Bestyrelsesuddannelse

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig et stort ansvar - og på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse får du viden og værktøjer, der gør dig i stand til at leve op til det. Her er det faglige niveau højt, og du lærer at blandt andet at stille de rigtige spørgsmål, træffe gode strategiske beslutninger og tage initiativer, der skaber retning og værdi for virksomheden. Bestyrelsesuddannelsen henvender sig både til professionelle, der allerede er i gang med en bestyrelseskarriere og til dem, der har ambitioner om det.
Nielsbrock 045 (1)

Bliv klar til en bestyrelsespost på 6 dage

Rollen som bestyrelsesmedlem er under konstant forandring, og der stilles i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer. I en global verden er der brug for evner til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. En bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og at give professionel sparring til ledelsen og direktion i virksomheder og organisationer. Niels Brock Executives bestyrelsesuddannelse er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig, der refererer til bestyrelser.

Bestyrelsesuddannelsen giver dig:

  • Evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger
  • Kendskab til form og indhold af regnskabsaflæggelse, budgettering og budget behandling
  • Udvikling af personlige lederegenskaber
  • Et godt bestyrelsesnetværk
Nielsbrock 018 (1)

Kom til gratis webinar

Niels Brock Executive afholder løbende et infowebinar om bestyrelsesuddannelsen. Under webinaret vil vi fokusere på, hvad uddannelsen kan gøre for dig, de faglige aspekter og på vores undervisere. Webinaret bliver afholdt af Charlotte Forsberg fra Niels Brock Executive. Det varer ca. 45 minutter, og der er tid til spørgsmål under og efter webinaret.

Om bestyrelsesuddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Efter endt forløb på vores bestyrelsesuddannelse modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

Dag 1: Velkommen, introduktion og gennemgang af uddannelsesforløb.

Gennemgang af Corporate Governance og lovgivningen.

Begrebet Corporate Goverance og dets historie og indhold. Den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og anbefalingerne for god selskabsledelse og deres rammesætning af bestyrelsesarbejdet. Krav, som omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, transparens og ledelse.

Bestyrelsens funktioner og formalia. Det todelte styringsansvar og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer. Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes opgaver. Begrebet ”produktiv bestyrelse” og medansvar for topledelsen i et selskab.

Vi ser på eget talent og kortlægning af, hvordan du aktivt arbejder med netop talentet og det personlige kompas igennem dette uddannelsesforløb og fremadrettet i en kommende bestyrelse.

 

Dag 2: Strategi, fremdrift og forretningsudvikling i fremtidens bestyrelser. 

Bestyrelsens rolle i virtualisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages, og emner som grøn omstilling og bæredygtighed, værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR inddrages.  Hvad er fremtidens bestyrelser, og hvordan sikrer vi den rigtige sammensætning i forhold til samfundets udvikling. Der er fokus på bestyrelses-matchmaking mellem virksomhed, bestyrelsespersoner og kapital/investorer.

 

Dag 3: Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces.

Opfølgning på den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde og målsætning. Bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen omkring fastlæggelse af selskabets/ organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv.

Hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.  Hvordan bestyrelsen understøtter, at virksomhedens potentiale realiseres også fremadrettet.

Værdiansættelse af en virksomhed og bestyrelsens arbejde hermed. Regnskab, revision og intern kontrol i forhold til et bestyrelsesperspektiv.

 

Dag 4: Digitalisering og Cybersikkerhed

Bestyrelsens digitale dagsorden og bestyrelsens rolle i forhold til Cyber sikkerhed.

 

Dag 5: Performance, risikostyring og hvordan skaber du egne resultater i en bestyrelse.

Der arbejdes med værdiansættelse og performance med fokus på bestyrelsens rolle i forhold til finansiering og kapitalfremskaffelse.

 

Dag 6: Eksamenscase, simulering og debatoplæg.

Eksamen er et bestyrelsesmøde med en række bestyrelses- og virksomhedsdilemmaer. Der er fokus på såvel din aktive deltagelse i løsning af dilemmaerne som den måde, hvorpå du sætter dine bestyrelseskompetencer i spil.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du bl.a. møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.

Annis arbejder i disse år særligt med hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Jørgen Sørensen

Når Jørgen ikke underviser på bestyrelsesuddannelsen er han ansvarlig for PwC’s konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere en 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyber strategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyber-angreb mod virksomheder og organisationer.

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder, alle har talent og talentet skal udvikles så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Udover at undervise på bestyrelsesuddannelsen, er Per tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskelligartede finansopgaver i handels- og industrivirksomheder samt banker. Opgaverne har omfattet børsintroduktioner, kapitalfremskaffelse, økonomi- og risikostyring, kreditvurdering og rekonstruktioner.

De seneste år har Per været CFO i en mindre vækstvirksomhed og er desuden aktiv i bestyrelsesarbejde, bla. bestyrelsesformand i en mellemstor handelsvirksomhed.

Pers emne i undervisningen er bestyrelsens rolle i forbindelse med sikring af virksomhedens kapitalberedskab.  

Undervisningen foregår hos Niels Brock Executive på Bispetorvet 1-3, 1167 København K. 

Mød vores studerende

Rune Vinther CFO Altinget

Eva Hesse Selvstændig faglig event manager

Peter Melvig Senior business development manager

Praktiske oplysninger

Bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, i alt 6 intensive dage inklusive eksamen.

Pris er kr. 33.125,- inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forår 2023: 

 

 

 

 

UGE

UGEDAG

DATO

TID

EMNE

13

Tirsdag

28.03.2023

Kl. 08.30-17.00

Corporate Governance og bestyrelsens rolle i fokus. Talent og bestyrelseskompas

15

Onsdag

12.04.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismer.  Bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling

17

Tirsdag

25.04.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces. Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

TBA

 

TBA

Kl. 08.30-17.00

Ambassadørdag hos Vækstfonden

19

Tirsdag

09.05.2023

Kl. 09.00-17.00

Digitalisering og Cybersikkerhed

21

Tirsdag

23.05.2023

Kl. 09.00-17.00

Kapitalfremskaffelse i praksis. Bestyrelsens rolle ift. regnskab og ledelsesrapportering som helhed, intern kontrol, compliance og skat

24

Tirsdag

13.06.2023

Kl. 09.00-17.00

Eksamen

2023 Efterår:

 

 

 

 

UGE

UGEDAG

DATO

TID

EMNE

38

Tirsdag

19.09.2023

Kl. 08.30-17.00

Corporate Governance og bestyrelsens rolle i fokus. Talent og bestyrelseskompas

41

Tirsdag

10.10.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismer.  Bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling

43

Tirsdag

24.10.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces. Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

TBA

TBA

TBA

TBA

Ambassadørdag hos Vækstfonden

45

Tirsdag

07.11.2023

Kl. 09.00-17.00

Digitalisering og Cybersikkerhed

47

Tirsdag

21.11.2023

Kl. 09.00-17.00

Kapitalfremskaffelse i praksis. Bestyrelsens rolle ift. regnskab og ledelsesrapportering som helhed, intern kontrol, compliance og skat

50

Tirsdag

12.12.2023

Kl. 09.00-17.00

Eksamen

Bestyrelsesuddannelsen klæder dig på til rollen som bestyrelsesmedlem og vil styrke dine faglige kompetencer, som du kan bruge i bestyrelseslokalet. Uddannelsen giver dig blandt andet kendskab til budgettering, evnen til at træffe effektive beslutninger og udvikling af personlige lederegenskaber. Derudover får du gode muligheder for at udvide dit netværk. Uddannelsen retter sig både mod kommende og nuværende bestyrelsesmedlemmer, samt til erfarne ledere, der ønsker en karriere som bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelsesmedlem er du blevet valgt til at varetage virksomhedens interesser ud fra relevant viden og kompetencer. Derfor kræver det blandt andet, at du kan tilsidesætte egne behov til fordel for virksomhedens, og at du bruger din erfaring og dine kompetencer til at få virksomhedens mål til at lykkes. En bestyrelsesuddannelse højner dit faglige niveau og giver dig god indsigt i arbejdet som bestyrelsesmedlem, så du er klædt godt på til rollen.

Hvor mange medlemmer, der skal være i en bestyrelse, afhænger af virksomhedens størrelse og type. Det er ikke et krav, at anpartsselskaber har en bestyrelse, men i aktieselskaber skal der være en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Der er ingen øvre grænse for antallet af medlemmer, men det er vigtigt, at medlemmernes kompetencer og viden komplementerer hinanden, så der kan træffes gode og effektive beslutninger.

Hvor meget du tjener som bestyrelsesmedlem afhænger naturligvis af, hvilken bestyrelse du sidder i. Bestyrelsesmedlemmer i en forening er ofte ulønnet, mens bestyrelsesmedlemmer i virksomheder normalvis modtager en årlig løn mellem 50.000 og 100.000 kr. Honoraret afhænger blandt andet af faktorer som antallet af bestyrelsesmøder, bestyrelseserfaring og virksomhedens omsætning. Er der mere end en person i bestyrelsen, skal der udarbejdes en forretningsorden, hvor honoraret blandt andet skal fastsættes.

Nielsbrock 001 (1)

Tilvælg ekstra forløb for startups

At kunne træffe strategiske beslutninger som skaber retning, vækst og værdi i nystartede virksomheder er ingen let opgave. Derfor kan du også på bestyrelsesuddannelsen tilvælge et fokus på startup virksomheder, herunder risikostyring og stakeholderkapitalisme. Hør Tommy Andersen fra ByFounders fortælle om uddannelsen og læse mere her.

Kontakt

Program Manager
Julie Keldsbo Rasvig Program Manager

Du er også velkommen til at booke et møde med mig i min kalender HER

Telefon: + 45 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk