Gennemsigtighed og åbenhed

På Niels Brock er vi underlagt lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Kort sagt betyder det, at du som elev, kursist, underviser etc. har krav på en række oplysninger om Niels Brock. Niels Brock har tilsluttet sig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vejledning for hjemmesider, der danner ramme for opbygningen af siden. Denne side fungerer som et indeks til at finde de oplysninger.

Gymnasier

Via Uddannelsesguidens Adgangskort, kan du se, hvilke videregående uddannelser, Niels Brocks studieretninger giver adgang til eller du kan finde information på uddannelsessiderne under "Praktiske oplysninger" - "Hvad kan du blive". 

I tilfælde af, at der er deltagerbetaling på studieretningen, vil det enten fremgå på studieretningssiden og/eller blive kommunikeret direkte til eleven via e-boks. 

Du finder en beskrivelse af fagudvalget under hver studieretning her.

Niels Brock udbyder supplerende overbygningsfagpakker til elever fra HF og IB som har en ambition om at læse på en videregående uddannelse. Du finder uni-fagpakkerne her.

Du finder handelsgymnasiernes fagudbud indenfor hver studieretning her.

Niels Brock har lavet en række tiltag for at fastholde både svage og stærke elever. Læs mere om tiltagene her: 

Masterclass på Niels Brock

Elevhåndbøger

På Vej - Niels Brocks mål og strategier 

Fraværsstatistik 2018-19

Fysisk fravær

 

2017/2018

2018/2019

Handelsgymnasiet JTP

9,6%

9,0%

Det Internationale Gymnasium

8,5%

7,7%

Innovationsgymnasiet

10,0%

8,6%

Handelsgymnasiet NVG

7,7%

8,1%

Samlet

9,2%

8,4%

     

Skriftligt fravær (2018/2019)

 

                   4,6%

 

 

Fraværsstatistik 2017-18

 • Handelsgymnasiet JTP 9,5%
 • Det Internationale Gymnasium 8,5%
 • Innovationsgymnasiet 10,0%
 • Handelsgymnasiet Nørre Voldgade 7,7%
 • Samlet for HHX 9,2%

 

Alle oplysninger om Gymnasial Supplering kan findes her.

Hos Niels Brock kan du få en individuel kompetencevurdering ved at kontakte studievejledningen på de forskellige studieretninger. Du finder kontaktinfo på studieretningssiderne.

Der findes en beskrivelse af optagelsesprocessen under alle studieretninger og en tilmeldingsknap som fører direkte til www.optagelse.dk.

At blive optaget på HHX kræver, at du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk. Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optagelse på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte julius@brock.dk, hvis du ønsker optagelse på et af gymnasierne på Julius Thomsens Plads eller linnesgade@brock.dk, hvis du ønsker optagelse på det Internationale Gymnasium. 

Optagelsesbetingelser

På HHX kan du vælge begyndersprog A-niveau eller fortsætterniveau A eller B-niveau. Begynderniveau A-niveau kræver ikke, at du har haft sproget før. Fortsættersprog niveau A eller B kræver, at du har haft fem års prøveforberedende undervisning, inden du starter på din HHX-uddannelse. På alle ungdomsuddannelser kan du blive optaget med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller tilsvarende.

Optagelsesprøve (for ikke uddannelsesparate)

Bliver du ikke erklæret uddannelsesparat af din folkeskole, optager vi dig som udgangspunkt ikke på Niels Brocks Handelsgymnasier. Vi kan dog vælge at indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du kan bevise, at du har de faglige kompetencer, der skal til for at gå i gymnasiet.

Du skal til prøve i dansk, engelsk, matematik og enten tysk eller fransk afhængig af, hvilket sprog du har/havde i folkeskolen. 

Alle prøverne er elektroniske og uden hjælpemidler. Du kan dog få brug for papir og blyant, så det skal du huske at medbringe.

Under prøverne er det ikke tilladt at gå på nettet, tale med andre eller høre musik.

Vi slutter ca. kl. 13.00. Der er 15 minutters pause mellem hver prøve. Det vil derfor være en god idé at have lidt at spise og drikke med. Du får svar om prøvens resultat via din digitale postkasse i løbet af en uge og vil eventuelt blive indkaldt til en opfølgende samtale eller mundtlig prøve. Alle prøver skal bestås for at blive optaget på Niels Brock. Det bemærkes at optagelsesprøven også er gældende, hvis du har søgt andre gymnasiale uddannelser som din 2. prioritet.

Info om optagelse

Husk at tjekke din digitale postkasse

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve om din optagelse blive sendt til din digitale postkasse - og det er dit eget ansvar at tjekke den.

Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk. Du kan sætte den op, så den kommunikerer med din e-boks, og så du får en notifikation via sms og/eller mail, når du modtager ny post. Der sendes ikke post til dine forældre/værge med info om optagelse. Er du under 18 år, kan de få adgang til din postkasse og dermed hjælpe dig med at tjekke din post.

Hvis du er under 15 år, vil din post blive sendt hjem til dig med Postnord, indtil du fylder 15 år.

Bliver du optaget på Niels Brock, vil du også her modtage alt post via din digitale postkasse, i den tid du går på skolen.
Når du søger om optagelse, skal dine forældre/værge udfylde deres personlige data. Det er vigtigt, at de udfylder deres CPR-nummer korrekt, da post til dem ligeledes sendes til deres digitale postkasse. 
Det kan f.eks. være indkaldelse til forældreaftener mm.

Læs mere om prøver og eksamen i gymnasiernes elevhåndbøger.

Niels Brock har indgået en aftale med Systime og skolens elever kan frit benytte sig af deres e-bøger. Læs mere i gymnasiernes elevhåndbøger.

Studieplaner for alle Niels Brocks studieretninger findes her: Studieplaner

Du finder mål og indhold for de enkelte fag på Niels Brocks uddannelser her: Studieplaner og undervisningsplaner

På UVMs hjemmeside kan du finde uddybende information om de forskellige læreplaner:

Find læreplaner for de obligatoriske fag her

Find læreplaner for valgfagene her 

Find læreplaner for tilvalgsfagene her

Alle Niels Brocks aktuelle gymnasiale uddannelser og udbud af fag kan altid findes på Niels Brock HHX

Læseplaner kan altid findes på studieretningssiderne eller i vores studieplaner

Her finder du undervisningsbeskrivelser for alle ungdomsuddannelserne: Undervisningsbeskrivelser

Valgfag findes under de enkelte studieretninger. 

Erhvervsuddannelser

Der er deltagerbetaling på EUX Business International. Læs mere her.

Niels Brock udbyder Erhvervsuddannelse for voksne. Du kan læse mere her

Her finder du de lokale undervisningsplaner for erhvervsuddannelserne: Studieplaner og undervisningsplaner (LUP)

For erhvervsuddannelser er nøgletallene:

 • Elevernes fuldførelsestid
 • Fuldførelsesfrekvens
 • Frafald
 • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Du kan finde de relevante nøgletal om erhvervsuddannelserne i Undervisningsministeriets databank.

Ordensregler for erhvervsuddannelserne kan findes i erhvervsuddannelsernes elevhåndbøger: 

EUD og EUX elevhåndbog

EUS elevhåndbog

EUD og EUX voksen elevhåndbog

Erhversuddannelsernes regler for prøver og eksamen finder du i elevhåndbøgerne: 

EUD og EUX elevhåndbog

EUS Elevhåndbog

EUD og EUX voksen elevhåndbog

Som særlige uddannelsesudbud har Niels Brock EUX Business Iværksætter og EUX Business International

Alle Niels Brocks aktuelle erhvervsuddannelser kan altid findes her: Erhvervsuddannelser

Her finder du undervisningsbeskrivelser for erhvervsuddannelserne.

AMU

Hvis du ønsker at skifte et eller flere af modulerne på dit tilmeldte forløb til et tilsvarende modul på et andet sammenhængende forløb med anden dato, kan du mod betaling, deltage på det pågældende modul næste gang der er plads på et forløb.

Tilskud til kost og logi

Du eller din arbejdsgiver har mulighed for tilskud til kost og logi, hvis du er i arbejde, tilhører VEU-målgruppen og har mindst 60 km fra bopæl til indkvarteringsstedet. Dette gælder både når et kursus gennemføres som internat og når det gennemføres på skolen og deltageren overnatter på hotel eller lignende. Retten til tilskud for kost og logi er kun gældende for personer i VEU-målgruppen.

Tilskuddet til kost og logi udgør max. kr. 500,- pr. overnatning, og tilskuddet udbetales direkte til kursisten til dokumenterede udgifter. Det er overnatningen, der udløser tilskuddet, og der kan derfor på et ugekursus højst udbetales 4 gange kr. 500,-. Link til ansøgning om udbetaling http://sdbf.dk/brock - Vælg Niels Brock som organisation i øverste højre hjørne og log herefter ind med dit NemId.

Der kan max være 24 personer på et kursus. Er kurset overtegnet, kan man komme på venteliste og får besked om det næstkommende kursus. Vores minimum er 24 personer, hvilket er beskrevet på hjemmesiden under hvert enkelt kursus.

Niels Brock er forpligtet til at leve op til at beskrive følgende ved alle AMU-kurser. 

 • 1. Uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode
 • 2. Afholdelsesform
 • 3. Sted
 • 4. Eventuel tilmeldingsfrist 
 • 5. Begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for eventuelt afsluttende eksamen/prøve
 • 6. Eventuelle optagelsesbetingelser
 • 7. Den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende (normeret uddannelsestid/årsværknormering) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser og fagspecifikke kurser,
 • 8. Oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid/årsværksnormering med oplysning om den uddannelsestid/årsværksnormering, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. 
 • 9. Deltagerbetalingens størrelse 
 • 10. For enkeltfagene, oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår.

Fra 1. januar 2020 er der obligatoriske prøver i kurser under Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Prøverne afvikles i slutningen af kurserne og består overvejende af multiple choice opgaver. I sjældnere tilfælde kan prøver være skriftlige, mundtlige eller praktiske.

Bestået prøve er en forudsætning for at der kan udstedes kursusbevis.

Hvis prøven ikke bestås er der mulighed for at tilmelde sig en omprøve ved at sende en mail til kursus@brock.dk senest 5 hverdage efter den ikke beståede prøve med følgende oplysninger:

Fulde navn 

Fødselsdato (6 første cifre) 

Kursusnavn

Dato for ikke bestået prøve

Har kursisten ikke har deltaget eller ikke ønsker at deltage i AMU prøven, er der også her mulighed for at tilmelde sig til 1 omprøve. Følg ovenstående procedure for tilmelding til omprøve.

Kursister kan klage over prøver efter gældende regler. Klager skal indgives skriftligt til kursus@brock.dk senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget. Læs mere om klagemuligheder her.

Niels Brock følger følgende regler for sammensatte forløb.

Når flere tilskudsberettigede uddannelsesaktiviteter markedsføres som et samlet kursusforløb, skal det fremgå, hvilke konkrete arbejdsmarkedsuddannelser der indgår, tillige med deltagerbetalingen for de enkelte dele. Institutionen skal ved udbud og markedsføring samtidig sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder, der alene har behov for enkelte af uddannelserne i det samlede kursusforløb, kan få deres uddannelsesønske imødekommet på institutionen eller på en anden nærtliggende institution inden for en rimelig tid.

Hvis skolen skønner, at der er behov herfor, kan skolen give kursusforløbet en fælles titel, men de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag skal altid samtidig markedsføres med den godkendte titel og kode. Den fælles overskrift skal være loyal over for hensigten med AMU-systemet. Den fælles overskrift må ikke knytte forløbet til et konkret produkt, for eksempel et it-program. Det er således ikke tilladt, at et produkt, som f.eks. Adobe Photoshop, Microsoft Word og Microsoft Excel, nævnes i den fælles titel.

Markedsføringen må ikke sammenblande AMU-aktivitet og aktiviteter, som gennemføres som indtægtsdækket virksomhed (IDV) som f. eks. uddannelsesplanlægning. Tilbydes der ydelser som IDV, skal prisen anføres særskilt, og det skal fremgå, at det er muligt at deltage i AMU-aktiviteten uden tilkøb af andre ydelser.

FKBer og AMU-mål kan findes i Niels Brocks udbudspolitik

På denne side har vi listet, hvilke kurser Niels Brock har udlagt og fået udlagt. 

Udlagt undervisning

Skoler som ønsker udlagt undervisning fra Niels Brock, bedes udfylde aftaleskemaet.  Skemaet underskrives, indscannes og mailes til Flemming Hansen flh@brock.dk, som tager stilling til ansøgningen. Hvis ansøgningen imødekommes, underskrives aftalen og returneres til afsenderen.

Læs aftale om udlagt undervisning

Niels Brock har i 2021 fået udlagt kurset:

47562 Valg af markedsføringskanal

Fra                   

Tietgen Skolen

Rugårdsvej 286

5210 Odense

Skole 461415

Niels Brock samarbejder normalt med følgende skoler:


Campus Bornholm

Minervavej 1
3700 Rønne
Skole 400408

Erhvervskolen Nordsjælland

Milnersvej 48
3400 Hillerød
Skole 219411

Køge Handelsskole

Uddannelsesvej 20
4600 Køge
Skole 259401

Niels Brock benytter sig ikke af udliciteringsaftaler.

Tilmelding

Fra den 1. november 2011 skal virksomheder søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis medarbejderne får udbetalt løn under uddannelsen. Dette skal gøres digitalt via www.efterUddannelse.dk.

OBS: Tilmelding af ledige kan ikke ske via portalen, men skal ske direkte hos A-kasse eller jobcenter.

For virksomheder der ønsker at tilmelde kursister, tages der kontakt til Niels Brock, som sørger for at sende virksomheden et kviknummer hvor det er muligt at gå ind og navngive deltagerne.

Hvis I tilmelder en medarbejder uden navngivning, vil jeres tilmelding blive registreret som en reservation,  og ikke som en endelig tilmelding. Reservationen vil være til rådighed for jer i 14 dage. Har I mod forventning ikke navngivet pladsen med et korrekt cpr.nr. vil reservationen blive annulleret.

Tillægsydelser

Hvis I som virksomhed har behov for en særlig tilrettelæggelses- eller afholdelsesform, f.eks. dobbelt lærer-dækning, ændret undervisningsform f.eks virksomhedsforlagt, weekend-, aften- eller natundervisning, har vi mulighed for at efterkomme jeres ønsker. Ring og hør nærmere herom på tlf. 3341 9100.

Tomme pladser

Der er som virksomhed mulighed for at sikre gennemførelse af et kursus selvom der ikke er 24 deltagere. Der vil så blive tale om ”fleksibel deltagerbetaling” (betaling af tompladser). Ring eventuelt og hør nærmere på tlf. 3341 9100.

Afmelding

Afbud skal ske så tidligt som muligt, og minimum 7 dage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt. Hvis du melder afbud senere end 7 kalenderdage før kursusstart er følgende gebyrer gældende.

Afmelde- og udeblivelsesgebyr:

 • Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - gælder for kurser med varighed op til 37 timer
 • Max. gebyr for afmelding: kr. 2500 - gælder for kurser med varighed over 37 timer
 • Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 – gælder for kurser med varighed op til 37 timer
 • Max. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 – gælder for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden medarbejder, bortfalder gebyret.

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse og befordring
Der kan opnås tilskud til løn og befordring for deltagere der tilhører AMU-målgruppen efter gældende regler. VEU-godtgørelsen udgør i 2021 kr. 892,- pr. dag pr. fuldtidsansatte.

Indkvartering og forplejning

Såfremt du har over 60 km til uddannelsesstedet, er du berettiget til at søge om tilskud til indkvartering og forplejning, efter gældende regler, medmindre du har en uddannelse som overstiger erhvervsuddannelses niveau, og du har brugt den indenfor de sidste 5 år. Er du ikke berettiget, er vi selvfølgelig stadig behjælpelig med at anvise indkvartering og forplejning.

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at Niels Brock løbende evaluerer skolens AMU-uddannelser. Til formålet anvender vi systemet viskvalitet.dk og fremlægger resultaterne her på siden. Desuden kommenterer vi på resultaterne og fortæller om vores værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt: viskvalitet

FVU

Niels Brock udbyder FVU følgende undervisning for voksne, som Forberedende Voksen Undervisning på følgende områder

 1. Åbne holdforløb
 2. Forældreundervisning på skoler og i børnehaver o.l.
 3. Holdforløb for virksomheder, hvor FVU er en del af uddannelsesplanen for virksomheden.

Vores udbud af FVU-undervisning kan altid findes her.

Ved åbne forløb, fastsættes startdato først når der har vist sig et deltagerantal på minimum 12 deltagere.

Ved Forældreundervisning, fastsættes en startdato i samarbejde med den enkelte skole eller institution. Deltagerantallet skal her ligeledes være 12 deltagere.

Ved holdforløb for virksomheder, fastsættes startdato i samarbejde med virksomheden. Deltagerantallet afhænger af det samlede forløbs handlingsplan.

For øvrige informationer, henvises til vores udgiver af driftsoverenskomst, KVUC (kvuc.dk)

I prøvebekendtgørelsens § 6, stk. 2-4, oplistes samtlige oplysninger om prøven, der skal være offentligt tilgængelige på voksenuddannelsescenterets hjemmeside. I afsnittet er §6 gengivet.

Niels Brock udbyder følgende

 1. FVU dansk i trin 1-2-3-4 med minimum 40 lektioner og maksimum 80 lektioner
 2. FVU matematik i trin 1-2med minimum 40 lektioner og maksimum 80 lektioner

Vores udbud af FVU-undervisning findes her: FVU

Ved Åbne forløb, afholdes forløbene i et af Niels Brocks dertil indrettede undervisningslokaler.

Ved Forældreundervisning, afholdes forløbene på de respektive skoler.

Ved holdforløb for virksomheder, afholdes forløbene enten i virksomheden eller på Niels Brock. Hvis undervisningen afholdes i virksomheden, skal lokalet være godkendt af Niels Brock til undervisning.

Fællesdel

Niels Brocks værdigrundlag findes her.

Evalueringer er en vigtig del af det daglige arbejde på Niels Brock. Derfor laver vi løbende evalueringer på alle skolens afdelinger. Læs mere om evalueringerne under viskvalitet.

Formular for beslutning om midlertidig forlængelse eller genoptagelse af nødundervisning på Niels Brock i udfyldt og bestyrelsesgodkendt form findes her.

Niels Brock er en privat selvejende institution og er derfor ikke forpligtet til at offentliggøre bestyrelsesreferater.

Oversigten over Niels Brocks bestyrelse findes her

Niels Brock bruger www.uddannelsesstatistik.dk som den centrale database der er stillet til rådighed af Undervisningsministeriet. 

På alle uddannelserne er der elevråd, som består af elevrepræsentanter fra hver klasse. Desuden har vi på Niels Brock et overordnet elevråd, MegaBrock, der består af formænd og næstformænd fra de respektive elevråd.

MegaBrock ledes af en Ungdirektør, der vælges blandt medlemmerne. Ungdirektøren vælges for et halvt år ad gangen og refererer til Niels Brocks direktør.

MegaBrock udpeger desuden to elevrepræsentanter til Niels Brocks bestyrelse.

Du kan læse mere om Niels Brocks fuldførelsesfrekvens og fuldførelsestid i vores managementnotat.

Du kan læse om Niels Brocks indsatsområder i vores årlige publikation På Vej.

Du kan læse om karaktergivning i Niels Brocks managementnotat

• Som udgangspunkt ser Niels Brock positivt på henvendelser fra politiske ungdomsorganisationer og organisationer med en klar og betydelig samfundsopgave, der gerne vil besøge Niels Brock og i kontakt med eleverne.

• Organisationerne og Niels Brock aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

• Hvis aktiviteten indeholder direkte rekrutterings- eller salgselementer målrettet eleverne, forbeholder Niels Brock sig ret til at afvise aktiviteten.

• Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt eleverne.

• Niels Brock anviser steder (eksempelvis opslagstavler), hvor organisationerne kan placere eller hænge materiale om evt. aktivitet op.

• Såfremt der indgås en konkret aftale om besøg på Niels Brock, overvejer Niels Brock, hvorvidt der kan etableres samspil mellem organisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

• Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere (ungdoms)organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

• De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på Niels Brock skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

• Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

• Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på Niels Brock.

• Organisationerne er ansvarlige for at gøre klar og rydde op/tage materiale ned  efter et arrangement.  

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø og sikre den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning på vores mål og handlingsplaner. Find kvalitetsarbejdet her

Mission

På Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, der:

 • sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer
 • optimerer mulighederne for den enkelte

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Vision

Niels Brocks ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole - anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

Du kan læse mere om overgangsfrekvens til anden uddannelse i Niels Brocks managementnotat.

Du kan læse mere om overgangsfrekvens til beskæftigelse i Niels Brocks managementnotat

Niels Brocks pædagogiske udgangspunkt og praksis er:

Professionalisme

De lærende deltagere er hårdtarbejdende og motiverede. Inddragelse af deltagernes erfaringer er et grundlæggende pædagogisk princip på Niels Brock, fordi disse har stor betydning for deltagerne – både bevidst, følelsesmæssigt og socialt – og de bidrager dermed til at skabe mening og motivation.

IKT baseret læring

Det er helt afgørende, at læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i den verden, vi er en del af, og derfor er informations- og kommunikationsteknologi (IKT) en naturlig medtænkt del af forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for både medarbejdere og deltagere.

Praksisnær læring

Praksisnær kompetenceudvikling handler om at skabe en tættere sammenhæng mellem læring på skolen og deltagernes daglige praksis. Læringen sker i en stadig refleksiv diskussion med inddragelse af teori og praksis.

Problemorienteret læring

På Niels Brock er der et fokus på at deltagerne tilegner sig evnen til selvstændigt at identificere de problemer/tage udgangspunkt i den undren, der er knyttet til de aktiviteter de arbejder med.

Innovativ og internationalt orienteret læring 

Den tiltagende globalisering stiller særlige krav til det internationale perspektiv og udvikling af deltagernes innovative kompetencer.

Skolens studie- og ordensregler findes her.

Skolens retningslinjer om Digital dannelse og netadfærd findes her.

Skolen har pr. 1. august 2020 indført Røgfri skoletid. Læs her.

Her finder du opgørelsen af direktørens resultatlønskontrakt 2018-2019. Den er inddelt i:

Basisramme

Ekstraramme

Niels Brock benytter sociale klausuler.

Niels Brocks vedtægter findes her.

Her offentliggør Niels Brock al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af vores undervisning når den er tilgængelig. Grundoplysningerne bygger på vores eget skøn om relevans og væsentlighed.