandle alle med respekt og opføre dig ordentligt i alle relationer. Vær opmærksom på, at retningslinjerne beskrevet i elevhåndbøger, studie- og ordensregler og anti-mobbestrategi også dækker det virtuelle univers og i din fritid, og at mobning, chikane og krænkende adfærd på ingen måde accepteres. Læs eventuelt mere her

Digitale bøger

På Niels Brocks gymnasier bruger vi digitale bøger fra danske og udenlandske forlag. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger, vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk.

E-boks

Det er vigtigt, at du får oprettet din e-boks og vænner dig til at tjekke for post regelmæssigt. Alle officielle breve/information fra gymnasiet til dig vil tilgå din e-boks. Det gælder f.eks. brevet om, at du er optaget på gymnasiet, men også breve om fravær, advarsler og partshøringsbreve i forbindelse med bortvisning. Er du over 18 år går al information kun til dig, er du under 18 vil dine forældre i visse sammenhænge også blive informeret.

E-mail

Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en Niels Brock e-mailadresse. Både lærere, vejledere, elever og elevcentrets medarbejdere kan nemt kommunikere med dig via vores mailsystem, hvorfor det er den mail, du skal anvende i forbindelse med din skolegang hos os. Kommunikation fra skolens ledelse, medarbejdere i elevcentret og studievejledningen sker via e-mail og/eller e-boks, og det er derfor vigtigt, at du tjekker din mail og og din e-boks dagligt.

Evaluering

Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, som skolens ledelse og medarbejdere ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.

På Niels Brock evaluerer vi på følgende måde:

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) – et digitalt spørgeskema der udsendes én gang årligt fra Undervisningsministeriet.
 • Fagevalueringer, to gange årligt – et digitalt spørgeskema efterfulgt af dialog med dine faglærere
 • Kvartalsvise mini ETU-målinger

Ferieplan

Vi forventer, at du holder ferie i skolens ferieperioder. Hvis du afholder ferie på andre tidspunkter, vil det blive betragtet som fravær. Du finder ferieplan for året fremgår af dit velkomstbrev og her.

Fællesarealer

Festsalen og grupperum er fælles arealer som kan bruges både i undervisningen og i jeres mellemtimer, såfremt de ikke er booket til andet formål.

Gæster

Niels Brock er et lærested for jer, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster med online eller fysisk på skolens område. Gæster, der har et ærinde, skal altid henvende sig i Elevcentret.

Informationsskærme

informationsskærmene, der er placeret forskellige steder i vores bygninger, finder du aktuelle oplysninger om fx faglige og sociale arrangementer samt andre vigtige informationer. 

Indeklima og rengøring

Et godt studiemiljø med gode læringsmuligheder omfatter også et godt indeklima. Det fordrer, at alle medvirker til at sikre, at der luftes ud i pauserne, at madvarer nydes i fællesområderne i stedet for i klasseværelserne. Klasseværelser skal efterlades ryddelige, så rengøringen kan gøre deres arbejde godt. Klasselokaler, der ikke er rengøringsklare, bliver ikke rengjort. Der er opstillet pantspande i alle klasselokaler. Det er klassens ansvar, at disse bliver tømt hver fredag, inden undervisningen er slut. Tilbageværende pant bliver hver fredag eftermiddag samlet sammen af rengøringen.

Kantine

Alle elever og medarbejdere fra en række af Niels Brocks øvrige uddannelser deler kantine. I kantinen finder du et bredt udvalg af sunde retter til rimelige priser. Kantinen er med til at give et godt studiemiljø og er vigtigt for os alle. Pas godt på vores kantiner og ryd op efter dig selv.

Kommunikation og information

Det meste af vores kommunikation og information er digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

 • Mitnielsbrock.dk, er vores læringsplatform, her finder du al det meste af den information som dine undervisere har til dig samt undervisningsmateriale.

 • Systime og nogle udenlandske forlag er vores leverandører af digitale bøger. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk.

 • UMS er vores skema og fraværssystem. I UMS kan du se dit skema

Klager

Alle konflikter bør løses blandt de involverede. Kan det ikke lade sig gøre, kan man søge hjælp hos sin kontaktlærer, studievejleder eller uddannelseschef. I nogle situationer kan det blive nødvendigt, at uddannelseschefen træffer en afgørelse i sagen. Uddannelseschefens afgørelser kan eventuelt påklages til Undervisningsministeriet. I selve afgørelsen vil klageproceduren fremgå, ligesom den fremgår af skolens studie- og ordensregler.

Kontaktlærer

Hver klasse har en kontaktlærer. Kontaktlæreren sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal kontaktlæreren også bidrage til, at klassen har et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at starte med at inddrage kontaktlæreren. 

Webinarer og undervisning

Vil typisk være opdelt i underaktiviteter, hvor der dels vil være lærerstyret onlineundervisning, opgavegennemgang, gruppepræsentationer og elevdiskussioner, dels gruppearbejde med opgaver og cases, gruppediskussioner og endelig kan der være individuelle opgaver. Det betyder, at du i løbet af et modul vil være aktiv i mange forskellige situationer og vil være både i online klasseværelset eller online grupperum.

Krav om onlinestudieaktivitet

Det stiller særlige krav til dig som studerende at læse online. Vi forventer, at du er til stede til alle planlagte aktiviteter, og lærerne registrerer dit fremmøde digitalt ved begyndelsen af alle webinarer. Du skal også være kontinuerligt studieaktiv, logge ind i dit rum på vores læringsplatform mitnielsbrock.dk hver dag, og derudover sørge for at aflevere opgaver, være med til webinarer, læse, besvare interaktive quizzer osv.

At studere online er fleksibelt, men det kræver også selvdisciplin og flid. Hvis du ikke er studieaktiv, risikerer du at blive udmeldt og miste muligheden for at tage din eksamen. EUS er et studietilbud til dig der ønsker en læreplads.  Derfor er det vigtigt, at du meddeler Niels Brock, hvis du i en kortere periode ikke kan være studieaktiv.

Det er ikke op til den enkelt lærer at vurdere, om fravær er mere eller mindre berettiget. Niels Brocks grundlæggende holdning er, at fravær er fravær. Hvis du deltager i aktiviteter, hvor du repræsenterer skolen, vil du ikke blive registreret fraværende. Sørg for at din kontaktlærer ved besked herom forud for dit fravær.

Lærerpladssøgning

På Niels Brock støtter vi vores elever i at finde læreplads. Lærepladssøgning har du som fag gennem hele grundforløbet. Vi arbejder med CV og ansøgning og lægger i fællesskab en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante lærepladser.

Hvert år i februar har vi Jobbørs, hvor vores elever har mulighed for at møde virksomheder, der skal ansætte kontor-, handels- eller detailelever. Virksomhederne fortæller om deres elevforløb og vores elever har mulighed for at spørge til uddannelsernes indhold, rekrutteringsproces osv. samt aflevere deres CV til arbejdsgiver.

Har du spørgsmål til praktikpladssøgning så kontakt Niels Brock lærepladsenhed på laerepladsservice@brock.dk eller ring til os på tlf. 3341 9399

Legater

På Niels Brocks hjemmeside kan du se en oversigt over, hvilke legater du kan søge. Du finder oversigten her

Lektioner/moduler

På Niels Brocks er undervisningen tilrettelagt i lektioner/moduler af 100 minutters varighed. Det mener vi giver de bedste betingelser for undervisning af høj kvalitet, hvor elever kan nå at arbejde både grundigt og selvstændigt med opgaveløsning.

Printere og kopimaskiner

På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe. Når du starter, er dit studiekort tanket op til brug.

Religiøst tilhørsforhold

Niels Brock bygger på et verdsligt og demokratisk værdigrundlag. Det betyder, at adfærd og påklædning, der rummer religiøse og udemokratiske budskaber ikke accepteres. Påklædning, der dækker for dele af eller hele ansigtet, er ikke forenelig med skolens principper for gennemførelse af undervisning.

Rengøring og oprydning

Skolen bliver rengjort hver dag, og alle har et ansvar for, at rengøringen kan komme til. Det betyder, at man rydder op efter sig selv, og at lokaler skal efterlades i ordentlig stand. Rengøringen er vigtig for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen.

Rusmiddelpolitik

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6%.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder også på studierejser og studieture, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Røgfri skoletid

Med røgfri skoletid må elever og ansatte ikke ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de holder pause eller forlader skolens område. Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, herunder snus, e-cigaretter og nikotinprodukter (ikke afvænningsprodukter). Det betyder også, at der ikke kan ryges i nærheden af skolens bygninger i umiddelbar forbindelse af skoletiden (hverken lige inden kl. 8.00 eller lige efter kl. 16.00). Læs mere i Røgfrit Niels Brock.

Sikkerhed og evakuering

På Niels Brock gør vi meget for at skabe et trygt og sikkert skolemiljø, og vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår på skolen.

Det er vigtigt, at alle på Niels Brock er bekendt med de sikkerhedsmæssige procedurer i nødsituationer. I alle lokaler hænger der alarmeringsplaner, som viser, hvordan man skal forholde sig i forskellige slags nødsituationer. Niels Brock har et tæt samarbejde med Falck, som hvert år hjælper med at sikre, at vores beredskab er opdateret, hvis en krisesituation skulle opstå. På hver afdeling er der brandslukkere og hjertestartere, der er placeret lige ved elevcentrerne.

Ved fester på skolen varetager eksterne vagtfirmaer sikkerheden.

Skema

Vores skemalægger gør alt, hvad han kan for at undgå mellemmoduler, og derfor kan dit skema løbende ændre sig. Det er derfor vigtigt, at du selv holder dig ajour med dit skema. Du kan altid se dit skema i UMS.

SMS-service

Elevcentret bruger også indimellem SMS til at kommunikere vigtige beskeder ud til eleverne. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine kontaktinformationer i skolens it- systemer.

Sociale medier

Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shaming-sider i Niels Brocks navn, uanset hvilket social eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks marketingsafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på sociale medier.

SPS – specialpædagogisk støtte

Hvis du allerede er registreret som SPS-elev, så kan du anføre det i din optagelsesansøgning og vi søger så for at du får den hjælp du skal have. Ved studiestart kommer vores SPS-vejledere rundt og præsenterer sig i klasserne. Har du spørgsmål vedrørende støtte muligheder, kan du også selv henvende dig til dem på 3341 9100.

Studiekort

Når du begynder på Niels Brock, får du et studiekort (kan afhentes i Elevcentret). Det skal du blandt andet bruge til at få adgang til skolen og til at kopiere og udskrive fra skolens printere. Hvis dit studiekort bortkommer, kan du mod betaling få et nyt via Niels Brocks webshop.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Når du bliver 18 år, kan du søge om SU, som er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. På www.su.dk  finder du regler og andre relevante informationer om SU, og det er også her, du selv ansøger om at modtage SU. På skolen har vi også et par SU-vejledere, der kan hjælpe dig, hvis hjemmesiden ikke kan give dig svar på dine spørgsmål.

Studievejledning

Der er tilknyttet en studievejleder til hver klasse, og studievejlederen står til rådighed for små og store spørgsmål, hvad enten de er faglige eller af mere personlig karakter.

Studievejledningens primære formål er at hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse. Studievejledere har tavshedspligt. På mitnielsbrock.dk kan du se studievejlederne på den uddannelse, som du går på. 

Ungdomskort

Når du er elev på en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få et ungdomskort, som er et kort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted. Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk, hvor du også finder flere oplysninger.

Tyverier

Selvom der er indført adgangskort, og at skolens ydredøre er låst, skal du passe på dine ting. Vi har oplevet tyverier på skolen, og derfor bør du ikke efterlade computer, penge og andre værdigenstande i klasselokalet. Niels Brock erstatter ikke mistede værdier (dette er et anliggende for din egen eller dine forældres forsikring). Dette gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lignende.

Kontakt

EUS/EUD online