Pressemeddelelser og nyheder fra Niels Brock

3. juli 2020

God sommer fra os på Niels Brock

-og lidt om Niels Brock efter sommerferien

Vi glæder os allerede rigtig meget til at møde vores nye og gense gamle elever på skolen efter sommerferien. Der er udarbejdet skolekalendere for hvert af vores 5 gymnasier (inklusiv Erhvervsuddannelserne), som du kan finde under hvert gymnasium. 

Som det ser ud lige nu, vil vi - når vi mødes igen – undervise efter de normale reglerhvilket betyder, at undervisningen igen foregår fysisk på skolen. Der er dog stadig en række forholdsregler vi alle skal tage, som følge af COVID-19: 

Elever vil igen kunne samles i ét klasselokalegælder også valghold, men den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), gælder fortsat ved ophold uden for klasselokalet. 

Mødetider forskydes for at sikre overholdelse af myndighedernes anbefalinger. 

For Handelsgymnasierne: Innovationsgymnasiet, Det Internationale Gymnasium, Handelsgymnasiet JTP (ikke idrætseleverog Handelsgymnasiet Nørre Voldgade gælder følgende mødetider – foreløbig frem til efterårsferien: 

1. g’ere møder kl. 8.10 

2. g´ere møder kl. 8.20

3. g´ere møder kl 8.00 

For EUX-gymnasiet møder eleverne efter denne plan:  

GF1-elever møder kl. 8.00 

GF2-elever møder kl. 8.10 

SF-elever møder kl. 8.20 

EUD voksen: 

GF2-elever møder kl. 8.00 

Herudover skemalægges der for 2. og 3.g’erne på Handelsgymnasierne med én virtuel dag hver anden uge (rullende ugedage)Dette for at reducere antallet af elever på skolen på samme tid, og for at fortsætte udviklingen af vores elevers digitale kompetencer. 

Vi opfordrer alle elever til at benytte pauserne inkl. spisepausen til at blive i egen klasse eller gå udenforDer er dog dedikeret særlige pauseområder indendørs som bliver tildelt klassevist og oplyst nærmere om. Men vi opfordrer til, at man bliver i egen klasse, eller går udenfor i pauser for at minimere smitterisikoen. 

Også i skolens kantiner indføres tiltag for at minimere smitterisiko og -spredning. Al salg foregår ved udlevering af kantineleverandørens medarbejdere. Der kan betales med MobilePay og kort, men ikke kontanter. Der opsættes skiltning og indføres ensretning af adgange til/fra kantinen.

Fester og intro-arrangementer begrænses indtil videre og eventuelle introarrangementer vil foregå klassevist, uden overnatning og fortrinsvist udendørs.  

Niels Brock følger myndighedernes retningslinjer, herunder retningslinjer om personer i øget risiko. Er du i øget risiko, skal du huske at orientere din rektor. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, vil modtage virtuel undervisning. Eleverder bliver hjemme uden en sådan vurdering, registreres som fraværende og der vil ikke arrangeres særskilt virtuel undervisning til eleven 

Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøgeDet er elevens eget ansvar at holde sig orienteret om hvilke lande der er tale om. Fraværet registreres, og der vil ikke arrangeres særskilt virtuel undervisning.  

Skulle det ske, at en elev eller medarbejder bliver smittet med COVID-19 skal man følge og myndighedernes og skolens retningslinjer herom. Hvis flere elever konstateres smittet med COVID-19 kan det komme på tale, at undervisningen for hele klassen eller hele afdelingen (afhængig af omfang) omlægges til virtuel undervisning i den periode, der anbefales af myndighederne. 

Der er fortsat fokus på mindskelse af smitterisiko, hvorfor der på Niels Brock foretages ekstra rengøring af alle kontaktflader, og vi vedvarende opfordrer alle til at følge myndighedernes anbefaling om hygiejne og afstand, herunder grundig håndvask før skoledagen starter, samt benytte de mange opstillede håndsprits-dispensere. 

Istandsættelse i Linnésgade

Vi glæder os over, at skolens smukke bygning på Linnésgade nu istandsættes.

Dette er lykkedes med hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 3 mio. kr. og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  med 750.000 kr. til istandsættelse og konservering af zinkfigurer og frisebånd på Niels Brocks Internationale Gymnasium.

Hermed bidrager også fondene til bevarelse af stadsarkitekt Ludvig Fengers (1833-1905) unikke bygning, der oprindeligt blev bygget til det tekniske selskab.

Istandsættelsen pågår til efterårsferien, og kan medføre gener for afdelingens elever og medarbejdere, men vi ser frem til at se det flotte resultat, der indtil videre gemmer sig bag stillads.

11. juni 2020 - opdateret 1. juli 2020

Sommerferien er begyndt, og undervisningsministeriet har præciseret, at elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst (karantæne).

Man behøver dog kun blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst i et af de lande som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Vi henstiller til, at man i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, læs evt. mere herom på fx coronasmitte.dk. Udenrigsministeriet kan løbende ændre sine anbefalinger, så vi opfordrer alle til at holde sig opdateret og følge anbefalingerne.

Det betyder, at fx uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage en elev eller en kursist, der har været i et af de lande, Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre elever eller kursister og medarbejderne på skolen. Elever der som følge heraf er i karantæne efter skolestart august 2020, bliver registreret som fraværende, hvilket således tæller med i elevens fraværsstatistik.

På Niels Brock følger vi myndighedernes retningslinjer, og er man i tvivl om, man bør gå i karantæne, opfordres man til at kontakte egen læge og tale med rektor/uddannelsesleder. 

FAQ

Niels Brock følger de til enhver tid udstukne retningslinjer fra myndighederne og henviser derfor generelt hertil.

Hvis en elev får symptomer på sygdom i løbet af en skoledag med fremmøde på skolen, skal denne elev sendes hjem hurtigst muligt og blive hjemme i 48 timer efter de sidste symptomer.   

Er du i øget risiko, skal du huske at orientere din rektor. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, vil modtage virtuel undervisning. Elever, der bliver hjemme uden en sådan vurdering, registreres som fraværende og der vil ikke arrangeres særskilt virtuel undervisning til eleven.

Er du pårørende til – og deler du husstand med - en person i øget risiko skal du som udgangspunkt møde til undervisning på skolen.

Elever, der har COVID-19 smittede blandt sine nære kontakter (jf. myndighedernes definition) skal testes hurtigst muligt og isoleres, indtil resultatet af testen foreligger. Eleven sygemeldes indtil testresultatet foreligger. Dokumentation skal sendes til rektor hurtigst muligt.

Elever, der er konstateret smittet med COVID-19, skal sygemeldes og indsende lægeerklæring til rektor. Eleven bør iflg. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer isoleres i hjemmet, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvis en elev er testet positiv, men ikke har symptomer, og derfor kan følge undervisningen hjemmefra, skal vedkommende blot orientere sin rektor for modtagelse af virtuel undervisning. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er taget.

Niels Brock følger konsekvent myndighedernes anbefalinger. Da der desværre ikke er klarhed omkring hvornår de særlige omstændigheder for at inddæmme smitte af COVID-19 ophører, opfordrer Niels Brock alle elever og medarbejdere til at vente med at indgå bindende forpligtelser i forbindelse med evt. forberedelse af arrangementer i skolens regi.

Fester og intro-arrangementer begrænses indtil videre og eventuelle intro-arrangementer vil foregå klassevist, uden overnatning og fortrinsvist udendørs.

Ifølge reglerne for afbestilling, afhænger muligheden for refusion af Udenrigsministeriets rejsevejledning 7 dage før afrejse. Endelig beslutning kan således først træffes, når vi nærmer os afrejsetidspunktet, hvorefter refusion af det indbetalte beløb kan finde sted.

For at mindske smittespredning og -risikoen er alle planlagte besøg af elever fra folkeskolen o.lign. aflyst.

Vi tager kontakt til jer for planlægning af nye besøg, så snart det er muligt.

Hvis du er i karantæne, men ikke syg, skal du:

  • Orientere din rektor / leder
  • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer
  • Være arbejdende/studieaktiv (læs mere herom på intranettet)
  • Forevise dokumentation fra lægen (udskrift fra e-konsultation eller lignende)

Hvis du er syg og i karantæne, skal du:

  • Orientere din rektor / leder
  • Følge lægens retningslinjer
  • Forevise dokumentation fra lægen (udskrift fra e-konsultation eller lignende)

10. juni 2020 - opdateret den 16. juni 2020

Der bliver alligevel dimission på Børsen for årets Niels Brock studenter

Det er med stor glæde, at vi kan oplyse, at det alligevel er lykkedes at holde fast i traditionen om, at studenter fra Niels Brock dimitterer og fejres i de historiske rammer på Børsen.

Dimissionerne foregår onsdag den 24. juni, torsdag den 25. juni, fredag den 26. juni og lørdag den 27. juni 2020.Vi gør naturligvis vores for at overholde myndighedernes COVID-19 retningslinjer om blandt andet afstand, størrelse på forsamlinger etc. Det betyder desværre, at det kun er studenterne, der (klassevis) må møde op inde i selve børssalen. Hver elev må have følge af to pårørende og hver klasse har 30 minutter til selve dimissionen.

Alle studenter vil få direkte besked fra deres rektor om mødetidspunkt på Børsen. Vi opfordrer til, at elever og deres pårørende kommer så tæt på det tildelte tidspunkt som muligt, ligesom Børsen bør forlades umiddelbart efter arrangementet. Det er god stil, at vi passer på hinanden.

At dimittere fra Børsen har været et stort ønske fra vores studenter, som vi heldigvis nu kan opfylde. Vi håber alle studenter og deres familier får en festlig dag, selvom den ikke bliver helt som ventet. Vi, på Niels Brock, skal i hvert fald nok gøre hvad vi kan, for at gøre den traditionsrige dag så festlig som muligt.

 

Afslutning på skoleåret 2019/20 for elever på Niels Brock

For afgangselever Det er præciseret fra Undervisningsministeriet, at alle gymnasier i videst muligt omfang skal fortsætte med nødundervisning resten af skoleåret – både for de elever, der må møde fysisk op og for de elever, der fortsat undervises virtuelt.

Nødundervisningen for skoleåret 2020/21 ophører senest den 19. juni 2020.

Nødundervisningen genoptages mellem eksaminer i de fag, der endnu ikke er afsluttet med eksamen, dog senest den 19. juni 2020. Alle elever vil modtage orientering om, hvornår nødundervisningen ophører for den enkelte. 

 

Hvornår har eleverne, der afslutter den gymnasiale uddannelse til sommer, sidste skoledag?

Den sidste skoledag varierer fra klasse til klasse. Alle klasser har dog sidste skoledag i første halvdel af juni, og hver enkelt elev får direkte besked om den præcise dato.

 

Karakterer

Hvornår får eleverne karakter i de fag, de skal op i til afsluttende eksamen?

Afsluttende standpunktskarakter i de fag eller dele af et fag, eleverne skal til eksamen i blev offentliggjort den 15. maj.

 

Hvornår får eleverne karakter i de fag, de ikke skal til afsluttende eksamen i?

Afsluttende standpunktskarakter i de fag eleverne ikke skal til eksamen i, samt karakterer i den mundtlige del af eksamensfagene, får eleverne tidligst den 19. og senest den 24. juni 2020. Hver enkelt elev vil få at vide, hvornår vedkommendes karakterer offentliggøres.

 

Eksamen

Hvornår er der eksamen for afgangselever?

Det bliver naturligvis en meget anderledes afslutning for vores afgangselever. Flere standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakter. Alle afgangselever på HHX skal op til to skriftlige og én mundtlig prøve. Alle skal op i skriftligt dansk, samt et skriftligt studieretningsfag på A-niveau, og en mundtlig prøve i Studieområdeprojekt (SOP). Alle elever, som afslutter gymnasiale fag på EUX Business skal til mundtlig eksamen i Erhvervsområdeprojekt (EOP), skriftlig dansk og første udtrukne skriftlige prøve.

Datoer for de skriftlige eksaminer på HHX og EUX fremgår også af Undervisningsministeriets hjemmeside her

Øvrige afsluttende eksaminer i gymnasiale fag er blevet aflyst og erstattet af årskarakterer, der tæller dobbelt.

 

Hvornår offentliggøres eksamensplanen for afgangselever? 

Eksamensplanen blev offentliggjort mandag den 11. maj 2020.

 

Hvornår offentliggøres de aflyste eksaminer (fag, der vil tælle dobbelt på eksamensbeviset)?

De aflyste eksaminer blev offentliggjort den 8. maj 2020, og der er i stedet afgivet afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der ophøjes til prøvekarakter, og dermed tæller dobbelt.

 

Ekstra sundhedshensyn ved skriftlige eksaminer sommeren 2020

Fra skolens side er der gjort tiltag for at sikre overholdelse af myndighedernes retningslinjer under de skriftlige eksaminer. Det kræver også noget særligt af eleverne fx skal eleverne selv placere sin slukkede telefon i en pose (Faraday Bag), der ligger på eksamensbordet. Eleverne opdeles i grupper, der hver får forskellige mødetidspunkter og særlige ind/-udgange til eksamenslokalet, hvorfor eleverne må forberede sig på at skulle møde op i god tid. Eleverne får nærmere besked om retningslinjer for eksamensafholdelsen direkte.

 

Ekstra sundhedshensyn ved mundtlig eksamen (SOP og EOP) sommeren 2020

Fra skolens side er der gjort tiltag for at sikre overholdelse af myndighedernes retningslinjer under de mundtlige eksaminer. Eksaminerne vil derfor blive afholdt på anden måde, end vi plejer fx anvendes ikke (grønne) duge, da de ikke kan sprittes af mellem hver eksamination, og der gives ikke hånd.  Eleverne opdeles i grupper, der hver får forskellige mødetidspunkter og særlige ind/-udgange til eksamenslokalet, hvorfor eleverne må forberede sig på at skulle møde op i god tid. Eleverne får nærmere besked om retningslinjer for eksamensafholdelsen direkte.

 

Særligt for elever, hvor der skal tages særlige hensyn (SPS-elever)

Niels Brocks SPS-elever skal være på deres lokale afdelinger. Og modtager brev i deres personlige e-Boks herom.

 

Hvad hvis elever ikke kan deltage fysisk i eksamen pga sygdom eller hvis de er i risikogruppen?

Hvad der sker, afhænger af den konkrete situation:

Hvis en elev er syg med andet end covid-19 symptomer til sin eksamen, skal eleven sygemeldes og gå til sygeeksamen til august efter de almindelige regler herfor.

Hvis en elev er syg med covid-19 symptomer på tidspunktet for eksaminationen, eller har været syg med covid-19 symptomer i indtil 48 timer før eksamens afholdelse, vil eksaminationen blive aflyst, og den afsluttende standpunktskarakter blive ophøjet til prøvekarakter.

Hvis en i elevens husstand er syg med covid-19(påvist) i indtil 48 timer før eksamens afholdelse, vil eksaminationen blive aflyst, og den afsluttende standpunktskarakter blive ophøjet til prøvekarakter.

Hvis en elev er i risikogruppen og dermed har været fritaget for at deltage i nødundervisning med fysisk tilstedeværelse, er eleven allerede blevet kontaktet af skolen og har givet skolen besked om, hvorvidt eleven vil have den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter eller vil til eksamen.

Hvis en i en elevs husstand er i risikogruppen, kan eleven som udgangspunkt godt deltage i eksamen. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge.

Dokumentation i form af udskrift fra sundhedsjournal eller lægeerklæring fremsendes i alle tilfælde til studievejledningen hurtigst muligt inden eksamensafholdelsen.

 

Niels Brocks traditionsrige stråhatte 

Trods COVID-19 skal HHX-studenterne på Niels Brock ikke snydes for de traditionsrige stråhatte.Alle kommende HHX-studenter vil på sidste skoledag få en stråhat, og dagen vil blive fejret med klassen og med et par af klassens undervisere under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Grundet den særlige situation har skolen besluttet, at stråhattene i år er en gave til eleverne.

 

Hvornår får eleverne studenterhue på? 

Det er lidt forvirrende i år, fordi så mange eksaminer er aflyst og SOP/EOP eksaminer kan være placeret ret tidligt i juni måned. Flere elever og deres forældre har spurgt til reglerne omkring studenterhuen – og om det er OK at tage huen på efter SOP/EOP eksamen. Principielt er den eneste ”regel” at det bringer uheld at tage studenterhuen på, før man har bestået sin sidste eksamen. Det betyder, at elever kan tage deres huer på efter SOP eksamen, hvis de har lyst. Studenterhuen er dog et symbol på bestået studentereksamen, og eleverne er dog først rigtigt studenter, når de sidste karakterer foreligger – og det sker i uge 26, hvor årets studenter skal fejres til dimissionen og studenterkørsel.

Hvert enkelt gymnasium afholder en særlig begivenhed i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Hver enkelt elev modtager direkte besked og retningslinjer om begivenheden.

 

Hvornår afholdes dimission sommeren 2020? 

Der planlægges med dimission for studenterne, og men desværre nok ikke på Børsen, som Niels Brock’ere gennem tiden har dimitteret fra. Dimissionen finder sted i uge 26. Skolen afventer retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne herom, men vi forventer desværre, at arrangementet i år gennemføres uden tilstedeværelse af familie/pårørende til dimittenderne. I stedet planlægger vi at transmittere fra begivenheden. Hver enkelt elev modtager direkte besked og retningslinjer om arrangementet.

 

For elever, der ikke afslutter deres gymnasiale uddannelse i år (1. og 2. g på HHX, GF2 EUX og EUX SF 1. semester

Hvor længe fortsætter nødundervisningen på Niels Brock? 

Det er præciseret fra Undervisningsministeriet, at alle gymnasier i videst muligt omfang skal fortsætte med nødundervisning resten af skoleåret. Undervisningsministeriet har meldt ud, at nødundervisningen ophører i uge 26 – den 22., 23. eller 24. juni 2020. Udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark omfatter fra den 27. maj 2020 elever, der ikke afslutter deres gymnasiale uddannelse i år. Herefter må disse elever også modtage undervisning med fysisk fremmøde på skolen. Hver enkelt elev vil modtage direkte besked om, hvorledes planen er for vedkommende. Planen vil tage højde for, at det fysiske fremmøde foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med myndighedernes vejledninger.

 

Hvornår har eleverne, der ikke afslutter den gymnasiale uddannelse til sommer, sidste skoledag?

Det er præciseret fra Undervisningsministeriet, at alle gymnasier i videst muligt omfang skal fortsætte med nødundervisning resten af skoleåret – både for de elever, der må møde fysisk op og for de elever, der fortsat undervises virtuelt. Undervisningsministeriet har meldt ud, at nødundervisningen ophører i uge 26 – den 22., 23. eller 24. juni 2020.

 

Hvornår offentliggøres de aflyste eksaminer?

De aflyste eksaminer  tæller dobbelt – og på hhx og EUX SF blev de offentliggjort den 18. maj 2020, og der afgives i disse fag i stedet afsluttende standpunktskarakter (årskarakter), der ophøjes til eksamenskarakter og dermed tæller dobbelt. 

 

Hvornår får eleverne deres karakterer? 

Afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres for hhx-elever i uge 26, 2020.

For elever på GF2 EUD og GF2 EUX offentliggøres de afsluttende standpunktskarakterer henholdsvis den 18. juni 2020 og den 19. juni 2020.

For elever på 1. semester af det studieforberedende år på EUX Business offentliggøres årskaraktererne den 19. juni 2020.

 

Eksamen

Eksaminerne på HHX i sommerterminen 2020 er aflyst. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter og dermed tæller dobbelt.På GF2 EUD og GF2 EUX gennemføres grundforløbsprøven som planlagt med fysisk fremmøde. Grundfagseksamen aflyses og årskarakteren i det eksamens-udtrukne grundfag ophøjes til eksamenskarakter.

 

Prøvetræning/eksamen

Prøveeksaminer skal foregå som en del af undervisningen for 1. og 2.g og kan bestå af prøvelignende aktiviteter i det enkelte fag, som giver eleverne et tydeligt indtryk af rammer, indhold og faglige krav til fagets prøve(r). I forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer kan prøvetræningen indgå som en del af underviserens helhedsvurdering af elevens faglige niveau, men ikke være det primære grundlag for standpunktskarakteren. Den enkelte underviser vil i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver underviseren mulighed for at bedømme elevens faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

 

For GSK kursister

Hvornår slutter undervisningen?

Undervisningen slutter som udgangspunkt som planlagt før nedlukning. Undervisningsministeriet har dog bedt GSK-skolerne om at lægge ekstra tid ind umiddelbart efter kursets ophør til afvikling af den faglige vurderingssamtale. Niels Brock lægger derfor den faglige vurderingssamtale inden for 5 hverdage efter undervisningens ophør på de enkelte kurser.

 

Afsluttende standpunktskarakterer i stedet for eksamen? 

GSK-kursister afslutter deres fag med at få en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter.Den afsluttende karakter er en helhedsvurdering

Underviserne fastsætter de afsluttende standpunktskarakterer på baggrund af en helhedsvurdering, der inkluderer de faglige mål, fagligt niveau i undervisningen og en vurderingssamtale. I karaktergivningen vil underviserne tage udgangspunkt i den undervisning, kursisten har modtaget.

En eventuel skriftlig karakter giver underviserne på baggrund af de obligatoriske opgaver, kursisten har afleveret i forbindelse med undervisningen. Alle opgaver indgår i helhedsvurderingen. Det gælder også fag, der kun har én samlet standpunktskarakter. Det er ikke muligt at genaflevere opgaver, medmindre det er en del af undervisningsplanen.

 

Afholdelse af faglig vurderingssamtale

Inden underviseren afgiver standpunktskarakterer, skal der afholdes en faglig vurderingssamtale. Samtalen er primært for at sikre, at kursisten får en retvisende mundtlig karakter. Samtalen er mellem kursisten og dennes underviser. Der er ikke en censor tilstede.Det er vigtigt at understrege, at den faglige vurderingssamtale ikke er en eksamen, men en del af bedømmelsesgrundlaget til helhedsvurderingen. Hvis en elev ikke gennemfører sin faglige vurderingssamtale, afgiver underviseren alligevel en standpunktskarakter. Det tæller naturligvis negativt i helhedsvurderingen, hvis en elev udebliver fra vurderingssamtalen.Det er vigtigt at understrege, at den faglige vurderingssamtale ikke er en eksamen, men en del af bedømmelsesgrundlaget til helhedsvurderingen. Hvis en elev ikke gennemfører sin faglige vurderingssamtale, afgiver underviseren alligevel en standpunktskarakter. Det tæller naturligvis negativt i helhedsvurderingen, hvis en elev udebliver fra vurderingssamtalen.

 

Hvornår får kursisten et bevis?

Karakteren eller karaktererne modtager kursisten ikke i forbindelse med vurderingssamtalen, men efterfølgende via administrationen på Niels Brock. Beviset fremsendes til kursistens e-boks senest en uge efter den faglige vurderingssamtale. Herved sikres det, at kursisten kan søge om optagelse på en videregående uddannelse uden forsinkelse. 

 

25. maj 2020

Nu kan vi endelig byde velkommen tilbage til alle elever på Niels Brock. Fra den 27. maj er det igen tilladt at få fysisk undervisning på skolen. Vi er lige nu i fuld gang med at planlægge, hvordan det kommer til at forløbe. 

Retningslinjer om afstandskrav betyder, at vi ikke kan åbne op på samme vilkår som før, og onlineundervisning vil stadig pågå. Alle elever får besked om, hvornår og hvordan, de skal møde ind. Læs med i FAQen, hvor du kan få svar på de øvrige spørgsmål. Vi har håndsprit i alle bygninger, men anbefaler, at du tager med til eget forbrug. Vi glæder os til at se jer alle igen. 

 

18. maj 2020

Alle elever på EUD grundforløbet vil fra den 18. maj 2020 modtage undervisning med fysisk fremmøde dagligt frem mod eksamensperioden. Ikke kun i det uddannelsesspecifikke fag, men også i grundfagene. Det er igen vigtigt at understrege, at der naturligvis fortsat er tale om nødundervisning, der er organiseret således, at de sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. 

 

8. maj 2020

For EUD elever - opdateret 11. maj 2020

Statsministeren præsenterede torsdag den 7. maj 2. fase af regeringens genåbningsplan. Heraf fremgår det af aftaleteksten, at: 

undervisning og eksaminer med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj). Det er pt. den eneste information, som vi som skole har modtaget, og det er desværre ikke nok til at kunne melde noget præcist ud til vores elever. Indtil vi har modtaget nærmere information fra undervisningsministeriet, må vi forholde os tålmodigt. 

 

21. april 2020

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse - opdatering 

Vi er i fuld gang med at opgøre udgifterne for de studierejse, der desværre blev aflyst eller afbrudt som følge af Covid-19. Eventuel tilbagebetaling sendes direkte til den rejsende Nemkonto. Vi er desuden bekendt med, at nogle rejsende har søgt refusion gennem deres private rejseforsikring. Opmærksomhed omkring den mulighed gives hermed videre. 

 

21. april 2020 – opdateret den 7. maj 2020

Eventuel tilbagebetaling fra rejsearrangøren Profil Rejser sendes direkte til det betalingskort, depositum og restbeløb blev betalt med. Der kan således være tale om to forskellige kort, og dermed tilbagebetaling til to forskellige konti.

Såfremt der er betalt med kreditkort, viser det sig desværre, at Nets har en meget lang ekspeditionstid for viderebetaling.

Vi er desuden bekendt med, at nogle rejsende har søgt refusion gennem deres private rejseforsikring. Opmærksomhed omkring den mulighed gives hermed videre.

 

Aflyste studierejser

Profil rejser er i gang med at refundere indbetalinger for aflyste studierejser. Nogle er allerede refunderet, andre er lige på trapperne. I det tilbagebetalte beløb er fratrukket udgift til afbestillingsforsikring, som i forbindelse med refusionen er anvendt. 

 

Afbrudte studierejser

Opgørelsen af de afbrudte studierejser er lidt mere omstændelig, da mange af udgifterne allerede er afholdt, men dem er vi også ved at have gjort endeligt op. For flertallet af de afbrudte studierejser gælder dog, at de heldigvis blev afbrudt sent i forløbet, så der vil ikke være meget at refundere - om noget. 

 

Fremtidige studierejser i foråret 2020

Ifølge reglerne for afbestilling afhænger muligheden for refusion af udenrigsministeriets rejsevejledning 7 dage før afrejse. 

Niels Brock forventer desværre ikke at kunne gennemføre planlagte studierejser i foråret 2020, men endelig beslutning kan først træffes, når vi nærmer os afrejsetidspunket, hvorefter refusion af det indbetalte beløb kan finde sted.

Kompensation som følge af flyselskabets aflysning eller forsinkelse

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet af ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet falg er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger og du skal ikke gøre nogte. Alle rejsende elever orintereres direkte via e-boks eller på mitnielsbrock om netop deres afbrudte eller aflyste studierejse. 

 

16. april 2020

Plan for gradvis genåbning for 3. g og 2. års elever

Her beskrives hvordan Niels Brock håndterer den gradvise kontrollerede genåbning fra mandag den 20. april 2020. Informationen er til dig, som er 3.g elev på Niels Brocks Handelsgymnasium, 2.års elev på det 2-årige HHX eller 2.års elev på Niels Brocks EUX- gymnasium. Det helt overordnede princip er at sikre, at vi alle, som minimum, overholder samtlige forholdsregler og tiltag udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, i forbindelse med den gradvise åbning af gymnasierne.Det har været afgørende i vores planlægning at du, når du møder ind på skolen:

undgår myldretidstrafikken

omgås så få personer som muligt - både i, men vi anbefaler også uden for, skoletiden

trænes i korrekt udført håndvask

kender retningslinjerne/instrukserne for hygiejne og adfærd – og at du ved, at overtrædelse af disse COVID-19 retningslinjer og instrukser er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og vil blive sanktioneret i henhold hertil. Det præciseres at brug af snus/tyggetobak på skolen er fuldstændig bandlyst og vil blive sanktioneret hårdt i henhold til skolens studie- og ordensregler

Hvert af Niels Brocks 5 gymnasier har udarbejdet en plan for hvilke klasser, der fra mandag den 20. april 2020 vil modtage fysisk undervisning på skolen. Der vil blive tale om delvis fremmøde-undervisning og delvis virtuel undervisning. De dage, hvor der ikke er fremmøde-undervisning, foregår undervisningen virtuelt.

Skolen vil være åben alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.15 for de elever, der har fremmødeundervisning.

 

7. april 2020

Niels Brock fortsætter med virtuel undervisning for alle skolens elever de fire dage efter påske, altså frem til og med den 17. april 2020

På Niels Brock fortsætter vi med virtuel undervisning for alle skolens elever frem til og med den 17. april 2020, og først herefter vil de elever, der afslutter gymnasiale fag muligvis skulle møde fysisk op på Niels Brock. Den trinvise kontrollerede genåbning af Danmark vil således alene få betydning for elever i 3.g, elever i 2.g på den 2-årige HHX samt for EUX-elever, der skal afslutte gymnasiale fag på det afsluttende år af deres uddannelse. For alle øvrige elever fortsætter vi med virtuel undervisning, i hvert fald frem til og med den 10. maj 2020. Det understreges, at medarbejdere og elever i risikogruppen - eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen - ikke forventes at deltage ved fysisk tilstedeværelse i første trin af genåbningen.

 

3. april 2020

Niels Brock udfordrer Niels Brockerne på fysisk aktivitet

Vi ved, hvor vigtigt det er for helbred og indlæring at få rørt sig på en daglig basis. Det er svært i disse tider, hvor vi alle udelukkende arbejder bag en computerskærm. Derfor skyder vi en motions-konkurrence i gang for alle elever og studerende på Niels Brock.  Niels Brock Corona-udfordringen går i alt sin enkelthed ud på, at elever og studerende konkurrerer på at gå eller løbe flest km i perioden 14. april til 1. juni – der konkurreres både mellem elever på hver af vores uddannelser og mellem uddannelserne.  Alle aktiviteter trackes på Endomondo. Der ligger nærmere beskrivelser af konkurrencen og de fantastiske præmier på MitNielsBrock. 

 

30. marts 2020

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse

Niels Brock har igangsat arbejdet om, og i givet fald, hvordan vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. Men da fokus overalt i det danske samfund er at inddæmme smitten af COVID-19, forventer vi at der kan gå nogen tid, før vi har svar herpå. Så snart vi har en afklaring, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

 

19. marts 2020

Alle Niels Brock-elever, der har været på studietur/studierejser i udlandet, er nu hjemme i Danmark igen. Det er vi meget glade for! - Husk i den forbindelse at afmelde jer danskerlisten hos Udenrigsministeriet. Vi genbringer opfordringen til alle hjemvendte elever:Alle, opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Det betyder altså skærpede krav til jer, der netop er hjemvendt fra studierejser i udlandet. I skal ikke handle ind, mødes med jeres venner/veninder etc. I skal blive indendøre i 14 dage efter jeres hjemkomst. Vores anbefaling er således at ALLE, der er vendt retur fra studieture inden for de sidste 7 dage efterlever denne meget kraftige anbefaling - vi har alle et stort ansvar for at få bugt med denne frygtelige sygdom hurtigst muligt. Er du i tvivl om, hvordan du skal opføre dig, for at reducere smitten kan du læse mere på www.coronasmitte.dk

 

17. marts 2020

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og ændringer heri forholder ledelsen sig straks til, hvorefter hjemmesiden opdateres.Niels Brock får mange henvendelser fra forældre om COVID-19 og gennemførelse af studieture eller aflysninger heraf. Vi møder, som udgangspunkt, sympati og opbakning til skolens beslutninger, men kan konstatere at holdningerne til COVID-situationen og beslutningerne, der bliver truffet i den forbindelse, både fra myndighedernes og Niels Brocks side, kan være forskellige.

Ledelsen på Niels Brock har valgt helt konsekvent, at følge myndighedernes retningslinjer i denne helt ekstraordinære og uvante situation, og vil vedblive hermed. Niels Brocks prioritering er vores elever, og at få dem godt og hurtigt hjem fra udlandet. Parallelt hermed forsøger vi at besvare de mange henvendelser vi får om beslutningsgrundlag, refusionsmuligheder og erstatning så godt som muligt. Der er selvsagt fortsat meget, der er uvist. Vedrørende elever, der var planlagt til hjemrejse i dag, tirsdag d. 17. marts 2020, med forventet ankomst i København kl. 21.40. Der er massivt pres på British Airways og flere fly aflyses i disse dage.

Eleverne, der var planlagt med hjemrejse i dag tirsdag d. 17. marts, er nu alle indkvarteret på lufthavnshotel og er booket til BA 812 TORSDAG d. 19. marts med forventet ankomst i Kastrup lufthavn kl. 9.40. Vi har to lærere tilstede i London sammen med eleverne, og holder tæt kontakt med gruppen.

Lærere og elever bliver ved lufthavnshotellet og tager ikke ind til London, og vi følger de danske myndigheders anbefalinger til hygiejne og holden-afstand, selvom vi er i udlandet. Er du forældre/pårørende og har spørgsmål i denne forbindelse så skriv til Helle Aagaard på hag@brock.dk.

Vi glæder os usigeligt til at få de sidste af vores studierejsende-elever hjem.

 

Kl. 12.32

PSBVET-eleverne er booket om, og flyver hjem fra London på mange forskellige afgange. Nogle er landet, andre lander med BA 816 kl. 14.15 den 17. marts 2020 og de resterende er ombooket til BA 822 den 17. marts 2020, der desværre er aflyst. For nuværende er der ikke oplyst nyt afrejsetidspunkt fra British Airways. Der er travlhed i Heathrow og vi gør, hvad vi kan for at få de sidste elever og studerende fra Niels Brock hjem.

Af de mere end 500 rejsende mangler vi at få under 50 personer hjem. Så snart vi hører nyt, opdateres siden her. Man kan også holde sig opdateret på British Airways egen hjemmeside under ’Find flight’ her britishairways.com

 

15. marts 2020

Der er mange, der skal rejse i disse dage, og fly bliver aflyst løbende. Det er flyselskabets pligt at få passagerne frem til destinationen. Det er flyselskabet, der står for ombooking og dermed også evt. forplejning og overnatning, hvis det kommer på tale. Vores rejseselskab holder løbende øje hermed og opdaterer os, så vi kan opdaterer her på siden

Vi opdaterer også løbende FAQ, når der er nyt under de enkelte punkter. 

 

14. marts 2020

BA822 mandag den 16. marts er aflyst - vi afventer nyt ankomsttidspunkt. OBS: Eleverne ER booket ind på en hjemrejse, og flyselskabet sikrer hotel mv. Vi skriver her på siden, så snart vi ved, hvilket fly, de kommer på i stedet. 


13. marts 2020

Så er alle elever ombooket og de sidste ankommer til København på tirsdag. Vi er klar over, at det naturligvis ikke er de studierejser, som eleverne havde set frem til.

Det er vi meget kede af, men de ekstraordinære og uvante omstændigheder gør, at vi må handle.

For spørgsmål herom skriv gerne til Helle Aagaard: hag@brock.dk

 

Kl. 16.40

Udenrigsminister Jeppe Kofoed har netop, ud fra et forsigtighedsprincip, udstedt en ny og omfattende rejsevejledning om, at alle lande som minimum er orange. Det betyder, at alle danskere i udlandet bør tage hjem til Danmark. Niels Brock vælger derfor at få alle elever på studierejse i udlandet ombooket og bragt hjem til Danmark så hurtigt som muligt.

Vi opdaterer løbende siden her, og når vi har overblik over de nye hjemkomsttider for eleverne, får de direkte besked.

Vi arbejder på højtryk og beder om jeres forståelse for, at vi prioriterer arbejdet med eleverne, frem for at svare på telefonhenvendelser. Er der specifikke spørgsmål, så skriv gerne til Helle Aagaard: hag@brock.dk

Vær opmærksom på, at der er pres på ombookingerne pt., og det kan ikke garanteres, at eleverne rejser hjem i samlet flok.

 

12. marts 2020

Niels Brock lukker ned gældende fra torsdag d. 12.3 2020

Statsminister Mette Frederiksen har opfordret hele Danmark til at gøre de nødvendige tiltag for, at vi passer på hinanden, i forhold til at opbremse udbredningen af Covid 19 Corona. Derfor sendes elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner hjem to uger fra på fredag.

På Niels Brock iværksætter vi omgående anbefalingerne og lukker skolen gældende fra i dag torsdag den 12.3 2020. Undervisninger kommer herfra, i videst muligt omfang, til at foregå virtuelt.

Elever på handelsgymnasierne, EUX og EUD finder de første instrukser vedrørende virtuel undervisning på intranettet torsdag kl 12.00.

Situationen omkring COVID-19 ændrer sig time for time. Niels Brock opdaterer løbende hjemmesiden, hvor forældre kan holde sig opdateret – og på skolens intranet ”mitnielsbrock” orienteres skolens elever og medarbejdere om den aktuelle situation.

Generelt gælder:

Helt overordnet gælder, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

11. marts 2020

En elev fra Niels Brock er blevet testet positiv for Corona.

Eleven, der går på EUX-gymnasiet på Nørre Voldgade 34, har været på skiferie i Ischgl og er testet positiv efter hjemkomst. Eleven har ikke været på skolen efter hjemkomst fra skiferien. Dermed har eleven ikke udgjort en smittekilde på skolen.

Niels Brock følger fortsat sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger. 

 

ÆLDRE FAQ

Instruks for gradvis åbning

Første fase for 3g på HHX, 2 år af den 2-årige HHX og 2. år på EUX gymnasiet

I forbindelse med den kontrollerede gradvise åbning af Niels Brock er nærværende instruks udarbejdet for at sikre, at de skærpede forholdsregler og tiltag kendes og følges af både ansatte og elever. Instruksen følger nøje retningslinjerne udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, men er naturligvis tilpasset Niels Brocks fysiske rammer.

Overtrædelse af skolens instruks, og tilhørende retningslinjer i forbindelse med COVID-19, er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og kan sanktioneres i overensstemmelse hermed.

De overordnede principper for genåbningen på Niels Brock, der således vil fungere som rettesnor for det praktiske arbejde er:

At vores elever og ansatte har kendskab til de skærpede forholdsregler; hold afstand og vask hænder

At vores elever og ansatte så vidt muligt undgår myldretid

At vi undgår større forsamlinger og sikrer 2 meters afstand mellem vores elever og mellem elever og ansatte

At vi, som udgangspunkt, planlægger aktiviteter i mindre grupper, som altid består af de samme elever

At vi optimerer på rengøring og rengør kontaktflader flere gange dagligt

At vi sikrer tydelige instrukser for adfærd og hygiejne

At vi sikrer at alle vasker hænder, som minimum ved skolestart samt før og efter frokostpausen

At vi fastholder at ansatte, der kan gennemføre deres arbejde uden fremmøde på skolen, så vidt muligt arbejder hjemmefra

Det betyder, at:

der planlægges undervisning med fremmøde i tidsrummet 9.30 til 15.00

der på HHX gennemføres forskudt undervisning med fremmøde på skolen, hvor hver klasse møder ind maximalt 3 dage i den ene uge og maximalt 2 dage i den næste– de øvrige dage undervises der virtuelt

der på EUX gennemføres undervisning med fremmøde på skolen alle hverdage, hvor de 6 afgangsklasser tildeles en hel etage hver i H og K husene på Nørre Voldgade

elever deles op i mindre grupper (således at der sikres 2 meters afstand) og det er i disse grupper eleverne vil blive undervist på skolen frem til og med den 15. maj 2020

alle elever får tildelt et stamlokale, og det er alene i dette lokale, at eleverne modtager undervisning på skolen – dvs. det er læreren, der kommer til eleverne, der således bliver i samme undervisningslokale hele dagen

mødetider og frikvarterer planlægges forskudt, så ikke mange elever skal færdes på gangene og trapperne samtidig

der afsættes tid i skemaet til at vaske hænder og udluftning i klasselokaler

vi opfordrer eleverne til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden

alle fællesområder er lukkede/aflåste

Alle elever omfattet af genåbningen skal som udgangspunkt møde op til undervisning som anført ovenfor og i henhold til en plan, der er udsendt til hver enkelt elev, der er omfattet af genåbningen. Skolen registrerer fortsat fravær både for undervisning med fremmøde og for virtuel undervisning.

Ansatte og elever skal ikke deltage i undervisningen, hvis man har symptomer på sygdom. Også milde symptomer som forkølelse betyder at man skal sygemelde sig og blive hjemme, indtil man er rask. Hvis man er syg og ikke kan deltage i undervisningen, registreres man som fraværende. Hvis man er syg, men godt kan følge undervisningen virtuelt, er man underlagt fraværsregler for virtuel undervisning.

Adfærd og hygiejne

Der er i alle bygninger, og flere steder i hver bygning, opsat plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag – herunder at holde afstand og vaske hænder

På skolens infoskærme kører informationsvideo om håndvask og om smitteforebyggende tiltag

Fysisk kontakt, som håndtryk og kram, skal undgås

Alle ansatte og elever oplæres i korrekt håndvask med vand og flydende sæbe via instruktionsvideo på Mit Niels Brock

Ansatte og elever skal vaske hænder med vand og flydende sæbe, når

de møder ind på skolen

efter toiletbesøg

før og efter spisning

efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde

når hænderne er synligt snavsede

Vådservietter suppleret med håndsprit anvendes, når der er langt til - eller lang kø til – vand og sæbe samt af lærere, når de bevæger sig fra ét lokale til et andet.

Håndsprit forefindes adskillige steder på skolen og samtlige elever og ansatte modtager i forbindelse med genåbningen én pakke vådservietter til eget brug, når man befinder sig på skolen. Denne pakke vådservietter er personlig, skal gerne påføres navn og medbringes til undervisningen på skolen. Eleverne opfordres endvidere til – om muligt – at medbringe håndsprit til eget forbrug.

 

Mad og kantiner

Skolens kantiner holder fortsat lukket, hvorfor elever og ansatte opfordres til at medbringe madpakker. Som følge af skolens bygningsmæssige indretning skal færdsel på skolen minimeres, og primært foregå på den etage, hvor ens stamlokale er placeret. Det frarådes at forlade skolen for at købe frokost o.lign. Vi opfordrer elever til at medbringe egne læskedrikke, herunder vand, til skolen.

Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der spises mad, og alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

 

Rengøring

Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter sker to gange dagligt, eksempelvis håndtag, gelændere, lyskontakter m.v. Toiletter rengøres ligeledes to gange dagligt, hvor de afsprittes med 70-85 % hospitalssprit. Skraldespandene i klasselokaler og på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt. Der vil være rengøring efter hver skoledag, hvor lokaler incl. borde og stole vaskes af med sæbe.

 

Plan for genåbning af Niels Brocks hovedforløbsuddannelser på HCA

Her beskrives hvordan Niels Brock håndterer den gradvise kontrollerede genåbning fra onsdag 29. april 2020. Informationen er til dig, som deltager på et hold, hvor alle elever har 1 år eller mindre tilbage af elevtiden. Planen er gældende for elever på Niels Brocks Iværksætteruddannelse og Hovedforløb. Det helt overordnede princip er at sikre, at vi alle, som minimum, overholder samtlige forholdsregler og tiltag udstukket af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, i forbindelse med den gradvise åbning.

 

Det har været afgørende i vores planlægning at du, når du møder ind på skolen:

undgår myldretidstrafikken

omgås så få personer som muligt - både i, men vi anbefaler også uden for, skoletiden

trænes i korrekt udført håndvask

kender retningslinjerne/instrukserne for hygiejne og adfærd – og at du ved, at overtrædelse af disse COVID-19 retningslinjer og instrukser er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og vil blive sanktioneret i henhold hertil.

Der er udarbejdet en plan for skolen på H.C. Andersens Boulevard 2, for de hold der fra onsdag den 29. april 2020 vil modtage fysisk undervisning på skolen. Der vil blive tale om delvis fremmødeundervisning og delvis virtuel undervisning. De dage, hvor der ikke er fremmøde-undervisning, foregår undervisningen virtuelt. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle elever, der er på sidste år af deres uddannelse, tilbydes fysisk fremmødeundervisning. Grundet lokalekapacitet er dette ikke muligt, og skolen har foretaget en prioritering, der muliggør, at skolen lever op til myndighedernes retningslinjer for den gradvise kontrollerede genåbning.  

Skolen vil være åben alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.15 for de elever, der har fremmødeundervisning.

 

Iværksætteruddannelsen

Eleverne skal fra onsdag den 29. april booke sig ind til 1:1 vejledning og sparring med underviseren. Eleverne skal alene færdes på den gang, hvor HUB´en er placeret.

Fra mandag den 4. maj vil HUB´en være åbent for individuelt arbejde, oplæring og vejledning. Individuel fremmødeplan vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

Kantinen vil være lukket og aflåst, ligesom adgangsveje til den øvrige bygning vil være aflåst.

 

Adgang til bygningen

Eleverne vil få præciseret hvilket lokale de skal møde op i, og hvilken trappe, der skal benyttes ved ankomst og ved afslutning af skoledagen. Da alle elever skal vaske hænder inden undervisningen påbegyndes, må alle påregne at møde op mod 15 – 20 minutter før mødetid.

 

Mødeplan

Fremmødeundervisningen på Iværksætteruddannelsen vil foregå efter følgende plan.

Hold 1 (rød) møder i lige uger mandag – onsdag – fredag og i ulige uger tirsdag - torsdag

Hold 2 (grøn) møder i lige uger tirsdag – torsdag og i ulige uger mandag – onsdag – fredag

Mødetiden vil være mellem kl. 9.30-14.30 for begge hold, alle dage. Individuel fremmødeplan vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

 

Hovedforløbet

Elever på hold på Niels Brocks Hovedforløb, der er en del af genåbningen vil blive fordelt på op til fire stamlokaler, og hver elev får direkte besked om, hvilket stamlokale han/hun skal møde op i. Eleverne skal alene færdes på den etage, hvor tildelte stamlokale er placeret.

Elever der skal til fagprøveeksamen vil modtage separat information herom forud for eksamen. Denne information omhandler både regler og retningslinjer for eksamen, ophold på skolen samt gældende vilkår for eksamensfejring og deltagelse af familiemedlemmer heri.

Kantinen vil være lukket og aflåst. Adgang til bygningen vil foregå via Hovedindgangen Hammerichsvej/H.C. Andersens Boulevard, udgang vil foregå via opgangen til H.C. Andersens Boulevard. Gange i stueetage og 1. sal vil være ensrettet.

Da alle elever skal vaske hænder inden undervisningen påbegyndes, må man påregne at møde op mod 15 – 20 minutter før mødetid.

 

Mødeplan

Individuel fremmødeplan samt information om fagprøveeksamen vil blive fremsendt til jeres mail senest 1. maj 2020.

 

Virtuelle moduler for alle på HHX, EUX, GSK og Iværksætteruddannelsen

For at imødekomme myndighedernes anbefalinger ændrer vi fra og med torsdag den 12. marts 2020 og frem til og med 15. maj undervisningsformen. Al undervisning gennemføres som asynkrone eller synkrone virtuelle forløb, dog gennemføres delvis fremmødeundervisning for skolens 3.g´ere og 2. års elever på henholdsvis den 2-årige HHX og EUX gymnasiet. 

 

Særligt for gymnasieelever, der går i 3.g

For gymnasieelever i 3.g gælder:

Undervisningen foregår virtuelt i hvert fald frem til og med 17. april

Tidligst fra mandag den 20. april vil undervisningen kunne foregå fysisk på Niels Brock

Torsdag den 16. april annonceres i hvilket tempo de ovenstående klasser eventuelt kan vende tilbage til fysisk undervisning

Denne gradvise kontrollerede genåbning af Niels Brock sker alene, hvis det vurderes, at ophold for elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi giver de berørte elever direkte besked senest torsdag den 16. april 2020 og minder alle vores elever om løbende at orientere sig i UMS og på MitNielsBrock.

 

Særligt for gymnasieelever, der går på 2. år af den 2-årige HHX

For gymnasieelever på 2.år af den 2-årige HHX gælder:

Undervisningen foregår virtuelt i hvert fald frem til og med 17.  april

Tidligst fra mandag den 20. april vil undervisningen kunne foregå fysisk på Niels Brock

Torsdag den 16. april annonceres i hvilket tempo de ovenstående klasser kan vende tilbage til fysisk undervisning

Denne gradvise kontrollerede genåbning af Niels Brock sker alene, hvis det vurderes, at ophold for elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

 Vi giver de berørte elever direkte besked senest torsdag den 16. april 2020 og minder alle vores elever om løbende at orientere sig i UMS og på MitNielsBrock.

 

Særligt for EUX gymnasieelever

For EUX-gymnasieelever, der skal afslutte gymnasiale fag gælder:

Undervisningen foregår virtuelt i hvert fald frem til og med 17. april

Tidligst fra mandag den 20. april vil undervisningen kunne foregå fysisk på Niels Brock

Torsdag den 16. april annonceres i hvilket tempo de ovenstående klasser kan vende tilbage til fysisk undervisning

Denne gradvise kontrollerede genåbning af Niels Brock sker alene, hvis det vurderes, at ophold for elever og medarbejdere, efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi giver de berørte elever direkte besked senest torsdag den 16. april 2020 og minder alle vores elever om løbende at orientere sig i UMS og på MitNielsBrock.

Særligt for GSK elever, der har fysik B

Den generelle genåbning af samfundet omfatter i første omgang elever, der afslutter 3.g på ungdomsuddannelser, men inkluderer også særlige tilfælde, hvor laboratorieundervisning er nødvendig for at afslutte faget. Det er det for fysik B.

Derfor begynder GSK-fysik eleverne fremmødeundervisning igen fra på mandag d. 20/4 2020.

Mødetiderne er som udgangspunkt de samme som før nedlukningen, men der kan være enkelte tilfælde, hvor andre afsluttende hold skal bruge lokalet. Det vil underviserne informere eleverne om.

 

Særligt vedrørende PSBVET i San Diego

Niels Brock har igangsat arbejdet med at finde ud af om, og i givet fald hvordan, vores elever kan opnå kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse, som følge af COVID-19. Niels Brock er i tæt dialog med rejsearrangør, forsikringsselskab og myndigheder herom. 

En del af betalingen for rejsen vedrører 5 ugers undervisning i erhvervsforberedende fag. Dele af denne undervisning nåede at blive gennemført i San Diego, og den restende del, der under de nuværende forhold alene lader sig gennemføre som virtuel undervisning, er blevet tilbudt eleverne. Denne virtuelle nødundervisning gennemføres af de samme amerikanske undervisere, der nåede at undervise eleverne i San Diego. 

Så snart vi har en afklaring fra rejsearrangør og forsikringsselskab, og når opgørelser for studierejserne foreligger, orienterer vi vores elever direkte og opdaterer umiddelbart herefter hjemmesiden her.

 

Særligt for MBA studerende 

Undervisningen genoptages torsdag den 4. juni 2020 og afholdes på Bispetorvet 1-3

 

Særligt for bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen har opstart igen den 1. september.

 

Særligt for udenlandske studerende på Niels Brock i Danmark

Fra og med torsdag den 12. marts 2020 og skoleåret ud foregår undervisningen virtuelt.

 

Kompensation for aflyst eller afbrudt studierejse

Vi er i fuld gang med at opgøre udgifterne for de studierejser, der desværre blev aflyst eller afbrudt som følge af COVID-19. Eventuel tilbagebetaling sendes direkte til den rejsendes Nemkonto.

Vi er desuden bekendt med, at nogle rejsende har søgt refusion gennem deres private rejseforsikring. Opmærksomhed omkring den mulighed gives hermed videre.

 

Aflyste studierejser

Profil Rejser er i gang med at refundere indbetalinger for aflyste studierejser. Nogle er allerede refunderet, andre er lige på trapperne. I det tilbagebetalte beløb er fratrukket udgift til afbestillingsforsikring, som i forbindelse med refusionen er anvendt.

 

Afbrudte studierejser

Opgørelsen af de afbrudte studierejser er lidt mere omstændelig, da mange af udgifterne allerede er afholdt, men disse er vi også ved at have gjort endeligt op.

For flertallet af de afbrudte studierejser gælder dog, at de heldigvis blev afbrudt sent i forløbet, så der vil ikke være meget at refundere - om noget.

 

Kompensation som følge af flyselskabets aflysning eller forsinkelse

Er du blandt dem, der blev forsinket på hjemrejsen på grund af flyselskabets aflysninger, og har flyselskabet grundet dets transportforpligtelse lovet at ville kompensere dig for dine udgifter, fx til indkvartering og madudgifter under forsinkelsen? I givet fald er dette et mellemværende mellem dig og flyselskabet. Har du ikke selv haft udlæg i denne forbindelse, men er udgifterne blevet betalt af rejsebureauet eller din rejselærer, er det et krav som Niels Brock forfølger, og du skal ikke gøre noget.

 

Afbrudt længerevarende studierejse og SU

Vær opmærksom på, at din afbrudte studierejse kan have konsekvenser for din ret til SU. Er du i tvivl skal du kontakte SU-styrelsen.

 

Til forældre - brev fra direktøren 16. marts 2020

Kære forældre

Som bekendt besluttede myndighederne onsdag d. 11. marts 2020 at lukke store dele af den offentlige sektor ned for at begrænse udbredelsen af COVID-19. For at imødekomme myndighedernes anbefalinger ændrede vi på Niels Brock allerede fra og med torsdag d. 12. marts 2020 vores undervisningsform. Indtil videre er skolen fysisk lukket de næste par uger.

Al undervisning gennemføres virtuelt. Virtuel undervisning dækker over flere typer undervisning. De overordnede begreber er synkron og asynkron undervisning. Lærer og elever er tilstede samtidig i et virtuelt rum ved synkron undervisning. Ved asynkron undervisning kan aktiviteterne foregå på forskellige tidspunkter. I hver kategori, er der mange former for undervisning, afhængig af fag, niveau og hvor eleverne er i forhold til afslutningen af faget. Alle elever har fået nærmere information om dette via vores intranet, ”MitNielsBrock”.

Vi står således foran nogle ugers virtuel undervisning, og vi skal alle vænne os til en anderledes hverdag. Meget vil være forandret, men noget vil være kendt:

Eleverne skal fortsat følge deres skemaer, og lektierne vil fortsat fremgå af UMS (skemalægningssystem). Eleverne skal naturligvis være aktive og deltage i undervisningen. Underviserne registrerer også fortsat fravær – for de synkrone forløb sker fraværsregistreringen, ligesom i klasselokalet, ud fra tilstedeværelse. Når der er tale om asynkrone forløb, sker fraværsregistreringen på baggrund af elevernes aktivitet og deltagelse i de virtuelle klasserum.

Eleverne har som regel 3 eller 4 moduler om dagen, og de gennemføres efter følgende ringetider:

1. modul kl. 08.10 – 09.50

2. modul kl. 10.05 – 11.45

3. modul kl. 12.20 – 14.00

4. modul kl. 14.10 – 15.50

Det kan være nødvendigt med skemaændringer, så eleverne skal holde øje på ”MitNielsBrock”. I denne tid kan vi naturligvis også risikere at få sygemeldinger og hertil kommer, at vi har fået en større gruppe af vores elever hjem fra studierejser før tid. Det skal vi lige have planlagt logistikken i. Så altså en meget klar appel til eleverne om at holde godt øje med eventuelle skemaændringer på ”MitNielsBrock” samt UMS.

Det er naturligvis vores klare forventning, at vores elever vil opføre sig som normalt; altså være klar til undervisning ved modulernes start. Konkret ved virtuel undervisning skal eleverne være klar ved deres opladte computere, have etableret en god arbejdsplads med papir og blyant, så vi giver eleverne – og de giver sig selv - de bedste muligheder for at modtage instrukser fra den pågældende lærer.

Som forældre kan det være en god idé at tale med de unge om, hvad de laver og hvordan undervisningen forløber virtuelt. Det er vores erfaring, at jo mere opmærksomhed og opbakning de unge oplever til deres undervisningsforløb, jo mere motiverede er de og dermed bedre til at fokusere og lære. Det vil være en god øvelse for de unge, at give dem anledning til – sammen med jer - at reflektere over den nye undervisningsform og det at lære på denne nye måde.

For eleverne vil virtuel undervisning på hele skemaet betyde en noget anderledes skoledag, end de er vant til. Det kræver en ændring i planlægningen af både skoledag og pauser. Der er mange informationer at holde styr på, og flere steder at holde sig opdateret, og det kan opleves forvirrende. Derfor bør eleverne bruge tid på at få struktur på de mange informationer.

Eleverne skal følge med på henholdvis skolens hjemmeside nielsbrock.dk, MitNielsBrock og i platformen Teams, så alle er sikre på at have opdateret viden om forholdene på gymnasiet og i undervisningen.

Vi har fokus på, at eleverne oplever en blanding af de to undervisningsformer, fordi de begge har klare fordele. Med synkron undervisning sikrer vi, at eleverne får en form for dagligdag, og de opretholder kontakten til deres klasse. Med de forskellige værktøjer kan lærerne afvikle undervisning, næsten som i klasserummet, så eleverne kan være både mundtligt og skriftligt aktive. Ved asynkron undervisning er der stor fleksibilitet i forhold til, hvordan eleverne forventes af tilegne sig stoffet. Her kan eleverne også blive bedt om at aflevere videoer eller lydfiler for at opretholde en mundtlighed i forhold til fagene. Men uanset form, vil eleverne nok opleve en større mængde skriftlige opgaver, end vanligt.

Vi har endvidere opfordret eleverne til at følge myndighedernes udmeldinger for fornuftig adfærd og har givet dem adgang til rigelige mængder virtuelle undervisningsforløb inklusiv opgaver/lektier, så de kan roligt blive hjemme og tage fat.

Det kan naturligvis føles meget ensomt at sidde foran computeren og arbejde, hvorfor vi anbefaler eleverne at tage virtuel kontakt til deres klassekammerater via Teams. Her kan de arbejde sammen i grupper, men også chatte og holde videomøder. Den synkrone undervisning vil ligeledes oftest foregå i Teams, hvor eleverne dermed får talt med deres lærere og hinanden.

Studievejlederne har nye åbningstider og kontaktmuligheder. Se mere om det på forsiden af vores hjemmeside www.nielsbrock.dk under COVID-19.

Gymnasiet er lukket, dørene er låst og der er simpelthen ingen adgang. På nuværende tidspunkt planlægger vi at holde skolen lukket frem til påskeferien, men tingene ændrer sig meget hurtigt i denne tid, så eventuelle nye meldinger fra myndighederne vil naturligvis kunne ændre dette. Selvom dørene er lukket, så lukker vi ikke dørene til venskab, fællesskab og til hinanden. Vi skal bare vænne os til, for en tid, at gøre det på en anden måde. Og driller teknikken er ITs helpdesk og Learning Hub også åbne, og med udvidede åbningstider fra kl. 7.45-18 på alle hverdage.

Jeg vil afslutningsvis understrege, at vi på Niels Brock selvfølgelig er både kede af, og ærgerlige over, udviklingen i denne helt ekstraordinære og for os alle ganske uvante situation. Det helt fantastiske ved Niels Brock er jo vores elever, jeres børn – så selvom vi kun vil se dem virtuelt i den kommende tid, så glæder vi os til, at vi får lov til at åbne dørene igen.

Jeg håber dette brev har svaret på nogle af de spørgsmål, jeg ved flere af jer har haft. Men der er garanteret noget, vi ikke lige havde tænkt på, ligesom vi gerne tager imod gode råd – det er som sagt en helt uvant situation for os alle, som vi nok bedst kommer igennem ved at støtte hinanden.

Så er der noget, så skriv gerne til mig på direktoer@brock.dk

Med venlig hilsen

Anya Eskildsen, Direktør

 

Information til virksomheder og elever på Niels Brocks hovedforløb

Statsminister Mette Frederiksen har fastholdt nedlukning af nogle uddannelsesinstitutioner grundet Covid-19 smittefare. Niels Brocks Hovedforløb inkluderes i denne nedlukning foreløbigt frem til og med 10. maj 2020.

Dit skoleophold i denne periode vil fortsætte som planlagt med virtuel undervisning. Din underviser vil informere dig om forløbet, og du vil kunne finde information på Mitnielsbrock.

Situationen omkring COVID-19 ændrer sig hele tiden. Niels Brock opdaterer løbende hjemmesiden, hvor elever og virksomheder kan holde sig opdateret. På skolens intranet ”mitnielsbrock” orienteres skolens elever og medarbejdere om den aktuelle situation.

Helt overordnet gælder, at skolen følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets vejledninger.

Er du syg eller på anden vis forhindret i at deltage i undervisningen, gælder de samme fraværsregler, som ved normalt fravær. Har du mistanke om at du er syg grundet COVID-19 opfordrer vi til, at du holder dig orienteret på coronasmitte.dk og følger myndighedernes anvisninger.

 

Orientering om fagprøver på Niels Brock

Alle fagprøver afvikles digitalt til og med 10. maj. Der er sendt information til elevens e-boks. Virksomhederne er orienteret ved bilag i elevens e-boks. Eleven er forpligtet til at sende informationen videre til den elevansvarlige. Hvis du som elev skal til fagprøve i den omtalte periode, kan du finde mere information på Mitnielsbrock.dk i dit fagprøverum. Vi ønsker alle vores elever held og lykke med den forestående eksamen.

 

Orientering om praktikforløb for hovedforløbets elever

Vi er klar over, at virksomhederne har hjemsendte elever og har oplæringsansvarlige, som ikke er 100% tilgængelige. Vi henviser til Uddannelsesnævnet, som har udarbejdet en FAQ med svar på mange af de spørgsmål, der vedrører opfyldelse af praktikmål og eventuelle forlængelser. I kan finde svar på de mange spørgsmål her 

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis I har brug for vejledning.

Kontakt Uddannelseschef Henriette Jørgensen på hen@brock.dk

Studievejledning

Studievejledningen træffes på digstudie@brock.dk eller 33 41 91 60 på alle undervisningsdage i tidsrummet 9.00-14.00

Studievejlederne kan træffes på telefon eller via mail. Studievejlederne besvarer løbende på henvendelserne.

Daniel Kruse, tlf. 23214652, mail dakr@niels.brock.dk

Annemarie Lübben, tlf. 23214692, mail anc@brock.dk

Det er også muligt at få en samtale med skolens psykolog og SPS vejleder. Kontakt Lene Ulstrup på leul@niels.brock.dk

Studievejledningen på JTP træffes pr. tlf. hverdage i tidsrummet kl. 10.00-14.00: 

Lotte Hoffmann (også SPS-vejleder): tlf. 23214683, mail lhf@brock.dk

Kristina Olsen: tlf. 23214662, mail ols@brock.dk  

Ulla Justesen: tlf. 23214642, mail ulj@brock.dk  

Vi beder om, at eleverne kontakter Mikkel Thorup og Charlotte Bernard via mail og efterfølgende etablerer de korrespondance via enten mail, tlf. eller videochat. Eleverne skal huske at skrive deres fulde navn, klasse og tlf.nummer ved mailhenvendelser.

Den faste telefontid i perioden er mellem 10.00-12.00: 

Mikkel Thorup: tlf. 23214572, mail mkl@brock.dk

Charlotte Bernard: tlf. 23214606, mail cmb@brock.dk

Elever på EUX-gymnasiet, EUD voksen, EUS San Diego, EUD Online, EUS Online, Hovedforløbet samt Iværksætteruddannelsen vil kunne komme i kontakt med studie- og SPS-vejledere pr. telefon i følgende tidsrum. Udover det kan I komme i kontakt med jeres studievejleder på vejledning@brock.dk og med jeres SPS-vejleder på enten lmd@brock.dk (Lykke) eller spl@brock.dk (Stine). Planlagte personlige samtaler vil blive afholdt pr. telefon, ligesom kommende samtaler. 

Mandag 

Telefontid kl. 9.00-11.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

Lykke Malle Kirkemann: tlf. 23214608 (SPS)

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

 

Tirsdag 

Telefontid kl. 9.00-11.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

Stine Plougsbæk: tlf. 23214612 (SPS)

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

 

Onsdag 

Håndtering af visitation ung, voksen samt RKV

 

Torsdag 

Telefontid kl. 9.00-11.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

Lykke Malle Kirkemann: tlf. 23214608 (SPS)

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

Stine Plougsbæk: tlf. 23214612

 

Fredag 

Telefontid kl. 9.00-11.00:

Telefontid studievejledere og SPS-vejledere:

Sanne Krarup: tlf. 23214685

Maj Møller Lauritsen: tlf. 23214556

Stine Plougsbæk: tlf. 23214612

 

Telefontid kl. 13.00-15.00

Studievejledere:

Rikke Kobberø: tlf. 23214682

Louise Dons Christensen: tlf. 23214605

Elever, der er blevet tildelt specialpædagogisk støtte (SPS) under deres uddannelse på Niels Brock, vil fortsat kunne få SPS-støtte i den periode, skolen er lukket. Den SPS-vejleder eller den underviser, der læser studiestøttetimer med eleverne, vil løbende tjekke ind med SPS-eleverne og sikre, at de har det godt og får den hjælp og støtte, de har behov i forhold til deres uddannelse og den særlige situation, de befinder sig i med virtuel undervisning hjemmefra. De allerede planlagte aftaler og studiestøttetimer vil blive læst som normalt enten virtuelt eller ved telefonmøder. På Niels Brock er vi særligt opmærksomme på de elever, der har brug for ekstra støtte og vejledning i denne tid, og alle vores SPS-vejlederne har direkte kontakt til deres elever.  

Telefonvejledning mandag til torsdag kl. 10-11.30 og kl. 12-13 og træffes på mail jut@brock.dk