EUD20 business detail & handel online

- Brock Online Academy - undervisning med passion uanset, hvor du er

EUD20 Business Detail & Handel Online er et skræddersyet grundforløb til dig, der gerne vil tage din EUD20-uddannelse hjemmefra, og ikke er bundet af et skoleskema. Dermed kan du sikre, at få dit privatliv, arbejdsliv og din erhvervsuddannelse til at gå op i en højere enhed.                                                                                                           

Alt du behøver er en computer og en internetforbindelse. Bøger, undervisning, aflevering af opgaver, fremlæggelser og eksamen foregår 100 % online, hvor du blot skal logge dig på via din computer. Det gennemgående tema for grundforløbet er iværksætteri, og forløbet afsluttes med to mundtlige eksaminer.                                                                                                          

DI_business_par_pige_griner.jpg
Hurtigt klar til en karriere i erhvervslivet

På Brock Online Academy opnår du de samme kompetencer og kvalifikationer, som hvis du tog et fysisk grundforløb på vores skole i København.                                                       

Efter 20 ugers online undervisning er du klar til at påbegynde en elevstilling i en virksomhed, eller du kan starte din egen virksomhed.                                                       

Som elev på EUD20 business detail & handel opnår du viden og færdigheder via 5 grundfag og dit uddannelsesspecifikke fag detail eller handel, som du kan bidrage med i enhver virksomhed, og som gør dig meget attraktiv for erhvervslivet.                                                                                                   

Vil du vide mere om EUD online? Klik her og bliv kontaktet af en underviser.

Om uddannelsen

Detailhandelsuddannelsen

Drømmer du om at starte din butikskarriere med elevløn og praktisk erfaring i en virksomhed hurtigst muligt, så er detailhandelsuddannelsen lige noget for dig. Her lærer du at løse specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner og butikskategorier. Du lærer også at købe varer ind, at styre et lager og får viden om butikkens økonomi. Uddannelsen består af EUD20 Business detail grundforløbet, som er SU-berettiget. Efterfølgende starter du på hovedforløbet, som er en vekseluddannelse, hvor du både er i virksomheden og på skoleophold. Du er sikret elevløn under hele hovedforløbet.

Handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med handel og virksomheder. En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at øge værdien af virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Du lærer at indhente tilbud, sammenligne priser og kvalitet, arbejde med logistik samt at indkøbe varer. Uddannelsen består af EUD20 Business Handel grundforløbet, som er SU-berettiget. Efterfølgende starter du på hovedforløbet, som foregår som vekseluddannelse, hvor du både er i virksomheden og på skoleophold. Du er sikret elevløn under hele hovedforløbet.

Praktiske oplysninger

EUD20 Business detail og handel grundforløbene giver adgang til en elevplads på hovedforløbet både indenfor detail og handel og alle specialer. Hovedforløbet varer i op til 2 år, og herefter er du færdiguddannet, og kan tage et ordinært job, starte som iværksætter eller læse videre på erhvervsakademiuddannelserne. 

Niels Brock har udbudt online forløb siden 2010, og vi var de første på uddannelsesområdet til at udbyde EUD. Den erfaring bruger vi til at sikre, du kommer godt og sikkert igennem dit EUD20 Business grundforløb. Forløbet starter altid med et online obligatorisk webinar, som afholdes den mandag EUD20 grundforløbet starter. Her vil du få en grundig introduktion til grundforløbet samt møde din kontaktlærer, som personligt vil følge dig gennem EUD20 Business grundforløbet til og med dine eksamener.

Det gennemgående tema for EUD20 Business grundforløbet er iværksætteri. Det går i korte træk ud på, at du sammen med din gruppe skal etablere en fiktiv virksomhed med udgangspunkt i din studieretning. Grundfagsundervisningen lægger op til opgaver, som skal løses hhv. i din gruppe, men også individuelt. Fælles for opgaverne er obligatoriske online fremlæggelser.

Du behøver ikke at have en elevplads, inden du påbegynder EUD20 business detail & handel grundforløbet. Hovedforløbet er selve praktikdelen, og dermed også en yderst vigtig del af uddannelsen, da den sikrer du får dit eksamensbevis.                                 

Når du starter på din elevplads, får du lov til at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv, samtidig med at du skal lære en masse spændende arbejdsopgaver. På Brock Online Academy gør vi en stort indsats, for at hjælpe dig med at finde den helt rigtige elevplads. Mens du er på hovedforløbet, som typisk tager op til 2 år, skal du på skoleophold, som består af konkret undervisning tilpasset den branche, du er indenfor.                                          

Derfor er det også forskelligt, hvor længe skoleopholdene varer. Dog altid mellem 7-13 uger. Hovedforløbet kan begynde umiddelbart efter, at du har bestået EUD20 business detail og handel grundforløbet, men du kan også vælge at holde en pause. Vi anbefaler dog, du påbegynder hovedforløbet hurtigst muligt efter grundforløbet.

Fagprøven

Hovedforløbet, og dermed uddannelsen, afsluttes med en fagprøve, som du gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af elevtiden.                                                   

Der er afsat 1 skoleuge til udarbejdelse af fagprøven, som skal bestås.

Godkendelse af virksomheder

Hvis en virksomhed ikke er godkendt til at tage elever, kan du få hjælp hertil hos vores Praktikservice.

På EUD20 Business detail & handel online skal du have bestået GF1, eller du skal have afsluttet folkeskolen og bestået dansk med minimum 02 i gennemsnit og skriftlig matematik med minimum 02 på mindst 9. klassesniveau.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV. Det er en individuel kompetencevurdering, på baggrund af din tidligere erhvervserfaring og uddannelse. For at sikre, at du er klar til opstart på EUD20 business detail & handel online, er det en fordel at du ansøger så tidligt som muligt.

Der er optagelse på EUD20 business detail og handel online i lige uger, og du tilmelder dig via tilmeldingslinket her på siden, senest onsdag kl. 12:00 for at begynde mandag ugen efter. 

På EUD20 business detail og handel online undervises der i følgende 5 grundfag: afsætning C, dansk C, engelsk C, erhvervsinformatik C og virksomhedsøkonomi C. Fagene komplimenterer hinanden, og du vil komme til at afprøve alle 5 fag i praksis bl.a. via opgaverne.

Undervisningen vil være en kombination af webinar, individuel opgaveløsning, gruppearbejde og caseforløb. Herunder kan du læse om fagenes formål, som de er beskrevet i bekendtgørelserne.

Afsætning

Formålet med undervisningen er, at du opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder viden og færdigheder i afsætning med vægt på salg, service, markedsføring og kommunikation, så du kan varetage arbejdsopgaver inden for disse områder. Du skal gennem arbejde med konkrete afsætningsmæssige problemstillinger styrke din nyskabende evne til at afsætte produkter og tjenesteydelser samt forstå virksomhedernes strategiske grundlag for valg af konkrete afsætnings-, salgs- og servicekoncepter.

Dansk C

Formålet med danskfaget på erhvervsuddannelserne er at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at du bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter hinanden i en tekst. Faget understøtter også din kommunikative bevidsthed og færdighed, med henblik på kontekstuel kommunikation. Faget bidrager til, at du med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker dit innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som du møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.

Engelsk C

Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle din fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Formålet med undervisningen er også, at du i faget opnår evne til at forstå og anvende fremmedsproget, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret og digitaliseret verden.

Gennem arbejde med faget kan du opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Du kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. Faget skaber grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af kulturelle og geografiske grænser i almene såvel som faglige sammenhænge.

Erhvervsinformatik C

Faget skal give mulighed for, at du fra starten af uddannelsen kan erhverve dig viden, færdigheder og kompetencer inden for det digitale område.

I faget skal der arbejdes med koblinger mellem digitale teknologier og din uddannelses fagområde, og med det fokus skal faget medvirke til at styrke din nysgerrighed og motivation for digitale teknologier.

Faget skal aktivere dit kendskab til digitale teknologier fra din hverdag og sætte dette kendskab ind i en erhvervsfaglig kontekst, hvor du skal arbejde med kendte og nye teknologier, som kan anvendes på arbejdsmarkedet samt bidrage til din dannelse. Faget skal give dig kompetencer til at være værdiskabende medarbejder og dygtig iværksætter i et samfund præget af stigende digitalisering og til at kunne agere som aktiv og ansvarsbevidst borger.

Virksomhedsøkonomi C

Dit arbejde med faget skal give erhvervsøkonomiske kompetencer med henblik på at forstå en virksomheds regnskab, og hvordan en virksomhed tjener sine penge. Faget har desuden et almendannende formål, hvor evnen til at identificere og inddrage økonomiske forhold styrkes. Endelig har faget et studieforberedende aspekt. Du bliver i stand til at identificere, behandle og formidle de typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger, der indgår i dit uddannelsesområde.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Kontakt

Vejledning, erhvervsuddannelser

På studievejledningen for Niels Brocks erhvervsuddannelser vejleder vi om EUX gymnasiet, EUD, EUS og Hovedforløbet. Du kan kontakte os i vores åbningstid eller sende en mail.

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk