Rejsekoncept for Niels Brock

Som hovedregel rejses der kun til europæiske destinationer, som kan bære et solidt, fagligt program. Undtagelsen til denne regel er IBB-linjen, der rejser til USA og Canada. Det er ønskeligt Det er ønskeligt at fastholde tidligere rejsemål, som har fungeret godt. Der kan ikke rejses til lande, der af Udenrigsministeriets rejsevejledninger er benævnt med særlig risiko. Rejsevejledningerne kan ses på www.um.dk. Rejsemål skal altid godkendes af rektor/uddannelseschef.

Rektor/uddannelseschef udpeger rejsekoordinator, som er ansvarlig for den praktiske og indholdsmæssige planlægning af det længerevarende studieophold.

 Inden studieopholdet præsenteres for eleverne, skal et budget samt en studieopholdsplan, som kort beskriver studieopholdets indhold og centrale aktiviteter, godkendes af rektor/uddannelseschef.

Det tilstræbes, at udgifter til rejse og logi holdes nede på et rimeligt niveau med den intention, at flest mulige elever kan deltage på studieopholdet. Dog skal de økonomiske rammer sikre ordentlige og acceptable betingelser for afviklingen af studieopholdet.

Deltagelse på et længerevarende studieophold er en væsentlig og afgørende aktivitet på flere af vores studieretninger som IBB og EUX Business & International StartUp, og det forventes derfor, at de pågældende elever deltager i de planlagte længerevarende studieophold. Dog er deltagelse i studierejser med en deltagerbetaling ifølge dansk lovgivning frivillig, og Niels Brock skal derfor tilbyde undervisning i Danmark til elever, der ikke deltager i studieopholdet.

Eleven er tilmeldt et studieophold, når eleven har betalt det fulde beløb for studieopholdet.

Betalingen, der skal gennemføres forud for studieopholdets gennemførelse, betales i to rater. Dette foregår elektronisk på en til formålet oprettet betalingshjemmeside, hvor en rejseaftale samtidig skal godkendes. Rejseaftalen indeholder de regler, som Niels Brock ønsker, eleverne skal overholde på studieopholdet samt konsekvenser ved brud på disse.

Alle deltagere på et længerevarende studieophold skal være dækket af en rejse- og afbestillingsforsikring, og forsikringerne kan derfor ikke fravælges. Niels Brock formidler forsikringerne, så alle deltagere er omfattet af samme forsikringsforhold.  Udgiften til forsikringerne betales helt og holdent af elever, der rejser.

Hvis en elev, som har betalt, mod forventning bliver forhindret i at deltage i det længerevarende studieophold, er dette et anliggende mellem eleven og forsikringsselskabet.

For at en klasse kan rejse på studieophold, skal der som hovedregel være betalinger fra 85 procent af eleverne inden den fastsatte betalingsfrist.

EUX Business & International Startup med 2 semestres sammenhængende studieophold i USA gennemføres ved et minimumsantal på 20 tilmeldte elever. Er der færre end 20 tilmeldte elever bliver studieretningen ikke oprettet. I sådanne tilfælde vil tilmeldte elever blive tilbudt en plads på en af de øvrige EUX studieretninger på Niels Brock. Det fulde beløb vil i sådanne tilfælde blive tilbagebetalt til eleven.

Elever, der rejser med Niels Brock, har pligt til forud for studieopholdets påbegyndelse at oplyse skolen om fysiske og psykiske forhold, der kan have betydning for studieopholdets afvikling.

Alvorligt syge elever eller elever med kroniske sygdomme kan normalt ikke deltage i studieophold. Ved elever med omfattende handicap foretages en individuel bedømmelse i samråd med den ansvarlige rektor/uddannelseschef.

Ved akut opstået sygdom eller uheld på studieopholdet skal skolen samt forældre/pårørende i Danmark øjeblikkeligt underrettes med henblik på afklaring af det videre forløb.

For medrejsende lærere såvel som elever forventes det, at der generelt udvises respekt for den pågældende rejsedestinations love og skikke samt kulturelle og religiøse forhold.

Regler for adfærd og konsekvenser ved brud på disse er nærmere beskrevet i den rejseaftale, som alle elever, der rejser med Niels Brock, skal godkende ved betaling for studieopholdet.

På længerevarende studieophold er det de medrejsende læreres ansvar at hjælpe eleverne med at finde sig til rette på destinationen. Når det er muligt, skal de medrejsende lærere også deltage i den lokale undervisning og sikre, at denne indholdsmæssigt lever op til det på forhånd aftalte.

På længerevarende studieophold, hvor der er deltagere under 18 år, skal der altid være en lærer eller en lokal kontaktperson, som både elever, forældre og skolen i Danmark kan kontakte på en mobiltelefon. Af det fastlagte program for studieopholdet skal det derfor fremgå, hvem det er muligt at komme i kontakt med på hvilke tidspunkter.

På EUX Business er den medrejsende lærer til stede de første 14 dage af studieopholdet og under afholdelse af eksaminer ved afslutningen af 1. og 2. semester. I den mellemliggende periode vil det være den lokale kontaktperson, der kan kontaktes.

Niels Brocks alkoholpolitik gælder også på de længerevarende studieophold. Det betyder, at studieopholdene som udgangspunkt er alkoholfrie, men at der kan dispenseres herfra ved særlige lejligheder, hvis dette er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning.

Hvis en elev møder påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, vil det medføre bortvisning fra Niels Brock, og eleven vil blive sendt hjem for egen regning.

Besiddelse eller brug af euforiserende stoffer tolereres ikke og medfører øjeblikkelig bortvisning fra Niels Brock samt hjemsendelse for egen regning.

Reglerne for alkohol og euforiserende stoffer er yderligere specificeret i rejseaftalen, som indgås med den enkelte elev ved betaling for studieopholdet.

Rejsekoordinatoren skal sørge for, at der efter hjemkomsten evalueres om opholdets forløb til rektor/uddannelseschef.

Inden for 14 dage efter hjemkomsten skal rejsekoordinatoren og de øvrige rejselærere afregne de økonomiske mellemværender via det digitale blanket-flow.

 Rejsekoordinatoren er desuden ansvarlig for, at både elever og lærere gennemfører en tilbagemelding på studieopholdet.