Elevhåndbog for handelsgymnasierne

Her kan du læse om de mange ting, der foregår på Niels Brocks handelsgymnasier. Her er både praktiske oplysninger om gymnasierne og de tre år, du går på gymnasiet, men også lidt historie, lidt om vores sociale aktiviteter og du kan læse om de værdier, som er vigtige for en Brocker. 

Vi vil gerne byde dig varmt velkommen til Niels Brock. Vi både håber og forventer, at vi får tre rigtig gode år sammen. Vi vil gøre vores bedste for at udfordre og inspirere dig, så du kan udfolde dit faglige og personlige potentiale bedst muligt.

Vi har høje forventninger til dig, til din indsats på skolen, både fagligt og socialt. Først og fremmest forventer vi at du respektfuldt tager ansvar for, at gymnasiet er et godt sted at lære, både for dig selv, for dine medstuderende og for gymnasiet som helhed. Derfor har vi få, men væsentlige regler, som bidrager til at alle kan se frem til en rigtig god tid på Niels Brock.

Niels Brock elever på HHX JTPS trappe

Udvis respekt

Opfør dig ordentligt, både over for dine kammerater og over for dine lærere. Lav dine lektier, aflever dine opgaver, kom til tiden og hav kun fravær ved sygdom. Bidrag aktivt og tag ansvar i hverdagen. Gymnasiet er det, vi hver især gør det til.

Udvis mod

Eksperimenter og tag chancer – det er helt i orden at fejle. Det lærer man mere af end ved at gentage noget, som allerede er lært én gang. Lærerne skal nok guide dig undervejs.

Et eksamensbevis fra Niels Brock signalerer, at du kan og vil noget. Du kommer til at repræsentere “den brock’ske forskel”, du vil gennemgå en markant personlig udvikling i løbet af din uddannelse, og du vil møde andre unge, hvoraf nogle af dem med sikkerhed bliver dine venner for livet.

Men en gymnasieuddannelse på Niels Brock er også krævende, og vi følger løbende op på, om du lever op til vores forventninger. Vi forventer, at du møder op til timerne, at du afleverer dine opgaver, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du samarbejder med dine klassekammerater.

Niels Brock er et lærested – ikke et værested. Talemåden antyder, at der er særlige forventninger til alle os, som færdes på skolen. Den signalerer holdning og værdi og er en god rettesnor i dagligdagen. Vi har, som nævnt, få, men væsentlige regler, men vi hverken vil eller kan have regler for alt. I stedet har vi tillid til hinanden. Vi har erfaring med at det fint lader sig gøre, når vi alle helt naturligt tænker og opfatter Niels Brock som et sted, hvor man lærer noget og ikke bare ”hænger ud”.

Vi har altså ganske få, men væsentlige regler eller retningslinjer. En del af dem vil du blive præsentereret for i introduktionsforløbet af dine lærere og tutorer, men du kan finde det hele samlet i denne elevhåndbog, som vi håber, du vil bruge tid på at læse.

Alle os fra Niels Brock, glæder os til at tage imod dig og dine medstuderende. Vi er stolte af og bevidste om det ansvar det er, at blive en del af dit liv. Og jo ikke kun de næste 3 år.

Vi har viden, erfaring og engagement, som sammen med din aktive deltagelse helt sikkert vil gøre de næste 3 år til nogle af de bedste i dit liv.

Mange hilsner

Indhold

Niels Brock er fra 1881, grundlagt af C.F. Tietgen for de midler, som storkøbmanden Niels Brock havde testamenteret til formålet. I løbet af årene er der sendt mange dygtige studenter videre i livet. I dag er Niels Brock Københavns største gymnasium og en af Danmarks mest internationale og innovative uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser, i både ind- og udland. Udover gymnasieuddannelser udbyder Niels Brock også erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelse samt internationale videregående uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter.

Kontrakten med Niels Brock

På Niels Brock har vi et stort udvalg af studieretninger, der adskiller sig fra andre handelsgymnasier. Vi ønsker at imødekomme dine interesser og give dig de bedste muligheder. Vi arbejder vedvarende og vedholdende med at forbedre rammerne for god uddannelse, hvor omdrejningspunktet er vores engagerende og kompetente medarbejdere.

Vi bygger vores fælles hverdage op omkring den klare forventning, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock og vi gør os umage for at gøre dig så dygtig, som mulig. Din uddannelse har vores højeste prioritet, men du har selv et stort medansvar for at opnå et godt resultat.

Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forventer også, at du er interesseret og bidrager til det sociale liv på skolen – både i og uden for undervisningstiden. Endelig forventer vi, at du er med til at passe godt på skolen, både dens fysiske rammer og udstyr, men også dens omdømme.

Særligt at være ”Brock’er” - den Brockske forskel

Niels Brock er det foretrukne uddannelsesvalg for engagerede elever, og vi ved, at dimittender fra Niels Brock er populære på både videregående uddannelsesinstitutioner og i virksomhederne.

Det er noget særligt at være Niels Brocker. Man går ikke bare på vores gymnasier, man er en del af vores kultur, vores værdier og vores lange stolte historie. Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk, verdslig, europæisk kultur og ganske som det var afgørende for storkøbmanden Niels Brock i 1700-tallet at opføre sig ordentligt i alle relationer, er den en afgørende værdi for os på Niels Brock – uanset om du repræsenterer skolen i skoletiden eller fritiden.

Alle gymnasier skal have nedskrevne studie- og ordensregler. Niels Brocks kan du finde her.

Det er vigtigt at holde fast i værdierne, og den værditunge købmand Niels Brock er et forbillede for det moderne Niels Brock.

 • Vi er stolte over vores historie, og vi ved, at navnet Niels Brock forpligter.
 • Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer.
 • Vi gør os umage.
 • Vi er erhvervslivets skole, og vi er professionelle.
 • Vi er globale og entreprenante.

Den brockske forskel betyder for vores elever, at de kan være sikre på kvaliteten, og at de vil opleve et særligt engagement i deres uddannelse

Dimission

Årsafslutningen og udlevering af eksamensbeviser finder sted på Børsen. Alle afgangselever bliver inviteret sammen med 2 familiemedlemmer. Det er en gammel og højtidelig tradition, at vi samles i Børsens smukke lokaler og får en flot afslutning på jeres gymnasietid.

Dimittendfest

Når eksaminerne på 3. år er vel overstået, holder gymnasierne hver deres dimittendfest. En begivenhed, som vi og alle afgangseleverne og ser frem til. Det er en særlig aften, hvor der er lejlighed til at mindes og fortælle historier og glæde sig over alt det nye der skal ske til at ske i jeres liv.

Elevcafé/fredagscafé

Festudvalgene på de fire gymnasier afholder fredagscaféer i løbet af skoleåret. Fredagscafeerne starter typisk kl 14.00 og de lukker kl. 18.00. Datoerne offentliggøres på mitnielsbrock.dk og på Facebook af festudvalget på de lokale gymnasier. De lokale festudvalg gør et stort arbejde med at arrangere fredagscafeerne. Vis respekt for arbejdet, deltag i arrangementerne med godt humør og ansvarlighed – og meld dig indimellem til at være med til at rydde op og gøre rent.

Fest

Udover fredagscafeerne så holder gymnasierne også fester. Festerne er for eleverne på de enkelte gymnasier og holdes dels på gymnasierne og dels ude i byen. Der er eksterne vagter til stede ved alle fester. For at kunne købe billet og deltage, skal du også have et gyldigt studiekort med, som du bliver bedt om at vise vagterne.

Gallafest

Det er en af gymnasiernes ældste traditioner. Festklædte elever og undervisere mødes til en festlig og glad middag, hvorefter alle andre elever, som har købt billet, kommer til festen. Det er en uforglemmelig aften, som det kan betale sig at spare op til. Mere info følger på det enkelte gymnasium.

Idrætsdag

I starten af undervisningsåret er der idrætsdag for elever på skolen, hvor klasserne konkurrerer mod hinanden. De forskellige klasser konkurrerer i flere sportsgrene som f.eks. fodbold, rundbold eller lignende. Har du ikke selv lyst til at deltage i de fysiske udfoldelser, er der også brug for glade publikummer og gode heppekor.

Introtur

På introturen møder du de topmotiverede tutorer fra 2. årsklasserne. Tilsammen sørger I for at I får nogle gode dage med et spændende, fagligt og sjovt program, hvor I gennem teambuilding-øvelser lærer hinanden bedre at kende. Introturen er kun for 1. års elever. Der er særlige ordensregler for deltagelse i introturen, som du og dine forældre bliver bekendt med, inden introturen i august/september.

Juleafslutning

På forskellig vis giver julemåneden anledning til en række forskellige arrangementer og traditioner på de enkelte gymnasier. 

Ro-regatta

En gammel Niels Brock tradition er vores fornøjelige ro-regatta. Hvert år dyster hvert gymnasiums klasser mod hinanden og lærerne på vandet i nærheden af Fisketorvet ved Københavns Roklub. Der er høj stemning og en del vand både under og i bådene.

Stråhatte

Den sidste undervisningsdag, lige inden perioden med skriftlige eksaminer går i gang, mødes eleverne fra hvert gymnasiums afgangsklasser ét udvalgt sted i byen. 
Herfra ifører de sig bl.a. den særlige stråhat, og bevæger sig i samlet folk igennem byen. Stråhatten er det helt særlige symbol på, at her kommer en afgangselev fra et af Niels Brocks handelsgymnasier.

Afgangseleverne ankommer til deres gymnasium ledsaget af musik, farver og fællessang, og det flotte optog af glade elever, der skal ind på gymnasiet og finde ud af, hvilke eksaminer netop de skal op i, mødes altid af et talstærkt publikum, der tiljubler de mange glade unge mennesker. Dette er en festlig markering af, at nu går eksamenstiden i gang for de kommende Niels Brock studenter.

Adresseændring

Hvis du i løbet af skoleåret ændrer adresse, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Herefter vil skolen automatisk modtage din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil elevcentret gerne have besked om det.

Aflyste timer

Hvis en lærer er fraværende i en kortere periode, vil din klasse normalt ikke få en vikar. Vi vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemmoduler.

Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinformationer på mitnielsbrock.dk.

Aflyste moduler genlæses, og vi sikrer således, at du får alle de moduler, du skal have i alle dine fag i igennem de tre år.

Antimobbestrategi

Mobning er et fælles problem som alle på Niels Brock har et ansvar for at forebygge og reagere på. Skolen har udarbejdet en antimobbestrategi for elever for at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Vi tolererer ikke mobning i nogen form. Du kan læse strategien her.

Besøg på virksomheder og institutioner

Dine undervisere har et stort netværk og du vil opleve at I er enten på besøg på eller får besøg af virksomheder, organisationer eller deltager i kulturelle begivenheder. Det indgår som en vigtig del af undervisningen på Niels Brock og er en værdifuld variation, som værdsættes.

Bibliotek

Niels Brock har et bibliotek på Bispetorvet 2, hvor du har adgang til håndbøger, leksika, aviser, faglitteratur og danske og udenlandske tidsskrifter primært inden for merkantile område. Du har også adgang til bibliotekets mange online-services via mitnielsbrock.dk.

Computer og brug af mobile enheder

På Niels Brock anbefaler vi, at du har en bærbar computer, da den er et centralt og afgørende arbejdsredskab for at kunne følge og forberede dig til undervisningen. Opgaver gives og afleveres via mitnielsbrock.dk. Meget kommunikation sker også digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker den, så den ikke forstyrrer.

Når du starter på Niels Brock, tilbyder vi en ordning, hvor du kan låne en ny computer, i hele din tid hos os. Det er helt frivilligt, om du vil med på ordning. Vælger du at tilslutte dig, skal du betale en tilslutningspris og et depositum. Når du slutter din uddannelse på Niels Brock, kan du vælge at tage computeren med dig – i det tilfælde beholder vi dit depositum, eller du kan aflevere computeren og få dit depositum tilbage. Mens du har computeren, kan du få fuld support til den i skolens it-afdeling.

Er du interesseret, kan du læse mere i vores forsikringsbetingelser her: 

ASUS forsikringsbetingelser

MAC forsikringsbetingelser

Digital dannelse og adfærd

Digital dannelse handler blandt andet om at være en del af det virtuelle univers på en tryg og værdiskabende måde. Niels Brocks regler og værdier gælder også i det virtuelle univers. Det betyder, at du også i den digitale verden skal gøre dig umage, behandle alle med respekt og opføre dig ordentligt i alle relationer. Vær opmærksom på, at retningslinjerne beskrevet i elevhåndbøger, studie- og ordensregler og anti-mobbestrategi også dækker det virtuelle univers og i din fritid, og at mobning, chikane og krænkende adfærd på ingen måde accepteres. Læs eventuelt mere her.

Ekskursioner/arrangementer

Hvis der i undervisningen er indlagt ekskursioner, som for eksempel biografture eller besøg på museer og virksomheder, forventer vi, at du deltager. Der er mødepligt til arrangementer med en deltagerbetaling til forplejning på max. 80 kr. pr. døgn pr. deltager ne. Hvis deltagerbetalingen dækket andet end forplejning eller udgør mere end 80 kr. pr. døgn pr. deltager, er deltagelse frivilligt for den enkelte elev, der ved manglende deltagelse i stedet tilbydes alternativ undervisning.

Digitale bøger

På de fleste studieretninger på Niels Brocks handelsgymnasier bruger vi digitale bøger fra danske og udenlandske forlag. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger, vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk.

Elevfoto

Efter du har valgt studieretning i oktober, og vi har etableret de nye studieretningsklasser så bliver der taget klassebilleder. Hvis du vil have klassebillede og personportrætter, er det muligt at købe disse.

Mens du er elev på Niels Brock, vil du nok opleve, at der bliver taget fotos i forskellige situationer. Ønsker du ikke at være på sådanne fotos, har du ret til at gøre opmærksom herpå og flytte dig fra den situation, der fotograferes.

Elevråd

Elevrådet er elevernes talerør over for skolens ledelse. I løbet af august vælger hver klasse en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elevrådet vælger selv formand og næstformand. Elevrådet nedsætter desuden en række underudvalg. Skolen stiller et lokale til rådighed til elevrådets arbejde. Hvis møder i elevrådet foregår i undervisningstiden, sørger elevrådsformanden for at melde til elevcenteret, hvem de deltagende elever er, så de ikke får fravær. Elevrådsformænd og - næstformænd fra alle skolens gymnasier/uddannelser mødes kvartalsvist i MegaBrockRådet med skolens administrerende direktør. I dette forum vælges elevrepræsentanter til skolens bestyrelsen samt Niels Brocks Ungdirektør, der leder MegaBrockRådsmøderne og har tæt dialog med skolens øverste ledelse.

E-boks

Det er vigtigt at du får oprettet din e-boks og vænner dig til at tjekke for post regelmæssigt. Alle officielle breve/information fra gymnasiet til dig, vil tilgå din e-boks. Det gælder f.eks. brevet om at du er optaget på gymnasiet, men også breve om fravær, advarsler og partshøringsbreve i forbindelse med bortvisning. Er du over 18 år går al information kun til dig, er du under 18 vil dine forældre i visse sammenhænge også blive informeret.

E-mail

Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en Niels Brock e-mailadresse. Både lærere, vejledere, elever og elevcentrets medarbejdere kan nemt kommunikere med dig via vores mailsystem, hvorfor det er den mail, du skal anvende i forbindelse med din skolegang hos os. Kommunikation fra skolens ledelse, medarbejdere i elevcentret og studievejledningen sker via e-mail, og det er derfor vigtigt, at du tjekker din mail dagligt.

Eksamen/prøver

Du skal selv medbringe it-udstyr, dvs. computer, strømforsyning, headset og usb-stik til brug ved de skriftlige eksaminer. Det er dit eget ansvar, at udstyret er i orden, og at du kan udskrive opgaven. Skulle der opstå problemer med din computer under eksamen, vil vi selvfølgelig prøve at hjælpe dig. Du skal bare være klar over, at du kan blive nødt til at fortsætte i hånden, hvis problemet ikke bliver løst.

Evaluering

Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, som skolens ledelse og medarbejdere ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.

På Niels Brock evaluerer vi på følgende måde:

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) – et digitalt spørgeskema der udsendes én gang årligt fra Undervisningsministeriet.
 • Der foretages mindre elevtrivselsundersøgelser (Mini-ETU) tre gange årligt.
 • Fagevalueringer gennemføres en gang årligt.

Fagdage, blokdage

Er dage hvor et enkelt eller flere fag vil fokusere på særlige emner. Det vil typisk foregå på tværs af både årgange og fag.

Ferieplan

Vi forventer, at du holder ferie i skolens ferieperioder. Hvis du afholder ferie på andre tidspunkter, vil det blive betragtet som fravær. Du finder ferieplan for året her.

Fremmøde og fravær

Vi forventer, at du er til stede til alle planlagte aktiviteter, og lærerne registrerer dit fremmøde digitalt ved begyndelsen af alle lektioner. Det er ikke op til den enkelt lærer at vurdere, om fravær er mere eller mindre berettiget. Niels Brocks grundlæggende holdning er, at fravær er fravær. Hvis du deltager i f.eks. elevrådsmøder eller aktiviteter, hvor du repræsenterer skolen, skal det meddeles til Elevcentret af din lærer eller elevrådsformand.

Fællesarealer

Open Learning (OL) og grupperum er fælles arealer som kan bruges både i undervisningen og i jeres mellemtimer.

Gæster

Gymnasiet er et lærested for jer, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster med på område. Gæster, der har et ærinde, skal altid henvende sig i elevcentret.

Informationsskærme

På informationsskærmene, der er placeret forskellige steder i vores bygninger, finder du aktuelle oplysninger om fx faglige og sociale arrangementer samt andre vigtige informationer.

Indeklima og rengøring

Et godt studiemiljø med gode læringsmuligheder omfatter også et godt indeklima. Det fordrer, at alle medvirker til at sikre, at der luftes ud i pauserne, at madvarer nydes i fællesområderne i stedet for i klasseværelserne. Klasseværelser skal efterlades ryddelige, så rengøringen kan gøre deres arbejde godt. Klasselokaler, der ikke er rengøringsklare, bliver ikke rengjort.

Kantine

De fire gymnasier har hver sin kantine. I kantinen finder du et bredt udvalg af sunde retter til rimelige priser. Kantinen er med til at give et godt studiemiljø og er vigtigt for os alle. Pas godt på vores kantiner og ryd op efter dig selv.

Kommunikation og information

Det meste af vores kommunikation og information er digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

 • Mitnielsbrock.dk, er vores læringsplatform, her finder du al det meste af den information som dine undervisere har til dig samt undervisningsmateriale.

 • Systime og nogle udenlandske forlag er vores leverandører af digitale bøger. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra dk.

 • LUDUS er vores skema og fraværs system. I LUDUS kan du se dit skema.

Klager

Alle konflikter bør løses blandt de involverede. Kan det ikke lade sig gøre, kan man søge hjælp hos sin kontaktlærer, studievejleder eller rektor. I nogle situationer kan det blive nødvendigt, at rektor træffer en afgørelse i sagen. Rektors afgørelser kan eventuelt påklages til Undervisningsministeriet. I selve afgørelsen vil klageproceduren fremgå, ligesom den fremgår af skolens studie- og ordensregler.

Klasselærer

Hver klasse har en klasselærer, og så vidt det er muligt, vil det være den samme lærer alle tre år. En klasselærer sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal klasselæreren også bidrage til, at klassen har et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at starte med at inddrage klasselæreren. 

Klassesammenlægninger

Det sker, at elever forlader gymnasiet, og derfor kan det blive nødvendigt indimellem at lægge klasser sammen. For at sikre klassernes læringsmiljø sker det dog altid i dialog med eleverne, klassernes lærere og skolens studievejledere.

Klasseundervisning

Vil typisk være opdelt i underaktiviteter, hvor der dels vil være lærerstyret tavleundervisning, opgavegennemgang, gruppepræsentationer og elevdiskussioner, dels gruppearbejde med opgaver og cases, gruppediskussioner og endelig kan der være individuelle opgaver. Det betyder, at du i løbet af et modul vil være aktiv i mange forskellige situationer og vil være både i klasseværelset, grupperum eller open learning.

Legater

På Niels Brocks hjemmeside kan du se en oversigt over, hvilke legater du kan søge. Du finder oversigten her

Lektioner/moduler

På Niels Brocks handelsgymnasier er undervisningen tilrettelagt i lektioner/moduler af 100 minutters varighed. Det mener vi giver de bedste betingelser for undervisning af høj kvalitet, hvor elever kan nå at arbejde både grundigt og selvstændigt med opgaveløsning.

Masterclasses

For de særlig ihærdige elever udbyder vi på Niels Brock en række masterclasses inden for forskellige emner og fagretninger. Udviklingen og gennemførelsen af disse forløb foregår ofte i samarbejde med større danske virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner. Masterclass vil blive annonceret på Facebook og på mitnielsbrock.dk, og det er også her du melder dig til. På enkelte studieretninger kan der være obligatoriske masterclasses.

Printere og kopimaskiner

På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe. Når du starter, er dit studiekort tanket op til brug.

Religiøst tilhørsforhold

Niels Brock bygger på et verdsligt og demokratisk værdigrundlag. Det betyder, at adfærd og påklædning, der rummer religiøse og udemokratiske budskaber ikke accepteres. Påklædning, der dækker for dele af eller hele ansigtet, er ikke forenelig med skolens principper for gennemførelse af undervisning.

Rengøring og oprydning

Skolen bliver rengjort hver dag, og alle har et ansvar for, at rengøringen kan komme til. Det betyder, at man rydder op efter sig selv, og at lokaler skal efterlades i ordentlig stand. Rengøringen er vigtig for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen.

 

Rus- og alkoholpolitik

På Niels Brock ønsker vi, i samarbejde med vores elever og deres forældre, at være med til at skabe en sund kultur omkring de unges alkoholindtag, uden at de unges alkoholforbrug skubbes ud i utrygge rammer. 

En stor del af de unges alkoholindtag sker uden for skolen, hvorfor dialogen og samarbejdet med de unge og deres forældre er helt afgørende. Årligt arrangeres temaaftner med DrugRebels for forældrene. 

Skolens dagligdag

I skolens dagligdag er alkohol ikke tilladt. Det gælder både for elever og medarbejdere. 

Studieture

Studieture indgår, som udgangspunkt, i den almindelige hverdag, men der kan dog – efter aftale mellem rektor og rejselærerne – og i helt særlige tilfælde dispenseres herfor på studieture (aldrig på introture).

Fredagscafeer og fester

Alle gymnasiefester er lukkede fester, kun for gymnasiets eller Niels Brock gymnasiernes elever og der er altid personale til stede ved gymnasiernes arrangementer.

Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent over 6% ved fester arrangeret af Niels Brock. Dog kan der ved Gallafestmiddagen serveres vin til middagen. 

Elever, der ved ankomst eller adfærd under festen, viser at have indtaget for meget alkohol, eller på anden vis påvirkede, sendes hjem, og elevens hjem kontaktes.

Andre rusmidler

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer (jf Sundhedsstyrelsens liste over stoffer). Møder    elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder fester og studierejser, vil de blive hjemsendt og potentielt bortvist. Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt. Hjemsendelse fra studierejser sker for egen regning jf. Niels Brocks rejsekoncept.

Skolen kan anmode elever om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler, hvis der en begrundet formodning om, at eleven er påvirket.

Alkoholfrie aktiviteter og alkoholfrie drikkevarer 

På Niels Brock er der allerede etableret adskillige alkoholfrie sociale arrangementer, så som filmaften, comedy-night, lan-party eller bordfodboldsturnering, ligesom der naturligt serveres attraktive alkoholfrie alternativer i baren til festerne.  

Røgfri skoletid

Med røgfri skoletid må elever og ansatte ikke ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de holder pause eller forlader skolens område. Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, herunder snus, e-cigaretter og nikotinprodukter (ikke afvænningsprodukter). Det betyder også, at der ikke kan ryges i nærheden af skolens bygninger i umiddelbar forbindelse af skoletiden (hverken lige inden kl. 8.00 eller lige efter kl. 16.00). Læs mere i Røgfrit Niels Brock.

Sikkerhed og evakuering

På Niels Brock gør vi meget for at skabe et trygt og sikkert skolemiljø, og vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår på skolen.

Det er vigtigt, at alle på Niels Brock er bekendt med de sikkerhedsmæssige procedurer i nødsituationer. I alle lokaler hænger der alarmeringsplaner, som viser, hvordan man skal forholde sig i forskellige slags nødsituationer. Niels Brock har et tæt samarbejde med Falck, som hvert år hjælper med at sikre, at vores beredskab er opdateret, hvis en krisesituation skulle opstå. På hver afdeling er der brandslukkere og hjertestartere, der er placeret lige ved elevcentrerne.

Ved fester på skolen varetager eksterne vagtfirmaer sikkerheden.

Skema

Vores skemalæggere gør alt, hvad de kan for at undgå mellemmoduler, og derfor kan dit skema løbende ændre sig. Det er derfor vigtigt, at du selv holder dig ajour med dit skema. Du kan altid se dit skema i UMS.

SMS-service

Elevcentret bruger også indimellem SMS til at kommunikere vigtige beskeder ud til eleverne. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine kontaktinformationer i skolens it- systemer.

Sociale medier

Alle Niels Brocks handelsgymnasier er aktive på Facebook og instagram. De af administreres af et udvalg af elever, undervisere og af Niels Brocks marketingafdeling i fællesskab.

Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shaming-sider i Niels Brocks navn, uanset hvilket social eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks medieafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på sociale medier.

SPS – specialpædagogisk støtte

Hvis du allerede er registreret som SPS-elev, så kan du anføre det i din optagelsesansøgning og vi søger så for at du får den hjælp du skal have. Ved studiestart tester vi alle vores elever for ordblindhed. En af vores læsevejledere vil, på baggrund af din test, sammen med dig følge op på om du skal kunne tilbydes særlig SPS hjælp, der kan omfatte alt fra en særlig IT-rygsæk over læsevejledning til forlængelse af eksamenstid.

Studiecafé

To gange om ugen er studiecaféen åben, hvor du kan få hjælp til lektierne. De, der hjælper i studiecafeen, er tidligere elever, der nu går på universitetet. De kender derfor de fleste af de faglige problemstillinger, som du står med.

Studiekort

Når du begynder på Niels Brock, får du et studiekort. Det skal du blandt andet bruge til at få adgang til skolen og til at kopiere og udskrive fra skolens printere. Det er derfor vigtigt, at du har dit studiekort med hver dag. Hvis dit studiekort bortkommer, kan du mod betaling få et nyt via Niels Brocks webshop.

Studiekortet skal du også have med til dine eksaminer. Hvis du ikke har dit studiekort med, risikerer du at blive bortvist.

Studierejser

På langt de fleste af vores studieretninger indgår studierejser, der enten kan være kortere studieture eller længerevarende studieophold. Niels Brock samarbejder med et rejsebureau, der står for det praktiske, herunder at oprette en særlig online informationsside for hver studierejse. Her kan du finde al relevant information om rejsen. Det er også via denne side, at du betaler for rejsen. I prisen indgår obligatorisk forsikringsdækning.

Studierejser er læringsaktiviteter, som vi forventer, du deltager i. Du betaler selv for studierejsen, der er et centralt og vigtigt element i din uddannelse. En studierejse er principielt forlagt undervisning, hvorfor vores forventninger til din studieaktivitet og deltagelse svarer til dem, som er gældende hjemme på gymnasiet, ligesom skolens studie- og ordensregler også gælder på studierejsen. Derfor er det også gymnasiet, som beslutter hvilke destinationer, der rejses til. Du kan læse om de overordnede regler og retningslinjer for både kortere studieture og længerevarende studieophold her.

Det kan ske, at gymnasiet i særlige tilfælde må meddele en elev, at vedkommende ikke kan komme med på en studierejse. Det kan for eksempel ske efter en individuel faglig vurdering, eller hvis eleven har udvist adfærd, som bliver vurderet til at være uhensigtsmæssig i forhold til en studierejse.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Når du bliver 18 år, kan du søge om SU, som er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.
På www.su.dk finder du regler og andre relevante informationer om SU, og det er også her, du selv ansøger om at modtage SU. På skolen har vi også et par SU-vejledere, der kan hjælpe dig, hvis hjemmesiden ikke kan give dig svar på dine spørgsmål.

Studievalg København

Studievalg København har ansvaret for at vejlede dig i dit valg af videregående uddannelse – altså efter din tid på Niels Brock -  og du vil flere gange i løbet af din tid på Niels Brock stifte bekendtskab med Studievalg København. Du kan læse mere på deres hjemmeside.

Studievejledning

Der er tilknyttet en studievejleder til hver studieretning, og studievejlederen står til rådighed for små og store spørgsmål, hvad enten de er faglige eller af mere personlig karakter.

Studievejledningens primære formål er at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasieuddannelse. Studievejledere har tavshedspligt.

På mitnielsbrock.dk kan du se studievejlederne på det gymnasium, som du går på. 

Ungdomskort

Når du er elev på en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få et ungdomskort, som er et kort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted. Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk, hvor du også finder flere oplysninger.

Tyverier

Selvom der er indført adgangskort og at skolens ydredøre er låst, skal du passe på dine ting. Vi har oplevet tyverier på skolen, og derfor bør du ikke efterlade computer, penge og andre værdigenstande i klasselokalet. Niels Brock erstatter ikke mistede værdier (dette er et anliggende for din egen eller dine forældres forsikring). Dette gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lignende.

Virtuel undervisning

Er når din undervisning foregår online. Du vil typisk modtage den virtuelle undervisning enten:

 • Over Microsoft Teams (synkront), hvor du mødes online med din underviser og dine klassekammerater.
 • Via Mit Niels Brock (asynkront), hvor du, selvstændigt eller i grupper, skal arbejde med online opgaver, quizzer, diskussioner og lignende.

På Niels Brock ønsker vi at skabe ro og rammer omkring det, der er vigtig: Den faglige undervisning og samværet på skolen. Det indebærer, at mobiltelefoner låses inde i mobilskabe, når der er undervisning, at der er begrænset adgang til forskellige hjemmesider, og at underviserne styrer, hvornår digitale redskaber må bruges i undervisningen.

 1. Mobiltelefoner skal, inden undervisningen starter, sættes i flytilstand, og placeres i de aflåselige mobilskabe, der er opsat i alle klasselokaler. Man kan tage sin mobiltelefon i pauserne,
 2. Der er spærret for adgang til kanaler på internettet, der er irrelevante for undervisningen, og som forstyrrer både dig som elev og dine lærere,
 3. For at få en god start på alle moduler, skal din computer være lukket ved timestart. Det er underviseren, der bestemmer, hvornår computerne kan åbnes, og hvornår de skal være lukket.

 

Overtrædelse af reglerne om digitale spilleregler kan sanktioneres med bl.a. skriftlig advarsel og bortvisning/overflyttelse fra skolen til en anden skole.

 Du kan i skolens FAQ få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende de digitale spilleregler.

Kontakt