Eksamen på EUX Business

Eksamener på grundforløbet (1. år på EUX Business)

  • Ved afslutningen på grundforløb 1 skal du til en caseeksamen i et af de grundfag, du afslutter på grundforløb 1.
  • Ved afslutningen af grundforløb 2 skal du til en caseeksamen i et af de grundfag, du afslutter på grundforløb 2, og til en grundforløbseksamen i dit uddannelsesspecifikke fag.

Caseeksamenerne tager udgangspunkt i en virksomhed, hvor du skal løses en række eksamensopgaver i relation til virksomheden. Eksamen består af en casearbejdsdag, hvor der arbejdes med eksamensopgaverne. 2-5 dage efter casearbejdsdagen skal du til en mundtlig eksamen, hvor du bliver prøvet i nogle af opgaverne.

Eksamen er mundtlig, varer 30 minutter og bedømmes med en karakter.

I grundforløbsprøven bliver du prøvet i, om du har tilegnet dig kompetencerne i det uddannelsesspecifikke fag inden for enten kontor, detail eller handel.

Eksamen er mundtlig, varer 30 minutter og bedømmes bestået/ikke bestået.

Er dit uddannelsesspecifikke fag enten detail eller handel, skal du bestå grundfagene dansk, engelsk, virksomhedsøkonomi, erhvervsinformatik og afsætning med et gennemsnit på mindst 02. I dine eksamensfag medregnes eksamenskarakteren og ikke standpunktskarakteren i gennemsnittet.

Er dit uddannelsesspecifikke fag kontor, skal du bestå alle 8 grundfag med et gennemsnit på mindst 02.  I dine eksamensfag medregnes eksamenskarakteren og ikke standpunktskarakteren i gennemsnittet.

Alle skal bestå grundforløbsprøven.

Er du syg på eksamensdagen, skal du senest kl. 08.30 ringe til skolen og melde dig syg.

Har du meldt dig syg til en eksamen, eller består du ikke din eksamen, kan du blive indstillet til en syge/reeksamen. Du kan deltage i samme prøve to gange

Eksamensreglementet for EUD Business på Niels Brock

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856

Grundforløbsprøven
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/grundforloebsproeven 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427

Bekendtgørelse om karakterskala
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Det studieforberedende år afsluttes med seks mundtlige og/eller skriftlige eksamener samt et erhvervsområdeprojekt.

Du kan læse mere om eksamensfag, eksamensafvikling, bedømmelse m.v. i den Fælles Eksamenshåndbog