Erhvervsbeskatning

Målet er, at eleven opnår kendskab til opbygningen af det danske skattesystem med særlig vægt på løn, kursgevinster, kurstab, avance ved aktiehandel samt beskatning af erhvervsmæssige indtægter fra danske virksomheder registreret som A/S og ApS. Eleven skal kunne foretage skatteberegning manuelt og med efterfølgende elektronisk kontrol af beregningerne.

HCA_grafik_green.png

På valgfaget lærer du at: 

  • Opnå kendskab til det danske skattesystems opbygning jf. statsskattelovens § 4-6.
  • Kunne redegøre i overordnede regler for almindeligt anvendte begreber som skatteevne, subjektiv skattepligt, indkomst, globalindkomst, erhvervsindkomst, driftsomkostninger mv.
  • Opnå kendskab til reglerne for ligning af en selvangivelse, herunder klageadgang fra skatteankenævn til domstolene.
  • Kunne redegøre for de væsentligste elementer, der indgår i opgørelse af personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag og aktieindkomst samt kunne foretage beregning heraf.
  • Opnå kendskab til beskatning af aktieavance, kursgevinst og – tab.
  • Opnå kendskab til centrale begreber og regler i forbindelse med selskabsbeskatning, herunder acontoskat, betalingsterminer, sambeskatningsmuligheder for koncerner og beskatning af andre juridiske enheder, herunder foreninger, organisationer, andelsselskaber mv.
  • Kunne foretage skattemæssige afstemninger og beregninger for selskaber med udgangspunkt i de centrale regler.
  • Opnå kendskab til grundlæggende regler for skattemæssige afskrivninger og regler for kontantomregning som afskrivningsgrundlag.
  • Kunne foretage beregning af skattemæssige afskrivninger af centrale elementer som f.eks. driftsmidler, skibe, bygninger mv.

Start 11. februar 2019 Erhvervsbeskatning og personbeskatning uge 7

Start 4. november 2019 Erhvervsbeskatning og personbeskatning uge 45