Studie- og ordensregler for ungdomsuddannelserne

Niels Brocks studie- og ordensregler skal medvirke til at opfylde uddannelsesformålene og bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for alle elever.

Reglerne gælder for alle skolens elever og er fastsat efter drøftelser med blandt andet MegaBrockRådet og godkendes af Niels Brocks bestyrelse. Alle elever informeres om studie- og ordensreglerne ved skoleårets start, og gøres opmærksomme på vigtigheden af overholdelse af reglerne. Reglerne er desuden offentliggjort på www.nielsbrock.dk.

Elever, der ønsker at gå på Niels Brock, har dermed aktivt valgt at blive en del af Niels Brock, af vores værdisæt og af alt det, som mennesker før os har værnet om. Vi kalder det den Brock’ske forskel.

Som elev på Niels Brock du forpligtet til at holde dig underrettet om alle forhold i forbindelse med din skolegang. Det gør du ved at tjekke din mail/post og mitnielsbrock dagligt og holde øje med informationsskærmene. Husk at der også sendes post til dig via din e-boks, som du skal tjekke - og hvis du er under 18 år, så sender vi også til dine forældres e-boks.

Du kan altså ikke fraskrive dig dit ansvar med begrundelse om, at du ikke har læst din mail, post eller kigget på mitnielsbrock.dk. Det er også vigtigt, at du reagerer på de breve, vi sender til dig i e-boks. Er du tilmeldt skolens SMS-service, skal du huske at reagere på de sms’er, som skolen sender til dig.

 

 

Niels Brock elever på trappen på Frederiksberg

Studieregler handler om dine forpligtelse i relation til din uddannelse, herunder mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen, og beskriver de regler og procedurer, som gælder ved fravær og forsømmelser:

 1. Du skal deltage aktivt i undervisningen. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved projektarbejde, virtuelt arbejde, ekskursioner m.v.
 2. Du skal aflevere dine skriftlige opgaver rettidigt - og du må ikke snyde eller udvise lignende uretmæssig adfærd, og opgaverne skal kvalitativt og kvantitativt følge de krav, der er fastsat
 3. Kommer du bagud med dine afleveringer, kan din lærer eller din studievejleder bede dig om, at du møder i studie-/lektiecafeen for at indhente det forsømte. Manglende fremmøde i studie-/lektiecafeen tæller som fravær. Dine lærere følger løbende op på, at du besvarer og afleverer stillede opgaver, og det indgår i vurderingen af, om du lever op til reglerne og skolens krav om studieaktivitet. Lærerne oplyser den forventede arbejdsbyrde, når opgaver udleveres.
 4. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er at betragte som snyd, skal du altid spørge din lærer. Det er snyd, hvis:
 • du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af efter en anden, eller er maskinoversat (fx Google Translate)
 • du har plagieret/kopieret en anden elevs opgave og afleveret den som din
 • du låner din opgave ud til dine kammerater
 • du er vidende om, at dine kammerater plagierer/kopierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget
 • din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren, der vurderer i hvilken grad, der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det påvirke din karakter i negativ retning
 • du bruger AI-tekstgeneratorer (f.eks. ChatGPT) til opgaveafleveringer.
 1. Du skal deltage i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende
 2. Snyd til eksamen eller andre prøver er en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan sanktioneres, jf. nedenfor.

Det forventes, at du er studieaktiv, og at du møder til undervisning og andre obligatoriske aktiviteter. Studieaktivitet over mange forskellige forhold, som alle er vigtige for at du kan få det bedste ud af din uddannelse. Og så handler studieaktivitet også om at være med til at skabe social og faglig trivsel på skolen.

Studieaktivitet betyder først og fremmest, at du møder til tiden til undervisningen, at du afleverer dine opgaver til tiden og at du har forberedt dig, så du kan bidrage aktivt i timerne.

Ordensregler handler om orden og samvær i forbindelse med undervisningen, både på skolen og uden for skolen. Ordensreglerne omfatter faktisk også din adfærd i din fritid, hvis din adfærd har negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder samværet på skolen.

Niels Brock skal alle opføre sig ordentligt, og vi er alle forpligtede til at sikre den gode orden og det gode samvær, herunder respektfulde relationer til hinanden – både elever imellem og til de ansatte på skolen. Konkrete anvisninger skal følges, uanset om de gives mundtligt eller skriftligt.

Det gælder at:

 • Vi taler pænt, ordentligt og respektfuldt til og om hinanden
 • Vi viser i vores adfærd respekt for skolen, eleverne og medarbejdere og anerkender, at skolen er en arbejdsplads, hvor støjende adfærd ikke er passende
 • Vi værner om skolen fysiske ressourcer, lokaler, fællesarealer – inde som ude, inventar og faciliteter bredt set, og så rydder op efter os
 • Vi vælger selv vores tøjstil, men vi tænker altid over, hvorvidt vores valg kan virke stødende eller krænkende
 • Sociale og faglige relationer på Niels Brock er præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepteres ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum. Se i øvrigt vores anti-mobbe strategi på mitnielsbrock.dk, hvor du også finder henvisning til vores Whistleblowerordning
 • Vi accepterer ikke voldelig og truende adfærd
 • Vi accepterer ikke rygning, indtagelse, besiddelse, salg m.v. af alkohol, tobaksvarer og andre rusmidler

Niels Brock er en røgfri skole med røgfri skoletid. Det betyder at der ikke må ryges i skoletiden – heller ikke i pauser eller uden for skolens område. Der kan således ikke kan ryges i nærheden af skolens bygninger i umiddelbar forbindelse af skoletiden (hverken lige inden kl. 8.00 eller lige efter kl. 16.00). Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, herunder snus, e-cigaretter og nikotinprodukter (ikke afvænningsprodukter). 

 

Overtrædelse vil medføre konsekvenser i denne rækkefølge:

 1. Mundtlig advarsel af rektor/vicerektor, hvor reglerne gennemgås og indskærpes. Overtrædelsen registreres i elevsag, og eleven tilbydes samtidig samtale med én af skolens tilknyttede rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkurser m.m.
 2. Skriftlig advarsel med orientering om, at såfremt rygeforbuddet overtrædes igen vil det medføre bortvisning fra skolen. Overtrædelsen registreres i elevsag.
 3. Permanent bortvisning: Tredje gang rygeforbuddet overtrædes bortvises eleven permanent fra skolen.

På Niels Brock ønsker vi, i samarbejde med vores elever og deres forældre, at være med til at skabe en sund kultur omkring de unges alkoholindtag, uden at de unges alkoholforbrug skubbes ud i utrygge rammer. 

En stor del af de unges alkoholindtag sker uden for skolen, hvorfor dialogen og samarbejdet med de unge og deres forældre er helt afgørende. Årligt arrangeres temaaftner med DrugRebels for forældrene. 

Skolens dagligdag

I skolens dagligdag er alkohol ikke tilladt.

Studieture indgår, som udgangspunkt, i den almindelige hverdag, men der kan dog – efter aftale mellem rektor og rejselærerne – og i helt særlige tilfælde dispenseres herfor på studieture (aldrig på introture).

Alle gymnasiefester er lukkede fester, kun for gymnasiets eller Niels Brock gymnasiernes elever og der er altid personale til stede ved gymnasiernes arrangementer.

Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent over 6% ved fester arrangeret af Niels Brock. Dog kan der ved Gallafestmiddagen serveres vin til middagen. 

Elever, der ved ankomst eller adfærd under festen, viser at have indtaget for meget alkohol, eller på anden vis påvirkede, sendes hjem, og elevens hjem kontaktes.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer, jf. Sundhedsstyrelsens liste over stoffer. Besiddelse af stoffer eller det at være påvirket af stoffer betragtes af skolen som en særlig alvorlig overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder fester og studierejser, kan de blive hjemsendt og potentielt permanent bortvist fra skolen. Hjemsendelse fra studierejser sker for egen regning jf. Niels Brocks rejsekoncept.

Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, kan eleven også blive permanent bortvist fra skolen og om nødvendigt politianmeldt.

Skolen kan anmode elever om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler, hvis skolen har mistanke om, at eleven er påvirket.

Vagtteamet til skolens fester og arrangementer kan gøre brug af narkohunde for at sikre, at der ikke medbringes stoffer på skolen.

På Niels Brock ønsker vi at skabe ro og rammer omkring det, der er vigtig: Den faglige undervisning og samværet på skolen. Det indebærer, at mobiltelefoner låses inde i mobilskabe, når der er undervisning, at der er begrænset adgang til forskellige hjemmesider, og at underviserne styrer, hvornår digitale redskaber må bruges i undervisningen.

 1. Mobiltelefoner skal, inden undervisningen starter, sættes i flytilstand, og placeres i de aflåselige mobilskabe, der er opsat i alle klasselokaler. Man kan tage sin mobiltelefon i pauserne,
 2. Der er spærret for adgang til kanaler på internettet, der er irrelevante for undervisningen, og som forstyrrer både dig som elev og dine lærere,
 3. For at få en god start på alle moduler, skal din computer være lukket ved timestart. Det er underviseren, der bestemmer, hvornår computerne kan åbnes, og hvornår de skal være lukket.

 

Overtrædelse af reglerne om digitale spilleregler kan sanktioneres med bl.a. skriftlig advarsel og bortvisning/overflyttelse fra skolen til en anden skole.

 

Du kan i skolens FAQ få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende de digitale spilleregler.

IBB-Studieopholdet på hhv. 8 og 16 uger indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse ikke tilladt. Brugen af euforiserende stoffer o.l. er naturligvis heller ikke tilladt.

Fx må du i USA ikke nyde alkohol førend du er 21. år. Dette kan i USA medføre fængselsstraf. I mange andre lande er tolerancen og frihedsgrader for unge mennesker også ganske anderledes sammenlignet med Danmark. Som elev har du pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som partnerskolen og housing (værtsfamilier) giver dig for at sikre god ro og orden på skolen, uanset om anvisningerne gives skriftligt eller mundtligt. I tilfælde af overtrædelse af studie- og ordensreglerne vil gymnasiet mundtligt eller skriftligt sanktionere (fx med hjemsendelse for egen regning).

Vær særligt opmærksom på Curfew. Du skal overholde de lokale retningslinjer for, hvornår du skal være hjemme. 

Husk det du har lært i Kulturforståelse og vis respekt for den kultur, du er i. Det er dig, der er gæst, og at du altid kommer længst med at være høflig.  Hav en høflig tale og opførelse som passer til det land, som du opholder dig i.

På Niels Brock har vi af hensyn til tryghed, forsikring og sikkerhed vedtaget, at rejseretningslinjerne omfatter, at eleverne rejser ud og hjem sammen. Det betyder, at eleverne ikke kan fortsætte rejserne videre alene.

 1. Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling), af andres private forhold (eller omstændigheder, hvor andre åbenbart kan forlange sig unddraget), må ikke finde sted. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Det er generelt ikke tilladt at optage andre på Niels Brock uden samtykke. Se mere i vores politik om Digital dannelse på mitnielsbrock.dk
 2. Niels Brock er en verdslig skole, hvorfor religiøs forkyndelse, rituel gudsdyrkelse og lignende ikke må praktiseres på skolen.
 3. Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever accepteres ikke

Som det er udtrykt i en af Niels Brocks værdier: ”Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer”. Vores værdier gennemsyrer også vores Elevhåndbog, hvor du kan læse mere om vores normer for orden og samvær.

Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at sikre god ro og orden på skolen, uanset om anvisningerne gives skriftligt eller mundtligt. I tilfælde af overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan skolen mundtligt eller skriftligt sanktionere, jf. nedenfor.

Skolen afgør ud fra karakteren og graden af overtrædelsen, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes.

Inden sanktionering modtager eleven brev om påtænkt sanktionering, så eleven inden rektors afgørelse høres. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager og informerer skolen forældremyndighedens indehaver. Først efter partshøring af eleven træffer rektor sin afgørelse. Træffer rektor afgørelsen om at sanktionere en overtrædelse, modtager eleven brev herom.

Er studie- og ordensreglerne overtrådt mens man er i oplæringsforløb, har skolen pligt til at underrette oplæringsvirksomheden.

I tilfælde af overtrædelser af studie- og ordensreglerne, kan der, på baggrund af individuel vurdering, gives en skriftlig advarsel.

En advarsel bortfalder efter et år. Dog bortfalder advarsler om snyd og lignende uretmæssig adfærd ikke.

Niels Brock kan desuden træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer fravær under udelukkelsen som fravær
 • Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under dit ophold på skolen og i undervisningen, når dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet
 • Tilbageholdelse, i normalt højst et døgn, af en eller flere af dine private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Du er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dig dog ikke fra pligten til at aflevere genstanden. Tilbageholdelsen kan, af praktiske eller pædagogiske grunde, opretholdes ud over det tidspunkt, hvor skoledagen ophører
 • At du (gælder kun HHX-elever) skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om du bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd
 • At du mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år eller førstkommende eksamen, hvis skolen træffer beslutning om, at du, på trods af en eller flere manglende prøver, kan oprykkes til næste klassetrin
 • Bortvisning fra skolen/afdelingen og overflytning til en anden institution/anden afdeling, med henblik på at du gennemfører din uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem institutionerne. Hvis du har tilsagn om overflytning til en anden institution, flytter skolen dig til denne institution. Skolen kan kun træffe beslutning om overflytning, hvis overflytning ikke tidligere er anvendt over for dig
 • Permanent bortvisning fra uddannelsen.

Skolen kan som en foreløbig foranstaltning beslutte, at du midlertidigt, blandt andet mens en sag af særlig grov forseelse undersøges nærmere, ikke må være til stede på skolen (midlertidig hjemsendelse), eller kun må være til stede på skolen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen). Det gælder i:

 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen, for eksempel hvor en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling er anmeldt til politiet
 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen, og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen

Niels Brock kan gøre sin afgørelse betinget af, at du ikke igen overtræder skolens studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. Skolen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 • Inden en nærmere frist udbedrer du skadevirkningerne af din overtrædelse af studie- og ordensreglerne
 • Inden en nærmere frist gennemfører du på en tilfredsstillende måde bestemte aktiviteter eller lignende, som er egnede til at forebygge, at du gentager overtrædelsen/handlingen

På uddannelsen er der fremmødepligt, og du har pligt til at være studieaktiv. Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med lovgivningen din studieaktivitet herunder deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver. Du har mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af din egen deltagelse i undervisningen.

Niels Brock reagerer hurtigt på elevers manglende studieaktivitet, så vi kan få rettet op herpå. Husk at orientere din studievejleder eller lærer hvis du er syg. Du skal selv afholde udgiften, hvis der vurderes at være behov for lægeerklæring som dokumentation for dit fravær.

Hvis du slet ikke møder op på uddannelsen, forsømmer undervisning over en længere periode og ikke reagerer på vores henvendelser til dig, betragtes du som udmeldt.

Du skal være opmærksom på, at brug af AI-tekstgeneratorer er forbudt i forbindelse med eksamens- og afleveringsopgaver.

Til prøverne anvendes ExamCookies, der kan opdage, hvis eksaminander tilgår forbudte hjælpemidler. Herudover kan censorerne indberette deres formodning om snyd.

Eksamenssnyd kan sanktioneres med karakteren -3 eller bortvisning fra prøven. Bortvises du fra prøven, vil du skulle til en sanktionsprøve i den næste termin. Du bliver altså et år forsinket med din ungdomsuddannelse.

I tillæg til ovenstående sanktion kan der også sanktioneres med bl.a. skriftlig advarsel eller bortvisning fra institutionen eller uddannelsen.

Bortvises du fra institutionen og overflyttes til en anden institution, vil det være den nye institution, som skal tilbyde dig en sanktionsprøve.

Der er ingen sanktionsprøve, hvis du bortvises helt fra uddannelsen, idet du i så fald ikke længere er indskrevet på en ungdomsuddannelse.

 

Begår man hærværk på skolens faciliteter, møbler, gardiner, laver graffiti m.v. vil skolen, udover at træffe afgørelse efter studie- og ordensreglerne, også kunne holde eleven erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Det vil sige, at man skal betale for det, man har ødelagt.

Har man for eksempel ødelagt en sofa, kan skolen kræve sofaens genanskaffelsesværdi eller reparationsudgifter erstattet.

Visse former for hærværk kan også resultere i politianmeldelse.

Skolens videoovervågning kan bruges til opklaring for evt. politianmeldelse og/eller erstatning.

Skolen kan i visse tilfælde tilbyde, at du får mulighed for selv at udbedre skaderne eller aftage (købe) den ødelagte genstand og derved undgå erstatningsansvaret. På samme måde kan skolen vælge at gøre sin sanktion om advarsel, permanent bortvisning m.v. betinget, jf. ovenstående afsnit om betinget sanktion.

Elevers manglende deltagelse den lovpligtige skolebaserede oplæring fx manglende deltagelse i den lærerpladsopsøgende indsats, manglende registrering som lærerplads søgende eller afvisning af lærerplads sidestilles med manglende studieaktivitet og sanktioneres på samme måde.

Niels Brock tager ved skoleårets afslutning stilling til, om du skal nægtes oprykning til næste klassetrin.

Skolen beregner det karaktergennemsnit (skal være under 2,0), som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. I uddannelserne til studentereksamen medregner skolen dine standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i de forløb, der er nævnt i lovens § 21, stk. 3.

Niels Brock kan, på grundlag af en faglig vurdering, træffe afgørelse om, at du skal gå det klassetrin om, som du senest har gennemført. Det er en forudsætning for afgørelsen, at du ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre din uddannelse, og at du ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. I sådanne tilfælde udskriver skolen dig fra uddannelsen. Afgørelsen om, hvorvidt du skal gå et klassetrin om eller udskrives, træffes samtidig med afgørelsen om at nægte dig oprykning til næste klassetrin.

En klage over en afgørelse truffet på baggrund af skolens studie- og ordensregler indgives til skolen af den, som afgørelsen vedrører. Af skolens svar på klagen fremgår om klagen kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Af svaret vil tillige følge klagevejledning til den konkrete afgørelse.

For alle klagefrister gælder, at et fysisk brev skal være skolen i hænde senest ved kontortids ophør (kl. 14) den dag, hvor fristen udløber. En klage afsendt med digitale meddelelser skal være modtaget inden midnat (kl. 23.59) det døgn, hvor klagefristen udløber.

 

Lovhjemmel

I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser (jf. lovbekendtgørelse nr. 1375 af 24. juni 2021) og bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1338 af 9. december 2019), samt Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (lbk. nr. 1868 af 28. september 2021) og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek. nr. 1619 af 27. december 2019.