Gennemsigtighed og åbenhed

På Niels Brock er vi underlagt lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Kort sagt betyder det, at du som elev, kursist, underviser etc. har krav på en række oplysninger om Niels Brock. Niels Brock har tilsluttet sig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vejledning for hjemmesider, der danner ramme for opbygningen af siden. Denne side fungerer som et indeks til at finde de oplysninger.

Gymnasier

Via Uddannelsesguidens Adgangskort, kan du se, hvilke videregående uddannelser, Niels Brocks studieretninger giver adgang til eller du kan finde information på uddannelsessiderne under "Praktiske oplysninger" - "Hvad kan du blive". 

I tilfælde af, at der er deltagerbetaling på studieretningen, vil det enten fremgå på studieretningssiden og/eller blive kommunikeret direkte til eleven via e-boks. 

Du finder en beskrivelse af fagudvalget under hver studieretning her.

Niels Brock udbyder supplerende overbygningsfagpakker til elever fra HF og IB som har en ambition om at læse på en videregående uddannelse. Du finder uni-fagpakkerne her.

Du finder handelsgymnasiernes fagudbud indenfor hver studieretning her.

Niels Brock har lavet en række tiltag for at fastholde både svage og stærke elever. Læs mere om tiltagene her: 

Masterclass på Niels Brock

Elevhåndbøger

På Vej - Niels Brocks mål og strategier 

Fraværsstatistik 2018-19

Fysisk fravær

 

2017/2018

2018/2019

Handelsgymnasiet JTP

9,6%

9,0%

Det Internationale Gymnasium

8,5%

7,7%

Innovationsgymnasiet

10,0%

8,6%

Handelsgymnasiet NVG

7,7%

8,1%

Samlet

9,2%

8,4%

     

Skriftligt fravær (2018/2019)

 

                   4,6%

 

 

Fraværsstatistik 2017-18

 • Handelsgymnasiet JTP 9,5%
 • Det Internationale Gymnasium 8,5%
 • Innovationsgymnasiet 10,0%
 • Handelsgymnasiet Nørre Voldgade 7,7%
 • Samlet for HHX 9,2%

 

Alle oplysninger om Gymnasial Supplering kan findes her.

Hos Niels Brock kan du få en individuel kompetencevurdering ved at kontakte studievejledningen på de forskellige studieretninger. Du finder kontaktinfo på studieretningssiderne.

Der findes en beskrivelse af optagelsesprocessen under alle studieretninger og en tilmeldingsknap som fører direkte til www.optagelse.dk.

At blive optaget på HHX kræver, at du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk. Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optagelse på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte julius@brock.dk, hvis du ønsker optagelse på et af gymnasierne på Julius Thomsens Plads eller linnesgade@brock.dk, hvis du ønsker optagelse på det Internationale Gymnasium. 

Optagelsesbetingelser

På HHX kan du vælge begyndersprog A-niveau eller fortsætterniveau A eller B-niveau. Begynderniveau A-niveau kræver ikke, at du har haft sproget før. Fortsættersprog niveau A eller B kræver, at du har haft fem års prøveforberedende undervisning, inden du starter på din HHX-uddannelse. På alle ungdomsuddannelser kan du blive optaget med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller tilsvarende.

Optagelsesprøve (for ikke uddannelsesparate)

Bliver du ikke erklæret uddannelsesparat af din folkeskole, optager vi dig som udgangspunkt ikke på Niels Brocks Handelsgymnasier. Vi kan dog vælge at indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du kan bevise, at du har de faglige kompetencer, der skal til for at gå i gymnasiet.

Du skal til prøve i dansk, engelsk, matematik og enten tysk eller fransk afhængig af, hvilket sprog du har/havde i folkeskolen. 

Alle prøverne er elektroniske og uden hjælpemidler. Du kan dog få brug for papir og blyant, så det skal du huske at medbringe.

Under prøverne er det ikke tilladt at gå på nettet, tale med andre eller høre musik.

Vi slutter ca. kl. 13.00. Der er 15 minutters pause mellem hver prøve. Det vil derfor være en god idé at have lidt at spise og drikke med. Du får svar om prøvens resultat via din digitale postkasse i løbet af en uge og vil eventuelt blive indkaldt til en opfølgende samtale eller mundtlig prøve. Alle prøver skal bestås for at blive optaget på Niels Brock. Det bemærkes at optagelsesprøven også er gældende, hvis du har søgt andre gymnasiale uddannelser som din 2. prioritet.

Info om optagelse

Husk at tjekke din digitale postkasse

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve om din optagelse blive sendt til din digitale postkasse - og det er dit eget ansvar at tjekke den.

Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk. Du kan sætte den op, så den kommunikerer med din e-boks, og så du får en notifikation via sms og/eller mail, når du modtager ny post. Der sendes ikke post til dine forældre/værge med info om optagelse. Er du under 18 år, kan de få adgang til din postkasse og dermed hjælpe dig med at tjekke din post.

Hvis du er under 15 år, vil din post blive sendt hjem til dig med Postnord, indtil du fylder 15 år.

Bliver du optaget på Niels Brock, vil du også her modtage alt post via din digitale postkasse, i den tid du går på skolen.
Når du søger om optagelse, skal dine forældre/værge udfylde deres personlige data. Det er vigtigt, at de udfylder deres CPR-nummer korrekt, da post til dem ligeledes sendes til deres digitale postkasse. 
Det kan f.eks. være indkaldelse til forældreaftener mm.

Læs mere om prøver og eksamen i gymnasiernes elevhåndbøger.

Niels Brock har indgået en aftale med Systime og skolens elever kan frit benytte sig af deres e-bøger. Læs mere i gymnasiernes elevhåndbøger.

Studieplaner for alle Niels Brocks studieretninger findes her: Studieplaner

Du finder mål og indhold for de enkelte fag på Niels Brocks uddannelser her: Studieplaner og undervisningsplaner

På UVMs hjemmeside kan du finde uddybende information om de forskellige læreplaner:

Find læreplaner for de obligatoriske fag her

Find læreplaner for valgfagene her 

Find læreplaner for tilvalgsfagene her

Alle Niels Brocks aktuelle gymnasiale uddannelser og udbud af fag kan altid findes på Niels Brock HHX

Læseplaner kan altid findes på studieretningssiderne eller i vores studieplaner

Her finder du undervisningsbeskrivelser for alle ungdomsuddannelserne: Undervisningsbeskrivelser

Valgfag findes under de enkelte studieretninger. 

Erhvervsuddannelser

Der er deltagerbetaling på EUX Business International. Læs mere her.

Niels Brock udbyder Erhvervsuddannelse for voksne. Du kan læse mere her

Her finder du de lokale undervisningsplaner for erhvervsuddannelserne: Studieplaner og undervisningsplaner (LUP)

For erhvervsuddannelser er nøgletallene:

 • Elevernes fuldførelsestid
 • Fuldførelsesfrekvens
 • Frafald
 • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Du kan finde de relevante nøgletal om erhvervsuddannelserne i Undervisningsministeriets databank.

Ordensregler for erhvervsuddannelserne kan findes i erhvervsuddannelsernes elevhåndbøger: 

EUD og EUX elevhåndbog

EUS elevhåndbog

EUD og EUX voksen elevhåndbog

Erhversuddannelsernes regler for prøver og eksamen finder du i elevhåndbøgerne: 

EUD og EUX elevhåndbog

EUS Elevhåndbog

EUD og EUX voksen elevhåndbog

Som særlige uddannelsesudbud har Niels Brock EUX Business Iværksætter og EUX Business International

Alle Niels Brocks aktuelle erhvervsuddannelser kan altid findes her: Erhvervsuddannelser

Her finder du undervisningsbeskrivelser for erhvervsuddannelserne.

AMU

Hvis du ønsker at skifte et eller flere af modulerne på dit tilmeldte forløb til et tilsvarende modul på et andet sammenhængende forløb med anden dato, kan du mod betaling, deltage på det pågældende modul næste gang der er plads på et forløb.

Tilskud til kost og logi
Som deltager på AMU kurser kan du eller din arbejdsgiver få tilskud til kost og logi, hvis du er i arbejde, er i AMU-målgruppen og har mindst 60 km fra bopæl til indkvarteringsstedet. Dette gælder uanset et kursus gennemføres som internat eller på Niels Brocks kursusafdeling og deltageren overnatter på hotel eller lignende.

Tilskuddet udgør max. kr. 500,- pr. overnatning, og udbetales direkte til kursisten til dokumenterede udgifter. Det er overnatninger, der udløser tilskuddet, og der kan derfor højst udbetales 4 gange pr. uge.

Link til ansøgning om udbetaling http://sdbf.dk/brock - Vælg Niels Brock som organisation i øverste højre hjørne og log herefter ind med dit NemId.

VEU/løntabsgodtgørelse
Der kan opnås løntabsgodtgørelse for kursister der tilhører AMU-målgruppen efter gældende regler. VEU-godtgørelsen udgør i 2021 kr. 892,- pr. dag pr. fuldtidsansat.

Der kan max være 24 personer på et kursus. Er kurset overtegnet, kan man komme på venteliste og får besked om det næstkommende kursus. Vores minimum er 24 personer, hvilket er beskrevet på hjemmesiden under hvert enkelt kursus.

Niels Brock er forpligtet til at leve op til at beskrive følgende ved alle AMU-kurser. 

 • 1. Uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode
 • 2. Afholdelsesform
 • 3. Sted
 • 4. Eventuel tilmeldingsfrist 
 • 5. Begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for eventuelt afsluttende eksamen/prøve
 • 6. Eventuelle optagelsesbetingelser
 • 7. Den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende (normeret uddannelsestid/årsværknormering) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser og fagspecifikke kurser,
 • 8. Oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid/årsværksnormering med oplysning om den uddannelsestid/årsværksnormering, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. 
 • 9. Deltagerbetalingens størrelse 
 • 10. For enkeltfagene, oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår.

Fra 1. januar 2020 er der obligatoriske prøver i Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Prøverne er multiple choice opgaver eller casebaserede praktiske opgaver.

Kursusbevis opnås ved bestået prøve.

Hvis prøven ikke bestås kan man tilmelde sig en omprøve til kursus@brock.dk senest 5 hverdage efter den prøven. Oplys følgende:

 • Fulde navn 
 • Fødselsdato (6 første cifre) 
 • Kursusnavn
 • Dato for ikke bestået prøve

Kursister, som ikke har deltaget eller ikke ønskede at deltage i AMU prøven kan tilmelde sig én omprøve jf. ovenstående.

Klage
Kursister kan klage over prøver efter gældende regler. Klager skal indgives skriftligt til kursus@brock.dk senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget. Læs mere om klagemuligheder her.

Når flere tilskudsberettigede uddannelsesaktiviteter markedsføres som et samlet – sammensat – kursusforløb fremgår hvilke konkrete arbejdsmarkedskurser, der indgår – herunder den godkendte titel og AMU kode - tillige med deltagerbetalingen.

Kurser, som ikke er AMU, men indtægtsdækket virksomhed (IDV) er altid anført med en særskilt pris.

FKBer og AMU-mål kan findes i Niels Brocks udbudspolitik

På denne side har vi listet, hvilke kurser Niels Brock har udlagt og fået udlagt. 

Udlagt undervisning

Skoler som ønsker udlagt undervisning fra Niels Brock, bedes udfylde aftaleskemaet.  Skemaet underskrives, indscannes og mailes til Flemming Hansen flh@brock.dk, som tager stilling til ansøgningen. Hvis ansøgningen imødekommes, underskrives aftalen og returneres til afsenderen.

Læs aftale om udlagt undervisning

Niels Brock har i 2021 fået udlagt:

47562 Valg af markedsføringskanal

fra                   

Tietgen Skolen

Rugårdsvej 286

5210 Odense

Skole 461415

Fag 48390 Arbejdet med lavaffektive metoder -Low arousal

Fag 48703 Deeskalerende kommunikation

fra

SOSU Østjylland

skole 280879

 

Niels Brock samarbejder normalt med følgende skoler:


Campus Bornholm

Minervavej 1
3700 Rønne
Skole 400408

Erhvervskolen Nordsjælland

Milnersvej 48
3400 Hillerød
Skole 219411

Køge Handelsskole

Uddannelsesvej 20
4600 Køge
Skole 259401

Niels Brock benytter sig ikke af udliciteringsaftaler.

Tilmelding til AMU kurser foretages via Niels Brocks hjemmeside eller direkte via www.voksenuddannelse.dk, som er det site, man henvises til fra Niels Brocks hjemmeside. Det gælder uanset der er tale om enkelt personer eller virksomheder, som gerne vil tilmelde flere.

Virksomheder der skal tilmelde flere kursister til aftalte kursusforløb får oplyst et såkaldt ”kviknummer”, som skal anvendes i forbindelse med tilmelding på voksenuddannelse.dk.

I forbindelse med tilmeldingen kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis medarbejderne får udbetalt løn under uddannelsen.

OBS: Tilmelding af ledige skal ske direkte hos A-kasse via en udfyldt blanket AR237. Blanketten kan downloades fra Niels Brocks hjemmeside under hvert af de kurser, der er udbudt særligt til ledige. Blanketten udfyldes af kursisten, som sender den til a-kassen, som i givet fald kurset bevilges, sender blanketten til Niels Brocks kursusafdeling (kursus@brock.dk)

Tilmeldning kan også ske via en købsaftale fra jobcenteret.

Særlige ønsker
Niels Brocks kursusafdeling kan kontaktes på telefon 3341 9100 eller på kursus@brock.dk hvis der er behov for særlige vilkår i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling, deltager antal o.s.v.

Afbudsgebyrer
Afbud skal ske tidligst muligt og minimum 7 dage inden kursusstart til kursus@brock.dk. Ved afbud senere end 7 kalenderdage inden kursusstart eller ved udeblivelse pålægges kursusfaktura følgende gebyrer.

Afbuds- og udeblivelsesgebyr:

 • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
 • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
 • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
 • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en kollega, bortfalder gebyret.

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at Niels Brock løbende evaluerer skolens AMU-uddannelser. Til formålet anvender vi systemet viskvalitet.dk og fremlægger resultaterne her på siden. Desuden kommenterer vi på resultaterne og fortæller om vores værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt: viskvalitet

Fællesdel

Niels Brocks værdigrundlag findes her.

Evalueringer er en vigtig del af det daglige arbejde på Niels Brock. Derfor laver vi løbende evalueringer på alle skolens afdelinger. Læs mere om evalueringerne under viskvalitet.

Arbejdstilsynet har givet os en grøn smiley og vurderet at vores arbejdsmiljø er i orden. Find vurderingen her

Formular for beslutning om midlertidig forlængelse eller genoptagelse af nødundervisning på Niels Brock i udfyldt og bestyrelsesgodkendt form findes her.

Niels Brock er en privat selvejende institution og er derfor ikke forpligtet til at offentliggøre bestyrelsesreferater.

Oversigten over Niels Brocks bestyrelse findes her

Niels Brock bruger www.uddannelsesstatistik.dk som den centrale database der er stillet til rådighed af Undervisningsministeriet. 

På alle uddannelserne er der elevråd, som består af elevrepræsentanter fra hver klasse. Desuden har vi på Niels Brock et overordnet elevråd, MegaBrock, der består af formænd og næstformænd fra de respektive elevråd.

MegaBrock ledes af en Ungdirektør, der vælges blandt medlemmerne. Ungdirektøren vælges for et halvt år ad gangen og refererer til Niels Brocks direktør.

MegaBrock udpeger desuden to elevrepræsentanter til Niels Brocks bestyrelse.

Du kan læse mere om Niels Brocks fuldførelsesfrekvens og fuldførelsestid i vores managementnotat.

Du kan læse om Niels Brocks indsatsområder i vores årlige publikation På Vej.

Du kan læse om karaktergivning i Niels Brocks managementnotat

• Som udgangspunkt ser Niels Brock positivt på henvendelser fra politiske ungdomsorganisationer og organisationer med en klar og betydelig samfundsopgave, der gerne vil besøge Niels Brock og i kontakt med eleverne.

• Organisationerne og Niels Brock aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

• Hvis aktiviteten indeholder direkte rekrutterings- eller salgselementer målrettet eleverne, forbeholder Niels Brock sig ret til at afvise aktiviteten.

• Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt eleverne.

• Niels Brock anviser steder (eksempelvis opslagstavler), hvor organisationerne kan placere eller hænge materiale om evt. aktivitet op.

• Såfremt der indgås en konkret aftale om besøg på Niels Brock, overvejer Niels Brock, hvorvidt der kan etableres samspil mellem organisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

• Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere (ungdoms)organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

• De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på Niels Brock skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

• Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

• Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på Niels Brock.

• Organisationerne er ansvarlige for at gøre klar og rydde op/tage materiale ned  efter et arrangement.  

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø og sikre den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning på vores mål og handlingsplaner. Find kvalitetsarbejdet her

Mission

På Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, der:

 • sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer
 • optimerer mulighederne for den enkelte

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Vision

Niels Brocks ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole - anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

Du kan læse mere om overgangsfrekvens til anden uddannelse i Niels Brocks managementnotat.

Du kan læse mere om overgangsfrekvens til beskæftigelse i Niels Brocks managementnotat

Niels Brocks pædagogiske udgangspunkt og praksis er:

Professionalisme

De lærende deltagere er hårdtarbejdende og motiverede. Inddragelse af deltagernes erfaringer er et grundlæggende pædagogisk princip på Niels Brock, fordi disse har stor betydning for deltagerne – både bevidst, følelsesmæssigt og socialt – og de bidrager dermed til at skabe mening og motivation.

IKT baseret læring

Det er helt afgørende, at læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i den verden, vi er en del af, og derfor er informations- og kommunikationsteknologi (IKT) en naturlig medtænkt del af forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for både medarbejdere og deltagere.

Praksisnær læring

Praksisnær kompetenceudvikling handler om at skabe en tættere sammenhæng mellem læring på skolen og deltagernes daglige praksis. Læringen sker i en stadig refleksiv diskussion med inddragelse af teori og praksis.

Problemorienteret læring

På Niels Brock er der et fokus på at deltagerne tilegner sig evnen til selvstændigt at identificere de problemer/tage udgangspunkt i den undren, der er knyttet til de aktiviteter de arbejder med.

Innovativ og internationalt orienteret læring 

Den tiltagende globalisering stiller særlige krav til det internationale perspektiv og udvikling af deltagernes innovative kompetencer.

Skolens studie- og ordensregler findes her.

Skolens retningslinjer om Digital dannelse og netadfærd findes her.

Skolen har pr. 1. august 2020 indført Røgfri skoletid. Læs her.

Niels Brock benytter sociale klausuler.

Niels Brocks vedtægter findes her.

Her offentliggør Niels Brock al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af vores undervisning når den er tilgængelig. Grundoplysningerne bygger på vores eget skøn om relevans og væsentlighed.