Gennemsigtighed og åbenhed

På Niels Brock er vi underlagt lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Kort sagt betyder det, at du som elev, kursist, underviser etc. har krav på en række oplysninger om Niels Brock. Niels Brock har tilsluttet sig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vejledning for hjemmesider, der danner ramme for opbygningen af siden. Denne side fungerer som et indeks til at finde de oplysninger.

Gymnasier

Via Uddannelsesguidens Adgangskort, kan du se, hvilke videregående uddannelser, Niels Brocks studieretninger giver adgang til eller du kan finde information på uddannelsessiderne under "Praktiske oplysninger" - "Hvad kan du blive". 

I tilfælde af, at der er deltagerbetaling på studieretningen, vil det enten fremgå på studieretningssiden og/eller blive kommunikeret direkte til eleven via e-boks. 

Du finder en beskrivelse af fagudvalget under hver studieretning her.

Niels Brock udbyder supplerende overbygningsfagpakker til elever fra HF og IB som har en ambition om at læse på en videregående uddannelse. Du finder uni-fagpakkerne her.

Du finder handelsgymnasiernes fagudbud indenfor hver studieretning her.

Niels Brock har lavet en række tiltag for at fastholde både svage og stærke elever. Læs mere om tiltagene her: 

Masterclass på Niels Brock

På Vej - Niels Brocks mål og strategier 

Elevhåndbog HHX

Alle oplysninger om Gymnasial Supplering kan findes her.

Hos Niels Brock kan du få en individuel kompetencevurdering ved at kontakte studievejledningen på de forskellige studieretninger. Du finder kontaktinfo på studieretningssiderne.

Der findes en beskrivelse af optagelsesprocessen under alle studieretninger og en tilmeldingsknap som fører direkte til www.optagelse.dk.

At blive optaget på HHX kræver, at du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk. Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat.

Ved spørgsmål om optagelse på HHX på Niels Brock skal du besøge denne side

Optagelsesbetingelser

På HHX kan du vælge begyndersprog A-niveau eller fortsætterniveau A eller B-niveau. Begynderniveau A-niveau kræver ikke, at du har haft sproget før. Fortsættersprog niveau A eller B kræver, at du har haft fem års prøveforberedende undervisning, inden du starter på din HHX-uddannelse. På alle ungdomsuddannelser kan du blive optaget med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller tilsvarende.

Optagelsesprøve (for ikke uddannelsesparate)

Bliver du ikke erklæret uddannelsesparat af din folkeskole, optager vi dig som udgangspunkt ikke på Niels Brocks Handelsgymnasier. Vi kan dog vælge at indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du kan bevise, at du har de faglige kompetencer, der skal til for at gå i gymnasiet.

Du skal til prøve i dansk, engelsk, matematik og enten tysk eller fransk afhængig af, hvilket sprog du har/havde i folkeskolen. 

Alle prøverne er elektroniske og uden hjælpemidler. Du kan dog få brug for papir og blyant, så det skal du huske at medbringe.

Under prøverne er det ikke tilladt at gå på nettet, tale med andre eller høre musik.

Vi slutter ca. kl. 13.00. Der er 15 minutters pause mellem hver prøve. Det vil derfor være en god idé at have lidt at spise og drikke med. Du får svar om prøvens resultat via din digitale postkasse i løbet af en uge og vil eventuelt blive indkaldt til en opfølgende samtale eller mundtlig prøve. Alle prøver skal bestås for at blive optaget på Niels Brock. Det bemærkes at optagelsesprøven også er gældende, hvis du har søgt andre gymnasiale uddannelser som din 2. prioritet.

Info om optagelse

Husk at tjekke din digitale postkasse

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve om din optagelse blive sendt til din digitale postkasse - og det er dit eget ansvar at tjekke den.

Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk. Du kan sætte den op, så den kommunikerer med din e-boks, og så du får en notifikation via sms og/eller mail, når du modtager ny post. Der sendes ikke post til dine forældre/værge med info om optagelse. Er du under 18 år, kan de få adgang til din postkasse og dermed hjælpe dig med at tjekke din post.

Hvis du er under 15 år, vil din post blive sendt hjem til dig med Postnord, indtil du fylder 15 år.

Bliver du optaget på Niels Brock, vil du også her modtage alt post via din digitale postkasse, i den tid du går på skolen.
Når du søger om optagelse, skal dine forældre/værge udfylde deres personlige data. Det er vigtigt, at de udfylder deres CPR-nummer korrekt, da post til dem ligeledes sendes til deres digitale postkasse. 
Det kan f.eks. være indkaldelse til forældreaftener mm.

Læs mere om prøver og eksamen: Elevhåndbog HHX.

Niels Brock har indgået en aftale med Systime og skolens elever kan frit benytte sig af deres e-bøger. Læs mere: Elevhåndbog HHX.

Studieplaner for alle Niels Brocks studieretninger findes her: Studieplaner

Du finder mål og indhold for de enkelte fag på Niels Brocks uddannelser her: Studieplaner og undervisningsplaner

På UVMs hjemmeside kan du finde uddybende information om de forskellige læreplaner:

Find læreplaner for de obligatoriske fag her

Find læreplaner for valgfagene her 

Find læreplaner for tilvalgsfagene her

Alle Niels Brocks aktuelle gymnasiale uddannelser og udbud af fag kan altid findes på Niels Brock HHX gymnasier og EUX-gymnasiet

Læseplaner kan altid findes på studieretningssiderne eller i vores studieplaner

Her finder du undervisningsbeskrivelser for alle ungdomsuddannelserne: Undervisningsbeskrivelser

Valgfag findes under de enkelte studieretninger. 

Erhvervsuddannelser

Der er ingen deltagerbetaling på erhvervsuddannelserne. 

Niels Brock udbyder Erhvervsuddannelse for voksne. Du kan læse mere her

Her finder du de lokale undervisningsplaner for erhvervsuddannelserne: Studieplaner og undervisningsplaner (LUP)

For erhvervsuddannelser er nøgletallene:

  • Elevernes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Du kan finde de relevante nøgletal om erhvervsuddannelserne i Undervisningsministeriets databank.

Ordensregler for erhvervsuddannelserne kan findes i erhvervsuddannelsernes elevhåndbog: 

Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne

Erhversuddannelsernes regler for prøver og eksamen finder du i elevhåndbog: 

Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne

Vi har ingen særlige uddannelsesudbud. 

Alle Niels Brocks aktuelle erhvervsuddannelser kan altid findes her: Erhvervsuddannelser

Her finder du undervisningsbeskrivelser for erhvervsuddannelserne.

Vi har ingen pt.

Fællesdel

Niels Brocks værdigrundlag findes her.

Evalueringer er en vigtig del af det daglige arbejde på Niels Brock. Derfor laver vi løbende evalueringer på alle skolens afdelinger. Læs mere om evalueringerne under viskvalitet.

Arbejdstilsynet har givet os en grøn smiley og vurderet at vores arbejdsmiljø er i orden. Find vurderingen her

Formular for beslutning om midlertidig forlængelse eller genoptagelse af nødundervisning på Niels Brock i udfyldt og bestyrelsesgodkendt form findes her.

Niels Brock er en privat selvejende institution og er derfor ikke forpligtet til at offentliggøre bestyrelsesreferater.

Oversigten over Niels Brocks bestyrelse findes her

Niels Brock bruger www.uddannelsesstatistik.dk som den centrale database der er stillet til rådighed af Undervisningsministeriet. 

På alle uddannelserne er der elevråd, som består af elevrepræsentanter fra hver klasse. Desuden har vi på Niels Brock et overordnet elevråd, MegaBrock, der består af formænd og næstformænd fra de respektive elevråd.

MegaBrock ledes af en Ungdirektør, der vælges blandt medlemmerne. Ungdirektøren vælges for et halvt år ad gangen og refererer til Niels Brocks direktør.

MegaBrock udpeger desuden to elevrepræsentanter til Niels Brocks bestyrelse.

Du kan læse mere om Niels Brocks fuldførelsesfrekvens og fuldførelsestid i vores managementnotat.

Du kan læse om Niels Brocks indsatsområder i vores årlige publikation På Vej.

Du kan læse om karaktergivning i Niels Brocks managementnotat

• Som udgangspunkt ser Niels Brock positivt på henvendelser fra politiske ungdomsorganisationer og organisationer med en klar og betydelig samfundsopgave, der gerne vil besøge Niels Brock og i kontakt med eleverne.

• Organisationerne og Niels Brock aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

• Hvis aktiviteten indeholder direkte rekrutterings- eller salgselementer målrettet eleverne, forbeholder Niels Brock sig ret til at afvise aktiviteten.

• Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt eleverne.

• Niels Brock anviser steder (eksempelvis opslagstavler), hvor organisationerne kan placere eller hænge materiale om evt. aktivitet op.

• Såfremt der indgås en konkret aftale om besøg på Niels Brock, overvejer Niels Brock, hvorvidt der kan etableres samspil mellem organisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

• Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere (ungdoms)organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

• De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på Niels Brock skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

• Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

• Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på Niels Brock.

• Organisationerne er ansvarlige for at gøre klar og rydde op/tage materiale ned  efter et arrangement.  

Kvalitetsarbejdet på Niels Brocks uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø og sikre den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelserne ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning på vores mål og handlingsplaner. Find kvalitetsarbejdet her

Mission

På Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, der:

  • sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer
  • optimerer mulighederne for den enkelte

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Vision

Niels Brocks ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole - anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

Du kan læse mere om overgangsfrekvens til anden uddannelse i Niels Brocks managementnotat.

Du kan læse mere om overgangsfrekvens til beskæftigelse i Niels Brocks managementnotat

Niels Brocks pædagogiske udgangspunkt og praksis er:

Professionalisme

De lærende deltagere er hårdtarbejdende og motiverede. Inddragelse af deltagernes erfaringer er et grundlæggende pædagogisk princip på Niels Brock, fordi disse har stor betydning for deltagerne – både bevidst, følelsesmæssigt og socialt – og de bidrager dermed til at skabe mening og motivation.

IKT baseret læring

Det er helt afgørende, at læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i den verden, vi er en del af, og derfor er informations- og kommunikationsteknologi (IKT) en naturlig medtænkt del af forberedelse, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter for både medarbejdere og deltagere.

Praksisnær læring

Praksisnær kompetenceudvikling handler om at skabe en tættere sammenhæng mellem læring på skolen og deltagernes daglige praksis. Læringen sker i en stadig refleksiv diskussion med inddragelse af teori og praksis.

Problemorienteret læring

På Niels Brock er der et fokus på at deltagerne tilegner sig evnen til selvstændigt at identificere de problemer/tage udgangspunkt i den undren, der er knyttet til de aktiviteter de arbejder med.

Innovativ og internationalt orienteret læring 

Den tiltagende globalisering stiller særlige krav til det internationale perspektiv og udvikling af deltagernes innovative kompetencer.

Skolens studie- og ordensregler findes her.

Skolens retningslinjer om Digital dannelse og netadfærd findes her.

Skolen har pr. 1. august 2020 indført Røgfri skoletid. Læs her.

Niels Brock benytter sociale klausuler.

Niels Brocks vedtægter findes her.

Her offentliggør Niels Brock al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af vores undervisning når den er tilgængelig. Grundoplysningerne bygger på vores eget skøn om relevans og væsentlighed.