Niels Brock studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for Niels Brocks gymnasier, GSK og erhvervsuddannelserne.

Niels_Brock_22okt_198864.jpg

I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser (jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 28. maj 2019) og bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1338 af 9. december 2019), samt Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (lbk. nr. 957 af 17. september 2019) og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek. nr. 570 af 7. maj 2019) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler. Reglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsesformålene og bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for alle elever.

Studie- og ordensregler gælder for samtlige elever og er fastsat efter høring af blandt andet elevrådet og endelig godkendt af Niels Brocks bestyrelse. Alle elever er informeret om studie- og ordensreglerne og er gjort opmærksomme på vigtigheden af overholdelse af reglerne. Reglerne er desuden offentliggjort på www.nielsbrock.dk.

Som elev på Niels Brock er det din pligt, at holde dig underrettet om alle forhold i forbindelse med din skolegang. Det gør du ved at tjekke din mail/post dagligt, holde øje med informationsskærmene og beskeder på mitnielsbrock.dk. Bemærk, at al anden post bliver sendt til din e-boks, og hvis du er under 18 år også til dine forældres e-boks. Du kan ikke fraskrive dig dit ansvar med begrundelse om, at du ikke har læst din mail, post eller kigget på mitnielsbrock.dk. Det er ligeledes vigtigt, at du reagerer på de breve, vi sender til dig i e-boks. Er du tilmeldt skolens SMS-service, er du ligeledes forpligtiget til at reagere på de sms’er, som skolen sender til dig.

Studieregler handler om de studiemæssige forhold i relation til din uddannelse, herunder mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om og procedurer for skolens indgriben over for fravær og forsømmelser. Studiereglerne indebærer, at alle elever skal opfylde de forpligtelser, som de efter love og regler er underlagt i relation til deres uddannelse. Det betyder, at:

 1. Du skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved projektarbejde, ekskursioner m.v.
 2. Du skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 3. Du skal rettidigt aflevere dine skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, og opgaverne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er fastsat. Kommer du bagud med dine afleveringer, kan din lærer eller din studievejleder bede dig om, at du møder i studie-/lektiecafeen for at indhente det forsømte. Manglende fremmøde i studie-/lektiecafeen tæller også som fravær. Dine lærere følger løbende op på, at du besvarer og afleverer stillede opgaver, og de inddrager dette i vurderingen af, om du lever op til reglerne og skolens krav om studieaktivitet. Lærerne oplyser omfanget af din forventede arbejdsbyrde, når du får udleveret en opgave. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer. Det er snyd, hvis:
 • du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af efter en anden eller er maskinoversat (fx Google Translate)
 • du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din
 • du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget
 • din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren, der vurderer i hvilken grad, der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det normalt påvirke din karakter i negativ retning

4. Du skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende

5. Du skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at du eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver i overensstemmelse med uddannelsesformålene. Snyd til eksamen eller andre prøver er også en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan sanktioneres, jf. nedenfor.

På Niels Brock forventes det, at du er studieaktiv, og at du møder til undervisning og andre obligatoriske aktiviteter. Hos os dækker studieaktivitet over mange forskellige forhold, som alle har relevans for, at du kan få det bedste udbytte af din uddannelse. Men studieaktivitet handler også om at skabe social og faglig trivsel på skolen.

Studieaktivitet betyder først og fremmest, at du møder til tiden til undervisningen, at du afleverer dine opgaver til tiden og at du har forberedt dig, så du kan bidrage aktivt i timerne, herunder undlader brug af elektroniske hjælpemidler i det omfang det efter lærerens vurdering ikke er fagligt relevant. Det er en forudsætning for, at det faglige miljø og studiemiljøet i din klasse kan udvikle sig positivt.

Ordensregler omhandler orden og samvær i forbindelse med undervisningen, på skolen og uden for skolen. Ordensreglerne omfatter også elevers adfærd i deres fritid, når adfærden har direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Eleverne på Niels Brock skal overholde almene normer for god orden og godt samvær, så der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere, at elever på Niels Brock er forpligtet til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt. Det betyder, at:

a. Du skal bruge skolens undervisningssprog som det almindelige fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

b. Du skal udvise samvær og adfærd uden støj, larm og lignende og med respekt for skolens andre elever og medarbejdere.

c. Du lever ved brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar op til krav om individuel og fælles oprydning.

Desuden gælder særlige normer for orden og samvær om blandt andet følgende:

a. Du vælger selv din tøjstil, men tænk over om dit valg kan virke stødende eller krænkende.

b. Sociale og faglige relationer på Niels Brock skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepterer vi ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum. Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, og som den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod. Hvis du oplever mobning, skal du altid kontakte din klasselærer eller studievejleder. Se i øvrigt vores anti-mobbe strategi på mitnielsbrock.dk

c. Voldelig og truende adfærd accepteres ikke.

d. Rygning, indtagelse, besiddelse, salg m.v. af alkohol, tobaksvarer og andre rusmidler, samt negative virkninger heraf på ordenen og samværet.

Niels Brock er en røgfri skole med røgfri skoletid. Med røgfri skoletid må elever og ansatte ikke ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de holder pause eller forlader skolens område. Det betyder også, at der ikke kan ryges i nærheden af skolens bygninger i umiddelbar forbindelse af skoletiden (hverken lige inden kl. 8.00 eller lige efter kl. 16.00). Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, herunder snus, e-cigaretter og nikotinprodukter (ikke afvænningsprodukter). Find evt. mere information i Røgfrit Niels Brock med røgfri skoletid.

 

Overtrædelse vil medføre konsekvenser i denne rækkefølge:

 1. Mundtlig advarsel af rektor/vicerektor og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven. Overtrædelsen registreres i elevsag, og eleven tilbydes samtidig samtale med én af skolens tilknyttede rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkurser m.m.
 2. Skriftlig advarsel med orientering om, at såfremt rygeforbuddet overtrædes igen vil det medføre bortvisning fra skolen. Eleven tilbydes endnu en samtale med én af skolens tilknyttede rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m. Overtrædelsen registreres i elevsag.
 3. Permanent bortvisning: Tredje gang rygeforbuddet overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen.

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol. 

Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse ikke tilladt. Der kan dog – efter aftale mellem rektor og rejselærerne - i helt særlige tilfælde dispensereres herfor aldrig mere end en enkelt gang i løbet af en studietur.   

Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent over 6% ved fester arrangeret af Niels Brock. Dog kan der ved Gallafestmiddagen serveres vin til middagen. 

Endvidere gælder:

 • Alle gymnasiefester er lukkede fester, kun for gymnasiet eller Niels Brock gymnasiernes elever
 • Der er altid ansvarlig personale til stede ved gymnasiernes arrangementer
 • Elever, der ved ankomst eller adfærd under festen, viser at have indtaget for meget alkohol eller på anden vis påvirkede sendes hjem
 • Elever, der sendes hjem, sker via kontakt til elevens hjem

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder også på studierejser, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt. Hjemsendelse fra studierejser sker for egen regning jf. Niels Brocks rejsekoncept.

Skolen kan anmode dig om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler, hvis der en begrundet formodning om, at du er påvirket.

e. Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf ikke må finde sted. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Se mere i vores politik om Digital dannelse på mitnielsbrock.dk

f. Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende ikke er tilladt. Det understreges, at Niels Brock er en verdslig skole

g. Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene accepteres ikke

Som det er udtrykt i en af Niels Brocks værdier: ”Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer”. Vores værdier gennemsyrer også vores Elevhåndbog, hvor du kan læse mere om vores normer for orden og samvær.

Alkoholfri skole

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer (jf. Sundhedsstyrelsens liste over stoffer). Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder også på studierejser og studieture, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt. Hjemsendelse fra studierejser sker for egen regning jf. Niels Brocks rejsekoncepter.

Skolen kan anmode dig om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler, hvis der en begrundet formodning om, at du er påvirket.

 1. Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf ikke må finde sted. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Se mere i vores politik om Digital dannelse på mitnielsbrock.dk
 2. Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende ikke er tilladt. Det understreges, at Niels Brock er en verdslig skole
 3. Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene accepteres ikke

Som det er udtrykt i en af Niels Brocks værdier: ”Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer”. Vores værdier gennemsyrer også vores Elevhåndbog, hvor du kan læse mere om vores normer for orden og samvær.

Niels Brock har fastsat nærmere regler om procedurer for skolens håndtering af elevers overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder overtrædelse i fritiden.

Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives skriftligt eller mundtligt. I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan skolen mundtligt eller skriftligt give en pædagogisk tilrettevisning eller anden sanktion, jf. nedenfor.

Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at undgå at udelukke eleven.

Når skolen træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af skolens studie- og ordensregler, skal eleven høres (partshøring). For elever der er undergivet forældremyndighed, inddrager og informerer skolen forældremyndighedens indehaver.

Har du overtrådt studie- og ordensreglerne og er i praktikforløb, har skolen en pligt til at underrette din praktikvirksomhed.

I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan gives en skriftlig advarsel. Hvis der gives en skriftlig advarsel eller foretages en udskrivning, foreligger der altid en individuel vurdering af den enkelte elev og dennes situation.

En advarsel bortfalder efter et år. Advarsler om snyd eller anden uretmæssig adfærd bortfalder ikke.

Niels Brock kan desuden træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer fravær under udelukkelsen som fravær
 • Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under dit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet
 • Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af dine private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Skolens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at du afleverer genstanden til skolen. Du er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dig dog ikke fra pligten til at aflevere genstanden. Tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor skoledagen ophører
 • At du (gælder kun HHX-elever) skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om du bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd
 • At du fortaber retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år eller førstkommende eksamen, hvis skolen træffer beslutning om, at du på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin
 • Bortvisning fra skolen eller en afdeling af skolen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af skolen med henblik på, at du gennemfører din uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis du har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som du ønsker at overflytte til, hvis du bliver bortvist fra skolen, træffer skolen beslutning om overflytning af dig til denne institution. Skolen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i dit gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for dig
 • Permanent bortvisning fra uddannelsen.

Skolen kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer beslutte, at du midlertidigt, blandt andet mens en sag af særlig grov forseelse undersøges nærmere, ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse), eller kun må være til stede på skolen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen):

 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen om overholdelsen af skolens studie- og ordensregler, for eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at du har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på skolen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning
 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen

Niels Brock kan gøre sin afgørelse betinget af, at du ikke igen overtræder skolens studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. Skolen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 • Inden en nærmere frist udbedrer du skadevirkningerne som følge af din overtrædelse af studie- og ordensreglerne
 • Inden en nærmere frist gennemfører du på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at du gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at du og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet

På uddannelsen er der fremmødepligt, og du har pligt til at være studieaktiv. Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med lovgivningen din studieaktivitet herunder deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver. Du har regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af din egen deltagelse i undervisningen.

Niels Brock reagerer hurtigt på elevers manglende studieaktivitet, så vi kan få rettet op herpå. Husk at orientere din studievejleder eller lærer hvis du er syg. Det er skolens vurdering om dit fravær er lovligt. Du skal selv afholde udgiften, hvis der vurderes at være behov for lægeerklæring som dokumentation for dit fravær.

Hvis du slet ikke møder op på uddannelsen, eller forsømmer al undervisning i længere tid og ikke reagerer på vores henvendelser til dig, betragtes du som udmeldt.

Niels Brock tager ved skoleårets afslutning stilling til, om du skal nægtes oprykning til næste klassetrin.

Skolen beregner det karaktergennemsnit (skal være under 2,0), som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. I uddannelserne til studentereksamen medregner skolen dine standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i de forløb, der er nævnt i lovens § 21, stk. 3.

Niels Brock kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at du kan gå det klassetrin om, som du senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse herom, at du ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre din uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at du ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis skolen ikke træffer afgørelse om at lade dig gå klassetrinnet om, udskriver skolen dig fra uddannelsen. Afgørelsen om, at du skal gå et klassetrin om eller udskrives træffes samtidig med afgørelsen om at nægte dig oprykning til næste klassetrin.

En klage over en afgørelse truffet på baggrund af skolens studie- og ordensregler indgives til skolen af den afgørelsen vedrører. Af skolens svar på klagen fremgår om klagen kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Af svaret vil tillige følge klagevejledning til den konkrete afgørelse.

For alle klagefrister gælder, at et fysisk brev skal være skolen i hænde senest ved kontortids ophør (kl. 14) den dag, hvor fristen udløber. En klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat (kl. 23.59) det døgn, hvor klagefristen udløber.

Kontakt

Kontorleder
Heidi Harmsen Kontorleder

Telefon: 33 41 92 82 E-mail: hha@brock.dk